Ogłoszenia 2018

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4972
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 16 sty 2018, 09:25

MSiG 10 stycznia 2018

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 4/17 wzywa posiadacza zaginionego
weksla własnego in blanco zawierającego podpis
wystawcy Michała Antoszewskiego do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni i okazania weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XV Wydział Gospodarczy sygn. akt XV GNs 11/.
[BMSiG-632/2018]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Agnieszkę Talar prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą AUTO-TRANSPORT Agnieszka Talar na rzecz Shell
Polska spółki z o.o. w Warszawie na zabezpieczenie wszelkich
roszczeń Shell Polska spółki z o.o. w Warszawie wynikających
lub mogących wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z tytułu
wzajemnych kontaktów gospodarczych, w tym w szczególności
z tytułu zawartych między stronami umów, m. in. umowy
o wydanie i używanie kart euroShell z 18 września 2015 roku,
którego sposób wypełnienia został uregulowany w porozumieniu
wekslowym z 18 września 2015 roku, do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 151/17 toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie dwóch weksli wystawionych przez Marka
Akińcza na zlecenie Zych i Staszewski sp. z o.o. z siedzibą
w Antoniewie.
Sąd wzywa posiadacza zagonionych weksli, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksle Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksle za umorzone.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4972
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2018

Post autor: Lech » 11 lut 2018, 16:43

MSiG 17 stycznia 2018

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
III Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt III Ns 1712/16,
toczy się postępowanie o umorzenie weksla niezupełnego -
in blanco wystawionego 26 października 2006 roku, na rzecz
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, podpisanego przez Barbarę Kaź-
mierczak i Kazimierza Kaźmierczaka.
Wzywa się posiadacza weksla do zgłoszenia się w ciągu sześć-
dziesięciu dni od dnia publikacji ogłoszenia i do okazania
weksla sądowi, pod rygorem wydania przez sąd orzeczenia
o umorzeniu weksla.
Wnioskodawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna w Warszawie - Oddział 5 w Łodzi.

MSiG 23 stycznia 2018

Przed Sądem Rejonowym w Łomży, I Wydział Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 715/17
z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku z udziałem
Elżbiety Sulimierskiej, Stanisława Sulimierskiego o umorzenie
weksla.
Na podstawie art. 96 prawa wekslowego Sąd wzywa posiadacza
zaginionego wekslu do zgłoszenia się w ciągu 60 dni
i okazania wekslu Sądowi - pod rygorem niezgłoszenia się
w powyższym terminie, wydania przez Sąd orzeczenia uznającego
weksel za umorzony.

MSiG 24 stycznia 2018

Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 247/17.
[BMSiG-2754/2018]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Zbigniewa Jastrzębskiego
i Janiny Rotter-Jastrzębskiej, Marka Rotter, o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego dnia 10 września
2002 roku w Gdańsku przez Zbigniewa Jastrzębskiego, Janinę
Rotter-Jastrzębską, Marka Rotter.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 26 stycznia 2018

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, ulica Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt IV GNs 14/17/S
z wniosku Antoniego Gagatka przy uczestnictwie Halszki 28
Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki Komandytowo-Akcyjnej w Krakowie o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści: „Weksel własny. Kraków, dnia
8 sierpnia 2014 r. Działając w imieniu spółki pod firmą Halszki
28 Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna w Krakowie, zobowiązuje się,
że spółka pod firma Halszki 28 Wawel Service spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
w Krakowie zapłaci bez protestu za ten weksel własny na
rzecz Antoniego Gagatka prowadzącego działalność jako
Firma Usługowa ELGA Antoni Gagatek, ul. Nowa Górka 7,
31-235 Kraków, lecz nie na jego zlecenie, kwotę 52.391,96 PLN
(pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych
i dziewięćdziesiąt sześć groszy). Przedstawić do zapłaty
w dniu 31 grudnia 2015 roku. Płatny w Krakowie, Plac Na
Groblach 21. (podpis osób uprawnionych do reprezentacji
wystawcy weksla) - Bogusław Maciaś - podpis własnoręczny”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 31 stycznia 2018

Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 217/17.
[BMSiG-3885/2018]
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego przez Pawła Ryszkiewicza na rzecz
Pawła Kaczyńskiego do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od daty ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

MSiG 1 lutego 2018

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział
IX Cywilny, w sprawie o sygn. akt IX Ns 41/17 prowadzonej
z wniosku Banku Zachodniego WBK Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu przy udziale Alfreda Balcerka i Bogumiły Balcerek
o uznanie weksla za umorzony wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco wystawionego w dniu 12 czerwca
2006 r. przez uczestnika Alfreda Balcerka na zlecenie wnioskodawczyni
Banku Zachodniego WBK Spółki Akcyjnej z siedzibą
we Wrocławiu do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia i do okazania
weksla tutejszemu Sądowi, pod rygorem uznania weksla
za umorzony.

***

A) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, ulica Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt IV GNs 15/17/S
z wniosku Antoniego Gagatka przy uczestnictwie Millenia Fort
- Inwestycje 2 Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego o treści:
„Weksel własny. Kraków, dnia 8 sierpnia 2014 r. Działając
w imieniu spółki pod firmą Millenia Fort Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Wawel Service spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą w Krakowie, zobowiązuje się, że spółka pod firmą
Millenia Fort Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel
Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie zapłaci bez
protestu za ten weksel własny na rzecz Antoniego Gagatek
prowadzącego działalność jako Firma Usługowa ELGA Antoni
Gagatek, ul. Nowa Górka 7, 31-235 Kraków, lecz nie na jego
zlecenie, kwotę 17.343,33 PLN (siedemnaście tysięcy trzysta
czterdzieści trzy złote i trzydzieści trzy grosze). Przedstawić do
zapłaty w dniu 31 grudnia 2015 roku. Płatny w Krakowie, Plac
Na Groblach 21. (podpis osób uprawnionych do reprezentacji
wystawcy weksla) - Grzegorz Grzyb - podpis własnoręczny”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.
B) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
IV Wydział Gospodarczy, ulica Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt IV GNs 15/17/S
z wniosku Antoniego Gagatka przy uczestnictwie Millenia Fort
- Inwestycje 2 Wawel Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego o treści:
„Weksel własny. Kraków, dnia 8 sierpnia 2014 r. Działając
w imieniu spółki pod firmą Millenia Fort Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Wawel Service spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna
z siedzibą w Krakowie, zobowiązuje się, że spółka pod firmą
Millenia Fort Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel
Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie zapłaci bez
protestu za ten weksel własny na rzecz Antoniego Gagatek
prowadzącego działalność jako Firma Usługowa ELGA Antoni
Gagatek, ul. Nowa Górka 7, 31-235 Kraków, lecz nie na jego
zlecenie, kwotę 6.435,88 PLN (sześć tysięcy czterysta trzydzieści
pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy). Przedstawić do
zapłaty w dniu 31 lipca 2016 roku. Płatny w Krakowie, Plac
Na Groblach 21. (podpis osób uprawnionych do reprezentacji
wystawcy weksla) - Grzegorz Grzyb - podpis własnoręczny”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 9 lutego 2018

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy, sygn. akt
IV GNs 8/17.
[BMSiG-5314/2018]
W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IV Wydział Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku
Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (sygn. akt IV GNs 8/17) o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, tj. wystawionego przez uczestnika w celu
zabezpieczenia roszczeń mogących wyniknąć z umowy
leasingu nr 38862/Rz/17 z dnia 16 maja 2017 r. zawartej mię-
dzy Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. z siedzibą
we Wrocławiu a Lucyną Szatkowską.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi. Bezskuteczny upływ
zakreślonego terminu będzie skutkował uznaniem weksla
za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, w sprawie o sygn. akt IV Po 6/18
toczy się postępowanie z wniosku G2A.COM sp. z o.o. w Krakowie
o umorzenie zaginionego weksla przy udziale Pawła
Rak.
Przedmiotem sprawy jest weksel in blanco niewypełniony,
wystawiony przez uczestnika Pawła Rak na zabezpieczenie
obowiązku zapłaty kary umownej zastrzeżonej na wypadek
naruszenia zobowiązania do zachowania poufności.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla,
aby w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i okazali
go, gdyż w przeciwnym razie weksel ten może zostać
umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość