Przelew wierzytelności z rachunku bankowego

Przedsądowa windykacja spraw nie związanych z wekslami, jak również postępowanie od klauzuli wykonalności związane ze wszystkimi sprawami, również wekslowymi
hal9000
Posty: 15
Rejestracja: 09 lut 2018, 17:29

Przelew wierzytelności z rachunku bankowego

Post autor: hal9000 » 15 lut 2018, 19:10

Choć to może być szokujące, to posiadacz rachunku bankowego nie jest właścicielem "swoich pieniędzy" (ma jedynie wierzytelność o ich wypłatę, ale właścicielem jest bank, bo w przeciwnym razie pieniądze musiałyby leżeć odłogiem zamiast być obracanymi i przynosić zyski).
Skoro jest to wierzytelność, to jak większość wierzytelności może być przedmiotem przelewu.

Czy (a jeśli tak, to dlaczego) w którymś z poniższych przypadków przelew będzie niedopuszczalny?

1 - Bank korzystający z zabezpieczenia (wierzyciel, cesjonariusz) jednocześnie prowadzi ten rachunek bankowy.
2 - Bank korzystający z zabezpieczenia (wierzyciel, cesjonariusz) jest osobą trzecią.

Pzdr
hal9000
Bernard
Posty: 20
Rejestracja: 14 wrz 2017, 09:54

Re: Przelew wierzytelności z rachunku bankowego

Post autor: Bernard » 15 lut 2018, 23:10

Nie znam się, ale w dokumencie pt. "Instrukcja prawnych form zabezpieczeń wierzytelności banku w BS w Prabutach" (https://www.bsprabuty.pl/info/Zalacznik ... iBanku.pdf) na stronie 27 czytamy: "Umowa cesji wierzytelności z tytułu rachunku bankowego zawarta pomiędzy bankiem a klientem posiadającym rachunek w tym banku, jest z mocy prawa nieważna; art. 509 k.c. stanowi, że wierzytelność może być przeniesiona na osobę trzecią, a bank nie jest osobą trzecią, ale dłużnikiem wierzytelności, ponadto jeśli dług i wierzytelność dotyczą jednej osoby to wskutek konfuzji następuje wygaśnięcie zobowiązania".
hal9000
Posty: 15
Rejestracja: 09 lut 2018, 17:29

Re: Przelew wierzytelności z rachunku bankowego

Post autor: hal9000 » 15 lut 2018, 23:21

Akurat czytam z komentarza: "Konieczność występowania w stosunku przelewu osoby trzeciej (nabywcy). Umowa przewłaszczenia lokaty pieniężnej na zabezpieczenie na rzecz banku-depozytariusza jest nieważna. Nie można przenieść własności środków pieniężnych na zabezpieczenie swoich zobowiązań wobec banku, skoro tenże bank na podstawie umowy rachunku bankowego był właścicielem tychże środków pieniężnych. Umowa taka nie może też być uznana za cesję wierzytelności, gdyż, jak wynika z art. 509 § 1, umowa przelewu polega na przeniesieniu przez wierzyciela wierzytelności na osobę trzecią, a nie na dłużnika (wyrok SA w Poznaniu z 10 października 1996 r., I ACr 553/96, Rej. 1996, nr 12, s. 76)".

Czy to oznacza, że jest poważny problem z nową stroną internetową (www.gapowicze.pl)?
Jeśli gapowicz odnajdzie się na tej giełdzie i będzie chciał usunąć z niej swoje dane (poprzez wykup własnego długu), to taka umowa będzie nieważna, bo gapowicz nie jest "osobą trzecią" (art. 509 KC)? Czyli dłużnik nie może być cesjonariuszem wierzytelności wobec siebie samego (cesjonariuszem własnego długu)? Szkoda, bo zawsze byłoby taniej.
hal9000
Posty: 15
Rejestracja: 09 lut 2018, 17:29

Re: Przelew wierzytelności z rachunku bankowego

Post autor: hal9000 » 16 lut 2018, 22:47

Prof. Karasek-Wojciechowicz w "Prawo bankowe. Komentarz" (Zakamycze 2005) pisze tak:

"Przeniesienie wierzytelności o wypłatę lokaty na bank-depozytariusza oznacza, iż wierzytelność przenoszona jest na dłużnika. Pogląd większościowy wyklucza dopuszczalność takiej czynności (I. Heropolitańska, Zabezpieczenie..., s. 214; E. Płonka, "Przewłaszczenie" lokaty pieniężnej..., s. 78 i n.; wyrok SA w Poznaniu z dnia 10 października 1996 r., I ACr 553/96, s. 76-78). Podkreśla się, iż art. 509 k.c. dopuszcza przelew jedynie na osobę trzecią, nie zaś na dłużnika. Prezentowany jest także pogląd przeciwny (M. Pazdan, Przelew..., s. 128; I. Karasek, Cesja lokaty pieniężnej na rzecz banku-depozytariusza (w:) Profesjonalny serwis bankowy), iż art. 509 k.c. nie zakazuje takiego przelewu, albowiem przepis ten nie określa cesjonariusza jako jedynie "osoby trzeciej". Przelew wierzytelności na dłużnika nie mógłby prowadzić do confusio (a taki skutek powszechnie jest przyjmowany), gdyby uznać go za sprzeczny z prawem. Gdyby w istocie był sprzeczny z prawem, nie następowałoby przeniesienie wierzytelności i nie dochodziłoby do jej wygaśnięcia na podstawie confusio. Przelew taki jest dopuszczalny, tyle że z zasady pociągałby on wygaśnięcie wierzytelności ze względu na połączenie pozycji prawnej dłużnika i wierzyciela w jednym ręku. W razie jednak cesji na zabezpieczenie confusio nie nastąpi, a to ze względu na powierniczy jedynie charakter przelewu (M. Pazdan, Przelew..., s. 128). Skutek wygaśnięcia wierzytelności spowodowany zjednoczeniem się długu i wierzytelności w jednym ręku doktryna wyprowadza z istoty (natury) zobowiązania (R. Longchamps de Berier, Zobowiązania..., s. 410; W. Czachórski, Zobowiązania...., s. 355). Teza taka jest wynikiem założenia, że po zejściu się długu i wierzytelności w jednym ręku nie istnieje interes w dalszym trwaniu wierzytelności; brak jest i sensu, i możliwości dochodzenia zaspokojenia. W przypadku jednak cesji na zabezpieczenie sytuacja jest odmienna. Beneficjent zabezpieczenia ma interes w tym, by wierzytelność, którą nabył, a której zarazem jest dłużnikiem, trwała nadal, aż do chwili podjęcia decyzji w przedmiocie skorzystania z zabezpieczenia. Beneficjent zabezpieczenia może wszak nie korzystać z niego, sięgając do zabezpieczenia innego (zob. szerzej I. Karasek, Cesja lokaty pieniężnej na rzecz banku-depozytariusza.... (w:) Profesjonalny serwis bankowy). Interes polegający w uzyskaniu zabezpieczenia na własnej wierzytelności powstanie zawsze, gdyby w konkretnej sytuacji wyłączone było potrącenie. Wówczas nabycie tej wierzytelności na zabezpieczenie stworzy możliwość skompensowania wzajemnych wierzytelności. Gdyby jednak cesja na zabezpieczenie miała prowadzić do obejścia przepisów zakazujących potrącenia (np. po dokonaniu cesji zostałoby otworzone postępowanie upadłościowe w stosunku do ustanawiającego zabezpieczenie), byłaby na podstawie art. 58 k.c. nieskuteczna. Inną racją, która przemawia za wykluczeniem confusio jest fakt, iż cesja na zabezpieczenie jest rozporządzeniem wierzytelnością pod warunkiem. Do chwili ziszczenia się warunku nie przysługuje ona jeszcze beneficjentowi ostatecznie ("w pełni"); warunek może się nie ziścić. Nawet jednak w razie ziszczenia się bądź odpadnięcia warunku przy zachowaniu pozostałej "części" czynności, kiedy to nabycie w sferze skutków rzeczowych stanie się definitywne, nadal nie będzie ono takim w sferze obligacyjnej. Do zaspokojenia może dojść w inny sposób wybrany przez wierzyciela. Interes w dalszym istnieniu przeniesionej na zabezpieczenie wierzytelności dopiero wówczas przestaje istnieć, gdy beneficjent zabezpieczenia wyrazi wolę sposobu zaspokojenia zabezpieczanej wierzytelności poprzez wykorzystanie wierzytelności przeniesionej na jego zabezpieczenie. Oświadczenie to spowoduje confusio, a zatem umorzenie jego długu (zobowiązania do wypłaty lokaty pieniężnej) i przez to powstanie przysporzenie w jego majątku, co jednocześnie zaspokoi jego interes związany z niespłaconą zabezpieczaną wierzytelności (z tytułu kredytu); zob. szerzej I. Karasek, Cesja lokaty pieniężnej na rzecz banku-depozytariusza.... (w:) Profesjonalny serwis bankowy)".
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości