Ogłoszenia 2015

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 25 sty 2015, 14:41

MSiG 2 stycznia 2015

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1574/14 z wniosku Grupy
Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu z udziałem Pawła
Kowalika oraz Bartosza Liperta toczy się postępowanie
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Bartosza Liperta oraz Pawła Kowalika prowadzących
działalność gospodarczą pod nazwą „LIKO” s.c. Bartosz
Lipert, Paweł Kowalik, ul. M. Langiewicza 10, 20-032 Lublin,
NIP 7123198919, Reg. 060585896, do którego sporządzono
deklarację wekslową z dnia 18 listopada 2010 roku o następującej
treści przyrzeczenia: „..........., dnia 20 ............r. Na
..............zapłacę ..............za ten własny weksel na zlecenie
............sumę ....................Płatny .................”.
Wzywa się posiadacza ww. weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel ten zostanie
umorzony.

MSiG 5 stycznia 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 292/14 toczy się z wniosku Banku
Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Avenir
Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku postępowanie o umorzenie
weksla własnego in blanco wystawionego przez Avenir
Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksli Sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslami, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 19 stycznia 2015

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
V Wydział, Sąd Gospodarczy, w sprawie z wniosku Gminy
Miejskiej Kraków z uczestnictwem Proins Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie w sprawie o sygn. akt V GNs 5/14/S
wzywa posiadacza weksla in blanco z wystawienia Proins SA
z siedzibą w Krakowie, zawierającego w treści słowo „weksel”
i opatrzonego pieczątką wystawcy, zawierającą dane adresowe
oraz podpisem i pieczątką Prezesa Zarządu Proins SA
w Krakowie - Piotra Barana, aby w terminie 60 dni od daty
publikacji ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-
Śródmieścia w Krakowie, V Wydział, Sąd Gospodarczy,
i okazał weksel Sądowi, pod rygorem umorzenia weksla.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(poprzednio Lukas Bank Polska S.A.) (sygn. akt IV GNs 10/14)
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Sławomira Burdzę w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących wyniknąć z umowy kredytu z dnia 5 września 2011 r.
zawartej między LUKAS Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu
a Sławomirem Burdzą.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 22 stycznia 2015

W Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej pod sygn. akt
I Ns 1050/14 toczy się postępowanie z wniosku Alkat Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie o umorzenie weksla własnego in
blanco uzupełnionego treścią: „zapłacę bez protestu za ten
własny weksel na zlecenie Alkat Sp. z o.o. płatny Bank Śląski
S.A. Huta Katowice Spółka Akcyjna al. Józefa Piłsudskiego
92 41-308 Dąbrowa Górnicza”.

MSiG 23 stycznia 2015

Przed Sądem Rejonowym w Szczecinku, I Wydziałem
Cywilnym, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Jasnej 3, pod
sygn. I Ns 587/14 toczy się sprawa z wniosku Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Szczecinku z udziałem Piotra Kosuta
i Katarzyny Kosut o umorzenie zaginionego weksla o treści:
Strona wierzchnia - Dnia (...) zapłacę bez protestu za ten
sola weksel na zlecenie Komunikacji Miejskiej spółki z o.o.
w Szczecinku sumę (...). Płatny w Szczecinku z podpisem
Piotra Kosut i adresem jego zamieszkania oraz numerem
dowodu osobistego. Strona spodnia - Za ten weksel poręczam
osobiście Katarzyna Kosut, adres zamieszkania i numer
dowodu osobistego.
W związku z powyższym, Sąd wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, aby w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się do Sądu, przed którym toczy się
postępowanie, i okazał weksel Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 23 lut 2015, 11:58

MSiG 26 stycznia 2015

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 1570/14/Z toczy się
postępowanie z wniosku ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej
w Katowicach o umorzenie zaginionego weksla.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco wystawiony dnia
4.11.2003 roku wraz z deklaracją wekslową z dnia 4 listopada
2003 roku wystawioną w Jaworznie, w której to deklaracji
było wskazane miejsce płatności weksla - siedziba ING Banku
Śląskiego S.A. oraz podpis Stanisława Bialik i Józefy Bialik.
Na wekslu widniała niebieska pieczątka długości 2/3 weksla
o treści „Anulowano”.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla,
aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali
go, gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać
umorzony.

MSiG 2 lutego 2015

Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GNs 14/14.

Sąd Rejonowy we Włocławku, Sąd Gospodarczy, w sprawie
z wniosku Gminy Miasta Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Piotra Kocela
o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco - wystawionego przez Piotra Kocela - do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V
GNs 16/14.

Sąd Rejonowy we Włocławku, Sąd Gospodarczy, w sprawie
z wniosku Gminy Miasta Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Jarosława
Majchrzaka o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco - wystawionego przez Jarosława
Majchrzaka - do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi.

MSiG 4 lutego 2015

Przed Sądem Rejonowym w Gdyni, VII Wydziałem Cywilnym,
toczy się postępowanie w sprawie VII Ns 2854/14 o uznanie
weksla za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza weksla własnego in blanco zawierającego
klauzule „bez protestu” oraz „nie na zlecenie” ze
wskazaniem remitenta SKOK im. św. Jana z Kęt, opatrzonego
podpisem wystawcy Arkadiusza Kryckiego, który to weksel
miał być wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową z dnia
5 kwietnia 2011 r., do okazania przedmiotowego weksla
sądowi w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
pod rygorem uznania powyższego weksla za umorzony.

MSiG 6 lutego 2015

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 1558/14
toczy się postępowanie z wniosku Gwarant Grupa Kapitałowa
S.A. z siedzibą w Katowicach o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego przez Fabrykę Obrabiarek
Precyzyjnych „AVIA” w Warszawie w dniu 25 maja 2009 r.
Wzywa się wszystkie osoby, które są w posiadaniu zaginionego
weksla, aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i okazały
weksel Sądowi, gdyż w razie niezgłoszenia lub niezłożenia
weksel zostanie umorzony.

MSiG 10 lutego 2015

Przed Sądem Rejonowym w Gdyni, VII Wydziałem Cywilnym,
toczy się postępowanie w sprawie VII Ns 2334/14 o uznanie
weksla za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza weksla własnego in blanco zawierającego
klauzule „bez protestu” oraz „nie na zlecenie” ze
wskazaniem remitenta SKOK im. św. Jana z Kęt, opatrzonego
podpisem wystawcy Marka Grzegorza Krzemińskiego oraz
poręczonego przez Katarzynę Krzemińską, który to weksel
miał być wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową z dnia
1 lutego 2011 roku, do okazania przedmiotowego weksla
sądowi w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
pod rygorem uznania powyższego weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygnaturą VII Ns 2343/14 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
im. św. Jana z Kęt w Rumi z udziałem Stanisława Kowalskiego
o umorzenie weksla własnego in blanco, zawierającego klauzulę
„bez protestu” oraz „nie na zlecenie”, ze wskazaniem
remitenta SKOK im. św. Jana z Kęt, opatrzonego podpisem
wystawcy Stanisława Kowalskiego, który to weksel miał być
wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową z dnia 27 marca
2013 roku.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do wyżej
wymienionego weksla, aby w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż
w przeciwnym razie opisany weksel może zostać umorzony.

MSiG 18 lutego 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, zawiadamia, że w tutejszym Sądzie zawisła
pod sygnaturą I Ns 769/14 sprawa z wniosku mLeasing
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem Szczepana
Krupy w przedmiocie umorzenia weksla in blanco przez niego
wystawionego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania go tutejszemu Sądowi, w przeciwnym bowiem
razie zostanie on uznany za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 03 kwie 2015, 09:40

MSiG 25 lutego 2015

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, I Wydział Cywilny, ul. Okrzei 4,
97-400 Bełchatów, w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt
I Ns 329/14 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
z udziałem uczestniczki Henryki Parchatko o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego in blanco, wystawionego przez uczestniczkę
postępowania Henrykę Parchatko ze wskazanym na stronie
wierzchniej weksla podpisem Henryki Parchatko z adresem
jej zamieszkania, płatnego zgodnie z deklaracją wystawcy
weksla w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. Oddział
w Łodzi Filia w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 70,
stanowiącego zabezpieczenie kredytu hipotecznego udzielonego
uczestniczce, aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Bełchatowie pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 26 lutego 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 952/13 toczy się postępowanie
o umorzenie 5 weksli in blanco wystawionych przez Przedsiębiorstwo
Transportu Samochodowego i Łączności TRANSPOST
S.A. z siedzibą w Poznaniu, stanowiących zabezpieczenie
do umów leasingu o numerach K123272, K123273,
K123274, K123275 i K123276.
Sąd wzywa, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia
ogłoszenia zgłosiły się wszystkie osoby, które mogą mieć
prawa do tych dokumentów (lub te dokumenty), pod rygorem
ich umorzenia.

***

Przed Sądem Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, pod sygnaturą akt I Ns 1850/13/3 toczy się postępowanie
z wniosku BZ WBK Leasing S.A. w Poznaniu z udziałem
Arlety Waligóry i Andrzeja Waligóry o umorzenie weksla
in blanco wystawionego przez uczestników postępowania na
zabezpieczenie umowy Leasingu nr ZP4/00074/2010.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 27 lutego 2015

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydział Cywilny, pod
sygn. akt I Ns 1241/14 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BPH S.A. w Gdańsku przy uczestnictwie Marii Adamskiej
i Bartłomieja Czechowicza o umorzenie weksla własnego
in blanco wystawionego przez Marię Adamską dnia
19 maja 2005 r. w Tarnowie, poręczonego przez Bartłomieja
Czechowicza, jako weksla zaginionego.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, sekretariacie
I Wydziału Cywilnego, ul. Dąbrowskiego 27 p. 211,
33-100 Tarnów, tj. do dnia 2 kwietnia 2015 r., i okazał ten
weksel Sądowi, w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 10 marca 2015

Sąd Rejonowy we Włocławku, Sąd Gospodarczy, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Justyny Majchrzak
o umorzenie weksla (sygn. akt V GNs 19/14) wzywa
posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Justynę Majchrzak do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 23/14.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek – Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Stowarzyszenia
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku
o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Stowarzyszenie Regionalne
Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 18/14.
Sąd Rejonowy we Włocławku, Sąd Gospodarczy, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Anny Stępczyńskiej
o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Annę Stępczyńską do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 11 marca 2015

W Sądzie Rejonowym w Kielcach, I Wydział Cywilny, toczy się
w sprawie o sygn. akt I Ns 972/14 postępowanie z wniosku
Banku BPH S.A. w Gdańsku o uznanie za umorzony weksel
własny in blanco wystawionego przez Krzysztofa Króla,
a poręczonego przez Marię Król.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla o treści:
„. . . ., dnia . . . 20 . . . r. Na . . . - . . . zapłać . . . . za ten . . .
weksel na zlecenie . . . sumę . . . - . . . Płatny . . . Krzysztof Król
25-431 Kielce, ul. Bogusławskiego 27. Poręczam Maria Król
PESEL 59080304322 zam. Kielce, ul. Bogusławskiego 27 Maria
Król”,
aby zgłosili się w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni i okazali
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd uzna weksel
za umorzony.

MSiG 16 marca 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 291/14 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Stelli Góralskiej-Helt o uznanie za
umorzony weksel in blanco wystawiony przez uczestnika
Stellę Góralską-Helt na rzecz wnioskodawcy Banku Millennium
S.A. z siedzibą w Warszawie, tytułem zabezpieczenia
jego roszczeń wynikających z umowy factoringu odwróconego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Wzywa się wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 293/14.
Zarządzić dokonanie ogłoszenia w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym”, wzywając wszystkich zainteresowanych,
aby w terminie 60 dni zgłosili i udowodnili swoje prawa do
dokumentu i złożyli w Sądzie dokument stanowiący weksel
in blanco wystawiony przez JK Metal Sp. z o.o. w Świdnicy
do sumy wekslowej nieprzekraczającej 1.350.000,00 zł, pod
rygorem umorzenia tego dokumentu w razie jego niezłożenia
do Sądu lub niepodania żadnej informacji związanej z tym,
gdzie ten dokument może się znajdować.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-
Żoliborza w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 582/14.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie przy uczestnictwie
Agnieszki Mochockiej-Waśko o uznanie weksli za
umorzone, sygn. akt I Ns 582/14, wzywa posiadaczy trzech
zaginionych weksli własnych in blanco wystawionych przez
Agnieszkę Mochocką-Waśko w dniu 14 stycznia 2005 r., opatrzonych
imieniem i nazwiskiem Agnieszka Mochocka, numerem
PESEL 74031600685 oraz podpisem wystawcy weksla,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksle Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie, pod rygorem uznania weksli za umorzone.

MSiG 18 marca 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 27/15 toczy się
postępowanie z wniosku Cyfrowego Polsatu Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem Piotra Gałuszki o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Piotra Gałuszkę na
rzecz mTel Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, następnie zwróconego Piotrowi Gałuszce
i wydanego przez niego na rzecz mPunkt Polska Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn akt
IV GNs 9/14) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Wasyla Szapowałowa w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 29101/P/14 z dnia 18.08.2014 r., zawartej między
wnioskodawcą a uczestnikiem.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 23 marca 2015

Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego
Zespołu Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem
Agnieszki Łuczak o umorzenie weksla (sygn. akt V GNs 15/14)
wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Agnieszkę Łuczak do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazanie weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego
Zespołu Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Anny
Strzeleckiej o umorzenie weksla (sygn. akt V GNs 21/14)
wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Annę Strzelecką do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazanie weksla Sądowi.

MSiG 24 marca 2015

Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 560/14.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, w sprawie z wniosku Banku BPH S.A.
z udziałem Wandy Kosikowskiej, Antoniego Kosikowskiego
o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Wandę Kosikowską i Antoniego
Kosikowskiego do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i okazania
weksla Sądowi pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 26 marca 2015

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku pod
sygn. XII Ns 2755/14 toczy się postępowanie z wniosku Banku
BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla
własnego „in blanco” wystawionego w dniu 18 listopada
2005 r. w Koszalinie przez Wojciecha Mroza, 54051902439,
i Urszulę Mróz, 56062101726.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.

MSiG 30 marca 2015

Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V
GNs 30/14.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Łukasza
Adamczewskiego o umorzenie weksla wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Łukasza
Adamczewskiego do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania
weksla Sądowi.

Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V
GNs 28/14.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Tadeusza
Kaniewskiego o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Tadeusza
Kaniewskiego do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla
Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 16 kwie 2015, 08:57

MSiG 7 kwietnia 2015

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 1237/14 toczy się
postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Bank Polski S.A. w Warszawie o umorzenie weksla własnego
niezupełnego wystawionego przez UROVITA Spółkę z o.o.
w Chorzowie w dniu 3 czerwca 2004 roku.
Wzywa się wszystkie osoby, które są w posiadaniu zaginionego
weksla, aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i okazały weksel
Sądowi, gdyż w razie niezgłoszenia lub niezłożenia, weksel
zostanie umorzony.

MSiG 9 kwietnia 2015

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. akt I Ns 2458/14 z wniosku SIG Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z udziałem Tadeusza
Szydlika, Roberta Godlewskiego, Krzysztofa Dobka oraz
Szydlik Budownictwo Spółki ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubajnach o umorzenie weksla niezupełnego (in
blanco), wystawionego przez Tomasza Szydlika działającego
za Spółkę Szydlik Budownictwo Spółka ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lubajnach, poręczonego przez Tadeusza
Szydlika, Roberta Godlewskiego oraz Krzysztofa Dobka,
wystawionego i wręczonego Spółce SIG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w dniu 18 kwietnia
2012 r.
Na stronie wierzchniej weksla w postaci gotowego blankietu
został złożony w miejscu wystawca (trasat) widnieje podpis
T. Szydlik oraz pieczęć firmowa Szydlik Budownictwo Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubajnach.
Z drugiej strony weksla widnieją podpisy Tadeusza Szydlika,
Roberta Godlewskiego, Krzysztofa Dobaka oraz sformułowania
„poręczam”.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w ciągu 60 dni od dnia
publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
Sądu i okazał weksel Sądowi, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

***

Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego
Zespołu Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem
Krzysztofa Golda o umorzenie weksla (sygn. akt V GNs 29/14)
wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Krzysztofa Golda do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi.

MSiG 13 kwietnia 2015
W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 1/15) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Łukasza Budź w celu
zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu operacyjnego nr 15117/KL/14 z dnia 7 listopada
2014 r. zawartej między Europejskim Funduszem Leasingowym
S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Łukaszem Budź.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 15 kwietnia 2015

Przed Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej, I Wydział
Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 771/14 toczy się postępowanie
z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w Warszawie
z udziałem Zbigniewa Zganiacza i Teresy Zganiacz o umorzenie
weksla własnego in blanco.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
„in blanco” wystawionego w dniu 7 sierpnia 2008 roku przez
Zbigniewa Mariana Zganiacza poręczonego przez Teresę
Zganiacz o treści:
WEKSEL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . r. na . . . . . . . . . . . zł.
(miejsce wystawienia) (dzień, miesiąc, rok) (kwota cyframi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zapłac . . . . . . . . . . . ., bez protestu, za
ten weksel własny na zlecenie Raiffeisen - Leasing Polska S.A.
Warszawie kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kwota słownie)
Płatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejsce płatności)
opatrzonego w miejscu wystawcy czytelnym podpisem -
Zbigniew Zganiacz, a na odwrocie czytelnym podpisem
poręczyciela - poręczam za wystawcę Teresa Zganiacz, do
zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do okazania weksla w Sądzie
Rejonowym w Białej Podlaskiej w sprawie o sygnaturze akt
I Ns 771/14.

MSiG 16 kwietnia 2015

Sąd Rejonowy w Mrągowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 84/15.
Sąd Rejonowy w Mrągowie, I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Monikę Jaworską na zlecenie AXA Towarzystwa Ubezpieczeń
i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla tut. Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 29 kwie 2015, 15:22

MSiG 17 kwietnia 2015

Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GNs 1/15.
W związku z toczącą się sprawą przed Sądem Rejonowym
w Tarnowie, V Wydziałem Gospodarczym, z wniosku Raiffeisen-
Leasing Polska S.A. w Warszawie przy uczestnictwie
Miś Transport i Spedycja Spółki jawnej Marian Miś, Mariusz
Miś w Tarnowie o umorzenie dokumentu (weksla in blanco)
wzywa się wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco podpisanego przez Mariana Misia (Miś), opatrzonego
pieczęcią firmową „Miś Transport i Spedycja Spółka
Jawna Marian Miś, Mariusz Miś” i pieczęcią o treści „Współwłaściciel
Marian Miś” (bez protestu) i wystawionego Raiffeisen-
Leasing Polska S.A. w Warszawie”, aby w terminie 60 dni
od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel
Sądowi.
W przypadku niezgłoszenia się posiadaczy ww. weksla. Sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 21 kwietnia 2015

Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek - Miejski
Zespół Usług Komunalnych we Włocławku. Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V
GNs 2/15.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Krystiana
Świech o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Krystiana Świech
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym w Dębicy, I Wydział Cywilny, pod
sygn. I Ns 803/14 toczy się postępowanie z wniosku Tikkurila
Polska S.A. z siedzibą w Dębicy (dawniej: TBD S.A.) z udziałem
SIG Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (następca prawny
WODAN Sp. z o.o.) o uznanie weksla za umorzony.
Wzywa się wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco o treści:
„---------, dnia ---------na---------zapłaci---------za ten---------weksel
na zlecenie---------sumę 100.000 złotych. Płatny-------(pieczęć
wystawcy) WODAN Sp. z o.o. z/s w Warszawie (i podpisy)”,
aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Dębicy,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 22 kwietnia 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1178/14.
[BMSiG-4908/2015]
Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa z wniosku
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z siedzibą w Warszawie
o uznanie za umorzony weksla in blanco wystawionego przez
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP na rzecz
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na podstawie
porozumienia dotyczącego udzielenia pożyczki gotówkowej
z dnia 1 czerwca 2009 r., zawartego w Warszawie w siedzibie
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, celem zabezpieczenia
spłaty pożyczki w wysokości 1.800.000,00 zł
Sąd wzywa, aby posiadacze zaginionego weksla zgłosili się
do Sądu w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni i okazali weksel
Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 23 cze 2015, 10:29

MSiG 4 maja 2015

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałczu
z 15 września 2014 roku, niniejszym wzywa się posiadacza
zaginionego weksla niezupełnego wystawionego na kwotę
20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) przez Helenę Karepin
do zgłoszenia się w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni i do
okazania weksla Sądowi. Sprawa prowadzona jest pod sygnaturą
I Ns 456/14.

MSiG 6 maja 2015

W Sądzie Rejonowym w Kielcach toczy się postępowanie
z wniosku Kolporter Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k. w Kielcach o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Agnieszkę Niewiadomską i weksla in blanco wystawionego
przez Andrzeja Jaworskiego, o sygn. akt VII Ns 584/14.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
do Sądu Rejonowego w Kielcach wciągu 60 dni od dnia ogłoszenia,
tj. do dnia 30 czerwca 2015 roku.

MSiG 7 maja 2015

Sąd Rejonowy
we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 1/15.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku z udziałem Radosława
Muszyńskiego o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Radosława
Muszyńskiego do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla
Sądowi.

MSiG 8 maja 2015

Sąd
Rejonowy w Białymstoku, II Wydział Cywilny, sygn. akt II
Ns 73/15.
Wezwać wszystkich roszczących prawa do weksla in blanco
wystawionego na blankiecie wekslowym o treści: „…., dnia…
na … dnia… zapłacę bez protestu za ten sola weksel na zlecenie
NEOTECH Sp. z o.o. kwotę … płatny w NEOTECH Sp. z o.o.
ul. Gen. Wł. Andersa 38, 15-113 Białystok”, opatrzony w indos
in blanco z podpisem Wiesław Bojczuk, przez ogłoszenie
publiczne zamieszczone w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”,
aby w 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili
swoje prawa lub złożyli w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
zaginiony weksel, gdyż w razie niezłożenia dokumentu może
być umorzony.

MSiG 12 maja 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn: I Ns 151/15
z wniosku Leasing Sp. z o.o. w Warszawie na podstawie
art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe
(Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) dokonuje ogłoszeń o wszczęciu
postępowania o uznanie za umorzony weksla własnego
in blanco opatrzonego odręcznym nieczytelnym podpisem,
nad którym znajdują się odręcznie wpisane następujące
dane: „Wieczorek Piotr PESEL 78083014353” oraz zawierającego
na odwrocie odręcznie sporządzoną notatkę dwóch
poręczycieli o treści: „Poręczam za wystawcę weksla Joanna
Wieczorek PESEL 83092800303 Joanna Wieczorek” oraz
„Poręczam za wystawcę weksla”, a poniżej pieczątka o treści
„CAFE CONTACT” Sp. z o.o., 00-372 Warszawa, ul. Foksal 21,
REGON 016173461, NIP 525-21-46-929, pod którą widnieje
odręczny wpis: „Prezes zarządu”, a pod nim nieczytelny podpis,
wzywając posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia
się w terminie 60 dni i do okazania weksla sądowi.

MSiG 14 maja 2015

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia, w I Wydziale
Cywilnym (sygn. akt I Ns 537/14) toczy się sprawa z wniosku
Banku Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie z udziałem
Anny Sitarz i Jakuba Sitarza o umorzenie czterech weksli
charakteryzujących się następującymi cechami: każdy weksel
in blanco opatrzony podpisami wystawców Anny Sitarz
i Jakuba Sitarz, klauzulą bez protestu i weksel własny, każdy
płatny na zlecenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,
płatny: TU Europa S.A. Wrocław.
Wzywa się posiadacza powyższych weksli, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i okazali
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia.

MSiG 18 maja 2015

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
VIII Wydział Cywilny, w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie z udziałem
Lubomiły Kaczmarek i Zdzisława Kaczmarek o sygn. akt VIII
Ns 992/14 wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
in blanco wystawionego przez uczestników Lubomiłę Kaczmarek
i Zdzisława Kaczmarek, aby w terminie 60 dni od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi.

MSiG 22 maja 2015

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą akt I Ns 505/15 toczy się postępowanie z wniosku
DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez Bank DnB
NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o treści:
„29 października 2009 roku Bronisze
(data wystawienia, dzień, miesiąc słownie, rok) (miejsce wstawienia)
Na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . .
(suma wekslowa - cyfrowo) (miesiąc słownie)
zapłacę za ten weksel własny na zlecenie Banku DnB
NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Postępu 15C, wpisanym pod numerem KRS 0000022156
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającym numer identyfikacji podatkowej
NIP 525-22-12-939 oraz kapitał zakładowy w kwocie
625.200.000 złotych, wpłacony w całości.
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(suma wekslowa - słownie)
Weksel na zabezpieczenie należności Banku DnB NORD
z tytułu Umowy agencyjnej 0332/OBRO z dnia 29 października
2009 r.
(pieczęć)
USŁUGI FINANSOWE
Anna Szyszkowska-Łuczyńska
96-200 Rawa Maz., ul. J. Sobieskiego 2B
Płatny w DnB NORD tel. 608 092 992
Oddział w Broniszach NIP 835-134-95-31 REGON 750212187
Anna Szydłowska-Łuczyńska 79070909029
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis, adres i pieczęć firmowa Wystawcy)
PORĘCZENIE
Poręczam
Łukasz Szyszkowski 80122507717
(podpis Poręczyciela)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis Poręczyciela)
*) każdy z poręczycieli odręcznie wpisuje słowo „poręczam”
lub inne równoznaczne np. „ręczę” oraz składa podpis”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, by w terminie
60 (sześćdziesięciu) dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia, to jest do dnia 20 lipca 2015 r. zgłosił się i okazał
weksel Sądowi. Jeżeli w powyższym terminie nikt się nie
zgłosi, Sąd uzna weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 2/15) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Miramed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć
z umowy leasingu operacyjnego nr 34784/Rz/14 z dnia
19 grudnia 2014 r., zawartej między wnioskodawcą a uczestnikiem.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 28 maja 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, zawiadamia, że w tut. Sądzie zawisła
sprawa pod sygn. I Ns 1079/14 w sprawie z wniosku McDonalds’s
Polska Sp. z o.o. w Warszawie z udziałem Gerarda
Jastrzębskiego i Agaty Jastrzębskiej w przedmiocie umorzenia
sola weksla na zlecenie, przez nich wystawionego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
i okazania ich w tut. Sądzie, w przeciwnym bowiem razie
zostanie on uznany za umorzony.

MSiG 2 czerwca 2015

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie
o sygn. akt I Ns 178/15 z wniosku Miasta Łódź z udziałem
Jerzego Krawczyka, Janiny Nowińskiej oraz Zbigniewa
Nowińskiego o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla, niewypełnionego w chwili wystawienia,
opatrzonego jedynie podpisem Jerzego Krawczyka
jako wystawcy weksla własnego oraz Janiny Nowińskiej
i Zbigniewa Nowińskich jako poręczycieli, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w „Monitorze
Sądowym i Gospodarczym” stawił się do tutejszego Sądu
i okazał Sądowi powyższy weksel, gdyż w przeciwnym razie
Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 8 czerwca 2015

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku pod sygnaturą
XII Ns 2760/14 prowadzi postępowanie z wniosku Banku
BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z udziałem Pawła Olszewskiego
o umorzenie weksla wystawionego dnia 13 stycznia
2005 r. w Gdańsku przez Pawła Olszewskiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 czerwca 2015

Wnioskodawca BR Konsorcjum Spółka z o.o.
Refleks Sp.k. w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku,
II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 1335/15.
Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie II Ns 1335/15
z wniosku BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks Sp.k. wydał
13.05.2015 roku zarządzenie, w którym wzywa wszystkich
roszczących prawa do weksla in blanco wystawionego na
blankiecie wekslowym o treści na awersie „Tomasz Śniedko,
PESEL: 77121503455” na rewersie „Poręczam za ten weksel
Joanna Śniedko PESEL 7909270625”.

MSiG 18 czerwca 2015

Wnioskodawca Bank Zachodni WBK S.A. we
Wrocławiu. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 1024/14.
„wezwać posiadacza zaginionego weksla, do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi
podpisanego przez Prezesa Zarządu NSS Spóła z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Rajmunda
Robaszewskiego o treści:
Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 roku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na . . . . . . . . . . . zapłacimy. . . . . . . . . . . . za ten . . . . . . . . . .
weksel na zlecenie Banku Zachodniego WBK S.A. sumę . . . . . .
NSS Sp. zo.o.
02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20A
NIP: 521-31-24-674; Regon: 017161046
tel. (022) 846-25-31
KREDYT BANK IX ODDZ. W-wa
56 1500 1197 1211 9002 1520 0000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis
Płatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, I Wydział
Cywilny, pod sygn. I Ns 652/14 toczy się sprawa z wniosku
Banku BPH S.A. w Gdańsku o umorzenie weksla.
Na podstawie art. 96 Prawa wekslowego Sąd dokonuje
ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzony
dwóch weksli własnych in blanco wystawionych przez
Ernesta Wiejaka i Agnieszkę Wiejak, wzywając posiadacza
zaginionych weksli do zgłoszenia się w terminie 60 dni i do
okazania weksli Sądowi.

MSiG 22 czerwca 2015

Przed Sądem Rejonowym w Lubinie toczy się postępowanie
z wniosku Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie
Oddział Terenowy we Wrocławiu, sygn. akt I Ns 1272/13,
o umorzenie 5 weksli in blanco podpisanych przez Jana Szkarupskiego
i Annę Szkarupską jako wystawców weksla oraz
podpisanych przez Ewę Szkarupską i Władysława Szkarupskiego
jako poręczycieli wekslowych oraz 5 weksli in blanco
podpisanych przez Jana Szkarupskiego jako wystawcę weksla
oraz Ewę Szkarupską i Piotra Szkarupskiego jako poręczycieli
wekslowych.
Wzywa się posiadacza zaginionych weksli, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się do Sądu
Rejonowego w Lubinie i okazał zaginione weksle. W przeciwnym
razie, jeżeli zajdą ku temu podstawy, Sąd może stwierdzić
o umorzeniu weksli.

MSiG 23 czerwca 2015

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, w VII Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie pod sygn. akt VII Ns 620/15 wszczęte
z wniosku DNB Bank Polska SA w Warszawie z udziałem Ewy
Nakielskiej i Marcina Nakielskiego o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco wystawionego w dniu 13 czerwca
2012 r. w Gdyni przez Ewę Nakielską na zabezpieczenie roszczeń
wynikających z zawartej z DNB Bank Polska SA w Warszawie
umowy agencyjnej, który to weksel został poręczony
przez Marcina Nakielskiego.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia (nie później niż do dnia 31 lipca
2015 r.) i okazania tego weksla Sądowi.
Jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt się nie zgłosi do Sądu
z przedmiotowym wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel ten za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, w VII Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie pod sygn. akt VII Ns 1095/15 wszczęte
z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla o następującej treści:
„13 lipiec 2012 roku (data wystawienia, dzień, miesiąc słownie,
rok) Gdynia (miejsce wystawienia)
Na_______________ (suma wekslowa - cyfrowo)
Dnia _______________ (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel
własny na zlecenie Banku DnB Nord Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15C, wpisanym pod
numerem KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym numer
identyfikacji podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał
zakładowy w kwocie 770.200.000 złotych, wpłacony w całości
sumę _______________ (suma wekslowa - słownie) Woodland
Krzysztof Odziomek Przewłoka ul. CK. Norwida 76-270 Ustka.
Płatny w DNB NORD oddział w Gdyni, opatrzony podpisem
wystawcy - Krzysztofa Odziomek oraz poręczyciela - Joanny
Odziomek”.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w sprawie, w tym
posiadacza zaginionego weksla, do zgłoszenia się w terminie
sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi, w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
uznające ten weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 05 sie 2015, 10:31

MSiG 26 czerwca 2015

Sąd Rejonowy w Koszalinie, I Wydział Cywilny, w sprawie
z wniosku MARPLAN Spółki z o.o. w Koszalinie z udziałem
Wojciecha Janickiego o umorzenie weksla (sygn. akt
I Ns 533/15) wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
bez protestu o treści:
„Koszalin, dnia 17 lutego 2012 r. Na 124.900,00 zł.
Dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zapłacę za ten weksel bez
protestu na rzecz MARPLAN Spółki z o.o. kwotę 124.900,00 zł
(sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych).
Płatny w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”,
opatrzony podpisem Wojciecha Janickiego, aby w terminie
60 dni od dnia ogłoszenia zgłosili się w siedzibie Sądu
Rejonowego, I Wydziału Cywilnego, ul. gen. Wł. Andersa 17,
75-626 Koszalin, i przedstawili weksel Sądowi - pod rygorem
umorzenia weksla.

MSiG 29 czerwca 2015

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 2183/14
z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku
toczy się sprawa o uznanie za umorzony weksla własnego
in blanco wystawionego przez Barbarę Malczewską i Andrzeja
Malczewskiego, zawierającego klauzulę „bez protestu”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 7 lipca 2015

Sąd
Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 8/15.
Sąd Rejonowy we Włocławku, Sąd Gospodarczy, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku (obecnie Gmina Miasto
Włocławek - Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we
Włocławku) z udziałem Adama Lewandowskiego o umorzenie
weksla - wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Adama Lewandowskiego - do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 8 licpa 2015

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 828/14 z wniosku Raiffeisen-
-Leasing Polska S.A. z s. w Warszawie z udziałem uczestników
postępowania: „Żelimet” J. Urbanek i s-ka, Spółka jawna
w Twardogórze, Jarosława Urbanka, Ryszarda Urbanka,
Zofii Urbanek, Katarzyny Urbanek, Marzeny Urbanek
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla in blanco o treści:
WEKSEL
„. . . . . . . . dnia . . . . . . r. na . . . . . . . . . . . . . . zł . . . . . . . . . . .
zapłac . . . . . . ., bez protesu, za ten weksel własny na zlecenie
Raiffeisen - Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . . . . .”
opatrzonego w miejscu wystawcy pieczęcią „ŻELIMET”
J. Urbanek i s-ka, Spółka Jawna 56-416 Twardogóra,
ul. Rzemieślnicza 3, tel./fax 071/3159350, 071/3150502,
NIP 911-000-45-87, opatrzony podpisem Ryszard Urbanek,
Urbanek Jarosław, Urbanek Józef, poręczony na rewersie
weksla przez Ryszarda Urbanek, Urbanek Jarosława, Urbanek
Józefa, Zofię Urbanek, Katarzynę Urbanek oraz Marzenę
Urbanek i opatrzony czytelnymi podpisami: poręczam
Ryszard Urbanek, poręczam Urbanek Jarosław, poręczam
Urbanek Józef, poręczam Zofia Urbanek, poręczam Katarzyna
Urbanek, poręczam Marzena Urbanek.

***

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, XI Wydział Cywilny, prowadzone
jest postępowanie z wniosku Neuca S.A. z siedzibą
w Toruniu o uznanie za umorzony zaginionego weksla własnego
in blanco, wystawionego na rzecz Neuca S.A. z siedzibą
w Toruniu przez uczestników Annę Czerniachowicz-Piskorską
i Michała Piskorskiego.
Postępowanie w sprawie toczy się pod sygnaturą XI Ns 805/15.
Wzywa się posiada zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i złożył
w Sądzie ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument
może być umorzony.

MSiG 10 lipca 2015

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, XI Wydział Cywilny, prowadzone
jest postępowanie z wniosku NEUCA S.A. o uznanie
za umorzony weksla własnego in blanco wystawionego
na rzecz NEUCA S.A. przez Urszulę Wojtowicz i Grzegorza
Wojtowicza.
Postępowanie w sprawie toczy się pod sygnaturą akt
XI Ns 233/15.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi. Jeżeli w ciągu wyznaczonego terminu nikt nie
zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.

MSiG 13 lipca 2015

Przed Sądem Rejonowym w Gdyni, VII Wydziałem Cywilnym,
toczy się postępowanie w sprawie VII Ns 1094/15 o uznanie
weksla za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza weksla in blanco wystawionego
w dniu 13 lipca 2012 roku ze wskazaniem remitenta Banku
DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, opatrzonego
podpisem wystawcy Genowefy Klimowicz i pieczęcią
firmy usługowo-handlowej „Agena” oraz poręczonego przez
Jadwigę Klimowicz, płatnego w DnB Nord Oddział w Gdyni,
do okazania przedmiotowego weksla Sądowi w terminie
60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem
uznania powyższego weksla za umorzony.

MSiG 16 lipca 2015

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie z wniosku Alior Banku S.A. w Warszawie
przy udziale Bożeny Wawryki, Andrzeja Lizureja i Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o uznanie za
umorzony weksel in blanco, wystawiony dnia 23 grudnia
2013 r. we Wrocławiu, opatrzony podpisem wystawcy:
Andrzeja Lizureja i Bożeny Wawryki.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w tutejszym Sądzie w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem uznania weksla
za umorzony (I Ns 497/15).

MSiG 17 lipca 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 561/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
dnia 7 lipca 2011 r. przez Łukasza Mastalerza, opatrzonego
podpisem wystawcy, poręczonego przez Joannę Rybską na
rzecz DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, celem
zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy agencyjnej
0528/01WA z dnia 7 lipca 2011 r., zawartej z DNB Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesiąt) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 645/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
dnia 14 lutego 2011 r. przez Elżbietę Brzesińską, opatrzonego
podpisem wystawcy, poręczonego przez Magdalenę Cłapę na
rzecz DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie celem
zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy agencyjnej
0492A/01WA z dnia 14.02.2011 r. zawartej z DNB Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesiąt) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

MSiG 20 lipca 2015

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod sygn. akt V GNs 2/15
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą
w Gdańsku z uczestnictwem Elżbiety Kaczor o umorzenie
dokumentu (weksla in blanco).
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla in blanco opatrzonego
podpisem „Kaczor Elżbieta” i wystawionego przez
Elżbietę Kaczor, aby w terminie 60 dni od dnia publikacji
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel w Sądzie Rejonowym
w Tarnowie, gdyż w przeciwnym razie w przypadku niezgłoszenia
się posiadacza wymienionego weksla, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

***

Postanowieniem z dnia 6 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 194/15, wszczął
z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
postępowanie w przedmiocie umorzenia zaginionego
weksla własnego in blanco, wystawionego i podpisanego
przez Jana Fejdasza, poręczonego przez Lucynę Fejdasz, złożonego
wnioskodawcy w celu zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr P3801V, zawartej w dniu 23 marca 2011 r. z uczestnikiem
Janem Fedaszem.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia w Sądzie Rejonowym
w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, i okazania weksla Sądowi,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 24 lipca 2015

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
XIV Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XIV Ns 741/14
z wniosku Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. przy udziale RUKA
projekt Sp. z o.o., Piotra Karwana, Anny Mazurek-Karwan,
Roberta Rutkowskiego i Anny Rutkowskiej o umorzenie
weksla, na podstawie art. 96 Prawa wekslowego, wzywa
posiadacza zaginionego weksla niezupełnego wystawionego
przez RUKA projekt Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 70,
59-300 Lubin, poręczonego za wystawcę weksla niezupełnego
przez: Piotra Karwana, Annę Mazurek-Karwan, Annę
Rutkowską i Roberta Rutkowskiego, zawierającego jedynie
podpisy wystawcy i poręczycieli oraz niewypełnione rubryki,
wystawionego jako zabezpieczenie spłaty do umowy kredytu
kupieckiego zawartej z Saint-Gobain Polska Sp. z o.o., do
zgłoszenia się w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 4 sierpnia 2015

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, XII Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt XII Ns 2692/14 z wniosku Banku
BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z udziałem uczestnika Mikołaja
Owczarzak o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco, wystawionego
przez Mikołaja Owczarzaka w Bydgoszczy dnia
19 września 2005 r., aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
Gdańsk-Południe w Gdańsku, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

MSiG 5 sierpnia 2015

Przed Sądem Rejonowym we Włocławku, I Wydziałem
Cywilnym, toczy się sprawa oznaczona sygn. akt I Ns 1224/14
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie o uznanie weksla za
umorzony.
Wzywa się posiadacza weksla własnego niezupełnego in
blanco o treści:
„Włocławek, dnia 22 Marzec 2012 Na . . . . . zapłac . . . . . za ten
weksel nie na zlecenie sumę . . . . . . . . . . .Podpis wystawcy
Przemysław Łaptuta Płatny . . . . . . . . . . . . . . . .”
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od ukazania się ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu we Włocławku,
I Wydziałowi Cywilnemu.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 05 wrz 2015, 22:45

MSiG 6 sierpnia 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-
-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 350/15.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie
z wniosku Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie dokonuje ogłoszeń o wszczęciu postępowania
o uznanie za umorzony weksla własnego in blanco wystawionych
przez „Redo” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Augustowie na rzecz wnioskodawcy Bacardi
-Martini Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, wzywając posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni i do okazania
weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
toczy się postępowanie pod sygnaturą I Ns 506/15 z wniosku
Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem
Roberta Wójcika i Aleksandry Wójcik o umorzenie weksla
in blanco: ................... dnia ................... r. na ................... zapłać
................... za ten ................... weksel na zlecenie ...................
sumę ................... Płatny ................
opatrzonego odręcznym podpisem „Wójcik Robert”, pod
którym znajdują się odręcznie wpisane następujące dane:
93-134 Łódź, ul. Poznańska 21 m. 9/10, PESEL: 75010904976,
NR DO AHW 969021”, oraz zawierającego na odwrocie
odręcznie sporządzone oświadczenie poręczyciela o treści:
„Poręczam Aleksandra Wójcik, 91-850 Łódź, ul. Marysińska
59/14, PESEL 75082706689, NR DO: AGP 434187”.
Sąd wzywa posiadacza weksla do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i okazania weksla, bo
w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za
umorzony.

MSiG 12 sierpnia 2015

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 1244/14
toczy się postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego S.A. w Warszawie o:
1. umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 17 września 2003 roku przez Jana Kaweckiego,
Wojciecha Michalika, Magdalenę Dudę i Andrzeja Szurkowskiego,
poręczonego przez Joannę Kawecką, Annę Michalik,
Władysławę Dudę i Jolantę Kieda-Szurkowską, sporządzonego
przy użyciu urzędowego blankietu wekslowego do
kwoty nieprzekraczającej 100.000 zł, opatrzonego adnotacją
nr 2277/2003 z dnia 8 września 2003 roku o pobraniu przez
Prezydenta Miasta Katowic opłaty skarbowej od sumy
wekslowej 5.000.000 zł,
2. umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 17 września 2003 roku przez Andrzeja Szurkowskiego
i poręczonego przez Jolantę Kiedę-Szurkowską, sporządzonego
przy użyciu urzędowego blankietu wekslowego
do kwoty nieprzekraczającej 100.000 zł,
3. umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 15 września 2003 roku przez Magdalenę Dudę
i poręczonego przez Władysławę Dudę, sporządzonego
przy użyciu urzędowego blankietu wekslowego do kwoty
nieprzekraczającej 100.000 zł,
4. umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 9 września 2003 roku przez Jana Kaweckiego i poręczonego
przez Joannę Kawecką, sporządzonego przy użyciu
urzędowego blankietu wekslowego do kwoty nieprzekraczającej
100.000 zł,
5. umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
w dniu 15 września 2003 roku przez Wojciecha Michalika
i poręczonego przez Annę Michalik, sporządzonego przy
użyciu urzędowego blankietu wekslowego do kwoty nieprzekraczającej
100.000 zł.
Wzywa się wszystkie osoby, które są w posiadaniu zaginionych
weksli, aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i okazały weksle
sądowi, gdyż w razie niezgłoszenia lub niezłożenia weksle
zostaną umorzone.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
XVI Wydział Cywilny, pod sygn. akt XVI Ns 702/15
toczy się postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Wandy Wasilewskiej i Anny
Wasilewskiej o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego w dniu 2 listopada 2011 r. przez Wandę Wasilewską
i poręczonego przez Annę Wasilewską, na zabezpieczenie
należności banku DnB Nord z tytułu Umowy agencyjnej
0560/01WA z dnia 2 listopada 2011 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
w tutejszym Sądzie i okazał weksel Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 740/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Katarzyny Gajowniczek i Rafała
Szyc o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Katarzynę Gajowniczek i poręczonego przez Rafała Szyc, na
rzecz Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
którego następcą prawnym jest DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, na zabezpieczenie należności Banku DnB
NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy
agencyjnej 0462/O1WA z dnia 29 października 2010 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 770/15 toczy się
postępowanie z wniosku Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń
S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Krystyny Van
Bebber na rzecz Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.
(obecnie Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
w Warszawie) w związku z zabezpieczeniem ewentualnych
roszczeń zwrotnych przysługujących Polskiemu Towarzystwu
Ubezpieczeń S.A. z tytułu umowy agencyjnej nr 01-1-402/2004
z dnia 31 grudnia 2003 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi. Jeżeli
w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt się nie zgłosi
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 13 sierpnia 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, z wniosku mLeasing Sp. z o.o.
w Warszawie, pod sygnaturą akt I Ns 35/15, zostało wszczęte
postępowanie o uznanie za umorzony weksel własny in
blanco wystawiony przez Jarosława Szepczyńskiego i poręczony
przez Andrzeja Szepczyńskiego oraz Dorotę Szepczyńską
na zabezpieczenie należności mogących wynikać z umowy
leasingu z listopada 2014 r.
O treści „. . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . r. Na . . . . . . . . . . .
zapłać . . . . . . . . . . za . . . . . . . . . . . ten . . . . . . . . . . weksel na
zlecenie . . . . . . . . . . . . . sumę. . . . . . . . . . . Płatny . . . . . . . . . . . .”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od publikacji tego ogłoszenia w Sądzie i do
okazania weksla Sądowi.

MSiG 18 sierpnia 2015

Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, XI Wydział Cywilny,
prowadzone jest postępowanie z wniosku Neuca S.A. z siedzibą
w Toruniu o uznanie za umorzony zaginionego weksla
własnego in blanco wystawionego na rzecz Neuca S.A. z siedzibą
w Toruniu przez uczestników Marzenę Mogilską i Szczepana
Mogilskiego. Postępowanie w sprawie toczy się pod
sygnaturą XI Ns 329/15.
Wzywa się posiada zaginionego weksla, aby w terminie 60 dni
od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i złożył w Sądzie
ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument może być
umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w sprawie o sygn. akt VI Ns 478/15 z wniosku Powszechnej
Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie o umorzenie
weksla wzywa posiadacza weksla in blanco wystawionego
przez Halinę Sarap-Kowalską i Jana Kowalskiego, stanowiącego
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z umowy
kredytu gotówkowego nr 28 1020 1013 0000 0796 0030 7561
z dnia 3 listopada 2008 r., do zgłoszenia się i okazania weksla
Sądowi w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia ogłoszenia,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 24 sierpnia 2015

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
XIV Wydział Cywilny, sygn. akt XIV Ns 295/15.
Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, XIV Wydział Cywilny, wszczęto postępowanie
z wniosku PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu z udziałem
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku o umorzenie
zaginionego weksla własnego z dnia 31 grudnia 2014 r.,
nr 44/20244, na sumę 179.500,00 zł o treści:
„My Szpital Specjalistyczny we Włocławku zapłacimy bez protestu
na zlecenie PGF Urtica Sp z oo w dniu 30 kwietnia 2015 r
za ten weksel własny sumę 179.500,00 zł (sto siedemdziesiąt
dziewięć tysięcy pięćset złotych) płatny we Wrocławiu, podpis
wystawcy weksla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 87-800
Włocławek, ul Wieniecka 49 (pieczęć) Dyrektor Krzysztof Malatyński
opatrzony indosem otwartym (in blanco) na odwrocie.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni, liczonych od daty ukazania się
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w tym terminie
nikt się nie zgłosi z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

***

Sąd
Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 16/15.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem Bartosza
Szypulskiego o umorzenie weksla wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Bartosza
Szypulskiego do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazanie weksla
Sądowi.

MSiG 25 sierpnia 2015

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w sprawie
o sygn. akt II Ns 4732/14 toczy się postępowanie z wniosku
Moniki Kucharzewskiej i Tomasza Kucharzewskiego prowadzących
działalność gospodarczą pod firmą Winoteka Włoska
Spółka cywilna z siedzibą w Częstochowie o umorzenie
weksla in blanco z dnia 9 grudnia 2011 roku, wystawionego
przez Marcina Słabego, do dyspozycji Winoteki Włoskiej
Spółki cywilnej z siedzibą w Częstochowie, do którego Marcin
Słaby w dniu 9 grudnia 2011 roku złożył deklarację wekslową.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie 60
dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi,
gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

***

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, II Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 1386/14 z wniosku
Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
w Szczecinie z udziałem Politechniki Koszalińskiej o umorzenie
weksla własnego in blanco zawierającego klauzule „bez
protestu” podpisanego przez rektora Politechniki Koszalińskiej
Tomasza Krzyżyńskiego wzywa wszystkich roszczących
prawa do wskazanego weksla, aby w terminie 60 dni, licząc
od daty ukazania się ogłoszenia, zgłosili swe prawa i okazali
weksel Sądowi, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w ciągu tego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy we Włocławku,
V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GNs 11/15.
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zespołu
Usług Komunalnych we Włocławku (obecnie Gmina Miasto
Włocławek - Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg
we Włocławku) z udziałem Renaty Bladoszewskiej o umorzenie
weksla wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Renatę Bladoszewską do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 26 sierpnia 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 141/15 z wniosku
mBank S.A. w Warszawie toczy się sprawa o uznanie za umorzone
trzech weksli własnych in blanco z zastrzeżeniem „bez
protestu” wystawionych przez INTERFLOOR Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej w dniu
17 czerwca 2013 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od dnia publikacji ogłoszenia i do okazania
weksli w Sądzie.

MSiG 28 sierpnia 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. I Ns 280/15/S z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z uczestnictwem Wiktora Sajdera
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez Wiktora
Sajdera.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 60 dni
od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje
prawa do przedmiotowego dokumentu i złożyli w Sądzie ten
dokument, gdyż w razie niezłożenia dokumentu może być on
umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygnaturą akt XVI Ns 766/15 toczy się postępowanie
z wniosku DNB Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie z udziałem Grażyny Sochockiej i Matyldy
Sochockiej o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Grażynę Sochocką w dniu 1 września 2011 roku na
zabezpieczenie należności Banku DnB NORD Polska S.A.
z tytułu umowy agencyjnej 0545/01WA z dnia 1 września
2011 roku, poręczonego przez Matyldę Sochocką.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, jeśli mają
jakieś informacje o tym wekslu i go okazali. Jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się z wekslem,
Sąd wyda orzeczenie, uznające weksel za umorzony.

MSiG 31 sierpnia 2015

Przed Sądem Rejonowym w Lubinie toczy się postępowanie
z wniosku Banku Pekao S.A. I Oddział w Lubinie, sygn. akt
I Ns 382/15, o umorzenie weksla in blanco z wystawienia
uczestnika postępowania Andrzeja Migalskiego o następującej
treści: Lubin, dnia-------------r. zapłacę bez protestu za ten
sola weksel na zlecenie Banku Pekao S.A. I Oddział w Lubinie
kwotę --------zł Andrzej Migalski.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się do Sądu Rejonowego
w Lubinie i okazał zaginiony weksel. W przeciwnym
razie, jeżeli zajdą ku temu podstawy, Sąd może stwierdzić
o umorzeniu weksla.

MSiG 2 września 2015

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
XIV Wydział Cywilny, sygn. akt XIV Ns 296/15.
[BMSiG-13534/2015]
Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, XIV Wydział Cywilny, wszczęto postępowanie
z wniosku PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu z udziałem:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża
Jana Pawła II w Zamościu o umorzenie zaginionego weksla
własnego z dnia 31 grudnia 2014 r. nr 26/44866 na sumę
298.500,00 zł o treści:
My Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im Papieża
Jana Pawła II w Zamościu zapłacimy bez protestu na zlecenie
PGF Urtica Sp zoo w dniu 31 marca 2015r za ten weksel
własny sumę 289.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy pięćset złotych) płatny we Wrocławiu, podpis
wystawcy weksla Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im Papieża Jana Pawła II w Zamościu (pieczęć) Dyrektor
Andrzej Mielcarek opatrzony indosem otwartym (in blanco)
na odwrocie.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni, liczonych od daty ukazania się
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w tym terminie
nikt się nie zgłosi z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygnaturą akt XVI Ns 823/15 toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem
Mileny Stąporek, Zofii Stąporek i Józefa Stąporek o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Milenę Stąporek
i poręczonego przez Zofię Stąporek oraz Józefa Stąporek
tytułem zabezpieczenia umowy preferencyjnego kredytu
studenckiego nr 206-1276/76-00048-99/276, zawartej w dniu
4 marca 1999 roku pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności
Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie
a Mileną Stąporek.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu
Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, jeśli mają
jakieś informacje o tym wekslu, i go okazali. Jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się z wekslem,
Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, toczy się
pod sygnaturą akt VII Ns 3556/14 postępowanie z wniosku
Fota Spółki Akcyjnej w Gdyni w upadłości układowej o uznanie
za umorzony weksla in blanco, opatrzonego podpisem
wystawcy Agaty Adamiak i poręczycieli Krzysztofa Gajewskiego
oraz Marcina Adamiaka.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie sześćdziesięciu dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla sądowi.

MSiG września 2015

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, w sprawie
o sygn. akt V GNs 2/15 wzywa posiadacza zaginionych
weksli in blanco w ilości 6 sztuk zawierających jedynie pieczątkę
firmową P.U. Jarexs Spółki z o.o. w Legnicy oraz podpis
wystawcy tych weksli Dyrektora Handlowego Prokurenta
mgra Tomasza Hrynczyszyna, do których dołączone były
deklaracje wekslowe sporządzone w dniu 4.09.2009 r., do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu
w Legnicy, ul. Złotoryjska 19, do dnia 1.11.2015 r.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, XIV Wydział Cywilny, sygn. akt XIV Ns 336/15.
Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
XIV Wydział Cywilny, wszczęto postępowanie z wniosku
Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu z udziałem
Wolimex Spółka z o.o. w Limanowej i Eugeniusza Wojak
o umorzenie zaginionego weksla in blanco „......dnia....
Na............zapłac......... Bez protesu za ten sola weksel na zlecenie.........
sumę......... Płatny....” podpisany przez Prezesa
Zarządu Wolimex Sp. z o.o., 34-600 Limanowa, ul. Tarnowska
33, Jarosława Kowalskiego i Wiceprezesa Zarządu Eugeniusza
Zielonka.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni, liczonych od daty ukazania się
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi. Jeżeli w tym terminie
nikt się nie zgłosi z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 4 września 2015

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1045/15 z wniosku DNB
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z udziałem Zofii Stolarek i Michała Stolarka toczy się postępowanie
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Zofię Stolarek, a poręczonego przez Michała
Stolarka, do którego sporządzono deklarację wekslową z dnia
10 stycznia 2010 roku o następującej treści przyrzeczenia:
„10 stycznia 2011 roku (data wystawienia, dzień, miesiąc
słownie, rok) Lublin (miejsce wystawienia) Na (suma
wekslowa cyfrowo) Dnia (miesiąc słownie) zapłacę za ten
weksel własny na zlecenie Banku DnB NORD Polska Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15C, wpisanym
pod numerem KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający
numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał
zakładowy w kwocie 625.200.000 złotych, wpłacony w całości
sumę (suma wekslowa słownie). Weksel na zabezpieczenie
należności Banku DnB NORD z tytułu umowy agencyjnej
0482A/OLUB z dnia 10 stycznia 2011 r. Płatny w DnB NORD
Oddział w Lublinie.
Wzywa się posiadacza ww. weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel ten zostanie
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 12 paź 2015, 19:35

MSiG 7 września 2015

Sąd
Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 9/15.
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem Kazimierza
Orlikowskiego o umorzenie weksla wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Kazimierza
Orlikowskiego do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla
Sądowi.

***

Sąd
Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 12/15.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy o umorzenie weksla
wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 8 września 2015

Wnioskodawca DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 621/15.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo
wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dokonuje ogłoszeń
o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzone sześciu
weksli własnych in blanco, z zastrzeżeniem „bez protestu”,
opatrzonych odręcznym nieczytelnym podpisem Jakuba
Górskiego, przekreślonych dwoma ukośnymi skrzyżowanymi
liniami oraz zawierających pieczęcie „skasowano dnia
12.12.2011 r.” i „podpis pracownika SPECJALISTA Anna
Matysek”, wzywając posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia
się w terminie 60 dni i do okazania weksli Sądowi.

***

Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem
Beaty Bitkowskiej o umorzenie weksla (sygn. akt V GNs 13/15)
wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco, wystawionego
przez Beatę Bitkowską w dniu 31 października 2011 r.,
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia i okazanie weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem
Sobiesława Nowackiego o umorzenie weksla (sygn. akt V
GNs 15/15) wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Sobiesława Nowackiego w dniu 17 października
2011 r. do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania
weksla sądowi.

***
Wnioskodawca ANWR Garant International
Gmbh Dusseldorf. Sąd Rejonowy w Brzegu, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 263/15.
W Sądzie Rejonowym w Brzegu toczy się postępowanie
o umorzenie weksla w sprawie z wniosku ANWR Garant
International Gmbh Dusseldorf z udziałem Barbary Wołoszyn.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco o treści:
„.... dnia............ na........ zapłacę bez protestu.....................
za ten weksel zlecenie........................ sumę..................
płatny............ „
podpisany przez Barbarę Wołoszyn i zaopatrzony pieczątką
„Sabra” Sprzedaż Artykułów Przemysłowych Barbara Wołoszyn
49-300 Brzeg, ul. Długa 18, Mleczna 2 tel. (0-77) 416-18-34,
NIP 747-050-18-26.
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni do okazania wekslu
sądowi, termin liczy się od dnia pojawienia się ogłoszenia.

***

Przed Sądem Rejonowym w Gnieźnie, I Wydziałem Cywilnym,
pod sygnaturą akt I Ns 1058/15 toczy się postępowanie
z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Agatę Witt-Leśniewską
i Dariusza Leśniewskiego na sumę roszczeń powstałych
z tytułu ubezpieczenia spłaty kredytu budowlano-hipotecznego
nr 654010/00169/HIP/2003 łącznie z odsetkami i wszelkimi
kosztami poniesionymi w związku z dochodzeniem
roszczeń od wystawców weksla i Sąd wzywa posiadacza
zaginionego weksla do zgłoszenia się w terminie 60 dni
od ukazania się ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 10 września 2015

Wnioskodawca Bank BPH S.A. w Gdańsku. Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XII Wydział Cywilny,
sygn. akt XII Ns 1054/14.
W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. akt XII Ns 1054/14 sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego w dniu 14 października 2005 r. przez Artura
Kowalskiego i Elizę Szeweluk-Kowalską, zamieszkałych
w tamtym czasie w Warszawie przy ul. 11 Listopada 56/42,
bez wskazanego terminu płatności.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od dnia
publikacji ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel Sądowi, gdyż
w przeciwnym razie weksel będzie umorzony.

***

Wnioskodawca Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Stargardzie
Szczecińskim, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Co 1644/14.
Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim w sprawie
o sygn. I Co 1644/14 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie z udziałem
Grażyny Porazik i Sławomira Porazika:
1) wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego
sporządzonego na urzędowym blankiecie wekslowym
do sumy wekslowej nieprzekraczającej 100.000 zł o następującej
treści: „..., dnia ... .Na... zapła. ... za ten ... weksel na
zlecenie ... sumę ... Płatny ...”, podpisanego przez Grażynę
Porazik, PESEL 54032403104, i Sławomira Porazika, PESEL
58041607454, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od dnia ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
wydania orzeczenia, uznające weksel za umorzony;
2) wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego
sporządzonego na urzędowym blankiecie wekslowym
do sumy wekslowej nieprzekraczającej 5.000 zł o następującej
treści: „..., dnia ... .Na... zapłac. ... za ten ... weksel na
zlecenie ... sumę ... Płatny ...”, podpisanego przez Grażynę
Porazik, PESEL 54032403104, i Sławomira Porazika, PESEL
58041607454, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od dnia ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
wydania orzeczenia, uznające weksel za umorzony;
3) wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego
sporządzonego na urzędowym blankiecie wekslowym
do sumy wekslowej nieprzekraczającej 5.000 zł o następującej
treści: „ ..., dnia ... .Na ... zapłac. ... za ten ... weksel na
zlecenie ... sumę ... Płatny ...”, podpisanego przez Grażynę
Porazik, PESEL 54032403104, i Sławomira Porazika, PESEL
58041607454, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od dnia ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
wydania orzeczenia, uznające weksel za umorzony;
wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego
sporządzonego na urzędowym blankiecie wekslowym
do sumy wekslowej nieprzekraczającej 5.000 zł o następującej
treści: „..., dnia ... .Na ... zapłac. ... za ten ... weksel na
zlecenie ... sumę ... Płatny ...”, podpisanego przez Grażynę
Porazik, PESEL 54032403104, i Sławomira Porazika, PESEL
58041607454, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od dnia ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
wydania orzeczenia, uznające weksel za umorzony;
5) wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego
sporządzonego na urzędowym blankiecie wekslowym
do sumy wekslowej nieprzekraczającej 5.000 zł o następującej
treści: „..., dnia ... .Na ... zapłac. ... za ten ... weksel na
zlecenie ... sumę ... Płatny ...”, podpisanego przez Grażynę
Porazik, PESEL 54032403104, i Sławomira Porazika, PESEL
58041607454, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od dnia ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
wydania orzeczenia, uznające weksel za umorzony.

MSiG 11 września 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 837/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Beaty Wyrębek i Alfreda Rozbickiego
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez
Beatę Wyrębek i poręczonego przez Alfreda Rozbickiego,
na rzecz Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
którego następcą prawnym jest DNB Bank Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie należności Banku
DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu
umowy agencyjnej 0249/1OWA z dnia 8 grudnia 2008 r.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

MSiG 15 września 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1010/15 toczy się
postępowanie z wniosku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla
in blanco wystawionego przez Danutę Janicką.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 16 września 2015

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
VIII Wydział Cywilny, w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie (następcy
prawnego Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni) z udziałem
Katarzyny Nowak, Michała Nowaka o sygn. akt VIII Ns 473/14
wzywa posiadacza zaginionych dziesięciu weksli in blanco
wystawionych przez uczestników Katarzynę Nowak i Michała
Nowaka na zabezpieczenie spłaty kredytu z tytułu umowy
o kredyt nr 1176/H/2002 z dnia 20.08.2002 r. oraz aneksu
nr 1 z dnia 10.04.2003 r. do umowy o kredyt z późniejszymi
zmianami, w miejscu remitenta mógł być wpisany Nordea
Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni lub LG Petro Bank S.A.
z siedzibą w Łodzi oraz mogły być opatrzone datą płatności
według uznania, klauzulą „bez protestu” oraz klauzulą waluty
w postaci numeru umowy kredytowej, jak również mogły być
indosowane na rzecz T.U. Europa S.A., aby w terminie sześćdziesięciu
dni, licząc od dnia ogłoszenia, zgłosił się i okazał
weksle Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia,
w I Wydziale Cywilnym (sygn. akt I Ns 819/14), toczy się
sprawa z wniosku Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
w Warszawie z udziałem Edyty Wakuły o umorzenie weksla
charakteryzującego się następującymi cechami: weksel
in blanco, opatrzony podpisem wystawcy Edyty Wakuły,
klauzulą bez protestu, każdy płatny na zlecenie Banku Gospodarki
Żywnościowej S.A., płatny: Bank Gospodarki Żywnościowej
S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Teatralny 3, 50-051
Wrocław.
Wzywa się posiadacza ww. weksla, aby w ciągu 60 dni od
dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia.

***

Wnioskodawca ANTAŁEK Ewaryst Leśniewicz
Spółka jawna. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 40/15.
Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny, w sprawie
o sygn. I Ns 40/15 wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni i do
okazania weksla Sądowi podpisanego przez Annę Konarzewską-
Cielebąk.

MSiG 17 września 2015

Wnioskodawca Gmina Miasto Włocławek - Miejski
Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku. Sąd
Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 14/15.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy we Włocławku, w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem Witolda
Szafrana o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Witolda Szafrana do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 18 września 2015

Wnioskodawca mBank SA w Warszawie. Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 630/15.
Sygn. akt I Ns 630/15
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 roku
Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) dokonać
ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie za umorzony
weksla własnego in blanco wystawionych przez Janusza
Krupę, poręczonego przez Elżbietę Krupę na rzecz wnioskodawcy
BRE Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
(obecnie: mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie),
wzywając posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni i do okazania weksla sądowi.

MSiG 28 września 2015

Sąd Rejonowy w Olkuszu, I Wydział Cywilny, ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, w sprawie toczącej się
pod sygnaturą I Ns 340/15 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą
w Gdańsku z udziałem uczestników: Jerzy Kornicz,
Zdzisław Skoczyń, Zdzisław Szczurek, o umorzenie weksla
wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco o treści:
„.............................., dnia .....................20......r. Na ....................
................................................................... zapłacę bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie ..............................................
............................................ sumę
Jerzy Kornicz (podpis)
Płatny w Banku Przemysłowo-Handlowym w PBK Spółka
Akcyjna Oddział w Olkuszu
Poręczam za wystawcę
Zdzisław Szczurek (podpis)
Poręczam za wystawcę
Zdzisław Skoczyń (podpis)
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 90,00 złotych od
kwoty 90.000,00 złotych Nr. kwitu 9378282
Nr. rejestru 26/2003
Wolbrom, dnia 12.05.2003 r.
Urząd Miasta i Gminy ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom
Wydział Finansowy
Skarbnik Miasta
(podpis)
mgr Jan Turek”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Olkuszu, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 1282/15 toczy się postępowanie z wniosku
DNB Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco następującej treści:
„08 maja 2008 roku Bronisze
Na
Dnia ________ zapłacę za ten weksel własny na zlecenie Banku
DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Kruczkowskiego 8 Oddział w Broniszach, wpisanym
pod numerem KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym
numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał
zakładowy w kwocie 361.200.228 złotych, wpłacony w całości.
sumę
Weksel na zabezpieczenie wierzytelności Banku DnB NORD
z tytułu Umowy agencyjnej 0188/OBRO z dnia 08 maja 2008 r.
Płatny w DnB NORD Oddział w Broniszach”,
opatrzony podpisem wystawcy Piotra Ciołek i poręczyciela
Jolanty Stankiewicz.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi, pod
rygorem wydania postanowienia o jego umorzeniu.

MSiG 1 października 2015

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 737/15/K toczy się
sprawa z wniosku Mariusza Borucha przy uczestnictwie Eko-
-House Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Sebastiana Terskiego
o umorzenie weksla własnego bez protestu wystawionego
przez Eko-House Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
o następującej treści:
„Kraków, dnia 20 listopada 2011 roku na 200 000,00 PLN
30 listopada 2012 roku zapłacę bez protestu za ten własny
weksel na zlecenie Mariuszowi Boruchowi Kancelaria Radcowska,
ul. Biechońskiego 3a, 32-100 Proszowice sumę
200000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych PLN). Płatny
w Krakowie. Eko-House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 66/7,
31-315 Kraków, REGON: 120635398, NIP: 9452099220, KRS:
0000299182, reprezentowana przez Sebastiana Tarskiego Prezesa
Zarządu Spółki (podpis wystawcy). Poręczam Sebastian
Terski (podpis poręczyciela)”.
W związku z powyższym wzywa się posiadacza zaginionego
weksla, aby w terminie 60 dni od daty okazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosił się do sądu, w którym toczy się
postępowanie, i okazał weksel Sądowi.
Sąd informuje jednocześnie, że jeżeli w ciągu wskazanego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 2 października 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
I Wydział Cywilny, do sygn. akt I Ns 578/14/K toczy się
sprawa z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Informatycznego
Compass S.A. o umorzenie weksla in blanco
o treści: „.............................., dnia...................................
Na ...............................zapłać................................ za ten............
.................... weksel na
zlecenie................................ sumę................................
Płatny................................ Opatrzony w prawym dolnym rogu
podpisem prezesa zarządu Jerzego Huczek i pieczęcią Przedsiębiorstwa
Geodezyjne-Informatycznego Compass S.A. z siedzibą
w Krakowie”.
Sąd wzywa posiadacza wyżej opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się
i okazał weksel Sądowi. Jeżeli w terminie wyżej wymienionym
nikt się nie zgłosi, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 1666/15/z toczy się
postępowanie z wniosku Generali T.U. S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie zaginionego weksla przy udziale Marcina
Marszołek.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco podpisany przez
Marcina Marszołek niewypełniony
„...................../miejsce wystawienia weksla/, dnia....................
/data wystawienia weksla/ na zapłac_bez protestu za ten
sola weksel ma zlecenie.................... sumę....................
płatny....................”.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla, aby
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali go,
gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 6 października 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VI Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. VI Ns 756/15/S z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
w Gdańsku przy uczestnictwie Heleny Kamińskiej i Zenona
Kamińskiego o umorzenie dwóch weksli in blanco wystawionych
przez Helenę Kamińską i Zenona Kamińskiego w dniu
21 lipca 2005 r. na zabezpieczenie umowy nr 1710006123/
PG/542003975801/30/2005 o pożyczkę gotówkową, zawartej
w dniu 21 lipca 2005 r. między wymienionymi a Bankiem BPH
Spółką Akcyjną w Gdańsku, a opiewających odpowiednio na
kwoty 20.000 zł i 5.000 zł.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 60 dni
od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje
prawa do przedmiotowych dokumentów i złożyli w Sądzie
ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokumentów mogą
być one umorzone.

MSiG 7 października 2015

Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem Ewy
Kaniewskiej-Popowicz o umorzenie weksla (sygn. akt V
GNs 10/15) wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Ewę Kaniewską-Popowicz do zgłoszenia
się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazanie weksla sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 25 lis 2015, 20:22

MSiG 13 października 2015

W Sądzie Rejonowym w Gdyni pod sygn. VII Ns 1547/15
toczy się postępowanie z wniosku Fota S.A w upadłości układowej
w Gdyni z udziałem Przemysława, Heleny, Bogusława
Panek o umorzenie weksli in blanco opatrzonych podpisem
wystawcy Przemysław Panek i na odwrocie z podpisem
poręczycieli Bogusława Panek i Heleny Panek o następującej
treści: dnia na kwotę zapłacę bez protestu za ten sola weksel
na zlecenie.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do weksli,
aby w ciągu 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
do Sądu.

MSiG 14 października 2015

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
w XIII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 3295/14
toczy się postępowanie z wniosku Lucjana Macka oraz
Ewy Żurek o umorzenie utraconego weksla in blanco z wystawienia
Lucjana Macka o następującej treści:
„ dnia na zapłac. za ten weksel na zlecenie sumę
Płatny Macek”
Na odwrocie weksla:
„WFN.I.326/05 Od zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego
wekslem w kwocie zł 50.000,- opłatę skarbową w kwocie
zł 45,- pobrano gotówką na nr kwitu 2005/17119 Sosnowiec,
dnia 24.05.2005 r. pieczęć o treści Urząd Miejski
w Sosnowcu Wydział Finansowy -2- pieczęć Kierownik Referatu
Wymiaru Podatków i Opłat mgr Agnieszka Czechowska-
-Kopeć (podpis nieczytelny)”.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi Rejonowemu Gdańsk-
-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, gdyż w przeciwnym
razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 października 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,
I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1813/14
toczy się postępowanie z wniosku Siemens Finance Sp. z o.o.
w Warszawie z udziałem Magdaleny Lewandowskiej, Tenos-
-Group Sp. z o.o. w Warszawie o uznanie weksla za umorzony;
wzywa się wszystkich posiadaczy dwóch zaginionych
weksli własnych in blanco opatrzonych klauzulą bez protestu,
podpisanych na stronie wierzchniej przez Magdalenę Lewandowską
jako wystawcę weksla oraz na stronie spodniej o treści
„poręczam” podpisanych przez prezesa zarządu Adama
Korotczuka występującego w imieniu Tenos-Group Sp. z o.o.
w Warszawie, aby w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksle Sądowi Rejonowemu
dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, pod
rygorem uznania weksli za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu pod sygn. akt VI GNs 2/15
toczy się postępowanie z wniosku Liberty Poland Spółki
Akcyjnej w Chorzowie o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez uczestnika niniejszego postępowania,
Darię Twardzik, na zabezpieczenie umowy o współpracy
z dnia 29 maja 2013 roku zawartej między wnioskodawcą
a uczestnikiem, o następującej treści:
Miejsce i data wystawienia......................................................
Dnia....................... zapłać....................... za ten......................
weksel na Rzecz Liberty Poland S.A. ul. Katowice 47,
41-500 Chorzów, kwotę ............................................ (słownie............................................)
bez protestu, klauzule wekslowe
.......................................................... Płatny .........................
Wystawca Daria Twardzik Poręczyciel ..................................
oraz zawierającego szary nadruk w dolnej części weksla o treści
Liberty Poland S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLKOMTEL
Sp. z o.o.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, gdyż w przeciwnym
razie weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 19 października 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w sprawie o sygn. akt VI Ns 399/15 z wniosku Powszechnej
Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie
o umorzenie weksli wzywa posiadacza weksli in blanco nie
na zlecenie, wystawionych przez Elżbietę Joannę Sorkowicz
i Tomasza Bundę w dniu 18 kwietnia 2006 r. w Elblągu, do
zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni od
dnia ogłoszenia, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 22 października 2015

Sąd
Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GNs 18/15.
Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy we Włocławku w sprawie
z wniosku Gminy Miasto Włocławek - Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku z udziałem Mirosławy
Skalskiej o umorzenie weksla wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Mirosławę
Skalską do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia i okazania weksla Sądowi.

MSiG 23 października 2015

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt IX GNs 2/15/3 toczącej
się z wniosku BZ WBK Leasing Spółki Akcyjnej w Poznaniu
przy uczestnictwie Piotra Szczepaniaka o uznanie weksla za
umorzony wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco,
wystawionego 14 maja 2015 r. w Koninie tytułem zabezpieczenia
umowy leasingu nr ZD6/00029/2015 z dnia 14 maja
2015 r., opatrzonego podpisem wystawcy Piotra Szczepaniaka,
do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia do Sądu i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 30 października 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,
II Wydział Cywilny, w sprawie toczącej się pod sygn. akt II
Ns 1325/14 z wniosku Raiffeisen - Leasing Polska S.A. w Warszawie
z udziałem uczestników Artura Lebiedzińskiego i Marty
Lebiedzińskiej o uznanie weksla za umorzony wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco na urzędowym blankiecie
wekslowym o treści:
WEKSEL
dnia r. na zł
zapłac...., bez protestu, za ten weksel własny na zlecenie Raiffeisen
- Leasing
Polska S.A. w Warszawie kwotę
Płatny w
opatrzonego w miejscu wystawcy czytelnym podpisem „Artur
Lebiedziński” i na odwrocie czytelnym podpisem „poręczam
Marta Lebiedzińska”, aby w ciągu 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosił swoje prawa i złożył w tutejszym Sądzie
przedmiotowy weksel.

MSiG 3 listopada 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 786/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Eweliny Grochowiak, Elżbiety Grochowiak,
Zofii Sienkiewicz o umorzenie weksla in blanco,
wystawionego przez Ewelinę Grochowiak, poręczonego przez
Elżbietę Grochowiak oraz Zofię Sienkiewicz na rzecz DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank
DnB NORD Polska S.A.).
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 952/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Marka Popis i Ryszarda Popis o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Marka Popis,
poręczonego przez Ryszarda Popis na rzecz DNB Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank DnB NORD
Polska S.A.).
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi.

MSiG 4 listopada 2015

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV
GNs 11/15) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Ireneusza Czajkowskiego w celu zabezpieczenia
roszczeń z umowy leasingu operacyjnego nr 753/Pz/01,
zawartej między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.
we Wrocławiu a Ireneuszem Czajkowskim w dniu 3.07.2001 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

MSiG 12 listopada 2015

Sąd Rejonowy w Gorlicach, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się do sygn. akt I Ns 860/15 z wniosku Ireny Kosiby
z udziałem Waldemara Wiewióry i Agnieszki Wiewióra o umorzenie
weksla wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla sporządzonego na blankiecie o treści „dnia ... zapłacimy
za ten weksel na zlecenie ... sumę ..., płatny ..., opatrzony
podpisem Waldemara Wiewióry i Agnieszki Wiewióra”, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do
tutejszego Sądu i okazali weksel, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

MSiG 13 listopada 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
VI Wydział Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. VI Ns 302/15/S z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
w Gdańsku przy udziale Moniki Góreckiej i Kazimierza Góreckiego
o uznanie za umorzone dwóch weksli in blanco.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa
posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego
sporządzonego na urzędowym blankiecie wekslowym do sumy
wekslowej nieprzekraczającej 5000 zł o następującej treści:
„. . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . Na . . . . . . . . . . . . . . . zapłacimy
bez protestu za ten sola weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . .
sumę. . . . . . . . . . . . . . płatny w Banku BPH Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie al. Pokoju l” z podpisem Kazimierza
Góreckiego i Moniki Góreckiej, do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 12 grudnia
2015 roku, i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem wydania
orzeczenia uznającego weksel za umorzony.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wzywa
posiadacza zaginionego weksla własnego niezupełnego sporządzonego
na urzędowym blankiecie wekslowym do sumy
wekslowej nieprzekraczającej 10000 zł o następującej treści:
„ . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . Na . . . . . . . . . . . . . . . . . zapłacimy
bez protestu za ten sola weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . .
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . . płatny w Banku BPH Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie al. Pokoju l” z podpisem Kazimierza
Góreckiego i Moniki Góreckiej, do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 12 grudnia
2015 roku, i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem wydania
orzeczenia, uznającego weksel za umorzony

***

Sąd Rejonowy w Opolu, I Wydział Cywilny, w sprawie toczącej
się po sygn. akt I Ns 869/15 z wniosku Banku Zachodniego
WBK S.A. we Wrocławiu z udziałem uczestników postępowania
Barbary Zełep, Ireneusza Zełep i Bogumiły Rubin
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla wystawionego in blanco, niewypełnionego
ani w zakresie daty ani miejsca płatności bez wskazania
sumy wekslowej oraz określenia na czyje zlecenie, na którym
na stronie wierzchniej znajdują się podpisy jako 3 wystawców
brzmiące „Barbara Zełep, Ireneusz Zełep, Maria Zełep”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Opolu pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 646/15 toczy się
postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem Jarosława Szczypkowskiego, Tadeusza
Szczypkowskiego o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Jarosława Szczypkowskiego na rzecz remitenta
Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
którego następcą prawnym jest DNP Bank Polska z siedzibą
w Warszawie, poręczonego przez Tadeusza Szczypkowskiego.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania przedmiotowego weksla Sądowi. Jeżeli
w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt się nie zgłosi
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 19 listopada 2015

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygnaturą VII Ns 1882/15 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
z siedzibą w Warszawie z udziałem Barbary Kędzierskiej i Henryka
Kędzierskiego o umorzenie weksla in blanco na zlecenie
wystawionego przez Barbarę Kędzierską i Henryka Kędzierskiego
w dniu 24 stycznia 2007 roku.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do wierzytelności
wynikających opisanego weksla, aby w ciągu
3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie opisany
weksel może zostać umorzony.

MSiG 23 listopada 2015

Przed Sądem Rejonowym w Płońsku, I Wydziałem Cywilnym,
pod sygnaturą akt I Ns 111/14 toczy się postępowanie
z wniosku Tradis Sp. z o.o. w Lublinie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Jarosława
Burdeckiego, zamieszkałego: Szpondowo 42, gmina Płońsk.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się w Sądzie
i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać
umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 799/15 toczy się
postępowanie z wniosku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla
in blanco wystawionego przez Stanisława Andrzeja Gołaszkiewicza.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia
11 stycznia 2016 roku, zgłosił się do tutejszego Sądu i okazał
weksel Sądowi, w przeciwnym razie Sąd uzna weksel
za umorzony.

MSiG 25 listopada 2015

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydziale
Gospodarczym, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 16/15) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Metro Internet Sp. z o.o. w Warszawie
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć
z umowy leasingu operacyjnego nr 15847/Pł/15, zawartej
między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. we Wrocławiu
a Metro Internet Sp. z o.o. w Warszawie w dniu
25.03.2014 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 29 gru 2015, 16:49

MSiG 1 grudnia 2015

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, I Wydział Cywilny,
ul. Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie toczącej się
pod sygn. akt I Ns 422/15 z wniosku Banku Zachodniego
WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z udziałem uczestników
Sylwii Szyszka-Wojtunik i Szymona Wojtunik o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco opatrzonego na stronie wierzchniej weksla datą,
tj. 20 czerwca 2008 roku i podpisem poręczyciela weksla,
tj. Sylwii Szyszka-Wojtunik, aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Jeleniej Górze, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 2 grudnia 2015

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygnaturą I Ns 1056/15 toczy się postępowanie
z wniosku Millennium Leasing Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie z udziałem Adama
Markiela o uznanie weksla za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza weksla niezupełnego opatrzonego
podpisem Adama Markiela, wystawionego na zlecenie Millennium
Leasing Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
do zgłoszenia się w ciągu 60 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania wymienionego weksla Sądowi.

MSiG 10 grudnia 2015

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, X Wydział
Gospodarczy, w związku z toczącym się postępowaniem pod
sygn. akt X GNs 2/15 z wniosku „Rovese” S.A. w Kielcach
wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Cermax II Sp. z o.o. w Dąbrowie, płatnego bez
protestu w Poznaniu na zlecenie „Rovese” S.A. w Kielcach do
zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
Sądu i okazania weksla Sądowi.

MSiG 16 grudnia 2015

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, II Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 134/15 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie
z udziałem Elżbiety Sawickiej o umorzenie:
- trzech weksli własnych in blanco sporządzonych na urzędowym
blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nieprzekraczającej
5 000 zł zawierających klauzulę „bez protestu”
podpisanych nieczytelnie przez Elżbietę Sawicką,
- dwóch weksli własnych in blanco sporządzonych na urzędowym
blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nieprzekraczającej
10 000 zł zawierających klauzulę „bez protestu”
podpisanych nieczytelnie przez Elżbietę Sawicką,
- dwóch weksli własnych in blanco sporządzonych na urzędowym
blankiecie wekslowym do sumy wekslowej nieprzekraczającej
20 000 zł zawierających klauzulę „bez protestu”
podpisanych nieczytelnie przez Elżbietę Sawicką,
wzywa wszystkich roszczących prawa do wskazanych weksli,
aby w terminie 60 dni, licząc od daty ukazania się ogłoszenia,
zgłosili swe prawa i okazali weksle Sądowi, z tym zastrzeżeniem,
że jeżeli w ciągu tego terminu nikt nie zgłosi się
z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające weksle za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział
Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1641/15 z wniosku DNB
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z udziałem Anny Karlińskiej-Dworak oraz Andrzeja Szypuły
toczy się postępowanie o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Annę Karlińską-Dworak, a poręczonego
przez Andrzeja Szypułę, do którego sporządzono
deklarację wekslową z dnia 26 maja 2008 roku o następującej
treści przyrzeczenia „26 maja 2008 roku (data wystawienia,
dzień, miesiąc słownie, rok) Lublin (miejsce wystawienia)
Na____(suma wekslowa cyfrowo) Dnia____(miesiąc słownie)
zapłacę za ten weksel własny na zlecenie Banku DnB NORD
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego
8, II Oddział w Warszawie, wpisanym pod numerem
KRS 0000022156 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP 525-22-12-939, oraz kapitał zakładowy w kwocie
361.200.228 złotych, wpłacony w całości sumę_____
(suma wekslowa słownie). Weksel na zabezpieczenie należności
Banku DnB NORD z tytułu umowy agencyjnej 0156/
OLUB z dnia 21 maja 2008 r. Płatny w DnB NORD Oddział
w Lublinie”.
Wzywa się posiadacza ww. weksla in blanco, aby w terminie
60 dni od daty ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie weksel ten zostanie
umorzony.


MSiG 17 grudnia 2015

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Leasing S.A.
Spółki komandytowej we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 19/15)
o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez SKM Spółkę z o.o. w Złotowie w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu samochodu
osobowego Audi RS6 Avant nr VIN WUAZZZ4G8FN902631,
którą zamierzali zawrzeć wnioskodawca i uczestnik.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 21 grudnia 2015

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 801/15.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo
wekslowe (Dz. U. z 1936 r., Nr 37, poz. 282) Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny,
dokonuje ogłoszeń o wszczęciu postępowania o uznanie za
umorzone dwóch weksli własnych in blanco, tj.:
a) weksla opatrzonego odręcznym czytelnym podpisem
Tomasza Finogenow, pod którym znajduje się odręcznie
wpisany adres: „Rakietników 20 m 1, 02-495 Warszawa”
oraz zawierającego na odwrocie odręcznie sporządzoną
notatkę jednego poręczyciela o treści „Poręczam za
wystawcę weksla”, a pod nią nieczytelny podpis poręczyciela
Agaty Finogenow;
b) weksla opatrzonego odręcznym czytelnym podpisem
Agaty Finogenow, pod którym znajduje się odręcznie
wpisany adres: „Rakietników 20 m 1 Warszawa” oraz
zawierającego na odwrocie odręcznie sporządzoną
notatkę jednego poręczyciela o treści „Poręczam za
wystawcę weksla”, a pod nią nieczytelny podpis poręczyciela
Tomasza Finogenow;
wzywając posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w terminie 60 dni i do okazania weksli Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, informuje,
że pod sygnaturą I Ns 1989/15 prowadzone jest postępowanie
w przedmiocie umorzenia 2 (dwóch) zaginionych weksli
in blanco, wystawionych w Zielonej Górze w dniu 19.08.2004 r.
przez Anitę Sękowską oraz Tomasza Sękowskiego (wystawcy)
na rzecz „Banku BPH” S.A. w Zielonej Górze (remitenta),
płatnych w Zielonej Górze.
Wzywa się wszystkich posiadaczy zaginionych weksli,
aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się przedmiotowego
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksle Sądowi.

MSiG 23 grudnia 2015

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, w sprawie
sygn. akt VII Ns 1095/15 wszczętej z wniosku DNB Bank
Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o umorzenie
weksla, w dniu 8 września 2015 r. wydano postanowienie
o umorzeniu utraconego dokumentu w postaci weksla
o następującej treści: „13 lipiec 2012 roku (data wystawienia,
dzień, miesiąc słownie, rok) Gdynia (miejsce wystawienia)
Na______________ (suma wekslowa - cyfrowo),
Dnia_____________ (miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel
własny na zlecenie Banku
DnB Nord Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
ul. Postępu 15C, wpisanym pod numerem KRS 0000022156
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posiadającym numer identyfikacji podatkowej
NIP 525-22-12-939 oraz kapitał zakładowy w kwocie
770.200.000 złotych, wpłacony w całości
1. sumę____________ (suma wekslowa - słownie) Woodland
Krzysztof Odziomek
Przewłoka ul. C.K. Norwida 76-270 Ustka. Płatny w DNB NORD
Oddział w Gdyni, opatrzony podpisem wystawcy - Krzysztofa
Odziomek oraz poręczyciela - Joanny Odziomek.

***

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
w XII Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygn. akt XII Ns 319/15
postępowanie o uznanie za umorzony zaginionego weksla
własnego in blanco na zlecenie Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
w Poznaniu, wystawionego przez Waldemara Olesia,
Urszulę Oleś oraz Tomasza Olesia.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
sześćdziesięciu dni zgłosił się i okazał weksel Sądowi.

MSiG 24 grudnia 2015

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
toczy się pod sygnaturą I Ns 350/15 postępowanie z wniosku
Marii Jadwigi Jazdon-Chmielak przy udziale Nickel Estate
Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, Mariana Nickel i Dagmary
Nickel o umorzenie weksla.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla o następującej
treści:
„Złotniki 08 września 2010 r. na kwotę 637.884,48 zł
(sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt
cztery złote czterdzieści osiem groszy). Dnia 28 listopada
2014 r. Nickel Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Złotnikach przy ul. Krzemowej 1,
62-002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000361794 zapłaci za ten sola weksel bez protestu
Marii Jadwidze Jazdon-Chmielak lecz nie na jej zlecenie,
sumę 637.884,48 zł (sześćset trzydzieści siedem tysięcy
osiemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem
groszy).”
podpisany przez Mariana Nickel Prezesa Zarządu Spółki pod
firmą Nickel Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Złotnikach, Płatny w Złotnikach w siedzibie Nickel
Estate Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aval podpisany
przez Marian Nickel, aval podpisany przez Dagmara Nickel;
opatrzonego oznaczeniem W.NEst-27, do zgłoszenia się
w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu do
sprawy I Ns 350/15 w terminie 60 dni od dnia publikacji tego
ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” i okazania
tego weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
toczy się pod sygnaturą I Ns 351/15 postępowanie z wniosku
Marii Jadwigi Jazdon-Chmielak przy udziale Centrum
Handlowe Złotniki Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, Mariana
Nickel i Dagmary Nickel o umorzenie weksla.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla o następującej treści:
„Złotniki, 08 września 2010 r. na kwotę 720.302,48 zł (siedemset
dwadzieścia tysięcy trzysta dwa złote czterdzieści osiem
groszy). Dnia 28 listopada 2014 r. Centrum Handlowe Złotniki
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach
przy ul. Krzemowej 1, 62-002 Suchy Las, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000361792 zapłaci za ten sola weksel
bez protestu Marii Jadwidze Jazdon-Chmielak lecz nie na jej
zlecenie, sumę 720.302,48 zł (siedemset dwadzieścia tysięcy
trzysta dwa złote czterdzieści osiem groszy).”
podpisany przez Mariana Nickel Prezesa Zarządu Spółki pod
firmą Centrum Handlowe Złotniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Złotnikach, Płatny w Złotnikach
w siedzibie Centrum Handlowe Złotniki Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Aval podpisany przez Marian Nickel,
aval podpisany przez Dagmara Nickel; opatrzonego numerem
W.CHZło-27 do zgłoszenia się w Sądzie Rejonowym Poznań-
-Stare Miasto w Poznaniu do sprawy I Ns 351/15 w terminie
60 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym” i okazania tego weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Zamościu informuje, że toczy się postępowanie
w sprawie o sygnaturze I Ns 1029/15 z wniosku
DNB Bank Polski z udziałem Ryszarda Łuczyna i Ryszarda
Krawca o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego
przez Ryszarda Łuczyna, a poręczonego przez Ryszarda
Krawca na rzecz DNB Bank Polski S.A. w Warszawie, poprzednia
nazwa: Bank DnB Nord Polska S.A. w Warszawie, na
zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy agencyjnej
0296/OZAM z dnia 18.05.2009 r., weksel wystawiony również
dnia 18.05.2009 r., i wzywa posiadacza weksla do jego okazania
Sądowi w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5854
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2015

Post autor: Lech » 19 lut 2016, 18:42

MSiG 31 grudnia 2015

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn, akt I Ns 1057/15 toczy się
postępowanie z wniosku Bank BPH Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gdańsku o umorzenie dwóch weksli in blanco wystawionych
przez Edytę Kołodziejczyk, Adama Kołodziejczyk i Lilię Kołodziejczyk.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksle Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksle za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości