Ogłoszenia 2020

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 23 mar 2020, 10:35

MSiG 3 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 20/19)
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Pawła Pasternaka o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Pawła Pasternaka (który to
weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A.
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu*).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

MSiG 13 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku,
XII Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt XII Ns 85/19 toczy się
postępowanie wszczęte z wniosku PKO Leasing S.A. z siedzibą
w Łodzi o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
dnia 22 maja 2017 roku przez Magdalenę Dzierbicką.
Sąd wzywa posiadacza powyższego weksla, aby w terminie
60 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda postanowienie o umorzeniu weksla.

MSiG 14 stycznia 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa,
w sprawie toczącej się pod sygn. akt VI Ns 192/19 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem uczestników Adama Iwaniec, Marty
Iwaniec o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„Weksel WARSZAWA dnia 23 kwietnia 2010 na . . . . . . . . . . . . . . .
zapłac . . . . . . . . . . . za ten weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . .
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . Płatny w . . . . . . . . . . . . . . .” podpisany
przez Adama Iwaniec i Martę Iwaniec, z podanymi po lewej
stronie, obok podpisów, numerami PESEL - przy czym słowa
„WARSZAWA”, „23 kwietnia 2010”, podpisy oraz numery
PESEL są umieszczone na wekslu pismem ręcznym, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pod
rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 15 stycznia 2020

Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GNs 8/19.
[BMSiG-1526/2020]
Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, informuje,
iż w tutejszym wydziale toczy się sprawa z wniosku
Santander Bank Polska S.A. w Warszawie z udziałem Wacława
Korzeniowskiego o umorzenie weksla in blanco i w związku
z powyższym wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco wystawionego na zlecenie Banku Zachodniego
WBK S.A., opatrzonego podpisem wystawcy o treści
„Wacław Korzeniowski, 33-100 Tarnów, Czarna Droga 57,
46060401690”, aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel sądowi.
W przypadku niezgłoszenia się posiadaczy tego weksla sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 stycznia 2020
Sąd Rejonowy w Wolsztynie, I Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza
2, 64-200 Wolsztyn, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt I Ns 167/19 z wniosku Farofarm Sp. z o.o. z siedzibą
w Powodowie z udziałem uczestników: Kaczmarek
Electric S.A., Piotra Miterskiego i Anety Miterskiej o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści: Strona wierzchnia - „Wolsztyn,
dnia 22 czerwca 2016 r. na sumę 100.000 zł (słownie sto
tysięcy złotych 00/100) Dnia………. zapłacę za ten kaucyjny
weksel na rzecz Kaczmarek Electric Spółka Akcyjna z siedzibą
w Wolsztynie sumę ………………… złotych
(słownie:……………………… złotych) Nie na zlecenie
Weksel płatny w ……………………. Podpis
wystawcy……………………..”
Na rewersie weksla widniały: oświadczenie Pani Anety
Miterskiej o treści „Poręczam za wystawcę”, opatrzone
jej własnoręcznym podpisem i adnotacja: „Do niniejszego
weksla niezupełnego zostało sporządzone w dniu
22 czerwca 2016 r. porozumienie wekslowe, określające
zasady wypełnienia weksla.”, aby w terminie 60 dni od
ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Wolsztynie, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 12/19, z wniosku Idea Getin Leasing S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy udziale Tomasza Joksa, wzywa
posiadacza zaginionego weksla, wystawionego przez Tomasza
Joksa (Joks), będącego wekslem niezupełnym w chwili
wystawienia (zawierającym jedynie słowa „weksel” „dnia”,
„r.”, „Na” „zapłac”, „za ten”, „weksel na zlecenie”, „sumę”,
„Płatny” oraz podpis wystawcy), aby w terminie 60 dni od
dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
zgłosił się i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 17 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się sprawa pod sygn. akt I Ns 208/19 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestników Ilony Kowalczyk
i Adama Kowalczyka o uznaniu za umorzone:
1. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
100.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel
na zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
2. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
20.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać....za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
3. dwóch zaginionych weksli własnych in blanco zawierających
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
20.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać....za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
4. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
5.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
5. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
10.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści.
Sąd wzywa posiadacza weksli, aby w terminie 60 dni od daty
ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał posiadane
weksle Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksli za umorzone.

MSiG 22 stycznia 2020
W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiud,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt V GNs 15/19)
o umorzenie zaginionego weksla in blanco, wystawionego
przez Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 166428,
zawartej między Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu a Pawłem
Pasternakiem w dniu 27 lutego 2019 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział
XV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt XV GNs 12/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco, wystawionego przez
Pawła Pasternaka na rzecz Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
na zabezpieczenie roszczeń z umowy leasingu operacyjnego
z dnia 27 lutego 2019 r., nr 166477.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 7/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Stefana Szczurowskiego w celu zabezpieczenia roszczeń
wynikających z umowy pożyczki nr 26429/P zawartej w dniu
8.03.2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 27 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 8/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez DYM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu operacyjnego nr 166881 z dnia 7 marca 2019 r. zawartej
między Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu
oraz DYM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 28 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 14/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 166433 zawartej
w dniu 27 lutego 2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 31 mar 2020, 11:50

MSiG 12 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 11/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Karola Kruzela i Mirosława Kruzela o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Karola Kruzela
i poręczonego przez Mirosława Kruzela (który to weksel,
Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą
zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy pożyczki
nr 26065/P).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

MSiG 17 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejski Fundusz Leasingowy Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 28/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez uczestników Przemysława
Chrupek oraz Bogdana Chrupek prowadzących działalność
gospodarczą EM GROUP s.c. Przemysław Chrupek,
Bogdan Chrupek w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 17649/O1/18,
którą zawarli wnioskodawca i uczestnicy.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 25 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu (sygn.
akt V GNs 31/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Adrianę Krzyżaniak w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 35910/P/17, zawartej między Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. we Wrocławiu a Adrianą Krzyżaniak w dniu
30 stycznia 2017 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 13/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia
wierzytelności wnioskodawcy z tytułu umowy leasingu operacyjnego
nr 166481 z dnia 27 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Pawłem
Pasternakiem, prowadzącym działalność gospodarczą Usługi
Transportowe Paweł Pasternak.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

MSiG 28 lutego 2020

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GNs 3/19.
[BMSiG-10491/2020]
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r.
Prawo wekslowe wzywa się posiadaczy zaginionego weksla
in blanco, wystawionego przez Danutę Plewę na zlecenie SELGROS
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (obecnie TRANSGOURMET
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), o treści: „...,
dnia... 19... r. Na... zapłac.... za ten... weksel na zlecenie... sumę...
Płatny”, aby w terminie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Ostrołęce, pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 09 kwie 2020, 12:44

MSiG 2 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(sygn. akt IV GNs 23/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Jacka Mikołowskiego
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu operacyjnego nr 29621/G/19 z dnia 8 stycznia 2019 r.
zawartej między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, a Jackiem Mikołowskim.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 18/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez PAPAS Sp.j.
S.M.A.B. Bartosz z siedzibą w Lesznie w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 18907/Pł/17 z dnia 23 lutego 2017 r. zawartej między
Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, a PAPAS Sp.j. S.M.A.B. Bartosz z siedzibą
w Lesznie.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 3 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w sprawie o sygn. akt VI Ns 567/19 z wniosku Banku BPH S.A.
w Warszawie o umorzenie siedmiu weksli, wzywa posiadaczy
weksli in blanco wystawionych przez Blankę Ławecką,
stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikającej
z umowy kredytu hipotecznego nr 3402/302000-7656/2006
z dnia 11 sierpnia 2006 r., do zgłoszenia się i okazania weksli
sądowi w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia ogłoszenia,
pod rygorem uznania weksli za umorzone.

MSiG 4 marca 2020

Przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygnaturą
akt I Ns 146/19 toczy się sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
w Gdańsku o umorzenie weksla.
Wzywa się posiadacza zaginionego „wekslu In blanco
wystawionego przez Jarosława Tomczyka na urzędowym
blankiecie wekslowym opłaconym do sumy wekslowej
nieprzekraczającej 10.000 zł. Z podpisem Tomczyk. Płatny
Bank Przemysłowo Handlowy PBK SA Oddział Wałbrzych”
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 5 marca 2020

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, sygn. akt XIII Ns 833/19.
[BMSiG-11984/2020]
Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się
postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Bank Polski S.A. o uznanie za umorzony wekslu niezupełnego
wystawionego przez Agnieszkę Lemański i Sebastiana Lemańskiego
tytułem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP SA
z tytułu umowy kredytowej nr 203-1222721797/622/2006
z dnia 18.10.2006 r. kredyt 91173,24 CHF.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia niniejszego ogłoszenia
i do okazania wekslu Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

MSiG 6 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 25/19, z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Active Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wzywa posiadacza
zaginionego weksla, wystawionego przez Active Hotel
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będącego wekslem niezupełnym
w chwili wystawienia (w tym niezawierającym sumy
wekslowej), aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosił się
i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 22/19, z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Krzysztofa Cempla (Cempel), wzywa posiadacza zaginionego
weksla, wystawionego przez Krzysztofa Cempla, będącego
wekslem niezupełnym w chwili wystawienia (w tym niezawierającym
sumy wekslowej), aby w terminie 60 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
zgłosił się i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 9 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział
XV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt XV GNs 7/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
DYM-BUD Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu sprzętu budowlanego
- agregatu tynkarskiego Kaleta 5S z pokrywą do silomatu,
VIN/nr seryjny 5131, rok. prod. 2019, o wartości 18.500 zł,
zawartą przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 11 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przy udziale
Łukasza Drogosza, prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 26/19,
wzywa posiadacza zaginionego weksla niezupełnego (in blanco)
podpisanego przez Łukasza Drogosza, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia.
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu wekslu.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przy udziale
Braincode Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościerzynie,
prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 27/19, wzywa
posiadacza zaginionego weksla niezupełnego (in blanco) podpisanego
w imieniu Braincode Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kościerzynie, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia.
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu weksla.

MSiG 16 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 599/19
o umorzenie weksli, wzywa posiadaczy czterech weksli własnych
in blanco z wystawienia Elizy Graczyk i Krzysztofa Graczyk,
stanowiących zabezpieczenie ubezpieczyciela PZU S.A.
udzielającego Elizie Graczyk i Krzysztofowi Graczyk przejściowego
zabezpieczenia kredytu w formie ubezpieczenia
kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. na podstawie umowy
nr 203-121272797/145/2006 z dnia 24 marca 2006 roku, do
zgłoszenia się i okazania weksla sądowi, w terminie 60 dni od
dnia ogłoszenia, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 25 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Łodzi-
-Widzewa w Łodzi, VIII Wydział Cywilny, sygn. akt
VIII Ns 488/19.
[BMSiG-15947/2020]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, VIII Wydział
Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
o treści: „Lubin, dnia 25 kwietnia 2019 na… Dnia… zapłacę
(zapłacimy) bez protestu za ten weksel własny na PKO
Leasing SA z siedzibą w Łodzi sumę… płatny…” opatrzony
w miejscu wystawcy podpisem Mirosława Kuca oraz na
odwrocie, pod dopiskiem „Poręczam” podpis Elżbiety Kuca
do zgłoszenia w ciągu sześćdziesięciu dni do okazania wekslu
sądowi w terminie od dnia pojawienia się ogłoszenia.

MSiG 26 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 10/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Jana Kulczyka, Mariusza Kulczyka, Mateusza
Kulczyka, o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Jana Kulczyka, którego poręczycielami byli Mariusz Kulczyk,
Mateusz Kulczyk (który to weksel, zgodnie z deklaracją
wekslową, Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na
sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy
leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 23/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Piotra Przymus o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Piotra Przymus (który to
weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A.
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 9/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Jana Kulczyka i poręczonego przez
Mariusza Kulczyka oraz Mateusza Kulczyka, w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy pożyczki nr 26472/P
zawartej w dniu 11.03.2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika
Jana Kulczyka.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie
skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 30 marca 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
w sprawie I Ns 1134/19 z wniosku Santander Leasing S.A.
w Poznaniu przy udziale Haliny Salamon i Henryka Salamon
o umorzenie weksla, wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 8 lutego 2018 r. na zabezpieczenie
umowy leasingu nr NP6/00236/2018, podpisanego
przez Halinę Salamon jako wystawcę, a Henryka Salamon
jako poręczyciela, do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia
ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 31 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 17/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, wystawionego przez Krzysztofa
Boryszewskiego w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 21019/Pł/18 zawartej
w dniu 27.04.2018 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie
skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 19/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Adriana Krzyżaniaka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 35907/P/17 zawartej w dniu 30.01.2017 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 1 kwietnia 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Idea Getin
Leasing spółki akcyjnej we Wrocławiu przy udziale Jana Kulczyka,
Mariusza Kulczyka, Mateusza Kulczyka, prowadzonej
pod sygnaturą akt V GNs 11/19, wzywa posiadacza zaginionego
weksla niezupełnego (in blanco), podpisanego przez
Jana Kulczyka i w charakterze poręczycieli przez Mariusza
Kulczyka i Mateusza Kulczyka, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia. Brak
zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem orzeczenia
o umorzeniu wekslu.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Idea Getin
Leasing spółki akcyjnej we Wrocławiu przy udziale Patmar
Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi,
prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 14/19, wzywa posiadacza
zaginionego weksla niezupełnego (in blanco) podpisanego
przez Marcina Andrychowskiego w imieniu Patmar
Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi,
do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni
od daty ogłoszenia. Brak zgłoszenia w tym terminie będzie
skutkował wydaniem orzeczenia o umorzeniu wekslu.

MSiG 3 kwietnia 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ogłasza,
że w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku
Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu przy uczestnictwie
Dariusza Bednarza o umorzenie weksla (sygnatura
akt I Ns 1265/19), wzywa posiadacza weksla in blanco wystawionego
dnia 22 sierpnia 2016 r. na zabezpieczenie umowy
leasingu nr NC8/00010/2016, na którym jako wystawca podpisał
się Dariusz Bednarz, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni i do okazania weksla tutejszemu Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 21 kwie 2020, 11:54

MSiG 10 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 16/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Piotra Krawczyka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 29505/G/18 zawartej w dniu 13 grudnia 2018 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 21/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Stanisława Tomaszka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 59345/Kr/18, zawartej w dniu 28 maja 2018 r. przez
wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 14 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 30/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez Piotra Antoniaka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu finansowego
nr 24822/Ki/19 zawartej w dniu 11.06.2019 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 21 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 17/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Bimerg Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim o umorzenie weksla, weksla
in blanco wystawionego przez Bimerg Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących powstać w wyniku niewykonania umowy leasingu
operacyjnego nr 18981/PŁ/l 7 z dnia 6 marca 2017 r., zawartej
między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. we Wrocławiu
a Bimerg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
podlegającego ewentualnemu wypełnieniu wg deklaracji
wekslowej zamieszczonej w pkt 15 umowy leasingu.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, ul. Poznańska 20.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 25/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Agaty Grzybowskiej
o umorzenie weksla, weksla in blanco wystawionego przez
Agatę Grzybowską w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 29578/G/18 z dnia
20 grudnia 2018 r., zawartej między Europejskim Funduszem
Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Agatą Grzybowską,
podlegającego ewentualnemu wypełnieniu wg deklaracji
wekslowej zamieszczonej w pkt 15 umowy leasingu.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, ul. Poznańska 20.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
(o sygn. akt V GNs 28/19) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco, wystawionego przez Roberta Nogala w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 24440/Lu/18 zawartej między Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu, a Robert Nogal,
w dniu 13 czerwca 2018 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
(o sygn. akt V GNs 29/19) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Kamilę Nowacką w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 19612/P/17 zawartej między: Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu a Kamila Nowacka
w dniu 17 lipca 2017 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 24 lip 2020, 15:11

MSiG 22 maja 2020

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 120/20 toczy się postępowanie z wniosku „Przedsiębiorstwa Dystrybucji Far-maceutycznej SIawex” spółki z ograniczoną odpowiedzialno-ścią z siedzibą w Lublinie z udziałem CORDA Urszula Ptaś spółka jawna z siedzibą w Budzowie, Urszuli Ptaś i Roberta Ptaś o umorzenie weksla własnego in blanco.Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco zawierającego oznaczenie wystawcy weksla CORDA Urszula Ptaś spółka jawna z siedzibą w Budzowie, podpisa-nego przez Urszulę Ptaś jako uprawnioną do reprezentacji spółki poręczonego przez Urszulę Ptaś i Roberta Ptaś o treści:WEKSEL..................., dnia..................................na.............. zł(miejsce wystawienia) (dzień, miesiąc, rok) (kwota cyframi).....................zapłać....................................., za ten wekselna zlecenie...............................................................Sumę............................................................. złotych.(kwota słownie)Płatny w ................................................................../podpis wystawcy/opatrzonego w miejscu wystawcy podpisem Urszuli Ptaś jako uprawnionej do reprezentacji spółki, poręczonego przez Urszulę Ptaś i Roberta Ptaś i opatrzonego ich podpisami, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie sygnatura akt II Ns 120/20.

MSiG 26 maja 2020

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział
Gospodarczy, zawiadamia o toczącym się przed tym Sądem
postępowaniu w sprawie XIII GNs 3/20 z wniosku Nest Bank
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Marcina
Cajdlera w przedmiocie uznania weksla własnego in blanco
za umorzony wystawionego w dniu 7 października 2019 roku
w Łodzi przez Marcina Cajdlera.
Tutejszy Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni do okazania weksla
tutejszemu Sądowi od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.


MSiG 27 maja 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn.
akt V GNs 25/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez Roberta Petersburskiego w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 32003/SZ/18, zawartej między Europejskim
Funduszem Leasingowym S.A. we Wrocławiu, a Robertem
Petersburskim w dniu 17 lipca 2018 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 22/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Logitrans Poland
sp. z o.o. w Warszawie o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Logitrans Poland sp. z o.o. w Warszawie (który
to weksel Europejski Fundusz Leasingowy ma prawo wypełnić
na sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy z tytułu
umowy leasingu operacyjnego nr 60569/Kr/18).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 24 lip 2020, 16:57

MSiG 1 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 24/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
SA we Wrocławiu przy udziale Adriana Tylkowskiego
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Adriana Tylkowskiego (który to weksel, zgodnie z deklaracją
wekslową, Europejski Fundusz Leasingowy SA we Wrocławiu
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

Sąd Rejonowy w Giżycku, I Wydział Cywilny, w sprawie
z wniosku Nest Banku S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Roberta Olszewskiego, prowadzonej pod sygnaturą akt
I Ns 84/20, wzywa posiadacza zaginionego weksla niezupełnego
(in blanco) podpisanego przez Roberta Olszewskiego,
do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni
od daty ogłoszenia (najpóźniej do dnia 30.07.2020 r.).
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu weksla.

MSiG 2 czerwca 2020

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VI Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. VI Ns 569/19/S z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
w Gdańsku przy udziale Grażyny Szczyrek i Mirosława
Szczyrka o uznanie za umorzony weksla in blanco.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa
posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego sporządzonego
na urzędowym blankiecie wekslowym do sumy
wekslowej nieprzekraczającej 100.000 zł o następującej treści:
„Kraków dnia... 19....Na... zapłacimy bez protestu za ten sola
weksel na zlecenie... sumę... płatny w Banku Przemysłowo-
-Handlowym Spółka Akcyjna III Oddział w Krakowie”
z podpisem Grażyny Szczyrek i Mirosława Szczyrka, do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do
okazania weksla Sądowi, pod rygorem wydania orzeczenia,
uznającego weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 160/20 toczy się postępowanie z wniosku
Nest Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco następującej treści:
„Pruszków, 7 październik 2019”
Na
Dnia zapłacę (imy) za ten weksel własny na zlecenie
sumę
bez protestu.
Płatny w”
opatrzony podpisem wystawcy Jarosława Koć.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi, pod
rygorem wydania postanowienia o jego umorzeniu.

MSiG 3 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea
Getin Leasing Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 1/20) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Patryka Kinowskiego w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 367999/2020/OPER/SZCC, którą zawarli wnioskodawca
i uczestnik.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Rybniku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie
z wniosku ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Widełce z udziałem
Drobny Sp. z o.o. Sp.k. w Krzyżanowicach o uznanie
weksla za umorzony, sygn. akt VI GNs 1/18, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco, podpisanego
przez Wiesława Jakubiaka i Magdalenę Strzałkę, działających
w imieniu Drobny Sp. z o.o. w Krzyżanowicach
(KRS 0000536618) komplementariusza Drobny Sp. z o.o.
Sp.k. w Krzyżanowicach (KRS 0000540901), aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu w Rybniku, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 5 czerwca 2020

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, XI Wydziałem
Cywilnym, w sprawie XI Ns 159/20 z wniosku Nest Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie z udziałem Zdzisławy Targosz toczy się
postępowanie o uznanie weksla własnego in blanco za umorzony.
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XI Wydział Cywilny, ogłasza, że
w sprawie XI Ns 159/20 zarządzeniem z dnia 23 marca 2020 roku
Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny, zarządził
na podstawie art. 96 Prawa wekslowego wezwać przez ogłoszenie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym posiadacza
zaginionego weksla in blanco, sporządzonego na blankiecie
wekslowym, o następującej treści:
„WEKSEL
Białystok, 14 październik 2019 Na
Dnia zapłacę (imy) za ten weksel własny ma zlecenie
sumę
bez protestu
Płatny w

opatrzonego w prawym dolnym rogu własnoręcznym podpisem
„Zdzisława Targosz” do zgłoszenia się w terminie 60 dni
od dnia opublikowania ogłoszenia i do okazania wskazanego
weksla Sądowi.

MSiG 9 czerwca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą V GNs 32/19 z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
z udziałem uczestnika postępowania Kingi Cybulskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego przez
Kingę Cybulską w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego (OH) nr 29448/G/18
zawartej między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.
we Wrocławiu a Kingą Cybulską w dniu 4 grudnia 2018 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy
w Malborku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 312/18.
[BMSiG-26215/2020]
Sąd Rejonowy w Malborku wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco opatrzonego klauzulą bez protestu wystawionego
przez uczestnika postępowania Stowarzyszenie
Przyjaciół Niepełnosprawnych „DAR” w Jantarze na rzecz
Powiatu Nowodworskiego do zgłoszenia się w ciągu 60 dni
celem okazania weksla Sądowi wzywającemu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 16/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz Leasingowy
S.A. we Wrocławiu przy udziale Works 11 Sp. z o.o.
w Katowicach o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Works 11 Sp. z o.o. w Katowicach, który to weksel, zgodnie
z deklaracją wekslową do umowy nr 22430/Ki/17 Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu ma prawo
wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy
z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu nr 22430/Ki/17 z dnia
19.12.2017 r.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 18/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz Leasingowy
S.A. we Wrocławiu przy udziale Władysława Fortuny
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Władysława
Fortunę, który to weksel, zgodnie z deklaracją wekslową
do umowy nr 36722/P/17 Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
we Wrocławiu ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą
zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/
najmu nr 36722/P/17 z dnia 27.04.2017 r.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą V GNs 18/19 z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu z udziałem uczestnika
postępowania Pawła Pasternaka o uznanie weksla za umorzony,
wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
własnego in blanco wystawionego przez Pawła Pasternaka,
opatrzonego jego czytelnym podpisem.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 12 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym w Sandomierzu pod sygn. akt
I Ns 545/19 toczy się postępowanie z wniosku BNP Paribas
Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie z udziałem JMS
Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Iwaniskach o umorzenie zaginionego
weksla o treści:
„Sandomierz, dnia 19 marca 2012 r. zapłacę za ten weksel.
IMS Zdrowie Spółka z o.o. z siedzibą 27-570 Iwaniska,
ul. Staszowska 28, weksel płatny w oddziale banku BGŻ
w Sandomierzu”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi.

MSiG 15 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie w sprawach o sygnaturze
I Ns 216/19 i I Ns 217/19, zostały złożone wnioski przez
SKOK Jaworzno w Jaworznie, a aktualnie Alior Bank SA z siedzibą
w Warszawie, przy uczestnictwie Renaty Dąbrowskiej
i Marii Łeńczuk o umorzenie zaginionych weksli związanych
z zobowiązaniami pożyczkowymi o numerach 91/24329/15
z dnia 28 maja 2015 r. i o nr 15/63983/17/1053 z dnia 18 sierpnia
2017 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania wekslów sądowych, pod rygorem
wydania orzeczenia uznającego weksel za umorzony.

MSiG 19 czerwca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą V GNs 13/19, z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu z udziałem uczestnika
postępowania KAMARO Sp. z o.o. Sp.k. w Gdańsku o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego in blanco wystawionego przez
KAMARO Sp. z o.o. Sp.k. w Gdańsku, opatrzonego podpisem
i pieczęcią funkcyjną prezesa zarządu KAMARO Sp. z o.o.
Sp.k. w Gdańsku Tomasza Tomanika i pieczęcią firmową
spółki KAMARO Sp. z o.o. Sp.k. w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 22 czerwca 2020

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, I Wydział Cywilny,
ul. Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt I Ns 26/19 z wniosku Janusza Jasiulek
z udziałem uczestniczki postępowania Ireny Spałek i Syndyka
Masy Upadłości Ireny Spałek o uznanie weksli za umorzone
wzywa wszystkich posiadaczy:
- zaginionych trzech weksli in blanco sporządzonych na urzędowym
blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej
100.000 zł o treści:
Strona wierzchnia (awers) - „……….., dnia ………..
Na ……….. weksel na zlecenie ……….. płatny ………..
Irena Jasiulek (odręczny podpis),
Strona spodnia (rewers) - Poręczam Janusz Jasiulek zam.
47-246 Ortowice, ul. Wiejska 13 (odręczny wpis),
- zaginionych dwóch weksli in blanco sporządzonych na urzędowym
blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej
100.000 zł o treści:
Strona wierzchnia (awers) - „……….., dnia ………..
Na ……….. weksel na zlecenie ……….. płatny ……….. Jasiulek
Irena (odręczny podpis),
Strona spodnia (rewers) - Poręczam Janusz Jasiulek zam.
47-246 Ortowice, ul. Wiejska 13 (odręczny wpis),
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu w Kędzierzynie-Koźlu,
pod rygorem uznania weksli za umorzone.

MSiG 23 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 30/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Janusza Mura o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Janusza Mura w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego (OH)
nr 62997/K/17 z dnia 26.09.2017 r. zawartej między Europejskim
Funduszem Leasingowym Spółką Akcyjną z siedzibą
we Wrocławiu a Januszem Mura.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu
będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 29 czerwca 2020

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku, I Wydział Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 86/20 toczy się postępowanie z wniosku
Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z udziałem
Piotra Rorbach o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego w dniu 9 października 2019 r. w Brzesku przez
uczestnika.
Tut. Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tut. Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 30 czerwca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe
w Warszawie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 27/20,
toczy się postępowanie z wniosku Santander Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Małgorzatę Artowicz
w dniu 26 marca 2007 roku dla zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy o kredyt nr 1056/13/S/2007 zawartej dnia
26 marca 2007 roku pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu a Małgorzatą Artowicz.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
w tutejszym Sądzie i okazał weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym
razie weksel zostanie umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 02 lis 2020, 12:32

MSiG 1 lipca 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział
X Gospodarczy, w sprawie z wniosku Katarzyna Banach
Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy
udziale Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o umorzenie
weksla, o sygn. akt X GNs 2/19 - wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w dniu 25 listopada
2014 r. przez Grant Thornton Frąckowiak Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni liczonych od dnia
ukazania się ogłoszenia.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,
w II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 517/19
toczy się postępowanie z wniosku Ravago Building Solutions
Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie z udziałem Stucco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Baninie i Andrzeja Józefa Orleckiego
o umorzenie weksla o treści na awersie weksla
„WEKSEL ….. dnia…….20.. r. Na …….zapłaci…..za ten ……
weksel na zlecenie……sumę……Płatny……W imieniu Stucco
Sp. z o.o. Andrzej Józef Orlecki Andrzej Orlecki Andrzej Podpis
Wystawcy”, na rewersie weksla „Poręczam za wystawcę
weksla - Andrzej Orlecki”
Wzywa się posiadacza wyżej opisanego weksla o zgłoszenie
się w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Południe
w Warszawie i okazanie go temu Sądowi.

MSiG 7 lipca 2020

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
pod sygn. akt II Ns 43/20 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BPH S.A. w Gdańsku o umorzenie weksla własnego
in blanco do sumy wekslowej nieprzekraczającej 10.000 złotych,
wystawionego przez Bogdana Seliga oraz Katarzynę
Seliga, płatnego bez protestu na zlecenie Sopockiego Towarzystwa
Ubezpieczeniowego Ergo Hestia S.A. w Sopocie, celem
zabezpieczenia roszczeń Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie mogących
powstać z tytułu umowy ubezpieczenia kredytu udzielonego
umową o kredyt nr 04574/401001-7656/2004 z dnia 12 listopada
2004 r.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie i okazał
zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna ów weksel
za umorzony.

MSiG 8 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Elblągu, IX Wydział Cywilny, ul. płk Stanisława
Dąbka 21, 82-300 Elbląg, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt IX Ns 100/20 z wniosku Nest Bank Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem Katarzyny Żak-Jasińskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla in blanco o treści:
WEKSEL
Elbląg, 11 październik 2019
Na……………..
Dnia zapłacę(imy) za ten weksel własny na zlecenie
…………………………………………………………………………
…………..
sumę
bez protestu
Płatny w
podpisany przez Katarzynę żak-Jasińską
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu w Elblągu, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

MSiG 13 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Rybniku, VI Wydział Gospodarczy, Plac
M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt VI GNs 2/20 z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie
z udziałem uczestniczki Danuty Balcerzak-Burdajewicz
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej miejsce i datę wystawienia weksla
(Rybnik, 08 październik 2019) oraz podpis wystawcy weksla
Danuty Balcerzak-Burdajewicz, aby w terminie 60 dni od
ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Rybniku, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

MSiG 17 lipca 2020

W Sądzie Rejonowym w Zamościu, w I Wydziale Cywilnym,
w sprawie I Ns 199/20, prowadzone jest postępowanie
z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie (KRS 0000030330),
oraz z udziałem Tadeusza Włodzimierza Lenarda, s. Romana
i Danuty (REGON 950327694), o umorzenie podpisanego
przez uczestnika Tadeusza Lenarda blankietu weksla własnego
in blanco z datą i miejscem wystawienia „Zamość, 11.10.2019 r.”
oraz z klauzulami „na zlecenie” i „bez protestu”.
Według oświadczenia wnioskodawcy Nest Bank S.A. w Warszawie,
będącego prawnym posiadaczem przedmiotowego
weksla własnego in blanco, tenże weksel zaginął około
17 października 2019 r.
Sąd Rejonowy w Zamościu wzywa obecnego posiadacza
wyżej wymienionego weksla własnego in blanco do zgłoszenia
się do Sądu Rejonowego w Zamościu (ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość), w ciągu 60 dni
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia - w celu okazania
tego weksla Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd, na podstawie
art. 96 Prawa wekslowego, uzna ten weksel własny
in blanco za umorzony.

MSiG 20 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Rybniku, VI Wydział Gospodarczy, Plac
M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt VI GNs 2/18 z wniosku De Lage Landen Leasing
Polska S.A. w Warszawie z udziałem uczestników Henryka
Krzyżanowskiego i Marii Krzyżanowskiej o uznanie weksla
za umorzonego, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco zawierającego na stronie wierzchniej podpis
Artura Krzyżanowskiego jako pełnomocnika Henryka
Krzyżanowskiego i Marii Krzyżanowskiej, jako poręczycielki
za wystawcę weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Rybniku, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 27 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie
V GNs 1/20 w przedmiocie wniosku Nest Bank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie o uznanie weksla własnego in blanco
za umorzony, wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
in blanco, wystawionego w dniu 27 września 2019 roku
w Żyrardowie przez Małgorzatę Zalewską, do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi, najpóźniej do 20 września 2020 roku.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 400/19 (obecnie
II Ns 245/20) toczy się postępowanie z wniosku Bank Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie o umorzenie weksla in blanco
wystawionego przez Wojciecha Czachorowskiego do sumy
wekslowej 86 000 zł.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 28 lipca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 866/19,
toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego i podpisanego przez Ewę Andrzejuk
i Kamilę Żyłę, prowadzące działalność gospodarczą
w formie umowy spółki cywilnej pod nazwą: „KAMEA s.c.
Kamila Żyła Ewa Andrzejuk z siedzibą w Warszawie, który
awalowany został przez Artura Andrejuka i Krzysztofa Żyłę
i który to weksel wystawiony został jako zabezpieczenie roszczeń
„EUROCASH” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Komornikach
z tytułu umów sprzedaży towarów.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny.
Jeżeli w ciągu terminu, oznaczonego w wezwaniu, nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.

MSiG 29 lipca 2020

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia,
że w tut. Sądzie zawisła pod sygnaturą V GNs 2/20
sprawa z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie z udziałem
Andrzeja Kuźniewskiego w przedmiocie umorzenia weksla
in blanco wystawionego przez Andrzeja Kuźniewskiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania ich tut. Sądowi, w przeciwnym bowiem razie zostanie
on uznany za umorzony.

MSiG 11 sierpnia 2020

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział I Cywilny, informuje, że
toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 254/20
z wniosku Nest Bank S.A. w Warszawie z udziałem Mateusza
Bednarka o uznanie za umorzonego weksla in blanco wystawionego
przez uczestnika Mateusza Bednarka w dniu 11 października
2019 roku w Kielcach na zabezpieczenie roszczeń
Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu gwarancji w kwocie
116.432,64 zł, udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
na zabezpieczenie udzielonego uczestnikowi kredytu
i wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia i do okazania
wekslu Sądowi.

MSiG 20 sierpnia 2020

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się sprawa pod sygn. akt I Ns 368/19 z wniosku ING
Banku Śląskiego S.A. w Katowicach z udziałem uczestnika
Damiana Machulika o uznaniu za umorzony jednego zaginionego
weksla własnego in blanco, wystawionego w dniu
25 października 2002 roku w Zabrzu-Zaborzu zawierającego
w treści nazwę „weksel”, polecenie bezwarunkowe zapłacenia
sumy pieniężnej, wskazanie osoby na której rzecz lub na której
zlecenie zapłata miała być dokonana tj. ING Bank Śląski S.A.,
podpis wystawcy weksla - Damian Machulik. W treści weksla
wskazano klauzule „nie na zlecenie”, „bez protestu”.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od daty
ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał posiadany
weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 24 sierpnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 24/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Bedmed Logistic Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Opolu
w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy
leasingu operacyjnego nr 61297/Wr/14 zawartej w dniu
9 grudnia 2014 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 26/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Mikroma Polska S.A. z siedzibą we Wrześni
w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy
leasingu operacyjnego nr 37233/P/17 zawartej w dniu
29 czerwca 2017 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

Wzywa się posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego,
wystawionego w dniu 3 października 2019 roku
przez Piotra Wacińskiego, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni
od publikacji ogłoszenia i okazania weksla w Sądzie Rejonowym
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
w sprawie VIII GNs 1/20, pod rygorem uznania weksel za
umorzony.

MSiG 27 sierpnia 2020

Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt VII Ns 293/20 z wniosku S&A S.A. z siedzibą
w Gdyni z udziałem uczestniczki Jolanty Kiersnowskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego przez
uczestniczkę Jolantę Kiersnowską na zabezpieczenie roszczeń
odszkodowawczych w razie nienależytego wykonania umowy
współpracy, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Gdyni,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach, Wydział
I Cywilny, toczy się pod sygn. akt I Ns 892/18 postępowanie
w sprawie z wniosku syndyka masy upadłości Progres
Marbella Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie
z udziałem Iwony Zgorzyńskiej-Łubik o umorzenie
weksla.
Wzywa się wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
o treści:
„WEKSEL. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku, zapłacę za
ten weksel bez protestu na zlecenie PROGRES MARBELLA
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo-
akcyjna w Warszawie, z siedzibą pod adresem
00-519 Warszawa, ulica Wspólna Nr 35 lokal 11, wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000384099, REGON: 142908844,
nie posiadającej obecnie numeru identyfikacji podatkowej
NIP, sumę 3.267.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście
sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
Weksel płatny w Warszawie po dniu 30 listopada 2011 roku.
WYSTAWCA: Iwona Elżbieta ZGORZYŃSKA- Łubik”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Tarnowskich Górach,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 02 lis 2020, 14:31

MSiG 3 września 2020

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie
o sygn. akt II Ns 1059/20 toczy się postępowanie z wniosku
Bartłomieja Sojki o umorzenie weksla własnego in blanco
z dnia 6 stycznia 2020 roku, wystawionego przez AOW Faktoring
S.A z siedzibą w Częstochowie na zlecenie Bartłomieja
Huberta Sojki.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać
umorzony.

MSiG 4 września 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, II Wydział
Cywilny, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa, w sprawie toczącej
się pod sygn. akt II Ns 149/19 z wniosku Santander Bank
Polska S.A. w Warszawie z udziałem uczestników: Danuty
Remiasz, Jerzego Remiasz i Konrada Remiasz o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści:
Strona wierzchnia (awers) - „ Warszawa, dnia 07 marca 2006 r.,
zapłacimy za ten własny weksel na zlecenie Kredyt Bank S.A.
sumę
2. Strona spodnia (rewers) - Płatny Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Warszawie Danuta Remiasz Konrad Remiasz Jerzy Remiasz
ul. Zegrzyńska 89/3 05-119 (3 podpisy),
aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili
się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
-Woli w Warszawie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 8 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 777/18, toczy się
postępowanie z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Barbary Nosko i Grzegorza
Nosko o umorzenie dwóch weksli in blanco wystawionych
przez uczestników Barbarę Nosko i Grzegorza Nosko na
rzecz Dominet Bank S,A, Sąd wzywa posiadacza zaginionych
weksli, aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sadu i okazał weksle
Sądowi, w przeciwnym razie Sąd uzna weksle za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 456/18, toczy się
postępowanie z wniosku Bank Ochrony Środowiska Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Wojciecha
Kowalskiego i Luizy Pośpieszyńskiej-Kowalskiej o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Wojciecha Kowalskiego
i Luizę Pośpieszyńską-Kowalską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 275/18, toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank S.A. w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Szymona Krause
poręczonego przez Joannę Krause.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 10 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea
Getin Leasing Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 2/20) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Dorotę Węgrzyn w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 366703/2019/OPER/JASC, którą zawarli wnioskodawca
i uczestnik.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 15 września 2020

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 799/19
toczy się sprawa z wniosku Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu
S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Miasta Kielce -
Prezydenta Miasta Kielce - wniosek o umorzenie weksla
in blanco o treści:
„Miejscowość, dnia ............................ na .............................
(kwota przypadająca na Partnera w załączniku nr 3 w kolumnie
„SUMA”) ............................ zł
Dnia ............................ zapłacę bez protestu za niniejszy weksel
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
sumę ............................. (kwota przypadająca na Partnera
w załączniku nr 3 w kolumnie „SUMA”) ............................. zł
(słownie złotych: … … … … … … … … … … …)
Weksel płatny w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A., lub na
konto Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
S.A.: 13 1130 1017 0019 94171620 0009”,
podpisanego przez Prezydenta Miasta Wojciecha Lubawskiego
i Skarbnika Miasta Barbarę Nowak, wzywając posiadacza
zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni
od dnia ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 16 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, II Wydziale
Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 258/19, toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o uznanie za
umorzone czterech weksli in blanco wystawionych 18 września
2004 roku przez Ewę Gizińską i Pawła Gizińskiego, do
kwot odpowiednio: 100.000 zł, 50.000 zł, 20.000 zł i 10.000 zł.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ogłoszenia i okazania
weksli Sądowi. W przypadku, gdy nikt nie zgłosi się w powyższym
terminie z wekslami, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksle za umorzone.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt II Ns 117/20 toczy się z wniosku Nest
Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem
Jarosława Skupiewskiego postępowanie o umorzenie weksla
własnego in blanco, wystawionego w dniu 10 października
2019 r. w Warszawie przez Jarosława Skupiewskiego,
na zabezpieczenie prawne gwarancji w kwocie 60.000 zł
(sześćdziesiąt tysięcy złotych) udzielonej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, która to gwarancja stanowi zabezpieczenie
spłaty kredytu udzielonego Jarosławowi Skupiewskiemu
przez Nest Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie na
podstawie umowy kredytu nr ENT699244542 z dnia 10 października
2019 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się z tymże
wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 21 września 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 21/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Liudmyly Kozyrievy
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez Liudmylę
Kozyrievę, który to weksel, zgodnie z deklaracją wekslową
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu nr 29493/G/18.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

MSiG 25 września 2020

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, w VII Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie pod sygn. akt VII Ns 294/20, wszczęte
z wniosku S&A S.A. z siedzibą w Gdyni z udziałem Grażyny
Rukść o uznanie weksla za umorzony.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco wystawionego przez uczestniczkę Grażynę
Rukść na rzecz wnioskodawcy S&A S.A. z siedzibą w Gdyni,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Gdyni, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 29 września 2020

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, pod sygn. akt I Ns 595/20, toczy się postępowanie
z wniosku Pawła Wójcika i Grzegorza Cioczek z udziałem
uczestnika Łukasza Sadło, o uznanie za umorzony weksel własny
in blanco wystawiony przez uczestnika Łukasza Sadło na
rzecz wnioskodawcy Pawła Wójcika oraz o uznanie za umorzony
weksel własny in blanco wystawiony przez uczestnika
Łukasza Sadło na rzecz wnioskodawcy Grzegorza Cioczek.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia - do okazania
weksli sądowi, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd wyda orzeczenie
uznające weksle za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 29 mar 2021, 09:15

MSiG 4 grudnia 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział X
Gospodarczy, w sprawie z wniosku PKO Leasing S.A. w Łodzi
przy udziale: MD Trade Zofia i Roman Macioszek spółka jawna
i Zofii Macioszek o umorzenie weksla własnego in blanco,
o sygn. akt X GNs 7/20 - wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w dniu 6 grudnia 2016 r.
przez MD Trade Zofia i Roman Macioszek spółka jawna, poręczony
przez Zofię Macioszek, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni liczonych od dnia ukazania
się ogłoszenia.

MSiG 8 grudnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu
(sygn. akt IV GNs 9/20) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez uczestniczkę Jolantę Naję
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KLINIKA
CIAŁA Jolanta Naja w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 4052769/F,
którą zawarli wnioskodawca i uczestniczka.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 9 grudnia 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
(I Wydział Cywilny z siedzibą w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego
32, 61-745) informuje, że pod sygn. I Ns 1186/19
toczy się sprawa z wniosku Santander Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie przy udziale Tartak Tyble Sp. z o.o. z siedzibą
w Sokolnikach o uznanie za umorzone dwóch weksli
in blanco wystawionych przez uczestnika Tartak Tyble
Sp. z o.o. na rzecz wnioskodawcy Santander Bank Polska S.A.
w dniu 23 lipca 2013 roku.
Pierwszy weksel opatrzony jest datą 23 lipca 2013 r. zawiera
klauzulę „na zlecenie Banku Zachodniego WBK S.A.” Na stronie
pierwszej weksla nie ma wpisanej kwoty wekslowej ani
daty płatności. W prawym dolnym rogu jest podpis wystawcy
weksla - Andrzeja Waligóry, jako Prezesa Zarządu Tartak
Tyble Sp. z o.o. wraz z adresem i danymi spółki.
Drugi weksel opatrzony jest datą 23 lipca 2013 r. zawiera klauzulę
„na zlecenie Banku Zachodniego WBK S.A.” Na stronie
pierwszej weksla nie ma wpisanej kwoty wekslowej ani daty
płatności. W prawym dolnym rogu jest podpis wystawcy
weksla - Andrzeja Waligóry, jako Prezesa Zarządu Tartak
Tyble Sp. z o.o. wraz z adresem i danymi spółki.

W związku z powyższym Sąd wzywa posiadaczy zaginionych
weksli in blanco, a by w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się do Sądu, przed którym toczy się
postępowanie, i okazali weksle Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslami, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksle za umorzone.

MSiG 11 grudnia 2020

Przed Sądem Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie, I Wydziałem Cywilnym, w sprawie I Ns 128/20,
z wniosku Jakuba Roszkiewicza z udziałem Celsium spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-
-Kamiennej i SEC Region spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie, toczy się postępowanie
o uznanie weksla własnego in blanco za umorzony.
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie,
I Wydział Cywilny, ogłasza, że w sprawie I Ns 128/20, zarządzeniem
z dnia 10 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, I Wydział Cywilny,
zarządził na podstawie art. 96 Prawa wekslowego wezwać
przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
posiadacza zaginionego weksla in blanco, sporządzonego na
blankiecie wekslowym, o następującej treści:
„Weksel
……………………… (miejscowość), dnia 20….r.
Na ……………………… (suma wekslowa cyfrowo) ……………
………… waluta) termin płatności ……………………… zapłacę/
imy bez protestu za ten weksel na zlecenie .............................
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(nazwa podmiotu na rzecz którego ma być dokonana zapłata)
sumę ……………………… (suma wekslowa słownie ..............
.....................................................................................................)
Płatny ……………………… (domicyliat/nr rachunku bankowego
oraz nazwa banku prowadzącego ten rachunek)
……………………… (pieczęć i podpis(y) Wystawcy.................
.....................................................................................................)
Poręczam ……………………… (pieczęć i podpis(y) Poręczyciela/
za Poręczyciela)”
opatrzonego własnoręcznymi podpisami Konrada Borowskiego
i Moniki Stypułkowskiej
- do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia i do okazania wskazanego weksla Sądowi.

MSiG 24 grudnia 2020

Sąd Rejonowy w Ciechanowie, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 91/20 z wniosku Polskiego
Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie
z udziałem Niny Matczak i Zdzisława Matczaka o umorzenie
weksla, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco zawierającego klauzulę „nie na zlecenie”, wystawionego
przez Ninę Matczak i Zdzisława Matczaka w dniu
30 listopada 2015 r., którego jako miejsce płatności w deklaracji
wekslowej wskazano Bank, do zgłoszenia się w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia i okazania wskazanego
weksla Sądowi, gdyż w razie niezłożenia może być on umorzony.

MSiG 31 grudnia 2020

W Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o sygnaturze akt
I Ns 1153/19 z wniosku Credit Agricole Bank Polska Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia
weksla in blanco wystawionego przez Michała Murawę,
Ewę Jakubowską i Stefana Jakubowskiego, sporządzonego
na blankiecie wekslowym oznaczonym po jego lewej stronie
jako „Urzędowy blankiet wekslowy do sumy nieprzekraczającej
10.000 zł”, o następującej treści:
„ …, dnia … Na …
… zapłac … za ten …
weksel na zlecenie … sumę

Płatny …”,
opatrzonego w prawym dolnym rogu trzema własnoręcznymi
czytelnymi podpisami złożonymi jeden pod drugim o treści
„Michał Murawa”, „Ewa Jakubowska”, „Stefan Jakubowski”
i numerami PESEL tych osób obok każdego z podpisów.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i do okazania tego weksla Sądowi.
Sąd informuje nadto, iż jeżeli w ciągu terminu oznaczonego
w wezwaniu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, w sprawie
o sygn. akt II Ns 610/20, toczy się postępowanie z wniosku
Nest Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie
weksla własnego in blanco wystawionego w dniu
8 października 2019 roku w Częstochowie przez Bartosza Sypniewskiego,
opatrzonego jego podpisem obejmującym imię
i nazwisko, na którym to wekslu została oznaczona data jego
wystawienia oraz miejsce jego wystawienia.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości