Strona 1 z 1

Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 09:19
autor: taanzen
Panie Mecenasie, co w Pana ocenie może zrobić osoba, która wystawiła weksel własny zupełny, płatny na okazanie na rzecz osoby z którą zawarła umowę, a zabezpieczający inne osoby, które poręczyły za nią, w sytuacji, gdy już po ustaniu stosunku poręczenia, remitent weksla indosował go na inną osobę, która obecnie dochodzi swych praw z weksla w postępowaniu nakazowym.

Zaznaczam, że w chwili przeniesienia praw z weksla nie było już żadnych podstaw do istnienia zabezpieczenia, a wystawca zwracał się o jego zwrot, co spotkało się z otrzymaniem nakazu zapłaty. Jednocześnie w postępowaniu sądowym sąd z uwagi na przepis art. 17 prawa wekslowego nie uwzględnia zarzutów dotyczących stosunku podstawowego.

Re: Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 09:53
autor: Lech
Poproszę o zamieszczenie skanu weksla (awers i rewers).

Re: Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 10:16
autor: taanzen
Nie mam teraz możliwości wrzucić weksla, niemniej wymogi formalne zdają się być spełnione, weksel ma następującą treść:

"Weksel własny
miejscowość, data 8 listopad 2014r.

Za okazaniem zapłacę ten weksel na rzecz... sumę xxx, słownie, płatny w miejscowość

podpis wystawcy nazwiskiem

Treść ręcznie naniesionego indosu:
Zstępuje bez obliga na rzecz (wskazanie firmy spółki i numeru krs) z siedzibą ..., miejscowość, data i podpis imieniem i nazwiskiem"

Indos został dokonany w 2016r.,powództwo również wniesione w tym roku

Re: Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 10:21
autor: Lech
Przelew praw z weksla został dokonany po upływie więcej jak roku od dnia wystawienia weksla.
Weksel płatny za okazaniem powinien być przedstawiony do zapłaty w ciągu roku.

Kod: Zaznacz cały

Art. 34
Weksel za okazaniem jest płatny przy przedstawieniu. Weksel powinien być 
przedstawiony do zapłaty w ciągu roku od dnia wystawienia. Wystawca 
może oznaczyć krótszy lub dłuższy termin. Indosanci mogą terminy te skrócić.
Konsekwencją dokonania przelewu weksla po upływie rocznego terminu jest to, że weksel taki jest cedowany ze skutkiem cesji, a nie indosu.

Kod: Zaznacz cały

Art. 20
Indos po terminie płatności ma te same skutki, co indos przed tym terminem. 
Indos jednak po proteście z powodu niezapłacenia lub po upływie terminu, 
ustanowionego dla protestu, ma tylko skutki zwykłego przelewu.
(w wekslu płatnym za okazaniem terminem protestu jest najpóźniej termin 1 roku od daty wystawienia weksla).

Zatem w związku z faktem, że weksel ten został zbyty nie na drodze indosu, tylko na drodze przelewu wierzytelności, pozwanemu przysługuje możliwość podnoszenia wobec posiadacza weksla zarzutów, które ma wobec remitenta, bowiem ochrona wierzyciela zapisana w art. 10 i art. 17 prawa wekslowego dotyczy tylko nabycia weksla przez indos.

Re: Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 10:26
autor: taanzen
Uprzejmie dziękuję za odpowiedź, pozwolę sobie jeszcze dopytać - rozumiem, że ten roczny termin nie biegnie na nowo od daty dokonania indosu? Innymi słowy to, że indosant otrzymał weksel w 2016r. i w tym samym roku przedstawił go do zapłaty nie ma znaczenia.

Re: Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 10:28
autor: Lech
Roczny termin biegnie wyłącznie od daty wystawienia weksla.
W 2016 roku indos, na podstawie którego nabywca nabył weksel, "miał skutki" tylko zwykłej cesji.

Na jakim etapie jest sprawa?

Re: Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 10:32
autor: taanzen
ewentualnej apelacji, Sąd I instancji odwołując się do art. 17 uznał, że pozwana nie mogła podnosić zarzutów ze stosunku podstawowego

Re: Weksel własny na zabezpieczenie

: 12 cze 2019, 10:33
autor: Lech
Apelowałbym.