Ogłoszenia 2020

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5551
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 23 mar 2020, 10:35

MSiG 3 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 20/19)
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Pawła Pasternaka o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Pawła Pasternaka (który to
weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A.
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu*).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

MSiG 13 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku,
XII Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt XII Ns 85/19 toczy się
postępowanie wszczęte z wniosku PKO Leasing S.A. z siedzibą
w Łodzi o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
dnia 22 maja 2017 roku przez Magdalenę Dzierbicką.
Sąd wzywa posiadacza powyższego weksla, aby w terminie
60 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd
wyda postanowienie o umorzeniu weksla.

MSiG 14 stycznia 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa,
w sprawie toczącej się pod sygn. akt VI Ns 192/19 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą
w Warszawie z udziałem uczestników Adama Iwaniec, Marty
Iwaniec o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„Weksel WARSZAWA dnia 23 kwietnia 2010 na . . . . . . . . . . . . . . .
zapłac . . . . . . . . . . . za ten weksel na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . .
sumę . . . . . . . . . . . . . . . . Płatny w . . . . . . . . . . . . . . .” podpisany
przez Adama Iwaniec i Martę Iwaniec, z podanymi po lewej
stronie, obok podpisów, numerami PESEL - przy czym słowa
„WARSZAWA”, „23 kwietnia 2010”, podpisy oraz numery
PESEL są umieszczone na wekslu pismem ręcznym, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, pod
rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 15 stycznia 2020

Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GNs 8/19.
[BMSiG-1526/2020]
Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, informuje,
iż w tutejszym wydziale toczy się sprawa z wniosku
Santander Bank Polska S.A. w Warszawie z udziałem Wacława
Korzeniowskiego o umorzenie weksla in blanco i w związku
z powyższym wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla in blanco wystawionego na zlecenie Banku Zachodniego
WBK S.A., opatrzonego podpisem wystawcy o treści
„Wacław Korzeniowski, 33-100 Tarnów, Czarna Droga 57,
46060401690”, aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel sądowi.
W przypadku niezgłoszenia się posiadaczy tego weksla sąd
wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 16 stycznia 2020
Sąd Rejonowy w Wolsztynie, I Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza
2, 64-200 Wolsztyn, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt I Ns 167/19 z wniosku Farofarm Sp. z o.o. z siedzibą
w Powodowie z udziałem uczestników: Kaczmarek
Electric S.A., Piotra Miterskiego i Anety Miterskiej o uznanie
weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści: Strona wierzchnia - „Wolsztyn,
dnia 22 czerwca 2016 r. na sumę 100.000 zł (słownie sto
tysięcy złotych 00/100) Dnia………. zapłacę za ten kaucyjny
weksel na rzecz Kaczmarek Electric Spółka Akcyjna z siedzibą
w Wolsztynie sumę ………………… złotych
(słownie:……………………… złotych) Nie na zlecenie
Weksel płatny w ……………………. Podpis
wystawcy……………………..”
Na rewersie weksla widniały: oświadczenie Pani Anety
Miterskiej o treści „Poręczam za wystawcę”, opatrzone
jej własnoręcznym podpisem i adnotacja: „Do niniejszego
weksla niezupełnego zostało sporządzone w dniu
22 czerwca 2016 r. porozumienie wekslowe, określające
zasady wypełnienia weksla.”, aby w terminie 60 dni od
ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Wolsztynie, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 12/19, z wniosku Idea Getin Leasing S.A.
z siedzibą we Wrocławiu przy udziale Tomasza Joksa, wzywa
posiadacza zaginionego weksla, wystawionego przez Tomasza
Joksa (Joks), będącego wekslem niezupełnym w chwili
wystawienia (zawierającym jedynie słowa „weksel” „dnia”,
„r.”, „Na” „zapłac”, „za ten”, „weksel na zlecenie”, „sumę”,
„Płatny” oraz podpis wystawcy), aby w terminie 60 dni od
dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
zgłosił się i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 17 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się sprawa pod sygn. akt I Ns 208/19 z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestników Ilony Kowalczyk
i Adama Kowalczyka o uznaniu za umorzone:
1. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
100.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel
na zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
2. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
20.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać....za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
3. dwóch zaginionych weksli własnych in blanco zawierających
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
20.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać....za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
4. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
5.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści;
5. jednego zaginionego weksla własnego in blanco zawierającego
na stronie wierzchniej następującą treść „urzędowy
blankiet wekslowy do sumy wekslowej nieprzekraczającej
10.000 zł; dnia 18 stycznia 2005, Na zapłać.... za ten weksel na
zlecenie sumę Płatny ”
oraz podpisy wystawców Adama Kowalczyka i Ilony Kowalczyk,
a na stronie spodniej brak treści.
Sąd wzywa posiadacza weksli, aby w terminie 60 dni od daty
ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał posiadane
weksle Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksli za umorzone.

MSiG 22 stycznia 2020
W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiud,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt V GNs 15/19)
o umorzenie zaginionego weksla in blanco, wystawionego
przez Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 166428,
zawartej między Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu a Pawłem
Pasternakiem w dniu 27 lutego 2019 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział
XV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt XV GNs 12/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco, wystawionego przez
Pawła Pasternaka na rzecz Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
na zabezpieczenie roszczeń z umowy leasingu operacyjnego
z dnia 27 lutego 2019 r., nr 166477.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 7/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Stefana Szczurowskiego w celu zabezpieczenia roszczeń
wynikających z umowy pożyczki nr 26429/P zawartej w dniu
8.03.2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 27 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 8/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez DYM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu operacyjnego nr 166881 z dnia 7 marca 2019 r. zawartej
między Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu
oraz DYM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 28 stycznia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 14/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 166433 zawartej
w dniu 27 lutego 2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5551
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 31 mar 2020, 11:50

MSiG 12 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 11/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Karola Kruzela i Mirosława Kruzela o umorzenie
weksla in blanco, wystawionego przez Karola Kruzela
i poręczonego przez Mirosława Kruzela (który to weksel,
Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą
zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy pożyczki
nr 26065/P).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej.

MSiG 17 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejski Fundusz Leasingowy Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 28/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez uczestników Przemysława
Chrupek oraz Bogdana Chrupek prowadzących działalność
gospodarczą EM GROUP s.c. Przemysław Chrupek,
Bogdan Chrupek w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 17649/O1/18,
którą zawarli wnioskodawca i uczestnicy.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 25 lutego 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział V Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu (sygn.
akt V GNs 31/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Adrianę Krzyżaniak w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 35910/P/17, zawartej między Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. we Wrocławiu a Adrianą Krzyżaniak w dniu
30 stycznia 2017 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 13/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Pawła Pasternaka w celu zabezpieczenia
wierzytelności wnioskodawcy z tytułu umowy leasingu operacyjnego
nr 166481 z dnia 27 lutego 2019 r. zawartej pomiędzy
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Pawłem
Pasternakiem, prowadzącym działalność gospodarczą Usługi
Transportowe Paweł Pasternak.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

MSiG 28 lutego 2020

Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GNs 3/19.
[BMSiG-10491/2020]
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r.
Prawo wekslowe wzywa się posiadaczy zaginionego weksla
in blanco, wystawionego przez Danutę Plewę na zlecenie SELGROS
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (obecnie TRANSGOURMET
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), o treści: „...,
dnia... 19... r. Na... zapłac.... za ten... weksel na zlecenie... sumę...
Płatny”, aby w terminie 60 dni (sześćdziesięciu dni) od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Ostrołęce, pod rygorem uznania weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5551
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 09 kwie 2020, 12:44

MSiG 2 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu
(sygn. akt IV GNs 23/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez Jacka Mikołowskiego
w celu zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu operacyjnego nr 29621/G/19 z dnia 8 stycznia 2019 r.
zawartej między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, a Jackiem Mikołowskim.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie 60
dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wydział IV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 18/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego przez PAPAS Sp.j.
S.M.A.B. Bartosz z siedzibą w Lesznie w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 18907/Pł/17 z dnia 23 lutego 2017 r. zawartej między
Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, a PAPAS Sp.j. S.M.A.B. Bartosz z siedzibą
w Lesznie.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego
terminu będzie skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 3 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
w sprawie o sygn. akt VI Ns 567/19 z wniosku Banku BPH S.A.
w Warszawie o umorzenie siedmiu weksli, wzywa posiadaczy
weksli in blanco wystawionych przez Blankę Ławecką,
stanowiących zabezpieczenie wierzytelności wynikającej
z umowy kredytu hipotecznego nr 3402/302000-7656/2006
z dnia 11 sierpnia 2006 r., do zgłoszenia się i okazania weksli
sądowi w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia ogłoszenia,
pod rygorem uznania weksli za umorzone.

MSiG 4 marca 2020

Przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu pod sygnaturą
akt I Ns 146/19 toczy się sprawa z wniosku Banku BPH S.A.
w Gdańsku o umorzenie weksla.
Wzywa się posiadacza zaginionego „wekslu In blanco
wystawionego przez Jarosława Tomczyka na urzędowym
blankiecie wekslowym opłaconym do sumy wekslowej
nieprzekraczającej 10.000 zł. Z podpisem Tomczyk. Płatny
Bank Przemysłowo Handlowy PBK SA Oddział Wałbrzych”
do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla Sądowi pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 5 marca 2020

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, sygn. akt XIII Ns 833/19.
[BMSiG-11984/2020]
Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się
postępowanie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Bank Polski S.A. o uznanie za umorzony wekslu niezupełnego
wystawionego przez Agnieszkę Lemański i Sebastiana Lemańskiego
tytułem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP SA
z tytułu umowy kredytowej nr 203-1222721797/622/2006
z dnia 18.10.2006 r. kredyt 91173,24 CHF.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia niniejszego ogłoszenia
i do okazania wekslu Sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie,
uznające weksel za umorzony.

MSiG 6 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 25/19, z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Active Hotel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wzywa posiadacza
zaginionego weksla, wystawionego przez Active Hotel
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, będącego wekslem niezupełnym
w chwili wystawienia (w tym niezawierającym sumy
wekslowej), aby w terminie 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosił się
i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, w sprawie prowadzonej pod
sygn. akt IV GNs 22/19, z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy udziale
Krzysztofa Cempla (Cempel), wzywa posiadacza zaginionego
weksla, wystawionego przez Krzysztofa Cempla, będącego
wekslem niezupełnym w chwili wystawienia (w tym niezawierającym
sumy wekslowej), aby w terminie 60 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
zgłosił się i okazał Sądowi ten weksel, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 9 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział
XV Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Idea Getin
Leasing S.A. we Wrocławiu (sygn. akt XV GNs 7/19) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez
DYM-BUD Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu sprzętu budowlanego
- agregatu tynkarskiego Kaleta 5S z pokrywą do silomatu,
VIN/nr seryjny 5131, rok. prod. 2019, o wartości 18.500 zł,
zawartą przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 11 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przy udziale
Łukasza Drogosza, prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 26/19,
wzywa posiadacza zaginionego weksla niezupełnego (in blanco)
podpisanego przez Łukasza Drogosza, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia.
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu wekslu.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy Spółki Akcyjnej we Wrocławiu przy udziale
Braincode Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kościerzynie,
prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 27/19, wzywa
posiadacza zaginionego weksla niezupełnego (in blanco) podpisanego
w imieniu Braincode Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kościerzynie, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia.
Brak zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem
orzeczenia o umorzeniu weksla.

MSiG 16 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
VI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt VI Ns 599/19
o umorzenie weksli, wzywa posiadaczy czterech weksli własnych
in blanco z wystawienia Elizy Graczyk i Krzysztofa Graczyk,
stanowiących zabezpieczenie ubezpieczyciela PZU S.A.
udzielającego Elizie Graczyk i Krzysztofowi Graczyk przejściowego
zabezpieczenia kredytu w formie ubezpieczenia
kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. na podstawie umowy
nr 203-121272797/145/2006 z dnia 24 marca 2006 roku, do
zgłoszenia się i okazania weksla sądowi, w terminie 60 dni od
dnia ogłoszenia, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 25 marca 2020

Sąd Rejonowy dla Łodzi-
-Widzewa w Łodzi, VIII Wydział Cywilny, sygn. akt
VIII Ns 488/19.
[BMSiG-15947/2020]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, VIII Wydział
Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco
o treści: „Lubin, dnia 25 kwietnia 2019 na… Dnia… zapłacę
(zapłacimy) bez protestu za ten weksel własny na PKO
Leasing SA z siedzibą w Łodzi sumę… płatny…” opatrzony
w miejscu wystawcy podpisem Mirosława Kuca oraz na
odwrocie, pod dopiskiem „Poręczam” podpis Elżbiety Kuca
do zgłoszenia w ciągu sześćdziesięciu dni do okazania wekslu
sądowi w terminie od dnia pojawienia się ogłoszenia.

MSiG 26 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 10/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Jana Kulczyka, Mariusza Kulczyka, Mateusza
Kulczyka, o umorzenie weksla in blanco, wystawionego
przez Jana Kulczyka, którego poręczycielami byli Mariusz Kulczyk,
Mateusz Kulczyk (który to weksel, zgodnie z deklaracją
wekslową, Idea Getin Leasing S.A. ma prawo wypełnić na
sumę odpowiadającą zadłużeniu wystawcy z tytułu umowy
leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
w V Wydziale Gospodarczym (sygn. akt V GNs 23/19),
toczy się sprawa z wniosku Idea Getin Leasing S.A. we Wrocławiu
przy udziale Piotra Przymus o umorzenie weksla
in blanco, wystawionego przez Piotra Przymus (który to
weksel, zgodnie z deklaracją wekslową, Idea Getin Leasing S.A.
ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą zadłużeniu
wystawcy z tytułu umowy leasingu/pożyczki/najmu).
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 9/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Jana Kulczyka i poręczonego przez
Mariusza Kulczyka oraz Mateusza Kulczyka, w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy pożyczki nr 26472/P
zawartej w dniu 11.03.2019 r. przez wnioskodawcę i uczestnika
Jana Kulczyka.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie
skutkował uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 30 marca 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
w sprawie I Ns 1134/19 z wniosku Santander Leasing S.A.
w Poznaniu przy udziale Haliny Salamon i Henryka Salamon
o umorzenie weksla, wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 8 lutego 2018 r. na zabezpieczenie
umowy leasingu nr NP6/00236/2018, podpisanego
przez Halinę Salamon jako wystawcę, a Henryka Salamon
jako poręczyciela, do zgłoszenia się w terminie 60 dni od dnia
ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 31 marca 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą
we Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 17/19) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, wystawionego przez Krzysztofa
Boryszewskiego w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 21019/Pł/18 zawartej
w dniu 27.04.2018 r. przez wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie
skutkował uznaniem weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 19/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Adriana Krzyżaniaka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 35907/P/17 zawartej w dniu 30.01.2017 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 1 kwietnia 2020

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Idea Getin
Leasing spółki akcyjnej we Wrocławiu przy udziale Jana Kulczyka,
Mariusza Kulczyka, Mateusza Kulczyka, prowadzonej
pod sygnaturą akt V GNs 11/19, wzywa posiadacza zaginionego
weksla niezupełnego (in blanco), podpisanego przez
Jana Kulczyka i w charakterze poręczycieli przez Mariusza
Kulczyka i Mateusza Kulczyka, do zgłoszenia się i okazania
weksla Sądowi w terminie 60 dni od daty ogłoszenia. Brak
zgłoszenia w tym terminie będzie skutkował wydaniem orzeczenia
o umorzeniu wekslu.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Idea Getin
Leasing spółki akcyjnej we Wrocławiu przy udziale Patmar
Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi,
prowadzonej pod sygnaturą akt V GNs 14/19, wzywa posiadacza
zaginionego weksla niezupełnego (in blanco) podpisanego
przez Marcina Andrychowskiego w imieniu Patmar
Transport spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi,
do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni
od daty ogłoszenia. Brak zgłoszenia w tym terminie będzie
skutkował wydaniem orzeczenia o umorzeniu wekslu.

MSiG 3 kwietnia 2020

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ogłasza,
że w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku
Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu przy uczestnictwie
Dariusza Bednarza o umorzenie weksla (sygnatura
akt I Ns 1265/19), wzywa posiadacza weksla in blanco wystawionego
dnia 22 sierpnia 2016 r. na zabezpieczenie umowy
leasingu nr NC8/00010/2016, na którym jako wystawca podpisał
się Dariusz Bednarz, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni i do okazania weksla tutejszemu Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5551
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2020

Post autor: Lech » 21 kwie 2020, 11:54

MSiG 10 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 16/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Piotra Krawczyka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 29505/G/18 zawartej w dniu 13 grudnia 2018 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejski Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt
IV GNs 21/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco
wystawionego przez Stanisława Tomaszka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu operacyjnego
nr 59345/Kr/18, zawartej w dniu 28 maja 2018 r. przez
wnioskodawcę i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 14 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IV Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu
Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (sygn.
akt IV GNs 30/19) o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez Piotra Antoniaka w celu zabezpieczenia
roszczeń wynikających z umowy leasingu finansowego
nr 24822/Ki/19 zawartej w dniu 11.06.2019 r. przez wnioskodawcę
i uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla
Sądowi.

MSiG 21 kwietnia 2020

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 17/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Bimerg Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim o umorzenie weksla, weksla
in blanco wystawionego przez Bimerg Sp. z o.o. z siedzibą
w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących powstać w wyniku niewykonania umowy leasingu
operacyjnego nr 18981/PŁ/l 7 z dnia 6 marca 2017 r., zawartej
między Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. we Wrocławiu
a Bimerg Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
podlegającego ewentualnemu wypełnieniu wg deklaracji
wekslowej zamieszczonej w pkt 15 umowy leasingu.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu 60
dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, ul. Poznańska 20.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
w XV Wydziale Gospodarczym (sygn. akt XV GNs 25/19),
toczy się sprawa z wniosku Europejskiego Funduszu Leasingowego
S.A. we Wrocławiu przy udziale Agaty Grzybowskiej
o umorzenie weksla, weksla in blanco wystawionego przez
Agatę Grzybowską w celu zabezpieczenia roszczeń mogących
wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego nr 29578/G/18 z dnia
20 grudnia 2018 r., zawartej między Europejskim Funduszem
Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Agatą Grzybowską,
podlegającego ewentualnemu wypełnieniu wg deklaracji
wekslowej zamieszczonej w pkt 15 umowy leasingu.
Wzywa się posiadacza powyższego weksla, aby w ciągu
60 dni od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, ul. Poznańska 20.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
(o sygn. akt V GNs 28/19) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco, wystawionego przez Roberta Nogala w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 24440/Lu/18 zawartej między Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu, a Robert Nogal,
w dniu 13 czerwca 2018 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
V Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. we Wrocławiu
(o sygn. akt V GNs 29/19) o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Kamilę Nowacką w celu zabezpieczenia
roszczeń mogących wyniknąć z umowy leasingu
operacyjnego nr 19612/P/17 zawartej między: Europejski
Fundusz Leasingowy S.A. we Wrocławiu a Kamila Nowacka
w dniu 17 lipca 2017 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie i okazał
posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
Kontakt szyfrowany przez aplikację Telegram - @LechMa
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości