Strona 1 z 1

oświadczenie przy wekslu (rozdzielność majątkowa)

: 09 mar 2011, 12:53
autor: amra0
Przy podpisywaniu weksla zażyczyliśmy sobie oświadczenia nast. treści:

"Oświadczam, iż na mocy aktu notarialnego/orzeczenia sądowego* z dnia ................
została wprowadzona rozdzielność majątkowa pomoiędzy mną a moim małżonkiem/małżonką ............................................."
(imię i nazwisko)
.......................
(podpis)
Stwierdzam własnoręczność podpisu

...........................................
(data i podpis)

Pytanie: czy wystarczy samo oświadczenie (jeśli tak to na mocy jakich przepisów) czy też powinniśmy podpiąć pod oświadczenie kserokopię aktu notarialnego.

Re: oświadczenie przy wekslu (rozdzielność majątkowa)

: 09 mar 2011, 12:57
autor: Lech
"Wystarczy" do czego?

Rozdzielność majątkowa to stan faktyczny, który istnieje bez względu na złożone oświadczenia. W przypadku remitenta zależeć mu będzie na otrzymaniu wiarygodnej informacji, że rozdzielność istnieje. Wówczas może zgodzić się na podpisanie weksla przez jednego z małżonków. Taką wiarygodną informacją może być żądanie do wglądu oryginału odpowiedniego aktu notarialnego lub orzeczenia sądu.