Ogłoszenia 2018

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 16 sty 2018, 09:25

MSiG 10 stycznia 2018

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 4/17 wzywa posiadacza zaginionego
weksla własnego in blanco zawierającego podpis
wystawcy Michała Antoszewskiego do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni i okazania weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XV Wydział Gospodarczy sygn. akt XV GNs 11/.
[BMSiG-632/2018]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Agnieszkę Talar prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą AUTO-TRANSPORT Agnieszka Talar na rzecz Shell
Polska spółki z o.o. w Warszawie na zabezpieczenie wszelkich
roszczeń Shell Polska spółki z o.o. w Warszawie wynikających
lub mogących wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z tytułu
wzajemnych kontaktów gospodarczych, w tym w szczególności
z tytułu zawartych między stronami umów, m. in. umowy
o wydanie i używanie kart euroShell z 18 września 2015 roku,
którego sposób wypełnienia został uregulowany w porozumieniu
wekslowym z 18 września 2015 roku, do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 151/17 toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie dwóch weksli wystawionych przez Marka
Akińcza na zlecenie Zych i Staszewski sp. z o.o. z siedzibą
w Antoniewie.
Sąd wzywa posiadacza zagonionych weksli, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksle Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksle za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 11 lut 2018, 16:43

MSiG 17 stycznia 2018

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
III Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt III Ns 1712/16,
toczy się postępowanie o umorzenie weksla niezupełnego -
in blanco wystawionego 26 października 2006 roku, na rzecz
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, podpisanego przez Barbarę Kaź-
mierczak i Kazimierza Kaźmierczaka.
Wzywa się posiadacza weksla do zgłoszenia się w ciągu sześć-
dziesięciu dni od dnia publikacji ogłoszenia i do okazania
weksla sądowi, pod rygorem wydania przez sąd orzeczenia
o umorzeniu weksla.
Wnioskodawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna w Warszawie - Oddział 5 w Łodzi.

MSiG 23 stycznia 2018

Przed Sądem Rejonowym w Łomży, I Wydział Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17
z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z udziałem
Elżbiety Sulimierskiej, Stanisława Sulimierskiego o umorzenie
weksla.
Na podstawie art. 96 prawa wekslowego Sąd wzywa posiadacza
zaginionego wekslu do zgłoszenia się w ciągu 60 dni
i okazania wekslu Sądowi - pod rygorem niezgłoszenia się
w powyższym terminie, wydania przez Sąd orzeczenia uznającego
weksel za umorzony.

MSiG 24 stycznia 2018

Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 247/17.
[BMSiG-2754/2018]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Zbigniewa Jastrzębskiego
i Janiny Rotter-Jastrzębskiej, Marka Rotter, o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego dnia 10 września
2002 roku w Gdańsku przez Zbigniewa Jastrzębskiego, Janinę
Rotter-Jastrzębską, Marka Rotter.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 26 stycznia 2018

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, ulica Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt IV GNs 14/17/S
z wniosku Antoniego Gagatka przy uczestnictwie Halszki 28
Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki Komandytowo-Akcyjnej w Krakowie o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści: „Weksel własny. Kraków, dnia
8 sierpnia 2014 r. Działając w imieniu spółki pod firmą Halszki
28 Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna w Krakowie, zobowiązuje się,
że spółka pod firma Halszki 28 Wawel Service spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
w Krakowie zapłaci bez protestu za ten weksel własny na
rzecz Antoniego Gagatka prowadzącego działalność jako
Firma Usługowa ELGA Antoni Gagatek, ul. Nowa Górka 7,
31-235 Kraków, lecz nie na jego zlecenie, kwotę 52.391,96 PLN
(pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych
i dziewięćdziesiąt sześć groszy). Przedstawić do zapłaty
w dniu 31 grudnia 2015 roku. Płatny w Krakowie, Plac Na
Groblach 21. (podpis osób uprawnionych do reprezentacji
wystawcy weksla) - Bogusław Maciaś - podpis własnoręczny”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 31 stycznia 2018

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 217/17.
[BMSiG-3885/2018]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Pawła Ryszkiewicza na rzecz
Pawła Kaczyńskiego do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 1 lutego 2018

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział
IX Cywilny, w sprawie o sygn. akt IX Ns 41/17 prowadzonej
z wniosku Banku Zachodniego WBK Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu przy udziale Alfreda Balcerka i Bogumiły Balcerek
o uznanie weksla za umorzony wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego w dniu 12 czerwca
2006 r. przez uczestnika Alfreda Balcerka na zlecenie wnioskodawczyni
Banku Zachodniego WBK Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia i do okazania
weksla tutejszemu Sądowi, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

***

A) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, ulica Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt IV GNs 15/17/S
z wniosku Antoniego Gagatka przy uczestnictwie Millenia Fort
- Inwestycje 2 Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego o treści:
„Weksel własny. Kraków, dnia 8 sierpnia 2014 r. Działając
w imieniu spółki pod firmą Millenia Fort Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Wawel Service spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą w Krakowie, zobowiązuje się, że spółka pod firmą
Millenia Fort Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel
Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie zapłaci bez
protestu za ten weksel własny na rzecz Antoniego Gagatek
prowadzącego działalność jako Firma Usługowa ELGA Antoni
Gagatek, ul. Nowa Górka 7, 31-235 Kraków, lecz nie na jego
zlecenie, kwotę 17.343,33 PLN (siedemnaście tysięcy trzysta
czterdzieści trzy złote i trzydzieści trzy grosze). Przedstawić do
zapłaty w dniu 31 grudnia 2015 roku. Płatny w Krakowie, Plac
Na Groblach 21. (podpis osób uprawnionych do reprezentacji
wystawcy weksla) - Grzegorz Grzyb - podpis własnoręczny”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.
B) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, ulica Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt IV GNs 15/17/S
z wniosku Antoniego Gagatka przy uczestnictwie Millenia Fort
- Inwestycje 2 Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego o treści:
„Weksel własny. Kraków, dnia 8 sierpnia 2014 r. Działając
w imieniu spółki pod firmą Millenia Fort Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Wawel Service spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą w Krakowie, zobowiązuje się, że spółka pod firmą
Millenia Fort Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel
Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie zapłaci bez
protestu za ten weksel własny na rzecz Antoniego Gagatek
prowadzącego działalność jako Firma Usługowa ELGA Antoni
Gagatek, ul. Nowa Górka 7, 31-235 Kraków, lecz nie na jego
zlecenie, kwotę 6.435,88 PLN (sześć tysięcy czterysta trzydzieści
pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). Przedstawić do
zapłaty w dniu 31 lipca 2016 roku. Płatny w Krakowie, Plac
Na Groblach 21. (podpis osób uprawnionych do reprezentacji
wystawcy weksla) - Grzegorz Grzyb - podpis własnoręczny”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 9 lutego 2018

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, sygn. akt
IV GNs 8/17.
[BMSiG-5314/2018]
W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 8/17) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, tj. wystawionego przez uczestnika w celu
zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu nr 38862/Rz/17 z dnia 16 maja 2017 r. zawartej mię-
dzy Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą
we Wrocławiu a Lucyną Szatkowską.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, w sprawie o sygn. akt IV Po 6/18
toczy się postępowanie z wniosku G2A.COM sp. z o.o. w Krakowie
o umorzenie zaginionego weksla przy udziale Pawła
Rak.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco niewypełniony,
wystawiony przez uczestnika Pawła Rak na zabezpieczenie
obowiązku zapłaty kary umownej zastrzeżonej na wypadek
naruszenia zobowiązania do zachowania poufności.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla,
aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali
go, gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 26 mar 2018, 09:23

MSiG 21 lutego 2018

Przed Sądem Rejonowym w Nowej Soli, I Wydział Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 529/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku przy udziale
uczestników postępowania Dariusza Komorowskiego i Małgorzaty
Komorowskiej o uznanie za umorzone sześciu weksli
własnych „in blanco”, w tym czterech sztuk na blankiecie
wekslowym opłaconym do sumy wekslowej nieprzekraczającej
10.000 zł, zaś dwóch sztuki na blankiecie wekslowym
opłaconym do sumy wekslowej nieprzekraczającej 5.000 zł.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionych weksli „in
blanco”, które zostały wystawione w dniu 10 października
2002 r. przez uczestników postępowania Dariusza Komorowskiego
i Małgorzatę Komorowską,
o treści:
„…….., dnia…… Na……
.................................zapłac …………………………za
ten…………………….
weksel na zlecenie………….....sumę
…………………………………………………………………………
……....
Płatny......................................................”
opatrzonych w miejscu wystawcy czytelnymi podpisami
„Komorowski”, „Komorowska”
- do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla
w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli w sprawie o sygn. akt
I Ns 529/17.

MSiG 23 lutego 2018

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie o sygnaturze V GCo 139/17 z wniosku PEBEK
Sp. z o.o. w Świdnicy przy udziale Ewy Urbaniak, wzywa
posiadacza weksla in blanco z wystawienia Ewy Urbaniak
z dnia 22 grudnia 2016 roku, aby w terminie 60 dni od daty
ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosił swoje prawa
i złożył w tutejszym Sądzie przedmiotowy weksel.

MSiG 5 marca 2018

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
toczy się pod sygn. akt II Ns 1918/17 postępowanie z wniosku
Raiffeisen Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego przez
„Drozapol - Profil” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy,
płatnego na zlecenie wnioskodawcy, celem zabezpieczenia
roszczeń Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
mogących powstać z tytułu łączącej strony umowy ramowej
o współpracy w zakresie transakcji terminowych i pochodnych
z dnia 26 października 2011 roku wraz z późniejszymi
zmianami.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie i okazał
zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna ów weksel
za umorzony.

MSiG 9 marca 2018

W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział
Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt
I Ns 1188/17 z wniosku PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
o uznanie za umorzony weksel własny niezupełny
in blanco, wystawiony w dniu 26 lutego 2007 r. przez Monikę
Rorat, zam.: Piotrków Tryb., ul. Kołłątaja 7A m. 15. Weksel stanowił
zabezpieczenie kwoty kredytu w wysokości 157 000,00
PLN (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), udzielonego
na podstawie umowy kredytu mieszkaniowego Własny
Kąt hipoteczny umowa nr 10203916-203-12227112/72/2006
z dnia 26 lutego 2007 r. Płatny w Powszechnej Kasie Oszczędności
Bank Polski S.A. Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się ogłoszenia i do
okazania weksla Sądowi w sprawie o sygn. akt I Ns 1188/17
z wniosku PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla.

MSiG 12 marca 2018

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, I Wydział Cywilny,
ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, w sprawie toczącej się
pod sygn. akt I Ns 1123/17 z wniosku AGCO Finance sp. z o.o.
w Warszawie z udziałem uczestników: Anatola Grzegorza
Tymińskiego i Zofii Tymińskiej o uznanie weksla za umorzony
wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco o treści:
„Nałogi, dnia 10 października 2017 roku. Na.... z dniem....
zapłac.... bez protestu za ten sola weksel,
na zlecenie AGCO Finance Sp. z o. o., sumę…….Weksel jest
płatny w…….Anatol Grzegorz Tymiński (podpis). Poręczam
za wystawcę: Zofia Tymińska (podpis), aby w terminie 60 dni
od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Bielsku Podlaskim, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 15 marca 2018

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 648/17 toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie z udziałem Michała Mika (prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą TRANSPORT LOTNICZY MIKA
LOT MICHAŁ MIKA) i Banku Gospodarstwa Krajowego o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Michała Mika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży, I Wydziałem Cywilnym,
w sprawie I Ns 780/16 toczy się sprawa z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą
w Warszawie przy udziale Adriana Coppa, Eweliny
Coppa i Wiesławy Coppa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego
(Oddział w Warszawie) o umorzenie trzech zaginionych
weksli wystawionych w dniu 26 lutego 2004 r. przez Adriana
Coppa na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie i Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie; każdy z weksli został wystawiony na
urzędowym blankiecie wekslowym z oznaczoną opłatą skarbową,
opatrzony podpisem Adriana Coppy jako wystawcy,
a dwa z weksli zawierają klauzulę poręczenia opatrzone podpisami
Wiesławy Coppa i Eweliny Coppa jako poręczycielek
(jedno poręczenie do kwoty 5.520 zł, drugie poręczenie do
kwoty 6.872,40 zł); zasady wypełnienia ww. weksli zostały
określone w odrębnych deklaracjach wekslowych z dnia
26.02.2004 r. wystawionych przez wystawcę weksli na zabezpieczenie
spłaty wierzytelności wynikającej z umowy o preferencyjny
kredyt studencki o nr. 206-1277/12-00553-04/131
zawartej w dniu 26 lutego 2004 r. oraz w deklaracjach wekslowych
z dnia 26.09.2008 r. w związku z aneksem nr 1/2008 do
ww. umowy kredytowej; a ponadto w deklaracjach wekslowych
wystawionych przez poręczycielki w dniu 26.02.2004 r.
oraz w deklaracjach wekslowych z dnia 26.09.2008 r. w związku
z aneksem nr 1/2008 do ww. umowy kredytowej.
Wzywa się posiadaczy zaginionych weksli, do zgłoszenia się
w tutejszym sądzie do sprawy I Ns 780/16 w ciągu sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (nie
później niż do dnia 30 kwietnia 2018 r.) i do okazania weksli
Sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 783/17
o umorzenie weksla, wzywa posiadacza weksla własnego
in blanco z wystawienia Marka Jaroń i Pawła Bejda, stanowiącego
zabezpieczenie należności wnioskodawcy wynikających
z umowy najmu pomieszczeń z dnia 25 sierpnia 2014 roku,
nr CNBCh/12/2014/UM, do zgłoszenia się i okazania weksla
sądowi, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 20 marca 2018

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział
Gospodarczy, w sprawie toczącej się pod sygn. akt IX GNs 3/16
z wniosku DNB Assets Holdco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestnika
Romana Babuli o uznanie weksla za umorzony, wzywa posiadacza
zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego
przez Romana Babulę w dniu 9 czerwca 2008 r., opatrzonego
podpisem wystawcy weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi Rejonowemu
dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 23 kwie 2018, 09:04

MSiG 29 marca 2018

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, I Wydział Cywilny,
ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie zarejestrowanej
pod sygnaturą I Ns 73/17 prowadzi postępowanie z wniosku
Banku BGŻ BNP Paribas SA o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez uczestników Zenona i Małgorzatę
Łukowiak w dniu 10.10.2005 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia i okazania weksla sądowi.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, z wniosku CBRE Sp. z o.o.
w Warszawie z udziałem Sareo Investment Sp. z o.o. w Krakowie,
pod sygnaturą akt I Ns 770/17, zostało wszczęte postępowanie
o uznanie za umorzony weksla własnego in blanco,
z zastrzeżeniem „bez protestu”, wystawionego przez Sareo
Investment Sp. z o.o., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2, 00-199 Warszawa,
wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000418039, NIP 5252532331,
REGON 146145219, w dniu 25 stycznia 2013 r. w Krakowie,
i płatnego w siedzibie Spółki CBRE Sp. z o.o. w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od publikacji tego ogłoszenia, w Sądzie i do
okazania weksla Sądowi.

MSiG 30 marca 2018

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XI Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt XI Ns 88/18 z wniosku Banku
BPH SA z siedzibą w Gdańsku z udziałem Lucjana Michnowicza
i Stanisławy Mazeckiej-Michnowicz o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego sporządzonego na urzędowym blankiecie
wekslowym o treści:
strona 1
„. . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . Na . . . . . . . . . . . .
Zapłacimy bez protestu za ten sola weksel na zlecenie . . . . .
sumę . . . . . . . . . . . . .
Stanisława Mazecka-Michnowicz,
Lucjan Michnowicz
Płatny w Banku Przemysłowo Handlowym PBK S.A. I Oddział
w Rzeszowie ulica Słowackiego 5”
Strona 2
„Prezydent Miasta Rzeszowa
podstawa obliczenia opłaty 100 000 zł
kwota opłaty 100 zł
wpłacano w dniu 29.11.2002 r. opłatę skarbową w kwocie 98 zł
nr pokwitowania 117634
Rzeszów, dnia 29.11.2002 r.
Z up. Prezydenta Miasta mgr Marta Mazurek zastępca Dyrektora
Wydziału Finansowego (nieczytelny podpis)”,
aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do
dnia 29 maja 2018 r. zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie
przy ul. gen. J. Kustronia 4 i okazali weksel sądowi.

MSiG 4 kwietnia 2018

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 651/17 toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank Spółki Akcyjnej o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Michała Mika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 5 kwietnia 2018

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2018 roku, Sąd Rejonowy
w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GNs 1/17
z wniosku Circle K Polska Sp. z o.o. w Warszawie z udziałem:
Piotr Stępień, Edyta Stępień, o umorzenie zaginionego
weksla, wzywa posiadacza weksla in blanco wystawionego
na blankiecie wekslowym opatrzonego podpisem wystawcy
Piotra Stępnia oraz poręczyciela wekslowego Edyty Stępień
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi Rejonowemu w Radomiu,
V Wydziałowi Gospodarczemu, pod rygorem wydania orzeczenia
uznającego weksel za umorzony w wypadku braku
zgłoszenia się i okazania weksla w powyższym terminie.

MSiG 10 kwietnia 2018

Przed Sądem Rejonowym w Wadowicach, Wydziałem I Cywilnym,
pod sygn. akt I Ns 8/18 toczy się sprawa o uznanie za
umorzony weksla własnego in blanco o treści:
„______ ,dnia ______ 19______ r. Na _________ zapłac. _______
_____ za ten _______ weksel na zlecenie _______ sumę ________
płatny _________”,
wystawionego i podpisanego przez Ryszarda Kalicińskiego,
Leszka Lecha i Marię Niewinowską, działających jako wspólnicy
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Delta” s.c. z siedzibą
w Zielonej Górze.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i okazania weksla Sądowi. Termin
ten biegnie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

MSiG 13 kwietnia 2018

W Sądzie Rejonowym w Piasecznie, I Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą akt I Ns 1154/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu z udziałem Andrzeja Mielniczuk i Marzanny
Mielniczuk w przedmiocie umorzenia weksla in blanco,
który w dniu 21 grudnia 2001 roku został wystawiony przez
Andrzeja Mielniczuk i Marzannę Mielniczuk w związku z zabezpieczeniem
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy
o kredyt hipoteczny nr 6/P/2000.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza opisanego weksla, aby
zgłosił się w terminie sześćdziesięciu dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia do Sądu i okazał ten weksel Sądowi,
pod rygorem wydania orzeczenia uznającego ten weksel
za umorzony.

MSiG 18 kwietnia 2018

Przed Sądem Rejonowym w Tychach, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 199/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku Spółdzielczego w Tychach z udziałem Dominika
Leszczyńskiego o umorzenie weksla in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla „in
blanco” wystawionego w dniu 22 października 2007 r. przez
Dominika Leszczyńskiego o treści:
WEKSEL
..................., dnia ..................... 200...r Na ............................
........................... zapłać................. za ten sola weksel Bankowi
Spółdzielczemu w Tychach lecz nie na jego zlecenie
sumę..........................................
Płatny...............................
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym w Tychach w sprawie o sygn. akt I Ns 199/17.

***

Przed Sądem Rejonowym w Tychach, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 201/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku Spółdzielczego w Tychach z udziałem Magdaleny
Leszczyńskiej (poprzednio Harańczyk) o umorzenie
weksla in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla „in
blanco” wystawionego w dniu 22 października 2007 r. przez
Magdalenę Leszczyńską (poprzednio Harańczyk) o treści:
WEKSEL
...................., dnia......................200...r Na....................................
..... zapłać............ za ten sola weksel Bankowi Spółdzielczemu
w Tychach lecz nie na jego zlecenie sumę...............................
Płatny...................................
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym w Tychach w sprawie o sygn. akt I Ns 201/17.

***

Przed Sądem Rejonowym w Tychach, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 200/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku Spółdzielczego w Tychach z udziałem Marka
Harańczyka o umorzenie weksla in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla „in
blanco” wystawionego w dniu 22 października 2007 r. przez
Marka Harańczyka o treści:
WEKSEL
..................., dnia..................... 200...r Na …………........
......................... zapłać............. za ten solaweksel Bankowi
Spółdzielczemu w Tychach lecz nie na jego zlecenie
sumę..................................
Płatny...............................
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym w Tychach w sprawie o sygn. akt I Ns 200/17.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 18 maja 2018, 10:56

MSiG 30 kwietnia 2018

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GNs 13/16.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie wzywa
posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Zeelandia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tarnowie Podgórnym (KRS 47393) na rzecz PBM Południe
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie
roszczeń PBM Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie wynikających z umowy najmu z dnia
25 czerwca 2001 roku, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do
okazania weksla sądowi pod rygorem uznania tego weksla
za umorzony jednocześnie Sąd wskazuje iż na dzień złożenia
weksla oznaczenia firm były następujące - Przedsiębiorstwo
Budownictwa Miejskiego Południe Spółka Akcyjna
wystawca - Zeelendia Super Bake spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
VII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VII Ns 482/17
toczy się postępowanie o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego i podpisanego przez Dominikę
Krukowską jako zabezpieczenie roszczeń Banku Zachodniego
WBK Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z tytułu
umowy o kredyt budowlano-hipoteczny nr E0016064 z dnia
21 marca 2006 roku.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-
Pragi-Północ w Warszawie, VII Wydziałowi Cywilnemu.
Jeżeli w ciągu terminu, oznaczonego w wezwaniu, nikt nie
zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.

MSiG 10 maja 2018

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy,
ul. Chopina 52 bl. 10 i 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
w sprawie o sygn. V GNs 1/17, z wniosku Banku BPH
Spółki Akcyjnej w Gdańsku z udziałem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-
Usługowo-Handlowego „STEMAR” Stefan, Maria,
Dagmara Roćko Spółki Jawnej w Gorzowie Wielkopolskim
wzywa wszystkich posiadaczy:
- weksla własnego in blanco wystawionego bez protestu
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„STEMAR” Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółkę Jawną
w Gorzowie Wielkopolskim, jako zabezpieczenie kredytu
w wysokości 200.000 zł udzielonego na podstawie umowy
kredytu o linię bieżącą nr 651070/629/MP/2007 z dnia
26 września 2007 r., którego sposób wypełnienia został uregulowany
w deklaracji wekslowej z dnia 26 września 2007 r.,
- weksla własnego in blanco wystawionego bez protestu
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„STEMAR” Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółkę Jawną
w Gorzowie Wielkopolskim, jako zabezpieczenie kredytu
w wysokości 400.000 zł udzielonego na podstawie umowy
kredytu o linię bieżącą nr 651070/629/MP/2007 z dnia 26 września
2007 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi aneksem
nr 1 z dnia 31 stycznia 2008 r., którego sposób wypełnienia
został uregulowany w deklaracji wekslowej z dnia 31 stycznia
2008 r.,
- weksla własnego in blanco wystawionego bez protestu
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„STEMAR” Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółkę Jawną
w Gorzowie Wielkopolskim, jako zabezpieczenie kredytu
w wysokości 500.000 zł udzielonego na podstawie umowy
kredytu o linię bieżącą nr 651070/629/MP/2007 z dnia 26 września
2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, którego sposób
wypełnienia został uregulowany w deklaracji wekslowej
z dnia 22 września 2009 r.,
- weksla własnego in blanco wystawionego bez protestu
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„STEMAR” Stefan, Maria, Dagmara Roćko Spółkę Jawną
w Gorzowie Wielkopolskim, jako zabezpieczenie kredytu
w wysokości 500.000 zł udzielonego na podstawie umowy
kredytu o linię bieżącą nr 651070/629/MP/2007 z dnia 26 września
2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, którego sposób
wypełnienia został uregulowany w deklaracji wekslowej
z dnia 16 września 2010 r.,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu w Gorzowie Wielkopolskim,
pod rygorem uznania weksli za umorzone.

MSiG 11 maja 2018

Przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt II Ns 874/17
toczy się postępowanie z wniosku Royal Business Intelligence
S.A w Warszawie z udziałem Karola Wąsika o umorzenie
weksla własnego in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla „In
blanco” zawierającego imię i nazwisko Karol Wąsik jako
wystawcy weksla oraz jego podpis o treści:
„WEKSEL
. . . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . . . . . zł.
(miejsce wystawienia) (dzień, miesiąc, rok) (kwota cyframi)
. . . . . . . . . . zapłać . . . . . . . . , bez protestu, za ten weksel własny
na zlecenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych.
(kwota słownie)
Płatny w .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/podpis wystawcy/
opatrzonego w miejscu wystawcy podpisem - Karol Wąsik, do
zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, w sprawie sygnatura
akt II Ns 874/17.”

MSiG 14 maja 2018

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 146/18.
[BMSiG-19387/2018]
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) dokonać
ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco o treści:
„...................................., dnia.................... r. Na.........................
............................
.................................... zapłać.................................. za ten.........
............................
Weksel na zlecenie.................................... sumę.................
Płatny...................”, na
którym znajduje się pieczęć firmowa wystawcy o treści: ArcelorMittal
Distribution Solutions Poland Sp. o.o., 40-610 Katowice,
ul. Stalowa, NIP 954-224-90-02, -30- oraz dwa nieczytelne
podpisy,
wzywając posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 16 maja 2018

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie
II Ns 1111/17 z wniosku mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
przy udziale Izabeli Wiktorowskiej-Giżyckiej, Haliny Giżyckiej
i Aleksego Giżyckiego, o umorzenie weksla własnego
in blanco wzywa posiadacza zaginionego weksla - niewypełnionego
w chwili wystawienia, opatrzonego podpisem
wystawcy - Izabeli Wiktorowskiej-Giżyckiej, aby w terminie
60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawił się do
Sądu i okazał Sądowi powyższy weksel, gdyż w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 17 maja 2018

Sąd Rejonowy w Oleśnie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I C 322/17.
[BMSiG-20078/2018]
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie, I Wydziale Cywilnym,
toczy się sprawa o umorzenie z weksla z powództwa Raiffeisen
Bank Polska S.A. w Warszawie przeciwko Duon Praszka
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postępowanie
o umorzenie weksla o treści „...dnia … …r. na...
…… … … zł… …...... zapłac …. … … bez protestu, za ten
weksel własny na zlecenie Raiffeisen
Bank Polska S.A. kwotę… … … … … … … … …...
… … … Płatny w … … …... „ opatrzonego podpisami
pana Franciszka Ratajskiego oraz Marka Zienhoffera,
działających w imieniu wystawcy oraz pieczęcią
firmy Duon Praszka Spółka z o.o., ul. Mickiewicza 14,
46-320 Praszka.
Sąd wzywa posiadacza zagubionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni do przedmiotowego postępowania i do okazana
weksla sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 19 cze 2018, 07:44

MSiG 25 maja 2018

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 1446/16 toczy się z wniosku Banku
Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Avenir
Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku postępowanie o umorzenie
weksla własnego in blanco wystawionego przez Avenir
Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku do sumy wekslowej
nieprzekraczającej 3 750 zł, opatrzonego w prawym dolnym
rogu podpisem prezesa zarządu Mariusza Chocieja i pieczęcią
Avenir Lts Sp. z o.o.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział
X Gospodarczy, w sprawie z wniosku Transgourmet Polska
sp. z o.o. w Poznaniu z udziałem Witolda Matyja o umorzenie
weksla o sygn. akt X GNs 7/17 - wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w dniu 1 marca 2017 r.
przez Witolda Matyję, do zgłoszenia się i okazania weksla
Sądowi w terminie 60 dni liczonych od dnia ukazania się
ogłoszenia.

MSiG 14 czerwca 2018

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 734/17/6 toczy się
postępowanie o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Ewę Szóstak (poprzednio Żymierczykiewicz) na zlecenie
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na
zabezpieczenie roszczeń TUiR WARTA S.A. z tytułu wypłaconego
odszkodowania w związku z ubezpieczeniem spłaty
kredytu udzielonego wystawcy weksla przez Kredyt Bank S.A.
na podstawie umowy nr 95 1500 1054 5310 5002 1245 0000
z dnia 11 czerwca 2007 r. i wzywa się posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia i okazania weksla sądowi.

MSiG 15 czerwca 2018

Przed Sądem Rejonowym w Tychach, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 199/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku Spółdzielczego w Tychach z udziałem Dominika
Leszczyńskiego o umorzenie weksla in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 22 października 2007 r. przez
Dominika Leszczyńskiego o treści:
WEKSEL
.................., dnia.................. 200...r Na............................
...................... zapłac........... za ten sola
weksel Bankowi Spółdzielczemu w Tychach
lecz nie na jego zlecenie sumę................................
Płatny..........................
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym w Tychach w sprawie o sygn. akt I Ns 199/17.

***

Przed Sądem Rejonowym w Tychach, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 201/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku Spółdzielczego w Tychach z udziałem Magdaleny
Leszczyńskiej (poprzednio Harańczyk) o umorzenie
weksla in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 22 października 2007 r. przez
Magdalenę Leszczyńską (poprzednio Harańczyk) o treści:
WEKSEL
..................., dnia.................. 200...r Na...............
........................ zapłac............. za ten sola
weksel Bankowi Spółdzielczemu w Tychach
lecz nie na jego zlecenie sumę.................................
Płatny..............................
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym w Tychach w sprawie o sygn. akt I Ns 201/17.

***

Przed Sądem Rejonowym w Tychach, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 200/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku Spółdzielczego w Tychach z udziałem Marka
Harańczyka o umorzenie weksla in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 22 października 2007 r. przez
Marka Harańczyka o treści:
WEKSEL
...................., dnia.................. 200...r Na ………….
........................ zapłac........... za ten sola
weksel Bankowi Spółdzielczemu w Tychach
lecz nie na jego zlecenie sumę...................
Płatny…………
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym w Tychach w sprawie o sygn. akt I Ns 200/17.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział V Gospodarczy, ul. Poznańska 20, 53-630 Wrocław,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą V GNs 11/17
z wniosku Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji
Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z udziałem
uczestnika postępowania ZEC SERVICE - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dawna
nazwa „Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni
Wrocław - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
o uznanie weksli za umorzone wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionych weksli własnych in blanco o treści:
Strona wierzchnia każdego z sześciu weksli - awers - rewers
weksla własnego in blanco w treści, którego nie ma żadnych
danych merytorycznych, znajduje się jednak pieczątka o treści:
„Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni
Wrocław - Spółka z o.o. ul. Łowiecka 24 skr. poczt. 36-044
tel. 32-38-650 fax 32-38-660 50-220 Wrocław”
oraz druga pieczątka o treści:
„Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław
- Spółka z o.o. Prezes Zarządu mgr inż. Wiesław Dreko
Dyrektor”.
Na rewersie weksla istnieje informacja o treści:
„Do weksla sporządzono deklarację wekslową numer
00/08/938… i każdy z sześciu weksli posiadał podaną literę
odpowiednio od „A” do „F”: 00/08/938A, 00/08/938B,
00/08/938C, 00/08/938D, 00/08/938E, 00/08/938F.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 23 lip 2018, 09:56

MSiG 22 czerwca 2018

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze
I Ns 735/17 z wniosku Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie o uznanie za umorzony weksla własnego niezupełnego
(in blanco) wystawionego przez Justynę Zdanowską
na rzecz Deutsche Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie w dniu 21 kwietnia 2008 roku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi.

MSiG 26 czerwca 2018

Sąd Rejonowy w Toruniu, XI Wydział
Cywilny, sygn. akt XI Ns 388/18.
[BMSiG-27232/2018]
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się z wniosku
Thyssenkrupp Materials Poland SA w Toruniu sprawa o umorzenie
weksla własnego in blanco wystawionego na zlecenie
Thyssenkrupp Materials Poland SA w Toruniu przez Piotra
Zając i Izabelę Mikołajczyk o treści:
„Weksel........, dnia Na...... zapłać........ za ten......... weksel
na zlecenie ThyssenKrupp Energostal SA, 87 - 100 Toruń,
ul. Grudziądzka 159 sumę.....,Płatny.......” podpisany przez
wspólników spółki cywilnej „Polinox” sc Piotra Zając i Izabel
Mikołajczyk i opatrzony pieczątką:
„Polinox” s.c. Piotr Zając, Izabela Mikołajczyk, 84 - 300
Lębork, ul. Emilii Plater 16 B / 1, NIP 841-170 - 84 - 89,
REGON 221461804.
Sąd wzywa wszystkich roszczących sobie prawa do dokumentu,
aby w terminie roku od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili swe prawa w postępowaniu sądowym i złożyli dokument,
gdyż w razie jego niezłożenia może on zostać umorzony.

MSiG 4 lipca 2018

Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 182/18 z wniosku PKO Leasing
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z udziałem Moniki Świątek
o umorzenie weksla wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco, aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Opocznie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 12 lipca 2018

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
IX Wydział Cywilny, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
IX Ns 272/17 z wniosku Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej z udziałem uczestników Czesława
Kręta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kręt
Czesław Z.R.B. Techbud i Elżbiety Kręt o uznanie weksla za
umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
własnego in blanco wystawionego w dniu 28 marca 2012 r.
przez Czesława Kręta prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą ZRB Techbud Kręt Czesław z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej przy ul. Perla 66, poręczonego przez Elżbietę Kręt,
zamieszkałą w tamtym czasie w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej
4/15, bez wskazanego terminu płatności, aby w terminie
60 dni od publikacji ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 17 lipca 2018

Sąd Rejonowy w Kielcach, VIII Wydział Cywilny, ul. Warszawska
44, 25-312 Kielce, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
VIII Ns 904/17 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestników
Elżbiety Skrzypczyk i Ewy Skrzypczyk o uznanie czterech
weksli za umorzone wzywa wszystkich posiadaczy zaginionych
weksli in blanco o treści:

- „Weksel . . . . . . . .„ dnia . . . . . . . . Na . . . . . . . . zapłacimy bez
protestu za ten sola weksel na zlecenie sumę . . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . . .„ podpisany przez Adama Skrzypczyka
i Elżbietę Skrzypczyk, sporządzony na urzędowym blankiecie
wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej 1.000 zł;

- „Weksel . . . . . .„ dnia . . . . . . Na . . . . . . zapłacimy bez
protestu za ten sola weksel na zlecenie sumę . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . . .„ podpisany przez Adama Skrzypczyka
i Elżbietę Skrzypczyk, sporządzony na urzędowym blankiecie
wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej 2.000 zł;

- „Weksel . . . . . . .„ dnia . . . . . . Na . . . . . . zapłacimy bez
protestu za ten sola weksel na zlecenie sumę . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . .„ podpisany przez Adama Skrzypczyka
i Elżbietę Skrzypczyk, sporządzony na urzędowym blankiecie
wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej 5.000 zł;

- „Weksel . . . . . . . .„ dnia . . . . . . Na . . . . . . zapłacimy bez
protestu za ten sola weksel na zlecenie sumę . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . . .„ podpisany przez Adama Skrzypczyka
i Elżbietę Skrzypczyk, sporządzony na urzędowym blankiecie
wekslowym do sumy wekslowej nie przekraczającej 50.000 zł;

aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Kielcach, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 13 wrz 2018, 12:28

MSiG 31 lipca 2018

Sądem Rejonowym w Płocku, I Wydział Cywilny, prowadzone
jest postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
sygn. akt I Ns 772/17, o uznanie dwóch weksli własnych
niezupełnych (in blanco) wystawionych przez Tomasza
Gorczycę, Marię Gorczycę, Grzegorza Gorczycę, Barbarę
Gorczycę o treści:
Płock, dnia 29 czerwca 2004 r. na…zapłac..za ten własny
weksel na zlecenie… sumę…Płatny… Podpis wystawców:
Tomasz Gorczyca, Maria Gorczyca, Gorczyca Grzegorz, Gorczyca
Barbara ul. Gwardii Ludowej 9 m. 31 09-400 Płock”
za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do okazania
weksla sądowi, w przeciwnym razie sąd stwierdzi umorzenie
weksli.

***

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, w sprawie
o sygn. akt II Ns 3695/17, toczy się postępowanie z wniosku
Renaty Szklarskiej - prowadzącej działalność gospodarczą
pod nazwą WERA Renata Szklarska z siedzibą w Częstochowie
- o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 1 marca 2006 roku na zlecenie Renaty Szklarskiej przez
Krzysztofa Sikorę - prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą PARUS Krzysztof Sikora z siedzibą w Częstochowie,
opatrzonego klauzulą bez protestu i datą płatności
według uznania wnioskodawczyni.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

MSiG 9 sierpnia 2018

W Sądzie Rejonowym w Opolu, I Wydział Cywilny, w sprawie
o sygn. akt I Ns 526/17 toczy się postępowanie z wniosku
ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach z udziałem Krystyny
Kowalów o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 2 września 2001 r. przez Krystynę Kowalów na
zabezpieczenie spłaty kredytu do kwoty zadłużenia w w Banku
łącznie z odsetkami, prowizja i kosztami.
Wzywa się wszystkie osoby, które są w posiadaniu zaginionego
weksla, aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i okazały weksle
sądowi, gdyż w razie niezgłoszenia lub niezłożenia weksel
zostanie umorzony.

MSiG 10 sierpnia 2018

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
pod sygn. akt I Ns 635/17, toczy się z wniosku ING
Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie z udziałem
Gardocki S.A. Sp. z o.o. Invest Sp.k. z siedziba w Warszawie
i Sylwestra Gardockiego postępowanie o umorzenie weksla
własnego in blanco wystawionego przez INVEST PLUS
sp. z o.o. na zabezpieczenie wykonania umowy przelewu wierzytelności
z dnia 23 grudnia 2008 r., zawartej pomiędzy ING
Lease (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a INVEST
PLUS Sp. z o.o.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 sierpnia 2018

W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się w sprawie
VIII Ns 88/18 postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy
Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o umorzenie
weksla wystawionego w dniu 21 listopada 2003 roku przez
uczestników Małgorzatę Habik i Krzysztofa Habika.
Wzywa się posiadacza ww. zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do
dnia 11 października 2018 roku, zgłosił się do Sądu i okazał
weksel.

MSiG 21 sierpnia 2018

W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod
sygn. I Ns 601/17 z wniosku Banku Zachodniego WBK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy udziale Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
WALDI Sp. z o. o. sp.k. toczy się postępowanie
o umorzenie weksla.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od daty ogłoszenia.
Jeżeli w wyznaczonym terminie nikt nie okaże zaginionego
weksla, Sąd wyda postanowienie o jego umorzeniu.

MSiG 22 sierpnia 2018

Sąd Rejonowy Szczecin-
Centrum w Szczecinie, III Wydział Cywilny, sygn. akt
III Ns 236/18.
[BMSiG-36306/2018]
W Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie,
w Wydziale III Cywilnym, ul. Narutowicza 19, toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy udziale
Małgorzaty Trochonowicz i Pawła Trochonowicza o uznanie
za umorzone 7 (siedmiu) weksli własnych niezupełnych
(in blanco) wystawionych przez Małgorzatę Trochonowicz
i Pawła Trochonowicza w dniu 5 listopada 2004 roku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli, aby w ciągu
60 (sześćdziesięciu) dni od daty opublikowania niniejszego
ogłoszenia, zgłosił i okazał ww. weksle Sądowi, gdyż w przeciwnym
razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksle za umorzone.

MSiG 23 sierpnia 2018

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 359/18,
o umorzenie weksla, wzywa posiadacza weksla in blanco
z wystawienia DUORS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gdańsku złożonego do dyspozycji Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, stanowiącego
zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu „Budowa
bezinwazyjnych urządzeń do zdalnego badania zawartości
par alkoholu w kabinach pojazdu”, który zgodnie z deklaracją
wekslową miał być płatny w Warszawie na rachunek
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, do
zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi, w terminie 60 dni
od dnia ogłoszenia, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 28 sierpnia 2018

W Sądzie Rejonowym w Mławie, I Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą
w Gdańsku, pod sygn. akt I Ns 556/16, w przedmiocie
umorzenia weksla własnego in blanco, wystawionego przez
Wojciecha Grabowskiego, Urszulę Grabowską oraz Alinę
Prątnicką.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni (60 dni) od dnia ogłoszenia, aby
zgłosił się i okazał weksel sądowi. W przypadku gdy w powyższym
terminie nikt nie okaże zaginionego weksla, sąd wyda
postanowienie o jego umorzeniu.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 23 lis 2018, 14:16

MSiG 18 września 2018

Sąd Rejonowy w Pile, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 196/18
wzywa wszystkich posiadaczy weksla wystawionego przez
Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo-Usługowe „Petrol-
-Hawen” Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona Sp.j. z siedzibą
w Pile dla Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Transportowo-Usługowe ADWA Sp. z o.o. do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego
w Pile i okazania Sądowi weksla, pod rygorem uznania
przez sąd weksla za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
w Wydziale XIII Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 67/18 toczy się
postępowanie z wniosku Sigma-Alkohole spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gdańsku o umorzenie utraconego
weksla in blanco wystawiony w dniu 22 maja 2009 r. w Gdańsku
przez Lech-Pol Spółkę jawną M. Głowacki o następującej treści:
„______________dnia_______________ na___________________
___________________________zapłacimy za ten
weksel______________sumę
Płatny w ________________________
Podpis wystawcy”.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu Gdańsk-
-Północ w Gdańsku, Wydział XIII Cywilny, gdyż w przeciwnym
razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w toku postępowania XVI Ns 337/18, wzywa posiadacza zaginionego
weksla własnego niezupełnego do sumy nieprzekraczającej
100 000 złotych, wystawionego przez Ryszarda
Rudzkiego, PESEL 47020800157, oraz Wiesławę Rudzką,
PESEL 5006101161, poręczonego przez Piotra Blacharskiego,
PESEL 48012602258, aby w terminie 60 dni od daty zamieszczenia
ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi.

MSiG 27 września 2018

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, w X Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą X Ns 451/18 toczy się postępowanie
z wniosku Saint-Gobain Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej o umorzenie
weksla in blanco wystawionego w Toruniu przez Macieja Oryl
i poręczonego przez Paulinę Oryl.
Wzywa się posiadacza wyżej wymienionego zaginionego
weksla do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 9 października 2018

W Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, II Wydziale Cywilnym,
toczy się pod sygn. akt II Ns 101/18 postępowanie z wniosku
PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla
własnego niezupełnego in blanco wystawionego przez Zbigniewa
Figurowskiego, płatnego na zlecenie wnioskodawcy,
celem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A. z siedzibą
w Warszawie z tytułu kredytu.
Wzywa się posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie i okazał
zaginiony weksel, w przeciwnym razie Sąd uzna ów weksel
za umorzony.

MSiG 29 października 2018

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział I Cywilny,
ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie zarejestrowanej
pod sygnaturą I Ns 331/17 prowadzi postępowanie z wniosku
Pawła Eilmesa o umorzenie 2 (dwóch) zaginionych weksli
in blanco wystawionych przez uczestnika Temco Sp. z o.o.
z siedzibą w Paniowicach i poręczonych przez Pawła Eilmesa
i Mirosława Toporkiewicza w dniu 30.08.2013 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia i okazania weksla sądowi.

***

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie
o sygnaturze akt I Ns 313/18 o umorzenie weksli z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Renaty Hencel,
Pawła Hencel, Joanny Hencel, Sławomira Hencel, Tadeusza
Jerzykowskiego wzywa posiadacza zaginionych pięciu
weksli in blanco podpisanych przez Renatę Hencel, Pawła
Hencel, Joannę Hencel, Sławomira Hencel w dniu 26 kwietnia
2000 r., poręczonych w dniu 26 kwietnia 2000 r. przez
Tadeusza Jerzykowskiego, niewypełnionych, wystawionych
na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, aby w terminie 60
dni od ukazania się zgłosił się i okazał weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 30 października 2018

Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydziałem Cywilnym,
pod sygn. akt I Ns 443/18 toczy się postępowanie
z wniosku ELGÓR+HANSEN Spółki Akcyjnej w Chorzowie
z udziałem Mostostal Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa
Budownictwa Przemysłowego Spółki Akcyjnej w Gliwicach
(poprzednio Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
Spółka Akcyjna w Gliwicach) o uznanie za umorzony
zaginiony weksel in blanco wystawiony przez Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółkę
Akcyjną w Gliwicach.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do Sądu, przed którym toczy się postępowanie i okazał
weksel Sądowi.

MSiG 2 listopada 2018

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydział Cywilny, pod
sygn. akt I Ns 515/18 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BPH S.A. w Gdańsku przy uczestnictwie Renaty Ogrodnik
i Jana Ogrodnik o umorzenie dwóch weksli własnych
in blanco wystawionych przez Renatę Ogrodnik i Jana Ogrodnik
dnia 29 stycznia 2003 roku w Tarnowie, tj. weksla własnego
in blanco stanowiącego zabezpieczenie pożyczki hipotecznej
nr 8/10601666-658/2003 z dnia 29 stycznia 2003 roku oraz
weksla własnego in blanco z klauzulą bez protestu stanowiącego
zabezpieczenie roszczenia STU Ergo Hestia S.A. z tytułu
ubezpieczenia spłaty pożyczki hipotecznej nr 8/10601666-
658/2003 z dnia 29 stycznia 2003 roku, jako weksli zaginionych.
Wzywa się posiadaczy zaginionych weksli, aby zgłosili się
w ciągu 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Sekretariacie I Wydziału
Cywilnego, ul. Dąbrowskiego 27, pokój 211, 33-100 Tarnów,
i okazali te weksle sądowi, w przeciwnym razie sąd wyda orzeczenie
uznające weksle za umorzone.

MSiG 5 listopada 2018

Sąd Rejonowy w Kole, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 205/18.
W Sądzie Rejonowym w Kole, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie z wniosku PKO Leasing S.A. z siedzibą
w Warszawie (jako następcy prawnego Raiffeisen-Leasing
Polska SA w Łodzi) przy udziale Beaty Dyrkacz o umorzenie
weksla. Przedmiotem postępowania jest weksel „in blanco”
z klauzulą bez protestu wystawiony w dniu 21 stycznia 2015 r.
przez Beatę Dyrkacz.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał w Sądzie
zaginiony weksel i jeżeli w tym czasie się nie zgłosi, Sąd wyda
orzeczenie uwzględniające wniosek.

MSiG 6 listopada 2018

Sąd Rejonowy w Puławach, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 431/18.
[BMSiG-48329/2018]
Sąd Rejonowy w Puławach wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Katarzynę Szabłowską
w Puławach w dniu 24 stycznia 2012 roku na zlecenie Grupy
Żywiec S.A. do zgłoszenia się w Sądzie Rejonowym w Puławach
i okazania weksla w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia pod rygorem wydania orzeczenia uznającego
weksel za umorzony, jeżeli w powyższym terminie nikt się
z wekslem nie zgłosi.

***

Wezwać przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
posiadacza zaginionego weksla in blanco o wartości opłaty
skarbowej 2,00 zł (dwa złote), podwyższonej znakami skarbowymi
do 4,50 zł (cztery złote 50/100), z klauzulą „bez protestu”,
wystawionego w dniu 12 października 1998 r. i podpisanego
w Jaworze przez Bogusława Gębala i Ewę Gębala,
co do którego wystawiona została w dniu 12 października
1998 r. deklaracja wekslowa, na zabezpieczenie spłaty
należności w kwocie 45.000 zł wraz z odsetkami i kosztami
wobec Arkadiusza Kunasiewicza wynikającej z przedwstępnej
umowy kupna - sprzedaży z dnia 12 października 1998 r.
- aby w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia zgłosił
się i okazał weksel Sądowi Rejonowemu w Jaworze, pod
rygorem wydania przez sąd orzeczenia o uznaniu weksla za
umorzony, sygn. akt I Ns 165/18.

MSiG 23 listopada 2018

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 431/18/K toczy się sprawa
z wniosku Eden Springs Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej przy uczestnictwie Doroty Stockiej o umorzenie
weksla własnego in blanco wystawionym przez Dorotę Stocką
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-
Usługowa Dorota Stocka w Słupsku, przy ul. Gałczyńskiego
10, 76-200 Słupsk, na urzędowym blankiecie wekslowym
zawierającym napis: „Urzędowy blankiet wekslowy do
sumy wekslowej nie przekraczającej 100.000 zł”.
W związku z powyższym wzywa się posiadacza zaginionego
weksla, aby w terminie 60 dni od daty okazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się do Sądu, w którym toczy się
postępowanie i okazał weksel Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu, nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 09 sty 2019, 13:20

MSiG 27 listopada 2018

Sąd Rejonowy w Kutnie zawiadamia, że przed tutejszym
sądem pod sygnaturą akt I Ns 222/18 toczy się postępowanie
z wniosku Banku BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z udziałem Zbigniewa Stępień i Jolanty Stępień o umorzenie
weksla in blanco o następującej treści:
”. . . . . . . , dnia . . . . . . . . Na . . . . . . ., zapłacimy bez protestu za
ten sola weksel na zlecenie . . . . . . . . . . sumę . . . . . . . . . imię
i nazwisko wystawców weksla: Zbigniew Stępień i Jolanta
Stępień stanowiące jednocześnie ich podpisy oraz wskazanie
ich adresu zamieszkania. Płatny w BPH PBK SA III Oddział
w Płocku Filia nr 1 w Kutnie”;
ponadto na wekslu z lewej strony znajdowała się informacja,
że jest to „urzędowy blankiet wekslowy do sumy wekslowej
nie przekraczającej 5.000 zł” wraz ze wskazaniem opłata
skarbowa 5 zł oraz informacja z urzędu miejskiego w Kutnie
o pobraniu gotówką opłaty skarbowej od weksla w kwocie
64 zł.
Wzywa się posiadacza wskazanego wyżej zaginionego weksla
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od zamieszczenia
niniejszego ogłoszenia, najpóźniej do dnia 30 stycznia
2019 r., oraz do okazania weksla sądowi, pod rygorem
wydania postanowienia o umorzeniu weksla.

***

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. XII Ns 60/18 sprawa z wniosku Alicji Łasińskiej
o umorzenie zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego
przez Tomasza Petryczko.
Sąd wzywa posiadacza powyższego weksla, aby w terminie
60 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda postanowienie o umorzeniu weksla.

MSiG 30 listopada 2018

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1307/16
z wniosku Krzysztofa Wachowicza przy udziale Wojciecha
Grzesiaka, Tomasza Chabelskiego o umorzenie weksla wystawionego
przez Wojciecha Grzesiaka na zlecenie Krzysztofa
Wachowicza w dniu 26 stycznia 2016 r. wzywa wszystkich
roszczących sobie prawa do ww. dokumentu, aby w terminie
trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i gospodarczym, zgłosili swe prawa
i złożyli w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie, I Wydział Cywilny, utracony dokument, pod
rygorem umorzenia dokumentu.

MSiG 6 grudnia 2018

Przed Sądem Rejonowym w Świnoujściu, Wydziałem I Cywilnym,
pod sygnaturą akt I Ns 140/18 z wniosku Banku BGŻ BNP
Paribas Spółki Akcyjnej w Warszawie przy udziale Genowefy
Kozłowskiej, Roberta Kozłowskiego, Violetty Kozłowskiej
toczy się postępowanie o umorzenie zaginionego weksla in
blanco. Weksel został wystawiony przez Genowefę Kozłowską,
Roberta Kozłowskiego, Violettę Kozłowską i przez nich
podpisany. Zawiera klauzulę „bez protestu”.
Na pierwszej stronie weksla nie ma wpisanej daty wystawienia
weksla, osoby zobowiązanej oraz kwoty wekslowej. Obok
podpisów wystawców weksla wpisane są ich adresy.
Sąd wzywa aktualnych posiadaczy weksla, aby w terminie
60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się
w tutejszym Sądzie i okazali weksel, gdyż w przeciwnym razie
weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 13 grudnia 2018

Sąd Rejonowy w Gnieźnie, Wydział I Cywilny, ul. Franciszkańska
9/10, w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I Ns 84/18
z wniosku Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
przy udziale Sebastiana Bzowy, o uznanie weksla
za umorzony, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w Gnieźnie dnia 18 października
2013 rok na zlecenie Banku Zachodniego WBK S.A. przez
Sebastiana Bzowy, aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia, zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Gnieźnie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IX
Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt IX GNs 3/18 toczącej
się w wniosku Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu przy
uczestnictwie Macieja Białego i Tomasza Fąferka o uznanie
weksla za umorzony wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco, wystawionego 2 marca 2015 r. tytułem zabezpieczenia
umowy o współpracy z dnia 2 marca 2015 r. opatrzonego
podpisem wystawcy Macieja Białego i Tomasza Fąferka,
do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
do Sądu i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 19 grudnia 2018

W Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim,
I Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą I Ns 144/18
postępowanie z wniosku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej w Warszawie o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco wystawionego przez Tomasza
Sternickiego, na zabezpieczenie wierzytelności wynikających
z umowy agencyjnej nr 239/10/A/2011.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 499/17/S prowadzonej
z wniosku Hydrosolar Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Małopolska Spółka komandytowa z siedzibą
w Krakowie przy udziale Hydro lnvest Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w siedzibą w Krakowie o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco o treści:
„................., dnia.................20...... r. Na..............................
zapłacę bez protestu za ten własny weksel na zlecenie.........................................
sumę................ Pła
tny...................................... Poręczam za ten weksel...............”
z pieczątką Hydro lnvest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz
podpisami Tomasza Kwaśniewskiego i Tomasza Ostafina,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, VI Wydział Cywilny, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 20 grudnia 2018

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej, Wydział I Cywilny,
pod sygnaturą akt I Ns 710/18 toczy się sprawa z wniosku Cofidis
Spółki Akcyjnej we Francji Oddział w Polsce przy udziale
Karoliny Mróz o umorzenie zaginionego weksla własnego
in blanco, wystawionego przez uczestnika postępowania, niewypełnionego
i opatrzonego pieczątką firmową uczestnika
i podpisem.
Sąd wzywa, aby posiadacz opisanego wyżej zaginionego
weksla zgłosił się w ciągu 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości