Weksle

O wszystkim, co nie dotyczy weksli i windykacji, ale - według ciebie - powinno znaleźć się na tym forum
silentlex
Posty: 702
Rejestracja: 23 cze 2011, 18:35

Weksle

Post autor: silentlex » 25 lut 2013, 09:30

Weksel własny - cechy zobowiązania wekslowego
Weksel własny - cechy zobowiązania wekslowego
Tagi: dłużnik, sąd, wierzyciel
Zobowiązanie wekslowe jest formą stosunku prawnego pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.
1. Zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny – oznacza to, że obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej wynikającej z weksla jest niezależny od istnienia i ważności tzw. stosunku podstawowego, czyli umowy, jednostronnej czynności prawnej, innego stosunku prawnego leżącego u podstaw zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Dłużnik wekslowy nie może podnosić zarzutów z tytułu wspomnianego stosunku podstawowego, albowiem nawet nieważność takiego zobowiązania, czy też jego wady nie mają wpływu na kwestię dochodzenia roszczeń z weksla. W praktyce fakt ten może okazać się niejednokrotnie bardzo przydatny w sytuacji, gdy np. na skutek zagubienia dokumentów, opieszałości przy zawieraniu umowy doszło do niekorzystnego zdarzenia, skutkującego niemożnością dochodzenia roszczenia. Wówczas mając w ręku weksel można, bez potrzeby powoływania się na pierwotne źródło zobowiązania, którego posiadany przez nas weksel miał być tylko zabezpieczeniem, dochodzić swoich praw przez sądem w oparciu wyłącznie o poprawnie wypełniony dokument weksla.

2. Zobowiązanie wekslowe ma charakter bezwarunkowy, co wyraża się w samym stwierdzeniu i formie czasownika – „zapłacę”, „zapłacimy”, etc. Ustawodawca nałożył wymóg, aby w treści weksla znalazło się bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty, co w praktyce oznacza, że dłużnik wekslowy zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniężnej bez konieczności zaistnienia czy też zastrzeżenia dodatkowych warunków. Poczynienie przez wystawcę jakichkolwiek zastrzeżeń, od zaistnienia których wystawca będzie uzależniał swoją odpowiedzialność z weksla, spowoduje nieważność weksla. Warto o tym pamiętać również przy przyjmowaniu weksla od swojego dłużnika, albowiem jeżeli dłużnik zna obowiązujące w tym zakresie przepisy, może podjąć próbę uniknięcia odpowiedzialności z tytułu weksla, zamieszczając na nim zastrzeżenia. Jak wspomniano powyżej tylko poprawne wypełnienie weksla jest przesłanką umożliwiającą dochodzenia roszczeń wekslowych. Zastrzeżenie warunku może być celowym działaniem mającym na celu wyłączenie odpowiedzialności wystawcy z powodu nieważności weksla.

3. Samoistność dokumentu weksla jest związana z możliwością puszczenia go w obieg niezależnie od woli i wiedzy wystawcy. Samoistność ta ma ścisły związek z łatwością w przenoszeniu praw z weksla, które są przenoszone poprzez indos, co w praktyce oznacza, że dla skutecznego ich przeniesienia wystarczy jedynie odnotowanie na tylnej części weksla stosownej formuły (np. „na zlecenie”) z wymienieniem nazwiska nowego wierzyciela wekslowego. W efekcie indosowania wystawca traci kontakt z dokumentem weksla, a co więcej na skutek kolejnych indosów ilość dłużników wekslowych wzrasta. Należy bowiem podkreślić, choć nie jest to częstą praktyką obrotu wekslowego, że puszczenie weksla w obieg i złożenie podpisów przez kolejnych jego posiadacza wzmacnia w końcowym efekcie pozycję osoby dochodzącej praw z tego dokumentu, albowiem może ona dochodzić roszczeń nie tylko od samego wystawcy i ewentualnego poręczyciela tegoż weksla, ale każdej osoby podpisanej na wekslu. Ma to związek z kolejną cechą zobowiązania wekslowego, mianowicie samoistnością odpowiedzialności każdego z dłużników wekslowych.

4. Łatwość dochodzenia roszczeń wekslowych przed sądem jest kolejną cechą, która uzasadnia korzystanie z weksla jako zabezpieczenia zobowiązania. Błędem byłoby przekonywanie, że podpisanie przez dłużnika weksla rozwiąże wszystkie problemy wierzyciela i sprawi, że bez najmniejszego problemu i wysiłku wierzyciel będzie mógł zrealizować swoje roszczenie do dłużnika. Jednak z pewnością posłużenie się wekslem w znacznym stopniu może ułatwić i przyspieszyć realne wyegzekwowanie zaległego świadczenia. Postępowanie związane z wekslem odbywa się bowiem w trybie nakazowym, a jedynym dowodem jaki należy przedłożyć Sądowi, aby wydał nakaz zapłaty, jest sam weksel. Sąd na jego podstawie, badając jedynie kompletność i formalną poprawność jego wypełnienia, wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który z kolei stanowi podstawę zabezpieczenia roszczenia, a w terminie 2 tygodni od jego wydania umożliwia egzekucję roszczenia. Sąd wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie będzie analizował czy też żądał przedstawienia do analizy innych dokumentów związanych ze zobowiązaniem wekslowym. Ewentualne zastrzeżenia co do treści weksla i jego zawartości merytorycznej może zgłosić dłużnik w treści zarzutów od nakazu zapłaty, o ile takie złoży (zob. Komentarz. dochodzenie praw z weksla).

5. Solidarność zobowiązania wekslowego dłużników wekslowych skutkuje tym, że za zobowiązanie wekslowe są odpowiedzialne wszystkie osoby wskazane na wekslu, a więc wystawca, poręczyciel, a także kolejne osoby będące w posiadaniu weksla, które zbyły go dalej. Solidarność osób zobowiązanych powoduje, że każdy z dłużników wekslowych ma obowiązek zapłaty całości sumy wskazanej w wekslu na żądanie posiadacza weksla. Zaspokojenie roszczenia wierzyciela przez jednego z dłużników skutkuje zwolnieniem z obowiązku zapłaty pozostałych dłużników.

Magdalena Sadkowska, prawnik, Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie prawni Sp.P.
http://biznes.onet.pl/weksel-wlasny-cec ... lizy-detal
silentlex
Posty: 702
Rejestracja: 23 cze 2011, 18:35

Re: Weksle

Post autor: silentlex » 25 lut 2013, 09:32

Zabezpieczenie spłaty długu (weksel in blanco)
Tagi: prawo, dłużnik, finanse
Oto jeden ze sposobów zabezpieczenia spłaty długu - weksel in blanco. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282 z późn. zm., dalej „Prawo wekslowe”), weksel to rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (taki weksel nazywa się wekslem trasowanym), albo wystawca weksla sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (tzw. weksel własny, sola weksel)
Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco (tzw. weksel niezupełny), który w chwili jego wystawienia nie posiada wszystkich elementów weksla, określonych w Prawie wekslowym. W najbardziej skrajnej formie zawiera on jedynie podpis wystawcy. Warto przy tym wskazać, że zobowiązanie osób podpisanych na wekslu in blanco powstaje z chwilą jego wydania, lecz jest ono warunkowe. Wywołuje ono pełne skutki prawne z mocą wsteczną dopiero wówczas, gdy weksel in blanco zostanie wypełniony i odpowiada przepisom Prawa wekslowego.

Wraz z wydaniem weksla in blanco może nastąpić podpisanie i wydanie tzw. deklaracji wekslowej (porozumienia wekslowego), która jest oświadczeniem co najmniej wystawcy weksla (ewentualnie także innych dłużników wekslowych) albo (rzadziej) pisemną umową między dłużnikiem wekslowym i wekslobiorcą, określającym zasady uzupełnienia weksla in blanco. Sporządzenie i wydanie deklaracji wekslowej nie jest obowiązkowe (nie powoduje to nieważności weksla), jednak może okazać się przydatne dla celów dowodowych. Uzyskanie deklaracji wekslowej jest korzystne zarówno dla wierzyciela wekslowego, jak i dłużnika. Dla wierzyciela – ponieważ ułatwia mu to wykazanie, że wypełnił weksel in blanco zgodnie z porozumieniem zawartym z dłużnikiem wekslowym, zaś dla dłużnika – ponieważ w ten sposób pisemnie określa ścisłe zasady, na jakich weksel może zostać uzupełniony.

Kiedy weksel in blanco może okazać się przydatny? Przede wszystkim wtedy, kiedy zobowiązanie, które chcemy za jego pomocą zabezpieczyć, nie jest jeszcze w pełni ukształtowane. Może to być przykładowo w sytuacji, gdy suma pieniężna, na którą zobowiązanie opiewa nie została jeszcze precyzyjnie określona lub zobowiązanie stanie się wymagalne po terminie, którego nie da się w momencie zaciągania zobowiązania oznaczyć co do daty. Z chwilą wystawienia weksla in blanco uzyskamy zatem od razu zabezpieczenie wierzytelności, mimo że nie są jeszcze w pełni ukształtowane wszystkie elementy zobowiązania naszego dłużnika.

Jakie elementy weksla in blanco mogą podlegać późniejszemu uzupełnieniu? Jak zostało wspomniane wyżej, od chwili wystawienia na każdym wekslu musi znajdować się podpis jego wystawcy złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Weksel in blanco nie musi zaś w chwili wystawienia zawierać następujących elementów: daty i miejsca wystawienia, nazwiska wierzyciela wekslowego (remitenta), daty i miejsca płatności, sumy wekslowej (kwoty zobowiązania dłużnika wekslowego) oraz nazwiska osoby, która ma zapłacić (trasata). Te elementy weksla in blanco mogą podlegać późniejszemu uzupełnieniu. Należy przy tym zwrócić uwagę, że uzupełnienie treści weksla in blanco może dotyczyć tylko tych jego części składowych, których nie zawiera dokument wydany wierzycielowi, ponieważ uzupełnienie nie może polegać na zmianie określonych już elementów weksla. Zatem jeśli którykolwiek z powyżej wskazanych elementów weksla (przykładowo miejsce lub termin płatności) został w wydanym wekslu in blanco określony przez wystawcę, elementu tego nie można w późniejszym czasie już zmieniać.

Ponadto, weksel in blanco może zostać uzupełniony jednym bądź kilkoma dodatkowymi elementami, jeśli upoważnienie do ich uzupełnienia w wekslu in blanco zostało zawarte w deklaracji wekslowej. Chodzi tu o te dodatkowe elementy weksla, które mogą, ale nie muszą znaleźć się w treści weksla. Takim elementem jest przykładowo klauzula „nie na zlecenie”, która sprawia, że nie można przenosić weksla na inną osobę w drodze indosu.

Jakie są podstawowe zalety zabezpieczenia zobowiązań wekslem in blanco? Przede wszystkim weksel in blanco pozwala na elastyczne ukształtowanie zobowiązania dłużnika wekslowego, ponieważ nie jest konieczne ścisłe określanie wszystkich elementów weksla już w chwili jego wystawienia, m.in. sumy wekslowej. Może ona zostać uzupełniona później taką kwotą, jaka w danej chwili odpowiada zobowiązaniu dłużnika, zgodnie z deklaracją wekslową. Dodatkowo, po uzupełnieniu weksla in blanco, roszczenie o jego zapłatę (jak roszczenie o zapłatę każdego weksla) może być dochodzone na drodze sądowej w dużo szybszy, tańszy i prostszy sposób, w postępowaniu nakazowym. Aby je wszcząć należy złożyć pozew, w którym zostanie zawarty wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym. Do pozwu należy załączyć oryginał prawidłowo (zgodnie z deklaracją wekslową) wypełnionego weksla.

Podsumowując należy wskazać, że weksel in blanco jest bardziej elastyczną w porównaniu do innych weksli i tańszą w porównaniu do innych sposobów, metodą zabezpieczania wykonania zobowiązań. Ważne jest również, że weksle in blanco (jako weksle niezupełne) mogą mieć zastosowanie jako zabezpieczenie zobowiązań, które nie są jeszcze w pełni ukształtowane, np. ich wysokość nie jest jeszcze znana w chwili wystawienia weksla.

Patrycja Dzięgielewska
Biuletyn Prawny Kancelarii Prawnej M. Szulikowski i Partnerzy ma charakter wyłącznie informacyjny. M.Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna wykonuje kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców oraz wymagających osób fizycznych.

Adres: ul. Podwale 3 lok. 13, 00-252 Warszawa, tel./fax: +48 (22) 635 46 00
http://biznes.onet.pl/zabezpieczenie-sp ... lizy-detal
silentlex
Posty: 702
Rejestracja: 23 cze 2011, 18:35

Re: Weksle

Post autor: silentlex » 25 lut 2013, 09:33

Pojęcie i funkcje weksla in blanco
Tagi: prawo, pożyczka, wierzyciel, dłużnik
Polskie prawo nie formułuje definicji weksla. Przepisy prawa wekslowego określają jedynie istotne elementy treściowe charakteryzujące weksle danego rodzaju. Mimo tego, z wekslami możemy się spotkać dość często, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, czy też w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami.
Pojęcie weksla

Z uwagi na fakt, iż polskie prawo wekslowe nie zawiera definicji weksla, a jedynie wskazuje na istotne elementy treściowe, jakie powinny się znajdować w wekslach danego rodzaju, chcąc sformułować ogólną definicję weksla odnieść się należy do dwóch pojęć – dokumentu oraz papieru wartościowego. Weksel jest dokumentem, co oznacza, iż zawiera określoną przez prawo treść, a także jego forma jest zgodna z prawnymi wymaganiami; zawiera on abstrakcyjne i bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie oznaczonej sumy w ustalonym miejscu i terminie. Z kolei weksel, jako papier wartościowy, stanowi materialny wyraz określonego prawa majątkowego i potwierdza (dokumentuje) zobowiązaniu osób, które go podpisały. Zatem złożenie podpisu na wekslu stanowi samodzielną podstawę i przyczynę powstania zobowiązania wekslowego, ściśle związanego z dokumentem weksla.

Weksel należy do papierów wartościowych na zlecenie. Zgodnie z treścią art. 9219 § 1 Kodeksu cywilnego „papiery wartościowe na zlecenie legitymują osobę wymienioną w dokumencie oraz każdego, na kogo prawa zostały przeniesione przez indos”. Przeniesienie praw przez indos jest zatem, co do zasady dopuszczalne, chyba że w treści weksla wystawca zamieścił klauzulę zastrzegającą wyraźnie brak takiej możliwości.

Zaznaczyć warto, iż ze względu na obiegową funkcję weksla, a także rygorystyczne wymagania formalne oraz surowe skutki materialno-prawne zobowiązań wekslowych, to na podstawie treści weksla ustala się treść zobowiązań wekslowych.

Weksel in blanco

Prawo wekslowe przewiduje dwa, podstawowe, rodzaje weksli:

1) weksel własny (zwany także wekslem prostym);

2) weksel trasowany (zwany także tratą, wekslem przekazowym lub ciągnionym).

W sytuacji, gdy wymienione wyżej weksle zawierają wszystkie wymagane przez prawo elementy treściowe, są to weksle tzw. zupełne. Natomiast, jeżeli brakuje chociaż jednego z elementów, od istnienia których ustawa uzależnia ważność weksla, mają one charakter weksli niezupełnych w chwili wystawienia i nazywane są powszechnie wekslami in blanco.

Weksle in blanco we współczesnym obrocie gospodarczym pełnią doniosłą rolę. Większość wystawianych w Polsce weksli stanowią właśnie weksle in blanco. Już po złożeniu przez dłużnika podpisu wekslowi zostaje nadana treść odpowiednia do aktualnych potrzeb, a uzupełniony w taki sposób weksel służy do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi lub też staje się przedmiotem obrotu – to właśnie przesądza o atrakcyjności instrumentu jakim jest weksel in blanco. Weksle tego typu są często stosowane dla zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w przyszłości, albo takich, które już, co prawda istnieją, ale ich ostateczna treść jeszcze nie została sprecyzowana. Z punktu widzenia dłużnika jest to jednak instrument niosący za sobą duże ryzyko wypełnienia go w sposób nierzetelny, a co za tym idzie – dochodzenia na jego podstawie roszczeń lub indosowania go na inną osobę.

Niezbędnym składnikiem weksla in blanco jest podpis. Weksel in blanco jest dokumentem, który w chwili jego wystawienia nie zawiera wszystkich, bądź też tylko niektórych elementów treści weksla, o jakich stanowi ustawa, na którym jednak dłużnik wekslowy złożył swój podpis wyrażający zamiar zaciągnięcia zobowiązania wekslowego upoważniając jednocześnie wierzyciela, by ten uzupełnił brakujące elementy treści weksla. Zobowiązanie na podstawie weksla in blanco powstaje wskutek złożenia na nim przez dłużnika wekslowego podpisu, któremu towarzyszy jednocześnie zamiar zaciągnięcia zobowiązania, a także wydanie remitentowi (osobie uprawnionej z weksla) tego dokumentu. Powyższym czynnościom towarzyszyć powinno porozumienie wekslowe, ponieważ konsekwencją jego braku jest nieważność zobowiązania wekslowego.

Funkcje weksla in blanco

W obrocie gospodarczym weksel niezupełny (in blanco) spełnia szereg istotnych funkcji. Do najistotniejszych zaliczyć należy:

- funkcję zabezpieczającą,

- funkcję kredytową,

- funkcję płatniczą,

- funkcję obiegową,

- funkcję refinansową.

Najczęstszą forma wykorzystania weksla in blanco jest bezterminowe zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. Określa się go jako tzw. „miękkie zabezpieczenie” wierzytelności pieniężnych, których wysokość w chwili wystawienia weksla nie jest znana, co sprawia, że wzmacnia on znacząco pozycję wierzyciela takiego stosunku zobowiązaniowego. Z zabezpieczeniem wierzytelności wekslem związana jest jeszcze korzyść polegająca na możliwości dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej, w postępowaniu nakazowym, które jest zdecydowanie szybsze i tańsze niż zwykłe postępowanie w sprawach cywilnych. Weksel in blanco, pełniący funkcję zabezpieczającą, może być tzw. wekslem kaucyjnym albo wekslem gwarancyjnym. Weksel kaucyjny służy zabezpieczeniu roszczeń mogących powstać w przyszłości lub roszczeń warunkowych, natomiast weksel gwarancyjny nadaje się do zabezpieczenia zobowiązań już istniejących w przypadkach kiedy wysokość świadczenia lub też termin jego płatności nie są znane w chwili wystawienia weksla.

Weksel, w ramach funkcji kredytowej, jest wykorzystywany, w dużej ilości stosunków prawnych, gdzie pełni także różnego rodzaju zadania. Praktyka pokazuje, iż weksle co do zasady wystawia lub akceptuje osoba, która nie dysponuje pieniędzmi, a ich potrzebuje. Sprowadza się to więc do tego, iż weksel pozwala na uzyskanie kredytu towarowego lub bankowego. W zależności od tego wyróżnić możemy weksle towarowe, mające pokryć ceny sprzedaży, które wystawa lub akceptuje kupujący oraz weksle finansowe, które w związku z umową kredytu lub pożyczki wydaje na ręce wierzyciela dłużnik. Jeżeli w wekslu in blanco nie został oznaczony termin płatności, stwarza to możliwość udzielenia kredytu na czas nieokreślony, przy czym posiadacz weksla niezupełnego na mocy porozumienia wekslowego będzie upoważniony do uzupełnienia weksla in blanco o termin płatności.

Weksel in blanco może również być wręczany w celu pokrycia zobowiązań płatniczych, stając się tym samym substytutem pieniądza, co sprawia, iż może pełnić funkcję płatniczą równie dobrze, jak weksel zupełny. Zaznaczyć jednak trzeba, iż z reguły wręczenie weksla nie jest równoznaczne z zapłatą, ponieważ z chwilą zapłaty dług wygasa – następuje umorzenie zobowiązania, natomiast w przypadku wręczenia weksla powstaje zobowiązanie wekslowe, które trwa równolegle ze zobowiązaniem pierwotnym.

Weksel posiada także funkcję obiegową, która opiera się na 2 założeniach. Po pierwsze, jako papier wartościowy ucieleśnia on określoną wierzytelność pieniężną, co sprawia, iż każdorazowy obrót wekslem prowadzi także do przeniesienia inkorporowanego w nim prawa. Po drugie, do przeniesienia weksla wystarczy złożenie na jego rewersie indosu, tzn. pisemnego oświadczenia zbywcy zawierającego przynajmniej jego podpis, oraz wręczenie weksla nabywcy. Warto dodać, iż weksel in blanco może być przedmiotem obrotu zarówno przed, jak i po uzupełnieniu.

Natomiast funkcja refinansowa przejawia się w tym, że istnieje możliwość wykorzystania weksla w celu uzyskania kredytu bankowego o charakterze dyskontowym. Kredyt dyskontowy polega na złożeniu weksla do dyskonta, co związane jest z udzieleniem przez bank handlowy kredytu dyskontowego. Posiadacz weksla otrzymuje kwotę wypisaną na wekslu, pomniejszoną o dyskonto. Operacja dyskonta polega na przeniesieniu praw z weksla na bank, z zastrzeżeniem, iż musi to nastąpić przed terminem płatności weksla. Wysokość dyskonta zależy od stopy dyskonta oraz od długości okresu pozostającego do dnia płatności. Weksle może zostać zdyskontowany przez każdego uprawnionego posiadacza.

Literatura:

1) R. Mroczkowski, R. Mroczkowska, Weksel in blanco w praktyce gospodarczej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kard Sp. z o. o., Gdańsk 2006;

2) Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, C.H.Beck, wyd. 8, Warszawa 2010;

3) M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2003;

4) I. Heropolitańska, Komentarz do ustawy - Prawo wekslowe, [w:] Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, LEX 2011

Małgorzata Wiśniewska

http://biznes.onet.pl/pojecie-i-funkcje ... lizy-detal
silentlex
Posty: 702
Rejestracja: 23 cze 2011, 18:35

Re: Weksle

Post autor: silentlex » 25 lut 2013, 09:35

Poprawność wypełnienia weksla
Tagi: banki, prawo
Poprawność wypełnienia weksla, decyduje o możliwości dochodzenia roszczeń wekslowych. Fakt umieszczenia na wekslu wszystkich wskazanych przez ustawodawcę elementów decyduje o możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń wekslowych. Najważniejszym jest, aby weksel zawierał wszystkie elementy, których posiadanie zostało narzucone przepisami prawa wekslowego.
W przypadku weksla własnego są to:

1) nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono - zamieszczenie słowa „weksel” wyłącznie w nagłówku dokumentu nie jest wystarczające;

2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, wyrażające się w odmianach słowa „zapłacę”, ewentualnych innych równoznacznych;

3) oznaczenie terminu płatności;

4) oznaczenie miejsca płatności;

5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;

6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;

7) podpis wystawcy weksla.

Prawo wekslowe przewiduje pewne wyjątki od tej zasady. Zgodnie z art. 102 prawa wekslowego, nie będzie uważany za weksel własny dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych powyżej. Jednakże weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. Natomiast w braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia weksla uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy. Weksel własny, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy.

Weksel może być płatny w miejscu zamieszkania osoby trzeciej, co wiązać się może jednocześnie ze wskazaniem domicyliata, czyli osoby, u której nastąpi zapłata weksla. W tym miejscu należy zaznaczyć, że domicyliat nie jest dłużnikiem wekslowym, albowiem zapłata za weksel winna odbyć się z środków pieniężnych dostarczonych przez głównego dłużnika wekslowego, w tym przypadku wystawcę. Brak środków u domicyliata obciąża tylko i wyłącznie wystawcę weksla. Najczęściej jako domicyliata wskazuje się bank, w którym wystawca weksla posiada środki pieniężne. Bank po przedstawieniu mu weksla do zapłaty może dokonać płatności, przy czym kwestie szczegółowe przebiegu takiej transakcji są również uzależnione od regulaminów bankowych. Miejscem płatności (domicyl) weksla może być również miejscowość, w której wystawca ma miejsce zamieszkania, bądź też inna miejscowość. Należy jednak pamiętać przy wypełnieniu weksla, w szczególności weksla in blanco, ze domicyl na wekslu może umieścić tylko wystawca weksla własnego, a w przypadku weksla niepełnego posiadacz weksla, wyłącznie za wyraźną czy też dorozumianą zgodą wystawcy weksla. Warto element ten uwzględnić w deklaracji wekslowej do weksla in blanco, aby uniknąć zbędnych utrudnień na etapie postępowania sądowego.

Weksel własny może być płatny (art. 33 pr. weksl):

– za okazaniem,

– w pewien czas po okazaniu;

– w pewien czas po dacie wystawienia;

– w oznaczonym dniu.

Przy wypełnianiu weksla, na skutek nieuwagi czy też pomyłki, może nastąpić rozbieżność pomiędzy sumą wekslową napisaną literami a liczbami. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności w tym zakresie przyjmuje się, że ważna jest suma napisana literami. Natomiast gdyby wystąpiła różnica sum, napisanych kilkakrotnie literami lub kilkakrotnie liczbami, weksel jest ważny na sumę mniejszą.

Należy pamiętać, że w przypadku weksla płatnego za okazaniem termin na przedstawienie weksla do zapłaty nie może przekroczyć jednego roku od dnia wystawienia.

Warto również wiedzieć, że jeżeli na wekslu znajdują się podpisy osób, niezdolnych do zaciągania zobowiązań wekslowych, podpisy osób nieistniejących podpisy fałszywe, albo podpisy, które z jakiejkolwiek przyczyny nie zobowiązują osób, które weksel podpisały lub których nazwiskiem weksel został podpisany, nie uchybia to ważności innych podpisów. Oczywiście ma to znaczenie tylko i wyłącznie w przypadku wielości podpisów, albowiem w sytuacji, gdy wystawca weksla jest jeden, to nieważność jego podpisu czy też jego niezdolność do zaciągania zobowiązań wekslowych powoduje nieważność całego weksla.

W praktyce obrotu gospodarczego i wekslowego może zdarzyć się tak, że weksel własny zostanie podpisany w miejscu wystawcy przez osobę działającą rzekomo w imieniu innego podmiotu, czy to osoby fizycznej, czy tez prawnej, nie będąc w rzeczywistości umocowaną do działania w jej imieniu. Wówczas składający podpis na wekslu odpowiada sam wekslowo, a jeżeli po wezwaniu go do wykupu weksla zapłacił, ma takie same prawa, jakie miałaby osoba, której jest rzekomo przedstawicielem. Zasady te stosuje się również do przedstawiciela, który przekroczył granice swego umocowania. Informacja ta jest o tyle istotna, że niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, kiedy powołując się na nieistniejące pełnomocnictwo osoby pozbawione jakiegokolwiek majątku zaciągały zobowiązania wekslowe w imieniu podmiotów tylko po to, aby stworzyć nieprawdziwe przeświadczenie, iż dana transakcja została dodatkowo zabezpieczona. Po fakcie okazywało się, że były to osoby podstawione, a podmiot, w imieniu którego zobowiązanie wekslowe zostało zaciągnięte odsyłał do konkretnej osoby zasłaniając się brakiem umocowania, a tym samym nie poczuwając się do odpowiedzialności i wykupu weksla. Jeżeli osoba pozbawiona umocowania posiada majątek i można z niego zaspokoić roszczenia, wierzyciel nie zostanie pozbawiony zabezpieczenia. Jeżeli jednak osoba podpisana na wekslu nie ma majątku, wierzyciel nie uzyska skutecznego zabezpieczenia, a w razie skierowania sprawy do sądu poniesie niepotrzebnie koszty związane z postępowaniem sądowym.

Magdalena Sadkowska, prawnik, Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie prawni Sp.P.
http://biznes.onet.pl/poprawnosc-wypeln ... lizy-detal
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksle

Post autor: Lech » 26 lut 2013, 19:27

Konkurencyjny blog się robi :)
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
SVANUR
Posty: 3
Rejestracja: 17 wrz 2013, 16:23

Re: Weksle

Post autor: SVANUR » 17 wrz 2013, 16:32

Mam takie pytanie........... czy osoba fizyczna nie będąca firmą może stworzyć weksel i na jego podstawie żądać zapłaty od innej osoby fizycznej(zakładając, że ta wcześniej ten weksel podpisała)?? Nawet jakiejś fikcyjnej/irracjonalnej kwoty, która jej się nie należy od danego wystawcy weksla?? Proszę o odpowiedź w tej sprawie.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksle

Post autor: Lech » 18 wrz 2013, 00:04

W odpowiedzi na takie pytanie można by książkę napisać :) Poczytaj blog i forum, jest tu dużo przykładów "z życia" i można sobie pewne zdanie na ten temat wyrobić.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
SVANUR
Posty: 3
Rejestracja: 17 wrz 2013, 16:23

Re: Weksle

Post autor: SVANUR » 21 wrz 2013, 11:19

A jak wykazać tą wadę oświadczenia woli - chorobę umysłową, przed sądem ? Czy wystarczą pewne dokumenty od lekarza psychiatry np diagnoza i nie wiem co jeszcze ?? Na ile to musi być szczegółowe ? Proszę o info.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksle

Post autor: Lech » 21 wrz 2013, 12:04

Tak szczegółowe na ile to możliwe. Osoba chora psychicznie nie umiejąca o sobie stanowić z pewnością będzie miała jakiegoś pełnomocnika w sprawie, on już będzie wiedział co i jak.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
SVANUR
Posty: 3
Rejestracja: 17 wrz 2013, 16:23

Re: Weksle

Post autor: SVANUR » 21 wrz 2013, 12:42

Ja nie jestem ubezwłasnowolniony ale z drugiej strony większość ludzi chorych psychicznie nie jest ubezwłasnowolniona ale czy to oznacza automatycznie, że zawsze w każdej chwili mają zdolność do czynności prawnych?? Wydaje mi się że nie ale wolę to usłyszeć
(przeczytać) od kogoś doświadczonego.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5622
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Weksle

Post autor: Lech » 21 wrz 2013, 13:08

Zasadniczo osoby, które nie powinny móc decydować o sobie, powinny być ubezwłasnowolnione. Jeśli tak nie jest, zastosowanie ma art. 82 kc:
Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadomość albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.
Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto się na to powołuje.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
silentlex
Posty: 702
Rejestracja: 23 cze 2011, 18:35

Re: Weksle

Post autor: silentlex » 14 gru 2013, 11:15

Horror z wekslami sprzed lat.
Nie brali
kredytu, a mają zapłacić ogromne kwoty

Zagadkowa sprawa z wekslami sprzed lat. Około 30 osób dostało wezwanie do ich wykupu. Każdy opiera na
kilkadziesiąt tysięcy złotych. - Nie wiemy, skąd się wzięły. Nie braliśmy kredytów na taką sumę - twierdzą.
Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzi CBŚ. Nie wiadomo jednak, czy da się uniknąć zapłaty.
Lidia Starosz dostała sądowy nakaz w lipcu. - Mam zapłacić za weksel 77 tys. zł. Do tego odsetki. Jak zobaczyłam,
myślałam, że padnę trupem. Nie wiedziałam, co to w ogóle jest - mówi.
Sprawę próbowała wyjaśnić razem z księgową. - Pojechaliśmy pod adres osoby, która złożyła do Sądu Okręgowego
we Wrocławiu wniosek o sądowy nakaz zapłaty. Okazało się, że to właściciel jednej z agencji detektywistycznych w
Kielcach - opowiada Lidia Starosz.
W podobnej sytuacji znalazła się pani Wiesława z Małogoszcza. - Zawiadomienie przyszło w czerwcu. Na wekslu jest
kwota 94 tys. zł. Mama twierdzi, że nigdy takiego kredytu nie brała - podkreśla Mariusz Ziętal, syn pani Wiesławy.
Obie osoby twierdzą, że nie podpisywały weksli na taką kwotę. - Co więcej, nie zgadzają się dane. Jest tam data z
grudnia 2002 roku i adres, pod którym wtedy nie mieszkałam już dwa lata. Wpisany jest również numer i seria starego
dowodu osobistego, a w połowie 2002 roku wymieniłam go na nowy - zaznacza Lidia Starosz.
Podejrzewa, że weksle pochodzą jeszcze z lat 90. - Najprawdopodobniej podpisany był in blanco przy zakupach na
raty. Po ich spłaceniu powinien zostać zniszczony albo oddany. Nie mam pojęcia, jak trafił w ręce szefa agencji
detektywistycznej - zaznacza kobieta.
Rozbieżności są również w przypadku pani Wiesławy. - Mama też w 2002 roku zmieniała dowód. Na wekslu widnieje
jeszcze stary numer i seria - dodaje Mariusz Ziętal.
Prokurator: Pracuję od 30 lat i pierwszy raz mam do czynienia z takim przypadkiem
Obie o sprawie zawiadomiły prokuraturę. Nie są jedynymi, którzy znaleźli się w takiej sytuacji. - W postępowaniu
mamy około 30 osób. To ludzie m.in. z Kielc, Skarżyska, Szydłowca czy Starachowic - wymienia Krzysztof Płatek,
prokurator prowadzący sprawę w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku- Kamiennej.
Śledczy ze Skarżyska przejęli postępowanie od Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód. Ta wyłączyła się ze śledztwa,
bo weksel dostała jedna z pracownic.
- Sprawa w każdym przypadku wygląda podobnie. Każda z osób dostała wezwanie do uregulowania należności. Na
wszystkich widnieją daty z początku lat dwutysięcznych. Każda z osób została poinformowana o konieczności spłaty na
krótko przed przedawnieniem, które następuje po 10 latach - opowiada Jerzy Kutera, szef skarżyskiej prokuratury.
Śledczy podejrzewają, że weksle pochodzą jednak z lat 90. - Były wystawione najprawdopodobniej przez bank w celu
zabezpieczenia zakupów ratalnych w jednym z kieleckich sklepów. Musimy ustalić, kto zmienił rodzaj weksla z in
blanco na wypisany - opowiada prokurator Płatek.
Prokuratura wysłała również zawiadomienie o śledztwie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. - Tam zapadała spora
część nakazów zapłaty. Chcieliśmy poinformować sąd, że w tej sprawie toczy się postępowanie prokuratorskie -
wyjaśnia Płatek.
Zaangażowani funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego
Dodaje, że w śledztwo pod nadzorem prokuratury zostali zaangażowani funkcjonariusze Centralnego Biura
Śledczego. - Ze względu na dużą skalę postępowania i skomplikowany charakter sprawy. Pracuję w prokuraturze od
30 lat i pierwszy raz mam do czynienia z takim przypadkiem - zaznacza Krzysztof Płatek.
Prokuratura nie wyklucza, że dojdzie do postawienia zarzutów. Najprawdopodobniej będą dotyczyć usiłowania
oszustwa.
Na to liczą poszkodowani. - Ktoś bardzo sprytnie sobie to zaplanował. Wszystko wygląda na zgodne z prawem. Nie
wiadomo tylko, skąd na wekslach znalazły się takie kwoty i dlaczego nie zostały zniszczone po spłaceniu rat - oburza
się Lidia Starosz.
Nawet prokuratorskie zarzuty nie będą oznaczać, że należności nie trzeba będzie uregulować. - W takich przypadkach
sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie weksla. Mamy 14 dni na odwołanie się od tej decyzji lub jej zaskarżenie.
Niestety, to osoba, na której ciążą należności, ma obowiązek dowieść, że np. zostały już uregulowane lub dokument
został sfałszowany - ocenia Rafał Jabłoński, prawnik reprezentujący panią Wiesław

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/ ... BoxWiadTxt
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości