Ogłoszenia 2017

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 18 sty 2017, 19:58

MSiG 9 stycznia 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie,
II Wydział Cywilny, ogłasza, iż prowadzi z wniosku Leasing
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
z udziałem Soho Derelopment S.A. w Warszawie postępowanie
w sprawie o sygn. akt II Ns 1058/16 - o umorzenie weksla
in blanco o treści:
„. . . . . . ., dnia . . . . r. Na . . . . . . . . . zapłać . . . . . . za ten . . . . . . .
weksel na zlecenie. . . . . . . . . sumę . . . . . . . . . Płatny . . . . . . . . .”
Na którym znajdowała się pieczęć firmowa wystawcy o treści:
SOHO DEYELEPMENT SA, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,
NIP: 526-10-29-318 REGON: 010964606, oraz dwie pieczątki
imienne o treści: (1) Maciej Pietras - Prokurent i nieczytelny
podpis na niej oraz (2) Mariusz Omieciński - Członek Zarządu
z podpisem czytelnym: M. Omieciński”.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie
wzywa posiadacza opisanego weksla do zgłoszenia się do
Sądu w ciągu 60 dni od daty ukazania się mniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. XII Ns 3159/15 postępowanie z wniosku Banku Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie o umorzenie 7 weksli własnego
„in blanco” wystawionych przez Bogumiłę Radzicką
i Czesława Radzickiego na urzędowych blankietach wekslowych
do sumy wekslowej nieprzekraczającej w przypadku
pięciu weksli 100.000 zł oraz w przypadku dwóch weksli
nie przekraczających kwoty 50.000 zł, zawierających treść:
„_dnia_Na_zapłac._za ten weksel na zlecenie_sumę_płatny”
płatnego zgodnie z porozumieniem wekslowym w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. V Oddział w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla sądowi.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.

MSiG 10 stycznia 2017
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie toczącej się pod sygn. akt V GNs 2/16 z wniosku
„VBH POLSKA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie przy udziale uczestnika GORAN Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Białej Niżnej o uznanie weksla za
umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
własnego o treści:
1. strona wierzchnia - weksel in blanco na standardowym
druku, nie wypełniony, zawierający pieczęć firmową
wystawcy weksla o treści: „Goran Sp. z o.o. Biała Niżna 441,
33-330 Grybów, tel. 18 440 84 00, fax 18 449 69 74, województwo
małopolskie (3), Identyfikator 000057879, NIP 738-
000-65-08” oraz dwa podpisy nieczytelne;
2. strona spodnia - „poręczam. Krzysztof Pruszyński”, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 12 stycznia 2017

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, postanowieniem
z dnia 22.06.2016 r. wydanym w sprawie XIII Ns 497/16, umorzył
weksel in blanco wystawiony przez Ewę Kaźmierczak
i poręczony przez Krzysztofa Kaźmierczaka w celu zabezpieczenia
roszczeń Futura Leasing S.A. w Gdańsku, wynikających
z umowy leasingu nr 402855 z dnia 2.08.2012 r. oraz
umorzył weksel in blanco wystawiony przez Ewę Kaźmierczak
i poręczony przez Krzysztofa Kaźmierczaka w celu zabezpieczenia
roszczeń Futura Leasing S.A. w Gdańsku, wynikających
z umowy o oświadczenie usług kompleksowej usługi serwisowej
nr 402855/S z dnia 2.08.2012 r.

MSiG 17 stycznia 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziale Cywilnym, w sprawie II Ns 528/16, toczy się postępowanie
o umorzenie dwóch zaginionych weksli in blanco,
wystawionych przez Lidię Budek i Arkadiusza Budek w dniu
27 lutego 2001 r. w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego
Lidii Budek i Arkadiuszowi Budek przez Powszechny
Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie
umowy kredytowej z dnia 27 lutego 2001 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksli Sądowi.
Jeżeli w wyżej wymienionym terminie posiadacz weksli nie
przedłoży przedmiotowych weksli, Sąd wyda postanowienie
o uznaniu weksli za umorzone.

MSiG 18 stycznia 2017
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy w związku z toczącym się postępowaniem pod
sygnaturą IX GNs 1/15, o umorzenie weksla in blanco z dnia
08.06.2012 r. wystawionego przez Wojciecha Krężelewskiego
i opatrzonego jego podpisem.
Wzywa posiadacza każdego z zaginionych weksli do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksli Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 21 lut 2017, 10:10

MSiG 24 stycznia 2017

Sąd Rejonowy w Koszalinie, I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17,
75-626 Koszalin, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
I Ns 547/16 z wniosku Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. w Warszawie przy uczestnictwie Wiesławy
Buksztaler o uznanie weksla za umorzony wzywa posiadacza
zaginionego weksla własnego in blanco o treści na stronie
wierzchniej - „WEKSEL WŁASNY IN BLANCO........, dnia
06.03.2007 Na..........zapłacę bez protestu za ten własny weksel
nie na zlecenie..............sumę...........Płatny............Wiesława
Buksztaler 56022004421 Podpis wystawcy”, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi Rejonowemu w Koszalinie, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 25 stycznia 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,
VII Wydział Cywilny, ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt VII Ns 858/16
z wniosku Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Marcina Wiercińskiego i Justyny Wiercińskiej
o uznanie weksla za umorzony - wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco opatrzonego
klauzulą „bez protestu”, wystawionego na zlecenie Siemens
Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Marcina Wiercińskiego,
posiadającego na awersie w prawym dolnym rogu
pod poleceniem zapłaty - podpis złożony przez Marcina Wiercińskiego
obejmujący imię i nazwisko: „Marcina Wierciński”,
zaś na rewersie - podpis złożony przez Justynę Wiercińską
obejmujący imię i nazwisko:” Justyna Wiercińska”, wpisane
po słowie: „poręczam” - aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia - zgłosili się i okazali weksel sądowi.

MSiG 30 stycznia 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
pod sygn. II Ns 1413/15 toczy się postępowanie z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z udziałem
Marcina Czajki i Moniki Becher-Czajki o uznanie za umorzone
weksli in blanco wystawionych przez Marcina Czajkę i Monikę
Becher-Czajka tytułem zabezpieczenia umowy kredytu mieszkaniowego
Własny Kąt nr 203-12227111/249/2003, zawartej
w dniu 10.06.2003 r. pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikami
postępowania.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie wzywa
posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się w ciągu 60
dni i okazania weksla Sądowi.

MSiG 31 stycznia 2017

W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu, w I Wydziale
Cywilnym, w sprawie I Ns 341/16, toczy się postępowanie
z wniosku Agrolok Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu z udziałem
Bogdana Orackiego, Janusza Orackiego, Anny Orackiej, Zofii
Orackiej o uznanie weksla za umorzony.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla in blanco o treści:
. . . . dnia . . . . . Na . . . . . . zapłać . . . . . . za ten weksel na
zlecenie sumę (z podpisami) Bogdan Oracki Anna Oracka”,
na odwrocie weksla z adnotacjami i podpisami:
„Poręczam Zofia Oracka Poręczam Anna Oracka”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Golubiu-Dobrzyniu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 1 lutego 2017

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się
pod sygn. akt XIII Ns 502/16 postępowanie z wniosku Masterlease
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla
własnego in blanco wystawionego przez Centrum Technologii
Informatycznych IT Card S.A. z siedzibą w Łomży w celu
zabezpieczenia zobowiązań wobec wnioskodawcy, wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 200239, zawartej
między stronami w dniu 30.09.2010 r. w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia,
gdyż w przeciwnym razie sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 3 lutego 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 1/16 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco, wystawionego przez Agnieszkę
Lewandowską na rzecz UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 6 lutego 2017

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 2735/16/z toczy się
postępowanie z wniosku ING Lease (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie,
przy udziale Dansport Maciej Śniegórski Sp. z o.o.
w Gliwicach o umorzenie utraconego weksla własnego in
blanco wystawionego przez Dansport Maciej Śniegórski
Sp. z o.o., podbitego pieczęcią Dansport Maciej Śniegórski
Sp. z o.o., dawniej Dansport Maciej Śniegórski, 44-117 Gliwice,
ul. Oriona 36, NIP 969-161-29-62, podpisanego w imieniu
Uczestnika przez Macieja Śniegórskiego - Prezesa Zarządu
Uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do okazania
weksla Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu
nikt nie zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 16 lutego 2017

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
w XIII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 2028/16
toczy się postępowanie z wniosku PKO BP SA w Warszawie
o umorzenie weksla nieuzupełnionego (in blanco) wystawionego
przez Annę Adamczyk i Tomasza Adamczyka w Gdańsku
w dniu 28 marca 2007 r.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, gdyż
w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 21 lutego 2017

Sąd Rejonowy w Wolsztynie, I Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza
2, w sprawie toczącej się pod sygn. akt I Ns 366/15
z wniosku Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą
w Warszawie o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Tomasza Kocjana i Katarzynę Kocjan (do którego złożona
została deklaracja wekslowa z dnia 14.07.2006 r. w związku
z umową kredytu nr U/0000600835/0002/2006/4000), aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali
weksel Sądowi Rejonowemu w Wolsztynie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1283/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A.
w Warszawie o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Małgorzatę Dębską i Macieja Dębskiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 13 mar 2017, 09:15

MSiG 24 lutego 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygnaturą VII Ns 2601/16 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Global Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o umorzenie
weksla in blanco o treści:
„WEKSEL (miejsce wystawienia) dnia (data: dzień, miesiąc
słownie, rok) r. na... (kwota cyframi) zł... (data: dzień, miesiąc
słownie, rok) zapłać..., bez protestu, za ten weksel własny na
zlecenie Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę....
(kwota słownie) Płatne w... (miejsce płatności, opatrzony
w miejscu wystawcy pieczęcią oraz podpisem uprawnionego
organu Global Sp. z o.o.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do wyżej
wymienionego weksla, aby w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż
w przeciwnym razie opisany weksel może zostać umorzony.

MSiG 3 marca 2017

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku, w Wydziale I Cywilnym,
toczy się postępowanie z wniosku R-Quadrat Polska Alpha
spółka z o.o. w Warszawie przy udziale Sławomira Sobczaka
o uznanie za umorzony weksla in blanco, wystawionego
przez Sławomira Sobczaka, zgodnie z treścią porozumienia,
które Sławomir Sobczak zawarł z R-Quadrat Polska Alpha
spółka z o.o. w Warszawie, w dniu 23 czerwca 2009 r. w formie
aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Bartosza
Masternaka, Repertorium A nr 8438/2009, opatrzony podpisem
wystawcy Sławomira Sobczaka.
Wzywa się posiadacza weksla własnego in blanco do zgłoszenia
się i okazania Sądowi Rejonowemu w Kłodzku ww. w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod rygorem
uznania weksla za umorzony (sygn. akt I Ns 2624/16).

MSiG 6 marca 2017
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 56/17 toczy się postępowanie z wniosku
Scania Finance Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Starej Wsi o umorzenie weksla in blanco
następującej treści:
pierwsza strona:
„WEKSEL
....................., dnia.....................Na................
..........................zapłać...........za ten..............
weksel na zlecenie......................................
sumę..................................................
Płatny....................................
..........................
Stanisław Czerniak
PESEL 74051311734
(własnoręczny podpis)”
Druga strona:
„Poręczam za wystawcę weksla:
Ewelina Czerniak
PESEL 84012810404
(własnoręczny podpis)”
oraz o umorzenie weksla in blanco następującej treści:
pierwsza strona:
„WEKSEL
......................., dnia Na .....................
zapłać ..................... za ten
weksel na zlecenie .....................
sumę .....................
Płatny…………………….
.....................
.....................
Stanisław Czerniak
PESEL 74051311734
(własnoręczny podpis)’’
Druga strona:
„Poręczam za wystawcę weksla:
Ewelina Czerniak
PESEL 84012810404
(własnoręczny podpis)”.
Wzywa się posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksli Sądowi pod
rygorem wydania orzeczenia uznającego weksle za umorzone.

MSiG 8 marca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Myszkowie, w Wydziale I Cywilnym,
pod sygnaturą I Ns 41/17 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez uczestników
postępowania Konrada Królikiewicza i Annę Królikiewicz,
opatrzonego podpisami Konrada Królikiewicza i Anny
Królikiewicz, którego zasady wypełnienia zostały ustalone
w deklaracji wekslowej.
W związku z tym wzywa się posiadacza zaginionego weksla
in blanco, aby w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia nie później
niż do dnia 31 maja 2017 roku zgłosił się i okazał weksel
w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, gdyż w przeciwnym razie
Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie XI Ns 1729/16 uznał za umorzony weksel
in blanco wystawiony i podpisany przez Grzegorza Kwiatkowskiego
na rzecz Gminy Łysomice, w dniu 16 kwietnia 2013 r.
w Toruniu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 331/16 toczy się
postępowanie z wniosku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla in
blanco wystawionego przez Ryszarda Kazimierza Szmania.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 13 marca 2017

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie o sygnaturze V GCo 10/17 z wniosku EQOS ENERGIE
POLSKA Sp. z o.o. w Świdnicy, przy udziale SAVI - SYSTEM
Sp. z o.o. w Psarach, wzywa posiadacza weksla in blanco
z wystawienia SAVI - SYSTEM Sp. z o.o. w Psarach, z dnia
28 września 2015 r., aby w ciągu 60 dni od daty ukazania się
ogłoszenia, zgłosił swoje prawa i złożył w tutejszym Sądzie
przedmiotowy weksel.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 21 mar 2017, 10:35

MSiG 16 marca 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 16/16 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Zbigniewa
Gortadta na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska
spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 21 marca 2017

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, z wniosku mLeasing sp. z o.o.
w Warszawie, pod sygnaturą akt I Ns 1023/16 zostało wszczęte
postępowanie o uznanie za umorzony weksla własnego
in blanco wystawionego przez Krzysztofa Pyrkosz i poręczonego
przez Dorotę Pyrkosz na zabezpieczenie należności
mogących wynikać z umowy leasingu z września 2016 r.
O treści „. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Na
zapłać . . . . . . . . . . . . . . za ten . . . . . . . . . . . . . . . weksel na zlecenie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sumę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . . . . . . . ., opatrzony odręcznym podpisem
Krzysztof Pyrkosz wraz z jego danymi, w tym numerem pesel
i numerem dowodu osobistego oraz zawierającego na odwrocie
odręcznie sporządzone oświadczenia o treść: Poręczam
Dorota Pyrkosz wraz z jej danymi, w tym numerem pesel
i numerem dowodu osobistego”
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od publikacji tego ogłoszenia, w Sądzie i do
okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 28 mar 2017, 07:21

MSiG 22marca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu, w Wydziale I Cywilnym,
(ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec) pod sygn. akt I Ns 273/15
toczy się postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A.
w Warszawie o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez uczestnika postępowania Gerarda
Kozłowskiego i poręczonego przez uczestnika postępowania
Cezarego Bandurę, opatrzonego podpisem Gerarda Kozłowskiego
w charakterze wystawcy i podpisem Cezarego Bandury
w charakterze poręczyciela, którego zasady wypełnienia
zostały ustalone w deklaracji wekslowej stanowiącej załącznik
nr 9 do umowy agencyjnej nr 0226/GRO z dnia 1 października
2008 r.
W związku z tym wzywa się posiadacza zaginionego weksla in
blanco, aby w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia,
nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku, zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym w Grójcu, ul. Sportowa 14,
05-600 Grójec, woj. mazowieckie, Polska, gdyż w przeciwnym
razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 27 marca 2017

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska
44, 25-312 Kielce, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
V GNs 8/16 z wniosku Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.
w Łodzi z udziałem uczestników: Krzysztofa Zapały i Barbary
Zapały o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco o treści:
„Weksel . . . . . . .„ dnia . . . . 20 . . . .Na . . . . . . zapłac . . . .
weksel na zlecenie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
sumę . . . . . . . . . . . podpisanego przez Krzysztofa Zapałę
(wystawcę weksla) i Barbarę Zapalę (poręczyciela wekslowego),
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali
weksel Sądowi Rejonowemu w Kielcach, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, wszczęte zostało postępowanie
w sprawie o sygnaturze I Ns 313/16 z wniosku DNB Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Bronisława Przybyła
i Stanisławy Koper, o umorzenie weksla opatrzonego
podpisem Bronisława Przybyła jako wystawcy i Stanisławy
Koper jako poręczyciela, gdzie treść weksla jest następująca:
„WEKSEL_(data wystawienia, dzień, miesiąc słownie, rok)_
(miejsce wystawienia) Na_(suma wekslowa - cyfrowo) Dnia_
(miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny na zlecenie
Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. z siedzibą
w Warszawie ul. Dubois 5A, Oddział w_, ul._, Filia w _ przy
ul._, wpisanego pod numerem KRS 0000031319 do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądów ego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP 526-000-
13-35 oraz kapitał zakładowy w kwocie 93 818 491 złotych,
wpłacony w całości (BISE SA), sumę_(suma wekslowa - słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności BISE SA z tytułu
Umowy agencyjnej nr_ z dnia_ Płatny w BISE SA Oddział
w_ (podpisy, adres i pieczęć firmowa Wystawcy).”
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
i okazania weksla Sądowi w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
niniejszego ogłoszenia, pod rygorem wydania przez Sąd orzeczenia
uznającego weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 27 kwie 2017, 09:36

MSiG 27 marca 2017

Postanowieniem z dnia 28 października 2016 r. sygn. akt
I Ns 506/16 Sąd Rejonowy w Przeworsku wszczął postępowanie
w przedmiocie umorzenia weksla in blanco wystawionego
w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Nowosielcach na zlecenie wnioskodawcy
BZ WBK Lease S.A. w Poznaniu przez uczestnika
Wojciecha Machniak w celu zabezpieczenia roszczeń wnioskodawcy
mogących wyniknąć z zawartej z uczestnikiem Wojciechem
Machniak umowy pożyczki nr TS4/00017/2015 z dnia
24 kwietnia 2015 r. u.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i okazania weksla Sądowi Rejonowemu w Przeworsku,
w przeciwnym razie Sąd wyda postanowienie o umorzeniu
weksla.

***

Sąd Rejonowy w Koninie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 22/17.
Przed Sądem Rejonowym w Koninie toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzony weksla własnego
niezupełnego (in blanco) wystawionego przez MS
Invest Kłosowski Wiśniewski Sp. J. o treści: „Konin, dnia
05 październik 2010 na … zapłac … za ten weksel własny
na zlecenie … sumę … Płatny w …. PODPIS WYSTAWCY za
MS Invest Kłosowski Wiśniewski Sp. J. Wspólnik Sebastian
Wiśniewski, Wspólnik Michał Kłosowski”, poręczonego do
wysokości 600.000 zł przez uczestników Katarzynę Tarmasewicz-
Wiśniewską, Sebastiana Wiśniewskiego, Michała Kłosowskiego.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi.

MSiG 7 kwietnia 2017

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, X Wydział
Gospodarczy, w związku z toczącym się postępowaniem pod
sygn. akt X GNs 4/16 z wniosku Tupperware Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Marcina
Suchockiego, płatnego bez protestu lub bez kosztów w Poznaniu
na zlecenie Tupperware Polska spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością w Poznaniu do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia Sądu i okazania weksla
Sądowi.

MSiG 11 kwietnia 2017

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 864/16 toczy się sprawa o umorzenie zaginionego
weksla własnego wystawionego w Ogrodzieńcu
w 2016 r. przez Katarzynę Mossór, która za okazaniem bez
protestu zapłaci na rzecz Rafała Ptaka 10 000 zł (dziesięć
tysięcy złotych) z odsetkami w skali 10% rocznie; weksel jest
płatny w Ogrodzieńcu 42-440, ul. Południowa 40, i należy go
przedstawić do zapłaty w ciągu 2 lat; za wystawę weksla poręczył
Michał Ciszewski.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt
XV GNs 18/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Annę Bednarz prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą PACTUM Ubezpieczenia Anna Bednarz na rzecz
Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa
Ubezpieczeń INTER Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie wynikających z umowy o świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego - nr 77/2003 z dnia
29 grudnia 2003 roku, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do
okazania weksla sądowi pod rygorem uznania tego weksla
za umorzony.

***

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie,
I Wydział Cywilny, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I Ns 1426/16 z wniosku
Bistrans Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Szczecinie z udziałem Galeria Handlowa
Widok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego o treści:
Szczecin, dn. 25.08.08 r.
zapłacę bez protestu za ten weksel własny kwotę 450 000 PLN
czterysta pięćdziesiąt tysięcy, na zlecenie Bistrans Nieruchomości
sp. z o.o., weksel ten płatny jest dn. . . . . . . . . . . . . . . .
w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pieczęć „Galeria Handlowa WIDOK sp. z o.o. ul. Twardowskiego
16, 70-320 Szczecin”,
podpisy odręczne przedstawicieli wystawcy
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia 10 czerwca
2017 r. zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 13 kwietnia 2017

Sąd Rejonowy w Gryfinie, I Wydział Cywilny, ul. Grunwaldzka
8, 74-100 Gryfino, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt I Co 705/16 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego S.A. z udziałem uczestników Stanisława
Jeremicza i Małgorzaty Jeremicz o uznanie weksla za
umorzony, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco o treści: 1. Strona wierzchnia - „WEKSEL Chojna,
dnia 29 kwiecień 2011 r. Na... zapłać... bez protestu.... sumę...
Płatny w podpis wystawcy Stanisław Jeremicz 600211 05533;
(...) 2. Strona spodnia - pusta, aby w terminie 60 dni od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Gryfinie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie
w sprawie II Ns 517/16 z wniosku Siemens Finance sp. z o.o.
z s. w Warszawie z udziałem Przedsiębiorstwa Transportowego
Poltrans A. Rucińska. A. Grąbczewski sp. j. z s. w Ujrzanowie,
Trans-Gaz Polska sp. z o.o. z s. w Ujrzanowie, Alicji
Kucińskiej i Andrzeja Grąbczewskiego o uznanie weksla za
umorzony, wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
in blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu”, wystawionego
pod koniec listopada 2015 r. w ramach zabezpieczenia spłaty
umowy leasingu o nr 45487 z dnia 14.08.2015 r., na zlecenie
Siemens Finance sp. z o.o. z s. w Warszawie przez Przedsiębiorstwo
Transportowe Poltrans A. Rucińska. A. Grąbczewski
sp. j. z s. w Ujrzanowie, zawierającego na awersie w prawym
dolnym rogu pod przyrzeczeniem zapłaty pieczątkę Przedsiębiorstwa
Transportowego Poltrans A. Rucińska, A.Grąbczewski
sp.j. z siedzibą w Ujrzanowie, a pod nią dwie pieczątki
imienne wspólników tej spółki, tj. Alicji Rucińskiej i Andrzeja
Grąbczewskiego opatrzone ich podpisami, zaś na rewersie
poręczenie udzielone w imieniu Trans-Gaz Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Ujrzanowie przez jej członków zarządu, tj. Alicję
Rucińska i Andrzeja Grąbczewskiego oraz poręczenie udzielone
przez Alicję Kucińską i Andrzeja Grąbczewskiego - aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel sądowi.

MSiG 20 kwietnia 2017

Sąd Rejonowy w Gliwicach zawiadamia o toczącym się przed
Sądem Rejonowym w Gliwicach w sprawie I Ns 1199/16
postępowaniu z wniosku ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach postępowania w przedmiocie umorzenia
weksla in blanco wystawionego w dniu 2.03.2004 roku
w Gliwicach przez Artura Kawczyńskiego, wzywając posiadacza
zaginionego weksla do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do
okazania weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie
o sygn. I Ns 489/16 z wniosku Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja
Sp. z o.o. w Żywcu z udziałem Tomasza Lecha i Macieja
Godlewskiego wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
niezupełnego o następującej treści:
„ . . . . . . . . , dnia . . . . . . 201. . . .r. Na . . . . . . . . . zapłacę za
ten własny weksel na zlecenie . . . . . . . . sumę . . . . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . ”,
opatrzonego odręcznym podpisem Tomasza Lecha oraz
zawierającego odręcznie sporządzone oświadczenia o treści:
„Poręczam Maciej Godlewski”
wraz z numerem dowodu osobistego, do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi, pod rygorem wydania orzeczenia uznającego
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 19 maja 2017, 09:25

MSiG 28 kwietnia 2017

Przed Sądem Rejonowym w Działdowie, w I Wydziale Cywilnym,
w sprawie o sygnaturze I Ns 24/17 toczy się postępowanie
z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie przy udziale Bożeny Zaleskiej i Kazimierza
Zaleskiego o umorzenie weksla in blanco wystawionego
w dniu 30 stycznia 2013 r. przez Bożenę Zaleską na zlecenie
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, podpisanego
przez wystawiającą Bożenę Zaleską oraz podpisanego
na rewersie przez poręczyciela Kazimierza Zaleskiego.
Sąd wzywa posiadacza weksla do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i okazanie weksla
Sądowi, w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GNs 15/16.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie wzywa
posiadaczy zaginionego weksla własnego wystawionego
w dniu 9 listopada 2011 roku w Warszawie przez Marcina
Pielaka na rzecz „Pekao Leasing” spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na kwotę
40.255,12 (czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć
12/100) złotych, z klauzulą „bez protestu”, płatnego dnia
26 października 2015 roku w Warszawie, do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania weksla sądowi pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony.

MSiG 9 maja 2017

Sygn. akt I Ns 973/15
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 973 z wniosku Banku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestników:
Sylwestra Konieczny i Jacka Fijał o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści: Strona wierzchnia - „Z., dnia
08 czerwca 2009 roku na ------------ (suma wekslowa) dnia ----
---------- ( miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny na
zlecenie Banku DnB NORD Polska Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie przy ul. Postępu 15, wpisanym pod numerem
KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
rejestru Sądowego, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał zakładowy w kwocie
451.200.228 złotych w całości, sumę -------------- (suma
wekslowa - słownie)
Weksel na zabezpieczenie Banku DnB NORD z tytułu umowy
agencyjnej 0300/ORZE z dnia 08 czerwca 2009 r. Płatny w DnB
NORD Oddział w Rzeszowie.
--------------------------------------
(podpisy, adres i pieczęć firmowa Wystawcy
opatrzone podpisem wystawy i osoby poręczającej, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali
weksel Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 316/16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla in
blanco, wystawionego przez Krzysztofa Ciołko i Sławomira
Pabisiaka na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonimicznych
S.A. do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od
daty ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 317/16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 15 marca 2011 r. przez
Agnieszkę Mincberg i poręczonego przez Jerzego Miturę
na rzecz Monetia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od daty ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 11 maja 2017

Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 3/17.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Janusza Rzeszowskiego
i Elżbiety Rzeszowskiej o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego dnia 24 października 2002 roku
w Darłowie przez Janusza Rzeszowskiego i Elżbietę Rzeszowską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla sądowi informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział II Cywilny pod sygn. akt II Ns 2306/16 toczy się
postępowanie z wniosku Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Edwarda Mateusiaka, poręczonego przez Krystynę
Mateusiak.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby zgłosił się do tutejszego
Sądu w terminie sześćdziesięciu dni od daty ogłoszenia i okazał
weksel Sądowi.

MSiG 16 maja 2017

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą IX GNs 3/17/7 toczy się
postępowanie z wniosku ARGENTO PMT SA we Wrocławiu
o umorzenie weksla następującej treści:
„Poznań, dnia 08 marca 2015 roku. Weksel na sumę 1 230
000 złotych (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy
złotych). Dnia 15 lutego 2016 roku zapłacę za ten weksel na
rzecz ARGENTO PMT Spółka akcyjna w Warszawie sumę
1 230 000 złotych (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści
tysięcy złotych) z oprocentowaniem 5% w skali roku. Płatny
w Poznaniu. NEW CENTER Spółka akcyjna w Poznaniu Prezes
zarządu Anita Mach”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od zamieszczenia niniejszego
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem wydania
postanowienia o jego umorzeniu.

MSiG 17 maja 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydziale Cywilnym,
w sprawie VII Ns 568/17 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla własnego
in blanco z dnia 13 lipca 2005 r. opatrzonego podpisem
wystawcy Renaty Mierskiej, zamieszkałej w Chłapowie przy
ul. Koralowej 2, z poręczeniem Romana Mierskiego, zamieszkałego
w Chłapowie przy ul. Koralowej 2. Weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową znajdował się w posiadaniu
wnioskodawcy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa posiadacza zaginionego
powyższego weksla, aby w ciągu 60 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie
zostanie on umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 14 cze 2017, 08:00

MSiG 23 maja 2017

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IX
Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt IX GNs 14/16/3 toczącej
się w wniosku BZ WBK Leasing Spółki akcyjnej w Poznaniu
przy uczestnictwie Michała Rakowskiego i Anny Rakowskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego 24 października 2016 r.
tytułem zabezpieczenia umowy leasingu nr ZH3/00066/2016,
opatrzonego podpisem wystawcy Michała Rakowskiego oraz
poręczyciela Anny Rakowskiej, do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do Sądu i do okazania
weksla Sądowi.

MSiG 2 czerwca 2017

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 3741/15
z wniosku Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie toczy się sprawa o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, niewypełnionego, zawierającego klauzulę
„bez protestu”, wystawionego przez Angelikę Marszołek.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 136/17 toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank S.A w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Annę Wilczek-
-Kapica.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 8 czerwca 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1490/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez
Rafała Bykowskiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Płońsku, Wydział I Cywilny,
toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 71/17 w wniosku Banku
BPH S.A. z s. w Gdańsku o umorzenie weksla własnego in
blanco wystawionego przez Andrzeja Lewandowskiego
i Jadwigę Lewandowską, zamieszkałych w Brodach, ul. Kwiatowa
21, 09-100 Płońsk, zawierającego klauzulę bez protestu
i oznaczenie miejsca płatności weksla treści „BPH PBK SA
w Krakowie, I Oddział w Ciechanowie, Filia nr 1 w Płońsku”.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie 60
dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się
w Sądzie i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie weksel
może zostać umorzony.

MSiG 14 czerwca 2017

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział X
Gospodarczy, w sprawie z wniosku Raiffeisen - Leasing Polska
spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Apator
Powogaz spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu o umorzenie
weksla o sygn. akt X GNs 10/16 - wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w dniu 6 czerwca 2011 r.
przez Apator Powogaz spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu
do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni
liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia.

***

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
w Wydziale XIII Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 3210/16
toczy się postępowanie z wniosku Masterlease
Sp. z o.o. w Gdańsku o uznanie za umorzony weksla własnego
in blanco wystawionego przez Ryszarda Urbańskiego wraz
z poręczeniem wekslowym Małgorzaty Urbańskiej uzupełnionego
o datę 23.08.2011 r., wystawionego na zabezpieczenie
zobowiązań Ryszarda Urbańskiego wobec Masterlease
Sp. z o.o. w Gdańsku wynikających z umowy Leasing Plus
nr 203344 zawartej w dniu 23.08.2011 r. w Gdańsku pomiędzy
Masterlease sp. z o.o. w Gdańsku a Ryszardem Urbańskim
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Urbański
Przedsiębiorstwo Budowlane.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia i do okazania weksla sądowi, gdyż w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 02 lip 2017, 22:13

MSiG 20 czerwca 2017

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, Wydział I Cywilny, w sprawie
o sygn. akt I Ns 53/17 prowadzonej z wniosku Raiffeisen-
Leasing Polska Spółka Akcyjna w Warszawie z udziałem
Natali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skwierzynie,
Jerzego Pietrzak, Mirosławy Pietrzak, J.P. Transport
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie o uznanie weksla za umorzony wzywa
wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„WEKSEL (miejsce wystawienia) dnia (dzień, miesiąc słownie,
rok) na (kwota cyframi) zł (dzień, miesiąc słownie, rok)
zapłać.... bez protestu, za ten weksel własny na zlecenie Raiffeisen
- Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę (kwota słownie)
Płatny w (miejsce płatności)”
z pieczątką Natali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie i podpisem Prezesa Zarządu Łukasza Pietrzak
oraz słowem „poręczam” z pieczątkami J.P. Transport spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie i J.P. Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie oraz podpisem Prezesa Zarządu
Jerzego Pietrzak oraz podpisami Jerzego Pietrzak i Mirosławy
Pietrzak, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Międzyrzeczu
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, Wydział I Cywilny, w sprawie
o sygn. akt I Ns 50/17 prowadzonej z wniosku Raiffeisen-
Leasing Polska Spółka Akcyjna w Warszawie z udziałem
Natali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skwierzynie,
Jerzego Pietrzaka, Mirosławy Pietrzak, J.P. Transport
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie o uznanie weksla za umorzony wzywa
wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„WEKSEL (miejsce wystawienia) dnia (dzień, miesiąc słownie,
rok) na (kwota cyframi) zł (dzień, miesiąc słownie, rok) zapłać...,
bez protestu, za ten weksel własny na zlecenie Raiffeisen -
Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę (kwota słownie)
Płatny w (miejsce płatności)”
z pieczątką Natali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie i podpisem Prezesa Zarządu Łukasza Pietrzak
oraz słowem „poręczam” z pieczątkami J.P. Transport spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie i J.P. Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie oraz podpisem Prezesa Zarządu
Jerzego Pietrzak oraz podpisami Mirosławy Pietrzak i Jerzego
Pietrzak aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Międzyrzeczu
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 15/15 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Andrzeja
Sztreisel na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska
Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 22 czerwca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydziałem Cywilnym,
pod sygn. akt I Ns 1930/16 toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Grzegorza
Kukowki o uznanie za umorzony zaginionego weksla
in blanco podpisanego przez Grzegorza Kukowkę (Kukowka)
opatrzonego miejscem i datą: „Warszawa, dnia 22.12.2015”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do Sądu przed którym toczy się postępowanie i okazał
weksel Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
w XVII Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt XVII Ns 5/16
toczy się postępowanie z wniosku „Europart Polska” S.A.
z siedzibą w Wieluniu o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez uczestnika LECH-DAM AUTO L. Więckowski
i D. Nowak Spółka jawna z siedzibą w Chotomowie. Pod
wekslem znajdował się własnoręczny podpis Leszka Więckowskiego
i pieczęć firmowa.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 26 czerwca 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. akt I Ns 992/16 z wniosku Bank Zachodni WBK Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Elżbiety Joanny
Domaradzkiej i Macieja Grzegorza Domaradzkiego o uznanie
za umorzone zaginionych weksli własnych in blanco wystawionych
przez Elżbietę Joannę Domaradzką i Krzysztofa Domaradzkiego
jako zabezpieczenie ich zobowiązań wynikających
z zawartej w dniu 17 kwietnia 2002 r. z wnioskodawcą umowy
o kredyt hipoteczny nr 8629/2307/2002.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla sadowi.

MSiG 30 czerwca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, II Wydział Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie II Ns 612/17 z wniosku
Wojewody Podlaskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego z udziałem Miasta Białystok o umorzenie
weksla.
Wzywa się wszystkich roszczących prawa do weksla
in blanco wystawionego na blankiecie wekslowym o treści na
awersie: „Białystok 17.03.2009 Urząd Miejski w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Słonimska 1 Zastępca Prezydenta Miasta
Adam Poliński”, aby w terminie 7 dni od daty ukazania się
ogłoszenia zgłosili swoje prawa lub złożyli w Sądzie Rejonowym
w Białymstoku zaginiony weksel, gdyż w razie niezłożenia
dokumentu może być umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 17 lip 2017, 10:59

MSiG 3 lipca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział I Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie I Ns 2854/16 z wniosku
Województwa Lubuskiego przy udziale Stowarzyszenia Gmin
RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” z siedzibą w Gubinie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez Województwo
Lubuskie o następującej treści: „..... dnia..... 19...r.
Na.......... zapłać...........za
ten.........weksel na zlecenie...................sumę.........................
Płatny.........................”
podpisany przez Marszałka Województwa Lubuskiego
Andrzeja Bocheńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Jana Suchowackiego.
W związku z powyższym Sąd wzywa posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi, gdyż w razie nieokazania
weksel ten może zostać uznany za umorzony.

MSiG 6 lipca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, II Wydział Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie II Ns 1347/17 z wniosku
Banku Zachodniego WBK S.A. o umorzenie weksla.
Wzywa się posiadacza jednego zaginionego weksla in blanco
sporządzonego na blankiecie, o następującej, identycznej treści:
„……………….., dnia…………. r. Na
……………………………………… zapłacić …………
za ten …………………… weksel, na zlecenie
…………………………………………………………………… sumę
………………………
Płatny: …………………………”,
opatrzonego w prawym dolnym rogu dwoma własnoręcznymi
podpisami „Adam Czubaty” oraz „Justyna Czubaty” do
zgłoszenia się w terminie 60 dni, licząc od daty opublikowania
ogłoszenia o okazania wskazanego weksla Sądowi.

MSiG 7 lipca 2017

Sąd Rejonowy w Kielcach, VIII Wydział Cywilny, informuje,
że toczy się postępowanie w sprawie VIII 1779/16 z wniosku
Towarzystwa Ubezpieczeń „Uniqa” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi z udziałem Barbary Zapały i Krzysztofa Zapały o umorzenie
10 sztuk weksli in blanco wystawionych przez Barbarę
Zapalę i poręczonych przez Krzysztofa Zapalę na zabezpieczenie
roszczeń zwrotnych Towarzystwa Ubezpieczeń „Uniqa”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wynikających z umów
generalnych o gwarancje ubezpieczeniowe o numerach
43/2011 i 63/2012.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i do okazania
wekslu Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 01 sie 2017, 08:13

MSiG 25 lipca 2017

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 1440/16.
Sąd Rejonowy w Mysłowicach wzywa posiadacza weksla in
blanco wystawionego przez Krystynę Kątną oraz weksla in
blanco wystawionego przez Paulinę Nowak, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia okazał weksel Sądowi.
W przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie uznające powyższe
weksle za umorzone.

MSiG 28 lipca 2017

Sąd Rejonowy w Otwocku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 455/16.
W Sądzie Rejonowym w Otwocku toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski
SA z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzone dwa
weksle własne in blanco wystawione w dniu 4 lutego 2000 r.
w Otwocku przez Małgorzatę Rajdaszka (obecnie noszącej
nazwisko Soos) tytułem zabezpieczenia Umowy preferencyjnego
kredytu studenckiego nr 8/206-1276/2000 (NRB 04 1020
1127 0000 1396 0047 0187), zawartej w dniu 4 lutego 2000 r.
pomiędzy PKO Bank Polski SA w Warszawie a Małgorzatą
Rajdaszka, poręczycielami wekslowymi są: Wanda Kuźmin
i Adam Polakowski, sygnatura akt I Ns 455/16.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia
się do tutejszego Sądu i okazania weksli w terminie 60
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia
28 lipca 2017 r., w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
o uznaniu weksli za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 179/17/z toczy się
postępowanie z wniosku Salus International Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o umorzenie
utraconego weksla własnego wystawionego przez Janusza
Jurek na rzecz wnioskodawcy.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do okazania
weksla Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu
nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 04 sie 2017, 11:35

MSiG 2 sierpnia 2017

Przed Sądem Rejonowym w Płońsku, Wydział I Cywilny,
toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 206/17 z wniosku Banku BPH
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o umorzenie dwóch
weksli własnych in blanco wystawionych przez Andrzeja
Lewandowskiego i Jadwigę Lewandowską, zamieszkałych
w Brodach 17J, 09-100 Płońsk, bez oznaczenia miejsca płatności.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksli, aby w terminie 60
dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się
w sądzie i okazał weksle, gdyż w przeciwnym razie weksle
mogą zostać umorzone.

MSiG 4 sierpnia 2017

Sąd Rejonowy w Toruniu, XI Wydział Cywilny,
sygn. akt XI Ns 542/17.
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, w Wydziale XI Cywilnym,
toczy się postępowanie z wniosku Banku Ochrony
Środowiska S.A. w Warszawie o umorzenie weksli in blanco
wystawiony przez Agatę Pietrzak i Marka Pietrzaka, który
zgodnie z deklaracją wekslową mógł być płatny w Banku
Ochrony Środowiska SA Oddział w Toruniu.
Wzywa się posiadaczy wyżej opisanych weksli do ich ujawnienia
przed tut. Sądem Rejonowym w sprawie o sygnaturze
XI Ns 542/17 w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda postanowienie
o umorzeniu weksli.

***

W Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt
XVI GNs 2/17 toczy się postępowanie z wniosku Wagony
Świdnica S.A. w Warszawie przy udziale Polski Holding
Obronny sp. z o.o. w Warszawie (uprzednio Bumar sp. z o.o.)
o umorzenie weksla o treści: „dnia…, na… zapłacę za ten
wesel na zlecenie… sumę płatny dnia…” opatrzonego pieczęcią
Bumar sp. z o.o., 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II
nr 11, i podpisanego przez wiceprezesa zarządu ds. finansowych
mgr Alicję Indrian.
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
i do okazania Sądowi weksla w ciągu sześćdziesięciu dni,
licząc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 13 wrz 2017, 08:26

MSiG 14 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
Wydział II Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 2979/16/z,
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie utraconego weksla
własnego in blanco podpisanego przez Jana Puchalskiego
i Bożenę Puchalską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do okazania
weksla Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu
nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 18 sierpnia 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 139/17.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Van Pur
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego dnia 27 października
2014 roku przez Van Pur Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 140/17 toczy się
postępowanie z wniosku Raiffeisen - Leasing Polska Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Van Pur Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego w dniu 27 października
2014 roku przez Van Pur Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie
w celu zabezpieczenia należności z umowy o numerze
13/004909.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi. Sąd informuje, że jeżeli w ciągu
terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, wtedy
Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 21 sierpnia 2017

Przed Sądem Rejonowym w Opatowie, I Wydział Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 131/17 toczy się postępowanie
z wniosku McCormick Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Stefanowie
z udziałem Barbary Kowalczyk i Krzysztofa Kowalczyk
o uznanie weksla za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco, który
według twierdzeń wnioskodawcy sporządzony został na
urzędowym blankiecie wekslowym i opatrzonego pieczątką
o treści „AMEX INTERNATIONAL BARBARA KOWALCZYK
BORKÓW 5, 27-570 IWANISKA TEL. /0-15/8604299
NIP 8630000247 REGON 005671905, podpisanego przez Barbarę
Kowalczyk i Krzysztofa Kowalczyka, według deklaracji do
weksla z dnia 25.04.2003 r., aby w terminie 60 dni od publikacji
ogłoszenia w prasie zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Opatowie, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

MSiG 22 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1503/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki SA
w Warszawie o umorzenie weksli in blanco wystawionych
przez Monikę Bilską dnia 27 czerwca 2002 r. w Warszawie na
rzecz Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA XX Oddział
w Warszawie, którego następcą prawnym był Bank BPH SA.,
którego następcą prawnym jest Bank Pekao SA w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksle Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksle za umorzone.

MSiG 23 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni pod sygnaturą akt VII Ns 720/17
toczy się sprawa z wniosku Generali Towarzystwa Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem
BMG Goworowski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego przez BMG Goworowski Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
do okazania weksla Sądowi. Po bezskutecznym upływie
powyższego terminu Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 29 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydziale Cywilnym,
w sprawie VII Ns 568/17 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla własnego
in blanco z dnia 6 listopada 2006 r. opatrzonego podpisem
wystawcy Renaty Mierskiej, zamieszkałej w Chłapowie
przy ul. Koralowej 2, z poręczeniem Romana Mierskiego,
zamieszkałego w Chłapowie przy ul. Koralowej 2. Weksel
in blanco wraz z deklaracją wekslową znajdował się w posiadaniu
wnioskodawcy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa posiadacza zaginionego
powyższego weksla, aby w ciągu 60 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił się
do tutejszego Sądu

***

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 956/16, toczy się sprawa z wniosku Stal-Res
sp. z o.o. w Rzeszowie z udziałem Bogusława Sandeckiego
o umorzenie dokumentu.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla:
WEKSEL
„________________, dnia_________________________
20___________r.
Na_______________________________
/miejsce wystawienia//data wystawienia//suma weksla
cyframi/określenie wystawcy
Zapłacę bez protestu za ten własny sola weksel na sumę
150.000,00 złotych
Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy
Płatny_____________
/miejsce płatności weksla/
Bogusław SANDECKI
Miejsce na podpisy wystawcy/wystawców”
w ciągu 60 dni i okazania weksla sądowi.

MSiG 31 sierpnia 2017

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 253/17 toczy się z wniosku DNB
Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Ilony Kliber
i Krzysztofa Kliber postępowanie o umorzenie weksla własnego
in blanco, wystawionego przez Ilonę Kliber i Krzysztofa
Kliber na zabezpieczenie należności wnioskodawcy z tytułu
udzielonej pożyczki hipotecznej w ramach Umowy Pożyczki
hipotecznej dla Firm Nr 1013R01338 z dnia 25 maja 2010 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 5 września 2017

W Sądzie Rejonowym w Mielcu, Wydział I Cywilny, pod
sygn. I Ns 262/17 toczy się sprawa z wniosku Banku BPH SA
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Marii Wyrzykowskiej i Marka
Wyrzykowskiego o uznanie weksla za umorzony.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco wystawionego przez uczestników postępowania
Marię Wyrzykowską i Marka Wyrzykowskiego, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Mielcu, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 7 września 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GNs 2/16.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy,
IX Wydział Gospodarczy, wzywa posiadacza weksli do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i do okazania sądowi
trzech weksli in blanco, wystawionych przez ICON Consulting
Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
na zlecenie BISE Atechnet Leasing spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie, wystawionych celem zabezpieczenia
roszczenia z umów:
a) umowy leasingu operacyjnego nr 07517/O z dnia 30 października
2007 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 2 listopada
2007 r., mającej za przedmiot leasingu samochód
osobowy Volkswagen Golf 1,9 TDI, rok produkcji 2007,
numer nadwozia WVWZZ1KZ8P050116,
b) umowy leasingu operacyjnego nr 07519/O z dnia 30 października
2007 r., mającej za przedmiot leasingu samochód
osobowy Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI, rok
produkcji 2007, numer nadwozia WVWZZ3CZ8E091926,
c) umowy leasingu operacyjnego nr 07521/O z dnia 30 października
2007 r., mającej za przedmiot leasingu samochód
osobowy Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI, rok produkcji
2007, numer nadwozia WVWZZ1KZ8M341457.

***

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie
II Ns 2512/16 z wniosku Idea Bank S.A. w Warszawie przy
udziale Łukasza Jakubowskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie o umorzenie weksla własnego in blanco
wzywa posiadacza zaginionego weksla - niewypełnionego
w chwili wystawienia, opatrzonego podpisem wystawcy
- Łukasza Jakubowskiego, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia stawił się do Sądu i okazał
Sądowi powyższy weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd uzna
weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
Wydział I Cywilny (ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław),
w sprawie o sygn. akt I Ns 95/17 z wniosku Banku BPH S.A.
przy udziale Emilii Kempskiej, Macieja Kempskiego o umorzenie
weksla wzywa osobę, w posiadaniu której znajduje się
zaginiony weksel własny in blanco Emilii Bożeny Kempskiej
i Macieja Kempskiego na zlecenie T.U. Europa S.A., z klauzulą
„bez protestu”, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
i do okazania weksla Sądowi.
Sąd zawiadamia, że jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt
nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 10 paź 2017, 15:39

MSiG 14 września 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze
I Ns 260/17 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
o uznanie za umorzone ośmiu weksli własnych in blanco
o treści:
„Urzędniczy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie
przekraczającej 10.000 zł, Dnia Na zapłacimy bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie sumę Płatny „
opatrzony odręcznym podpisem wystawców „Waldemar
Słupczyński ACJ 384103, Małgorzata Słupczyńska ACL
833708”, wzywając posiadacza zaginionych weksli do
zgłoszenia się w terminie 60 dni i do okazania weksli
Sądowi.

MSiG 20 września 2017

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 100/17.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla wystawionego
jako weksel in blanco przez Agatę Pietrzak i Marka Pietrzaka
na zabezpieczenie zobowiązań wobec Banku Ochrony Środowiska
SA do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni, licząc
od dnia publikacji ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 25 września 2017

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, V Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Reiffeisen-Leasing
Polska S.A. w Warszawie (sygn. akt V GNs 2/17) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Lovato
Electric sp. z o.o. w Błoniach w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 11/003393 zawartej między Reiffeisen-Leasing Polska S.A.
w Warszawie a Lovato Electric sp. z o.o. w Błoniach w dniu
24 sierpnia 2011 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 26 września 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GNs 6/16.
[BMSiG-36253/2017]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Michała Rorota prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą MR EXPRESS Michał Rorot na rzecz Shell Polska
spółki z o.o. w Warszawie na zabezpieczenie wszelkich
roszczeń Shell Polska spółki z o.o. w Warszawie wynikających
lub mogących wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z tytułu
wzajemnych kontaktów gospodarczych, w tym w szczególności
z tytułu zawartych między stronami umów, m.in. umowy
o wydanie i używanie kart euroShell z 14 września 2015 roku,
którego sposób wypełnienia został uregulowany w porozumieniu
wekslowym z 29 października 2015 roku, do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony.

MSiG 3 października 2017

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej do sygn. akt
II Ns 1032/17 z wniosku Enersys spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bielsku-Białej toczy się postępowanie
o umorzenie weksla własnego niezupełnego (in blanco),
wystawionego przez „Computer Service Support - Beskidy”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej
na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy o dzieło
zawartej pomiędzy Enersys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bielsku-Białej a „Computer Service Support
- Beskidy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-
Białej w dniu 1 lutego 2012 r.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie do
dnia 20 listopada 2017 roku zgłosił się w Sądzie i okazał weksel,
gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

MSiG 6 października 2017

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział
II Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 715//17/z toczy się postępowanie
z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego weksla
własnego in blanco, wystawionego przez Fabrykę Ceramiki
Budowlanej „Wacław Jopek” Sp. z o.o. w Sierakowicach, poręczonego
przez Wacława Jopek i Danutę Jopek.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do okazania ich
Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ukazania
się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu nikt
nie zgłosi się z wekslami, sąd wyda orzeczenie uznające
weksle za umorzone.

MSiG 9 października 2017

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 223/17.
[BMSiG-37819/2017]
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla wystawionego
jako weksel in blanco przez Ireneusza Jarczyńskiego, Anetę
Jarczyńską, Marię Jarczyńską i Bolesława Jarczyńskiego na
zabezpieczenie zobowiązań wobec poprzednika prawnego
Banku BPH SA - Banku Austria Creditanstalt Poland SA do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni, licząc od dnia
publikacji ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 08 lis 2017, 13:04

MSiG 16 października 2017

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydział Cywilny, pod
sygn. akt I Ns 688/17 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BPH S.A. w Gdańsku, przy uczestnictwie Waldemara
Dynowskiego, Alicji Dynowskiej, Pawła Dynowskiego i Renaty
Dynowskiej o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
przez nich dnia 27 kwietnia 2004 r. w Tarnowie, jako
weksla zaginionego.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, sekretariacie
I Wydziału Cywilnego, ul. Dąbrowskiego 27 p. 211,
33-100 Tarnów, tj. do dnia 26 listopada 2017 r. i okazał ten
weksel sądowi, w przeciwnym razie sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 17 października 2017

Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 1002/15.
[BMSiG-38865/2017]
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dokonuje
ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco wystawionego przez Dom Kredytowy
Notus spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (obecnie: Dom Kredytowy Notus
Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie), opatrzonego odciśniętą
pieczątką o treści: „Dom Kredytowy NOTUS Sp. z o.o.
00-140 Warszawa, al. Solidarności 117 lok. 610 REGON:
015644697, NIP 5252286547” oraz podpisami Artura Sikory,
Jacka Dziadaka i Roberta Pepłońskiego, wzywając posiadacza
zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni i do
okazania weksla sądowi.

MSiG 19 października 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, wszczęte zostało postępowanie
w sprawie o sygnaturze I Ns 259/17 z wniosku DNB Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osada Leśna” w Mińsku Mazowieckim
o umorzenie weksla opatrzonego podpisem reprezentantów
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osada Leśna” w Mińsku Mazowieckim
jako wystawcy, gdzie treść weksla jest następująca:
„10 grudnia 2008 (data wystawienia, dzień, miesiąc słownie,
rok) Warszawa (miejsce wystawienia)
Na_(suma wekslowa - cyfrowo)
Dnia_(miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny na zlecenie
Banku DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Postępu 15C, II Oddział w Warszawie,
ul. Płowiecka 85, wpisanego pod numerem KRS 0000022156
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającego numer identyfikacji podatkowej
NIP 525-22-12-939 oraz kapitał zakładowy w kwocie
451.200.228 złotych, wpłacony w całości,
sumę_(suma wekslowa - słownie)
Weksel gwarancyjny na zabezpieczenie należności Banku DnB
NORD Polska S.A. z tytułu udzielonego kredytu, w ramach
Umowy Kredytu nr 1014R80266 z dnia 10 grudnia 2008 roku.
Płatny w Banku DnB NORD Polska S.A.
II Oddział w Warszawie Ul. Płowiecka 85
(podpisy, adres i pieczęć firmowa Wystawcy)”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
i okazania weksla Sądowi w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
niniejszego ogłoszenia, pod rygorem wydania przez Sąd orzeczenia
uznającego weksel za umorzony.

MSiG 25 października 2017

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, I Wydział Cywilny,
w sprawie toczącej się pod sygn. akt I Ns 960/16 z wniosku
Loyaity Partner Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie z udziałem
Natura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łodzi o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„WEKSEL IN BLANCO
Błonie, dnia........ roku na……. złotych.
Dnia............................... Polbita sp. z o.o. zapłaci za ten weksel
Loyaity Partner sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, na jego
zlecenie, bez protestu sumę................ złotych.........złotych
Za Polbita Sp. z o.o.:
Beata Szczytowska prezes Zarządu
Maciej llwicki Wiceprezes Zarządu
Płatny w Błoniu.”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali ten weksel Sądowi Rejonowemu w Grodzisku Mazowieckim,
pod rygorem jego umorzenia.

MSiG 26 października 2017

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny,
al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, w sprawie toczącej się pod
sygnaturą akt II Ns 378/17 z wniosku Miasta Łódź z udziałem
Ewy Muchy, Agnieszki Cander i Włodzimierza Cander
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionych dwóch sztuk weksli in blanco wystawionych na
urzędowym blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nieprzekraczającej
10.000 zł oraz jednego weksla wystawionego
na urzędowym blankiecie wekslowym do sumy wekslowej
nieprzekraczającej 2,000 zł wraz z deklaracją wekslową przez
uczestniczkę Ewę Muchę, których poręczycielami są uczestnicy
Agnieszka Cander i Włodzimierz Cander, przy czym jeden
z tych weksli został wypełniony przez wierzyciela w dniu
5 listopada 2012 roku na kwotę 10.488 zł płatną w dniu
5 grudnia 2012 roku w Łodzi przy ulicy Paderewskiego 47, aby
w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi, II Wydziałowi Cywilnemu, pod rygorem uznania
weksli za umorzone.

MSiG 2 listopada 2017

W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu toczy się postępowanie
o umorzenie zaginionego weksla z wniosku Violin
Sp. z o.o. w Warszawie z udziałem Ewy Bednarek, sygn. akt
I Ns 655/17.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla o treści:
„Weksel własny. Dnia …… ja, Ewa Bednarek, zapłacę za ten
weksel na zlecenie Violin sp. z o.o. kwotę …… płatny w …….”,
podpisanego przez Ewę Bednarek
- do zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, I Wydział
Cywilny, pod sygn. akt I Ns 257/17 toczy się z wniosku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osada Leśna” w Mińsku Mazowieckim
postępowanie o umorzenie weksla własnego in blanco,
wystawionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osada
Leśna” w Mińsku Mazowieckim na zabezpieczenie należności
wnioskodawcy DNB Bank Polska S.A. z tytułu udzielonego
kredytu w ramach umowy kredytowej nr 1014R80268 z dnia
10.12.2008 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 3 listopada 2017

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
Wydział I Cywilny (ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław),
w sprawie o sygn. akt I Ns 200/17 z wniosku Banku
Zachodniego WBK S.A. przy udziale Leszka Gajewskiego,
Ireny Gajewskiej, Magdaleny Kolendy o umorzenie weksla
wzywa osobę, w posiadaniu której znajduje się zaginiony
weksel własny in blanco wystawiony przez Leszka Gajewskiego,
Irenę Gajewską, Magdalenę Gajewską w dniu
17 listopada 2006 r., do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni i do okazania weksla Sądowi. Sąd zawiadamia,
że jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 251/2017
toczy się postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie z udziałem Jacka Czeladko o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Jacka Czeladko
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Jacek Czeladko Doradztwo Finansowe z siedzibą w Wólce
Kosowskiej na rzecz Bank DNB NORD Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, którego następcą prawnym jest DNB Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie
należności Banku DNB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z tytułu zabezpieczenia kredytu w ramach umowy
Kredytu nr 1014R80228 z dnia 17 września 2008 roku.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia
się w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się
niniejszego ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla
Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 261/2017 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem spółki pod firmą Green Coffee
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Adama
Ringer o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
spółkę pod firmą Green Coffee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i poręczonego przez Adama Ringer, na rzecz
Bank DNB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którego
następcą prawnym jest DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, na zabezpieczenie należności Banku
DNB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu
zabezpieczenia gwarancji w ramach Zlecenia udzielenia
Gwarancji (Zlecenie Samodzielne) nr 1013EL02405 z dnia
21 lipca 2010 roku, Sąd wzywa posiadaczy zaginionego
weksla do zgłoszenia się w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni
od ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania przedmiotowego
weksla Sądowi.

MSiG 8 listopada 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 54/17.
[BMSiG-41872/2017]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, Wydział
II Cywilny, w sprawie z wniosku Raiffeisen - Leasing Polska
SA w Warszawie z udziałem Jolanty Dębowskiej i Henryka
Dębowskiego o uznanie weksla za umorzony - wzywa
posiadacza zaginionego weksla własnego in blanco wystawionego
przez Jolantę Dębowską w dniu 23 lipca 2007 roku,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się
i okazał ten weksel Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Woli
w Warszawie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 01 gru 2017, 11:39

MSiG 15 listopada 2017

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w sprawie
o sygnaturze akt I Ns 284/16 o umorzenie weksla z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej
w Warszawie z udziałem Moniki Fijałkowskiej i Konrada Kaczmarka
wzywa posiadacza poniższego zaginionego weksla:
- weksla własnego in blanco podpisanego przez Monikę
Fijałkowską i Konrada Kaczmarka, zawierającego deklarację
wekslową o treści:
Weksel ten stanowi zabezpieczenie kredytu gotówkowego
w wysokości 41.884,82 PLN (czterdzieści jeden tysięcy osiemset
osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze)
udzielonego na podstawie umowy konsumpcyjnego kredytu
gotówkowego nr 94/1020/4795/0000/9196/0035/6154, zawartej
w dniu 16.09.2009 roku, aby w terminie 60 dni od ukazania się
zgłosił się i okazał weksel, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

MSiG 17 listopada 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 260/17, toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Adama Ringer, Kingi Łozińskiej-Czaja, Karla
Kenta Brennander i Gunnar Linderholm o umorzenie zaginionego
weksla gwarancyjnego wystawionego dnia 1 kwietnia
2009 roku w Gdyni przez Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie na zabezpieczenie należności Banku DnB NORD
Polska S.A. z tytułu udzielonego kredytu w ramach umowy
nr 1013R900047 z dnia 1 kwietnia 2009 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt się nie zgłosi, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzone.

MSiG 22 listopada 2017

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XVI Wydziale Gospodarczym, sygn. akt XVI GNs 17/17
toczy się sprawa z wniosku PEKAO LEASING Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie z udziałem Zakładu
Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Poznaniu o umorzenie 19 weksli.
W związku z tym Sąd wzywa posiadacza weksli in blanco
wystawionych przez Michała Koppe i Tomasza Kleszka działających
w imieniu i na rzecz Zakładu Robót Komunikacyjnych
- DOM w Poznaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Poznaniu, opatrzonych pieczątką Zakład Robót Komunikacyjnych
- DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 60-715 Poznań, ul. Kolejowa
4 NIP 779-21-57-760, REGON 634195317, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się do Sądu i złożył
posiadany weksel.

MSiG 23 listopada 2017

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia,
że w tut. Sądzie zawisła pod sygnaturą V GNs 16/16
sprawa z wniosku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
w Warszawie z udziałem Dachland sp. z o.o. w Olsztynie
w przedmiocie umorzenia trzech weksli in blanco wystawionych
przez Dachland sp. z o.o. w Olsztynie na rzecz Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych S.A. w Warszawie.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania ich tut. Sądowi, w przeciwnym bowiem razie
zostaną one uznane za umorzone.

MSiG 24 listopada 2017
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GNs 6/17.
[BMSiG-43978/2017]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział
Gospodarczy, wzywa posiadacza weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym i do okazania sądowi dwóch
weksli in blanco, wystawionych przez Tomasza Madziar
i Jana Madziar celem zabezpieczenia roszczenia z umowy
ramowej na dostawy produktów nr Z-43293/2014/10S z dnia
20 czerwca 2014 roku, o następującej treści:
a) „WEKSEL WŁASNY
Podegrodzie, 20.06.2014 Weksel na sumę zapłać bez
protestu za ten weksel na rzecz sumę
Płatny w
Tomasz Madziar 93121111458, ASU057262 TOMI
Tomasz Madziar 33-386 OLSZANA 35
NIP 7343473776 REGON 122942874
Madziar
/czytelny podpis wystawcy weksla/”
b) „WEKSEL WŁASNY
Podegrodzie, 20.06.2014 Weksel na sumę zapłać bez
protestu za ten weksel na rzecz sumę
Płatny w
Jan Madziar
68053002431, AHM367744
Jan Madziar
czytelny podpis wystawcy weksla/”.

MSiG 28 listopada 2017
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 263/17 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Banku Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie i Adama Ringera o umorzenie weksla in blanco,
wystawionego przez Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
i poręczonego przez Adama Ringera na rzecz DNB
Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa
Bank DnB NORD Polska S.A.) w związku z zabezpieczeniem
roszczeń wynikających z zawartego z DNB Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie Zlecenia udzielenia Gwarancji (Zlecenie
Samodzielne) nr 1013R90018 z dnia 9 lutego 2009 roku.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi. Jeżeli
w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt się nie zgłosi
z wekslem Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 1 grudnia 2017

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., w Wydziale
I Cywilnym, pod sygnaturą I Ns 438/17 toczy się postępowanie
z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez uczestników postępowania
Teresy Pietrzykowskiej i Bolesława Pietrzykowskiego,
opatrzonego ich podpisami, którego zasady wypełnienia
zostały ustalone w deklaracji wekslowej.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby
w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia nie później niż do dnia
29 października 2017 roku zgłosił się i okazał weksel w Sądzie
Rejonowym w Gorzowie Wlkp., gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt II Ns 390/17/z
toczy się postępowanie z wniosku Elgas Energy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o umorzenie
utraconego weksla własnego in blanco, wystawionego
przez BIOAGRA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska
97a, 01-303 Warszawa.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do okazania ich
Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ukazania
się ogłoszenia.
Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslami, sąd wyda orzeczenie uznające weksle za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 14 gru 2017, 09:18

MSiG 4 grudnia 2017

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, II Wydział Cywilny,
w sprawie toczącej się pod sygn. akt II Ns 70/17 z wniosku
Janusza Sobieszczańskiego z udziałem uczestnika Open Business
Sp. z o.o. w Lublinie o uznanie weksla za umorzony,
wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
o treści:
Strona wierzchnia- „Nr 19- Lublin 28 lipca 2015 roku; Dnia
29 lipca 2016 roku po okazaniu zapłacę za ten weksel własny
na rzecz Janusza Sobieszczańskiego zam. 20-243 Lublin
ul. Kleeberga 10/9, PESEL 46021113736 kwotę 20 000 zł (dwadzieścia
tysięcy złotych zero groszy) z odsetkami 6% w skali
roku do dnia zapłaty bez protestu. Płatny w siedzibie Open
Business Sp. z o.o. w gotówce (dwa podpisy)”;
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 11 grudnia 2017

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 366/17 toczy się z wniosku Millennium
Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Fraikin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowanie
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego przez
Fraikin Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
do okazania weksla sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt. I Ns 476/17 toczy się z wniosku Millennium
Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem ARS
Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postępowanie
o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
przez ARS Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
w związku z zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 229745.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z tymże wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 12 grudnia 2017

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
w sprawie o sygn. akt I Ns 254/17 zostało wszczęte
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie o umorzenie weksla in blanco na zlecenie
BISE S.A. wystawionego przez Szkołę Wyższą Psychologii
Społecznej w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2005 roku w Warszawie,
sporządzonego przy wykorzystaniu urzędowego
blankietu wekslowego do sumy wekslowej nieprzekraczają-
cej 50.000 złotych, na którym jako miejsce płatności weksla
wpisano „BISE S.A. II O/Warszawa”.
Sąd wzywa posiadacza weksla do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni od dnia dokonania tego ogłoszenia i do
okazania weksla sądowi. Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego
w wezwaniu nikt się nie zgłosi z wekslem Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5855
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 29 gru 2017, 15:12

MSiG 18 grudnia 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 316/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku BPH S.A. (obecnie Alior Bank
S.A.) z udziałem Rafała Koszewskiego i Banku Gospodarstwa
Krajowego, o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Rafała Koszewskiego na zlecenie Banku Gospodarstwa
Krajowego w dniu 20 listopada 2012 roku w Piasecznie, opatrzonego
podpisem dłużnika wekslowego oraz pieczątką firmową
ELCAR.
Niniejszym wzywa się posiadacza zaginionego weksla, aby
w terminie 60 dni od dnia publikacji ogłoszenia zgłosił się
do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i okazał weksel.

MSiG 28 grudnia 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 252/17.
[BMSiG-48399/2017]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla in
blanco wystawionego przez Green Coffee Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie na rzecz DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty
ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości