Ogłoszenia 2017

Ogłoszenia z Monitora Sądowego o utraconych wekslach. Możesz sprawdzić, czy wręczony ci weksel nie jest właśnie umarzany.
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 18 sty 2017, 19:58

MSiG 9 stycznia 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie,
II Wydział Cywilny, ogłasza, iż prowadzi z wniosku Leasing
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
z udziałem Soho Derelopment S.A. w Warszawie postępowanie
w sprawie o sygn. akt II Ns 1058/16 - o umorzenie weksla
in blanco o treści:
„. . . . . . ., dnia . . . . r. Na . . . . . . . . . zapłać . . . . . . za ten . . . . . . .
weksel na zlecenie. . . . . . . . . sumę . . . . . . . . . Płatny . . . . . . . . .”
Na którym znajdowała się pieczęć firmowa wystawcy o treści:
SOHO DEYELEPMENT SA, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa,
NIP: 526-10-29-318 REGON: 010964606, oraz dwie pieczątki
imienne o treści: (1) Maciej Pietras - Prokurent i nieczytelny
podpis na niej oraz (2) Mariusz Omieciński - Członek Zarządu
z podpisem czytelnym: M. Omieciński”.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie
wzywa posiadacza opisanego weksla do zgłoszenia się do
Sądu w ciągu 60 dni od daty ukazania się mniejszego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku toczy się
pod sygn. XII Ns 3159/15 postępowanie z wniosku Banku Polska
Kasa Opieki S.A. w Warszawie o umorzenie 7 weksli własnego
„in blanco” wystawionych przez Bogumiłę Radzicką
i Czesława Radzickiego na urzędowych blankietach wekslowych
do sumy wekslowej nieprzekraczającej w przypadku
pięciu weksli 100.000 zł oraz w przypadku dwóch weksli
nie przekraczających kwoty 50.000 zł, zawierających treść:
„_dnia_Na_zapłac._za ten weksel na zlecenie_sumę_płatny”
płatnego zgodnie z porozumieniem wekslowym w Banku Polska
Kasa Opieki S.A. V Oddział w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia i okazania weksla sądowi.
Jeżeli w ciągu terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie
zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie, uznające weksel
za umorzony.

MSiG 10 stycznia 2017
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie toczącej się pod sygn. akt V GNs 2/16 z wniosku
„VBH POLSKA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie przy udziale uczestnika GORAN Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Białej Niżnej o uznanie weksla za
umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
własnego o treści:
1. strona wierzchnia - weksel in blanco na standardowym
druku, nie wypełniony, zawierający pieczęć firmową
wystawcy weksla o treści: „Goran Sp. z o.o. Biała Niżna 441,
33-330 Grybów, tel. 18 440 84 00, fax 18 449 69 74, województwo
małopolskie (3), Identyfikator 000057879, NIP 738-
000-65-08” oraz dwa podpisy nieczytelne;
2. strona spodnia - „poręczam. Krzysztof Pruszyński”, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Nowym Sączu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 12 stycznia 2017

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, postanowieniem
z dnia 22.06.2016 r. wydanym w sprawie XIII Ns 497/16, umorzył
weksel in blanco wystawiony przez Ewę Kaźmierczak
i poręczony przez Krzysztofa Kaźmierczaka w celu zabezpieczenia
roszczeń Futura Leasing S.A. w Gdańsku, wynikających
z umowy leasingu nr 402855 z dnia 2.08.2012 r. oraz
umorzył weksel in blanco wystawiony przez Ewę Kaźmierczak
i poręczony przez Krzysztofa Kaźmierczaka w celu zabezpieczenia
roszczeń Futura Leasing S.A. w Gdańsku, wynikających
z umowy o oświadczenie usług kompleksowej usługi serwisowej
nr 402855/S z dnia 2.08.2012 r.

MSiG 17 stycznia 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziale Cywilnym, w sprawie II Ns 528/16, toczy się postępowanie
o umorzenie dwóch zaginionych weksli in blanco,
wystawionych przez Lidię Budek i Arkadiusza Budek w dniu
27 lutego 2001 r. w celu zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego
Lidii Budek i Arkadiuszowi Budek przez Powszechny
Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie
umowy kredytowej z dnia 27 lutego 2001 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia i do okazania weksli Sądowi.
Jeżeli w wyżej wymienionym terminie posiadacz weksli nie
przedłoży przedmiotowych weksli, Sąd wyda postanowienie
o uznaniu weksli za umorzone.

MSiG 18 stycznia 2017
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy w związku z toczącym się postępowaniem pod
sygnaturą IX GNs 1/15, o umorzenie weksla in blanco z dnia
08.06.2012 r. wystawionego przez Wojciecha Krężelewskiego
i opatrzonego jego podpisem.
Wzywa posiadacza każdego z zaginionych weksli do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
i do okazania weksli Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 21 lut 2017, 10:10

MSiG 24 stycznia 2017

Sąd Rejonowy w Koszalinie, I Wydział Cywilny, ul. Andersa 17,
75-626 Koszalin, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
I Ns 547/16 z wniosku Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A. w Warszawie przy uczestnictwie Wiesławy
Buksztaler o uznanie weksla za umorzony wzywa posiadacza
zaginionego weksla własnego in blanco o treści na stronie
wierzchniej - „WEKSEL WŁASNY IN BLANCO........, dnia
06.03.2007 Na..........zapłacę bez protestu za ten własny weksel
nie na zlecenie..............sumę...........Płatny............Wiesława
Buksztaler 56022004421 Podpis wystawcy”, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
Sądowi Rejonowemu w Koszalinie, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

MSiG 25 stycznia 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie,
VII Wydział Cywilny, ul. Terespolska 15a, 03-813 Warszawa,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt VII Ns 858/16
z wniosku Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Marcina Wiercińskiego i Justyny Wiercińskiej
o uznanie weksla za umorzony - wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego in blanco opatrzonego
klauzulą „bez protestu”, wystawionego na zlecenie Siemens
Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Marcina Wiercińskiego,
posiadającego na awersie w prawym dolnym rogu
pod poleceniem zapłaty - podpis złożony przez Marcina Wiercińskiego
obejmujący imię i nazwisko: „Marcina Wierciński”,
zaś na rewersie - podpis złożony przez Justynę Wiercińską
obejmujący imię i nazwisko:” Justyna Wiercińska”, wpisane
po słowie: „poręczam” - aby w terminie 60 dni od ukazania się
ogłoszenia - zgłosili się i okazali weksel sądowi.

MSiG 30 stycznia 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie
pod sygn. II Ns 1413/15 toczy się postępowanie z wniosku
Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z udziałem
Marcina Czajki i Moniki Becher-Czajki o uznanie za umorzone
weksli in blanco wystawionych przez Marcina Czajkę i Monikę
Becher-Czajka tytułem zabezpieczenia umowy kredytu mieszkaniowego
Własny Kąt nr 203-12227111/249/2003, zawartej
w dniu 10.06.2003 r. pomiędzy wnioskodawcą a uczestnikami
postępowania.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie wzywa
posiadacza zaginionego wekslu do zgłoszenia się w ciągu 60
dni i okazania weksla Sądowi.

MSiG 31 stycznia 2017

W Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu, w I Wydziale
Cywilnym, w sprawie I Ns 341/16, toczy się postępowanie
z wniosku Agrolok Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu z udziałem
Bogdana Orackiego, Janusza Orackiego, Anny Orackiej, Zofii
Orackiej o uznanie weksla za umorzony.
W związku z powyższym sąd wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla in blanco o treści:
. . . . dnia . . . . . Na . . . . . . zapłać . . . . . . za ten weksel na
zlecenie sumę (z podpisami) Bogdan Oracki Anna Oracka”,
na odwrocie weksla z adnotacjami i podpisami:
„Poręczam Zofia Oracka Poręczam Anna Oracka”,
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Golubiu-Dobrzyniu,
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

MSiG 1 lutego 2017

W Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku toczy się
pod sygn. akt XIII Ns 502/16 postępowanie z wniosku Masterlease
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku o umorzenie weksla
własnego in blanco wystawionego przez Centrum Technologii
Informatycznych IT Card S.A. z siedzibą w Łomży w celu
zabezpieczenia zobowiązań wobec wnioskodawcy, wynikających
z umowy leasingu operacyjnego nr 200239, zawartej
między stronami w dniu 30.09.2010 r. w Gdańsku.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia,
gdyż w przeciwnym razie sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 3 lutego 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 1/16 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco, wystawionego przez Agnieszkę
Lewandowską na rzecz UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, do zgłoszenia się w ciągu
sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 6 lutego 2017

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 2735/16/z toczy się
postępowanie z wniosku ING Lease (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie,
przy udziale Dansport Maciej Śniegórski Sp. z o.o.
w Gliwicach o umorzenie utraconego weksla własnego in
blanco wystawionego przez Dansport Maciej Śniegórski
Sp. z o.o., podbitego pieczęcią Dansport Maciej Śniegórski
Sp. z o.o., dawniej Dansport Maciej Śniegórski, 44-117 Gliwice,
ul. Oriona 36, NIP 969-161-29-62, podpisanego w imieniu
Uczestnika przez Macieja Śniegórskiego - Prezesa Zarządu
Uczestnika.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do okazania
weksla Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu
nikt nie zgłosi się z wekslem, sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 16 lutego 2017

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
w XIII Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 2028/16
toczy się postępowanie z wniosku PKO BP SA w Warszawie
o umorzenie weksla nieuzupełnionego (in blanco) wystawionego
przez Annę Adamczyk i Tomasza Adamczyka w Gdańsku
w dniu 28 marca 2007 r.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się i okazał weksel
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, gdyż
w przeciwnym razie weksel ten może zostać umorzony.

MSiG 21 lutego 2017

Sąd Rejonowy w Wolsztynie, I Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza
2, w sprawie toczącej się pod sygn. akt I Ns 366/15
z wniosku Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą
w Warszawie o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Tomasza Kocjana i Katarzynę Kocjan (do którego złożona
została deklaracja wekslowa z dnia 14.07.2006 r. w związku
z umową kredytu nr U/0000600835/0002/2006/4000), aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali
weksel Sądowi Rejonowemu w Wolsztynie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1283/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A.
w Warszawie o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Małgorzatę Dębską i Macieja Dębskiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 13 mar 2017, 09:15

MSiG 24 lutego 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydział Cywilny, pod
sygnaturą VII Ns 2601/16 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
z udziałem Global Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o umorzenie
weksla in blanco o treści:
„WEKSEL (miejsce wystawienia) dnia (data: dzień, miesiąc
słownie, rok) r. na... (kwota cyframi) zł... (data: dzień, miesiąc
słownie, rok) zapłać..., bez protestu, za ten weksel własny na
zlecenie Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę....
(kwota słownie) Płatne w... (miejsce płatności, opatrzony
w miejscu wystawcy pieczęcią oraz podpisem uprawnionego
organu Global Sp. z o.o.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do wyżej
wymienionego weksla, aby w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż
w przeciwnym razie opisany weksel może zostać umorzony.

MSiG 3 marca 2017

W Sądzie Rejonowym w Kłodzku, w Wydziale I Cywilnym,
toczy się postępowanie z wniosku R-Quadrat Polska Alpha
spółka z o.o. w Warszawie przy udziale Sławomira Sobczaka
o uznanie za umorzony weksla in blanco, wystawionego
przez Sławomira Sobczaka, zgodnie z treścią porozumienia,
które Sławomir Sobczak zawarł z R-Quadrat Polska Alpha
spółka z o.o. w Warszawie, w dniu 23 czerwca 2009 r. w formie
aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Bartosza
Masternaka, Repertorium A nr 8438/2009, opatrzony podpisem
wystawcy Sławomira Sobczaka.
Wzywa się posiadacza weksla własnego in blanco do zgłoszenia
się i okazania Sądowi Rejonowemu w Kłodzku ww. w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod rygorem
uznania weksla za umorzony (sygn. akt I Ns 2624/16).

MSiG 6 marca 2017
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, Wydział I Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 56/17 toczy się postępowanie z wniosku
Scania Finance Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Starej Wsi o umorzenie weksla in blanco
następującej treści:
pierwsza strona:
„WEKSEL
....................., dnia.....................Na................
..........................zapłać...........za ten..............
weksel na zlecenie......................................
sumę..................................................
Płatny....................................
..........................
Stanisław Czerniak
PESEL 74051311734
(własnoręczny podpis)”
Druga strona:
„Poręczam za wystawcę weksla:
Ewelina Czerniak
PESEL 84012810404
(własnoręczny podpis)”
oraz o umorzenie weksla in blanco następującej treści:
pierwsza strona:
„WEKSEL
......................., dnia Na .....................
zapłać ..................... za ten
weksel na zlecenie .....................
sumę .....................
Płatny…………………….
.....................
.....................
Stanisław Czerniak
PESEL 74051311734
(własnoręczny podpis)’’
Druga strona:
„Poręczam za wystawcę weksla:
Ewelina Czerniak
PESEL 84012810404
(własnoręczny podpis)”.
Wzywa się posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksli Sądowi pod
rygorem wydania orzeczenia uznającego weksle za umorzone.

MSiG 8 marca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Myszkowie, w Wydziale I Cywilnym,
pod sygnaturą I Ns 41/17 toczy się postępowanie z wniosku
Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco, wystawionego przez uczestników
postępowania Konrada Królikiewicza i Annę Królikiewicz,
opatrzonego podpisami Konrada Królikiewicza i Anny
Królikiewicz, którego zasady wypełnienia zostały ustalone
w deklaracji wekslowej.
W związku z tym wzywa się posiadacza zaginionego weksla
in blanco, aby w ciągu 60 dni od dnia ogłoszenia nie później
niż do dnia 31 maja 2017 roku zgłosił się i okazał weksel
w Sądzie Rejonowym w Myszkowie, gdyż w przeciwnym razie
Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 24 stycznia
2017 r. w sprawie XI Ns 1729/16 uznał za umorzony weksel
in blanco wystawiony i podpisany przez Grzegorza Kwiatkowskiego
na rzecz Gminy Łysomice, w dniu 16 kwietnia 2013 r.
w Toruniu.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 331/16 toczy się
postępowanie z wniosku Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla in
blanco wystawionego przez Ryszarda Kazimierza Szmania.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 13 marca 2017

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, V Wydział Gospodarczy,
w sprawie o sygnaturze V GCo 10/17 z wniosku EQOS ENERGIE
POLSKA Sp. z o.o. w Świdnicy, przy udziale SAVI - SYSTEM
Sp. z o.o. w Psarach, wzywa posiadacza weksla in blanco
z wystawienia SAVI - SYSTEM Sp. z o.o. w Psarach, z dnia
28 września 2015 r., aby w ciągu 60 dni od daty ukazania się
ogłoszenia, zgłosił swoje prawa i złożył w tutejszym Sądzie
przedmiotowy weksel.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 21 mar 2017, 10:35

MSiG 16 marca 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 16/16 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Zbigniewa
Gortadta na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska
spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 21 marca 2017

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, z wniosku mLeasing sp. z o.o.
w Warszawie, pod sygnaturą akt I Ns 1023/16 zostało wszczęte
postępowanie o uznanie za umorzony weksla własnego
in blanco wystawionego przez Krzysztofa Pyrkosz i poręczonego
przez Dorotę Pyrkosz na zabezpieczenie należności
mogących wynikać z umowy leasingu z września 2016 r.
O treści „. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Na
zapłać . . . . . . . . . . . . . . za ten . . . . . . . . . . . . . . . weksel na zlecenie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .sumę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . . . . . . . ., opatrzony odręcznym podpisem
Krzysztof Pyrkosz wraz z jego danymi, w tym numerem pesel
i numerem dowodu osobistego oraz zawierającego na odwrocie
odręcznie sporządzone oświadczenia o treść: Poręczam
Dorota Pyrkosz wraz z jej danymi, w tym numerem pesel
i numerem dowodu osobistego”
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w terminie 60 dni od publikacji tego ogłoszenia, w Sądzie i do
okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 28 mar 2017, 07:21

MSiG 22marca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Grójcu, w Wydziale I Cywilnym,
(ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec) pod sygn. akt I Ns 273/15
toczy się postępowanie z wniosku DNB Bank Polska S.A.
w Warszawie o umorzenie zaginionego weksla in blanco,
wystawionego przez uczestnika postępowania Gerarda
Kozłowskiego i poręczonego przez uczestnika postępowania
Cezarego Bandurę, opatrzonego podpisem Gerarda Kozłowskiego
w charakterze wystawcy i podpisem Cezarego Bandury
w charakterze poręczyciela, którego zasady wypełnienia
zostały ustalone w deklaracji wekslowej stanowiącej załącznik
nr 9 do umowy agencyjnej nr 0226/GRO z dnia 1 października
2008 r.
W związku z tym wzywa się posiadacza zaginionego weksla in
blanco, aby w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia,
nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 roku, zgłosił się i okazał
weksel w Sądzie Rejonowym w Grójcu, ul. Sportowa 14,
05-600 Grójec, woj. mazowieckie, Polska, gdyż w przeciwnym
razie Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 27 marca 2017

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska
44, 25-312 Kielce, w sprawie toczącej się pod sygn. akt
V GNs 8/16 z wniosku Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.
w Łodzi z udziałem uczestników: Krzysztofa Zapały i Barbary
Zapały o uznanie weksla za umorzony, wzywa wszystkich
posiadaczy zaginionego weksla własnego in blanco o treści:
„Weksel . . . . . . .„ dnia . . . . 20 . . . .Na . . . . . . zapłac . . . .
weksel na zlecenie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
sumę . . . . . . . . . . . podpisanego przez Krzysztofa Zapałę
(wystawcę weksla) i Barbarę Zapalę (poręczyciela wekslowego),
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili się i okazali
weksel Sądowi Rejonowemu w Kielcach, pod rygorem uznania
weksla za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, wszczęte zostało postępowanie
w sprawie o sygnaturze I Ns 313/16 z wniosku DNB Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Bronisława Przybyła
i Stanisławy Koper, o umorzenie weksla opatrzonego
podpisem Bronisława Przybyła jako wystawcy i Stanisławy
Koper jako poręczyciela, gdzie treść weksla jest następująca:
„WEKSEL_(data wystawienia, dzień, miesiąc słownie, rok)_
(miejsce wystawienia) Na_(suma wekslowa - cyfrowo) Dnia_
(miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny na zlecenie
Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. z siedzibą
w Warszawie ul. Dubois 5A, Oddział w_, ul._, Filia w _ przy
ul._, wpisanego pod numerem KRS 0000031319 do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądów ego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP 526-000-
13-35 oraz kapitał zakładowy w kwocie 93 818 491 złotych,
wpłacony w całości (BISE SA), sumę_(suma wekslowa - słownie).
Weksel na zabezpieczenie należności BISE SA z tytułu
Umowy agencyjnej nr_ z dnia_ Płatny w BISE SA Oddział
w_ (podpisy, adres i pieczęć firmowa Wystawcy).”
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
i okazania weksla Sądowi w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
niniejszego ogłoszenia, pod rygorem wydania przez Sąd orzeczenia
uznającego weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 27 kwie 2017, 09:36

MSiG 27 marca 2017

Postanowieniem z dnia 28 października 2016 r. sygn. akt
I Ns 506/16 Sąd Rejonowy w Przeworsku wszczął postępowanie
w przedmiocie umorzenia weksla in blanco wystawionego
w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Nowosielcach na zlecenie wnioskodawcy
BZ WBK Lease S.A. w Poznaniu przez uczestnika
Wojciecha Machniak w celu zabezpieczenia roszczeń wnioskodawcy
mogących wyniknąć z zawartej z uczestnikiem Wojciechem
Machniak umowy pożyczki nr TS4/00017/2015 z dnia
24 kwietnia 2015 r. u.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i okazania weksla Sądowi Rejonowemu w Przeworsku,
w przeciwnym razie Sąd wyda postanowienie o umorzeniu
weksla.

***

Sąd Rejonowy w Koninie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 22/17.
Przed Sądem Rejonowym w Koninie toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.
z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzony weksla własnego
niezupełnego (in blanco) wystawionego przez MS
Invest Kłosowski Wiśniewski Sp. J. o treści: „Konin, dnia
05 październik 2010 na … zapłac … za ten weksel własny
na zlecenie … sumę … Płatny w …. PODPIS WYSTAWCY za
MS Invest Kłosowski Wiśniewski Sp. J. Wspólnik Sebastian
Wiśniewski, Wspólnik Michał Kłosowski”, poręczonego do
wysokości 600.000 zł przez uczestników Katarzynę Tarmasewicz-
Wiśniewską, Sebastiana Wiśniewskiego, Michała Kłosowskiego.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla sądowi.

MSiG 7 kwietnia 2017

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, X Wydział
Gospodarczy, w związku z toczącym się postępowaniem pod
sygn. akt X GNs 4/16 z wniosku Tupperware Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Marcina
Suchockiego, płatnego bez protestu lub bez kosztów w Poznaniu
na zlecenie Tupperware Polska spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością w Poznaniu do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia Sądu i okazania weksla
Sądowi.

MSiG 11 kwietnia 2017

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 864/16 toczy się sprawa o umorzenie zaginionego
weksla własnego wystawionego w Ogrodzieńcu
w 2016 r. przez Katarzynę Mossór, która za okazaniem bez
protestu zapłaci na rzecz Rafała Ptaka 10 000 zł (dziesięć
tysięcy złotych) z odsetkami w skali 10% rocznie; weksel jest
płatny w Ogrodzieńcu 42-440, ul. Południowa 40, i należy go
przedstawić do zapłaty w ciągu 2 lat; za wystawę weksla poręczył
Michał Ciszewski.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt
XV GNs 18/15.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Annę Bednarz prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą PACTUM Ubezpieczenia Anna Bednarz na rzecz
Towarzystwa Ubezpieczeń INTER POLSKA Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń Towarzystwa
Ubezpieczeń INTER Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie wynikających z umowy o świadczenie
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego - nr 77/2003 z dnia
29 grudnia 2003 roku, do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do
okazania weksla sądowi pod rygorem uznania tego weksla
za umorzony.

***

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie,
I Wydział Cywilny, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin,
w sprawie toczącej się pod sygnaturą akt I Ns 1426/16 z wniosku
Bistrans Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Szczecinie z udziałem Galeria Handlowa
Widok spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie
o uznanie weksla za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy
zaginionego weksla własnego o treści:
Szczecin, dn. 25.08.08 r.
zapłacę bez protestu za ten weksel własny kwotę 450 000 PLN
czterysta pięćdziesiąt tysięcy, na zlecenie Bistrans Nieruchomości
sp. z o.o., weksel ten płatny jest dn. . . . . . . . . . . . . . . .
w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pieczęć „Galeria Handlowa WIDOK sp. z o.o. ul. Twardowskiego
16, 70-320 Szczecin”,
podpisy odręczne przedstawicieli wystawcy
aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia 10 czerwca
2017 r. zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 13 kwietnia 2017

Sąd Rejonowy w Gryfinie, I Wydział Cywilny, ul. Grunwaldzka
8, 74-100 Gryfino, w sprawie toczącej się pod
sygn. akt I Co 705/16 z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego S.A. z udziałem uczestników Stanisława
Jeremicza i Małgorzaty Jeremicz o uznanie weksla za
umorzony, wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla
in blanco o treści: 1. Strona wierzchnia - „WEKSEL Chojna,
dnia 29 kwiecień 2011 r. Na... zapłać... bez protestu.... sumę...
Płatny w podpis wystawcy Stanisław Jeremicz 600211 05533;
(...) 2. Strona spodnia - pusta, aby w terminie 60 dni od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu
w Gryfinie, pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie
w sprawie II Ns 517/16 z wniosku Siemens Finance sp. z o.o.
z s. w Warszawie z udziałem Przedsiębiorstwa Transportowego
Poltrans A. Rucińska. A. Grąbczewski sp. j. z s. w Ujrzanowie,
Trans-Gaz Polska sp. z o.o. z s. w Ujrzanowie, Alicji
Kucińskiej i Andrzeja Grąbczewskiego o uznanie weksla za
umorzony, wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
in blanco opatrzonego klauzulą „bez protestu”, wystawionego
pod koniec listopada 2015 r. w ramach zabezpieczenia spłaty
umowy leasingu o nr 45487 z dnia 14.08.2015 r., na zlecenie
Siemens Finance sp. z o.o. z s. w Warszawie przez Przedsiębiorstwo
Transportowe Poltrans A. Rucińska. A. Grąbczewski
sp. j. z s. w Ujrzanowie, zawierającego na awersie w prawym
dolnym rogu pod przyrzeczeniem zapłaty pieczątkę Przedsiębiorstwa
Transportowego Poltrans A. Rucińska, A.Grąbczewski
sp.j. z siedzibą w Ujrzanowie, a pod nią dwie pieczątki
imienne wspólników tej spółki, tj. Alicji Rucińskiej i Andrzeja
Grąbczewskiego opatrzone ich podpisami, zaś na rewersie
poręczenie udzielone w imieniu Trans-Gaz Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Ujrzanowie przez jej członków zarządu, tj. Alicję
Rucińska i Andrzeja Grąbczewskiego oraz poręczenie udzielone
przez Alicję Kucińską i Andrzeja Grąbczewskiego - aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel sądowi.

MSiG 20 kwietnia 2017

Sąd Rejonowy w Gliwicach zawiadamia o toczącym się przed
Sądem Rejonowym w Gliwicach w sprawie I Ns 1199/16
postępowaniu z wniosku ING Bank Śląski Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach postępowania w przedmiocie umorzenia
weksla in blanco wystawionego w dniu 2.03.2004 roku
w Gliwicach przez Artura Kawczyńskiego, wzywając posiadacza
zaginionego weksla do zgłoszenia się w ciągu 60 dni i do
okazania weksla Sądowi.

***

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie
o sygn. I Ns 489/16 z wniosku Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja
Sp. z o.o. w Żywcu z udziałem Tomasza Lecha i Macieja
Godlewskiego wzywa posiadacza zaginionego weksla własnego
niezupełnego o następującej treści:
„ . . . . . . . . , dnia . . . . . . 201. . . .r. Na . . . . . . . . . zapłacę za
ten własny weksel na zlecenie . . . . . . . . sumę . . . . . . . . . .
Płatny . . . . . . . . ”,
opatrzonego odręcznym podpisem Tomasza Lecha oraz
zawierającego odręcznie sporządzone oświadczenia o treści:
„Poręczam Maciej Godlewski”
wraz z numerem dowodu osobistego, do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia i do okazania
weksla Sądowi, pod rygorem wydania orzeczenia uznającego
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 19 maja 2017, 09:25

MSiG 28 kwietnia 2017

Przed Sądem Rejonowym w Działdowie, w I Wydziale Cywilnym,
w sprawie o sygnaturze I Ns 24/17 toczy się postępowanie
z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie przy udziale Bożeny Zaleskiej i Kazimierza
Zaleskiego o umorzenie weksla in blanco wystawionego
w dniu 30 stycznia 2013 r. przez Bożenę Zaleską na zlecenie
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, podpisanego
przez wystawiającą Bożenę Zaleską oraz podpisanego
na rewersie przez poręczyciela Kazimierza Zaleskiego.
Sąd wzywa posiadacza weksla do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i okazanie weksla
Sądowi, w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GNs 15/16.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie wzywa
posiadaczy zaginionego weksla własnego wystawionego
w dniu 9 listopada 2011 roku w Warszawie przez Marcina
Pielaka na rzecz „Pekao Leasing” spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na kwotę
40.255,12 (czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć
12/100) złotych, z klauzulą „bez protestu”, płatnego dnia
26 października 2015 roku w Warszawie, do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni i do okazania weksla sądowi pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony.

MSiG 9 maja 2017

Sygn. akt I Ns 973/15
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, I Wydział Cywilny, w sprawie
toczącej się pod sygn. akt I Ns 973 z wniosku Banku DNB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem uczestników:
Sylwestra Konieczny i Jacka Fijał o uznanie weksla
za umorzony wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego
weksla własnego o treści: Strona wierzchnia - „Z., dnia
08 czerwca 2009 roku na ------------ (suma wekslowa) dnia ----
---------- ( miesiąc słownie) zapłacę za ten weksel własny na
zlecenie Banku DnB NORD Polska Spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie przy ul. Postępu 15, wpisanym pod numerem
KRS 0000022156 do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
rejestru Sądowego, posiadający numer identyfikacji
podatkowej NIP 525-22-12-939 oraz kapitał zakładowy w kwocie
451.200.228 złotych w całości, sumę -------------- (suma
wekslowa - słownie)
Weksel na zabezpieczenie Banku DnB NORD z tytułu umowy
agencyjnej 0300/ORZE z dnia 08 czerwca 2009 r. Płatny w DnB
NORD Oddział w Rzeszowie.
--------------------------------------
(podpisy, adres i pieczęć firmowa Wystawcy
opatrzone podpisem wystawy i osoby poręczającej, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i okazali
weksel Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 316/16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla in
blanco, wystawionego przez Krzysztofa Ciołko i Sławomira
Pabisiaka na rzecz Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonimicznych
S.A. do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od
daty ogłoszenia i do okazania weksla sądowi.

***

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 317/16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla
in blanco wystawionego w dniu 15 marca 2011 r. przez
Agnieszkę Mincberg i poręczonego przez Jerzego Miturę
na rzecz Monetia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
od daty ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 11 maja 2017

Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 3/17.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Janusza Rzeszowskiego
i Elżbiety Rzeszowskiej o umorzenie zaginionego weksla
in blanco wystawionego dnia 24 października 2002 roku
w Darłowie przez Janusza Rzeszowskiego i Elżbietę Rzeszowską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla sądowi informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, Sąd wyda
orzeczenie uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział II Cywilny pod sygn. akt II Ns 2306/16 toczy się
postępowanie z wniosku Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez Edwarda Mateusiaka, poręczonego przez Krystynę
Mateusiak.
Sąd wzywa posiadacza weksla, aby zgłosił się do tutejszego
Sądu w terminie sześćdziesięciu dni od daty ogłoszenia i okazał
weksel Sądowi.

MSiG 16 maja 2017

W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą IX GNs 3/17/7 toczy się
postępowanie z wniosku ARGENTO PMT SA we Wrocławiu
o umorzenie weksla następującej treści:
„Poznań, dnia 08 marca 2015 roku. Weksel na sumę 1 230
000 złotych (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy
złotych). Dnia 15 lutego 2016 roku zapłacę za ten weksel na
rzecz ARGENTO PMT Spółka akcyjna w Warszawie sumę
1 230 000 złotych (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści
tysięcy złotych) z oprocentowaniem 5% w skali roku. Płatny
w Poznaniu. NEW CENTER Spółka akcyjna w Poznaniu Prezes
zarządu Anita Mach”.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od zamieszczenia niniejszego
ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem wydania
postanowienia o jego umorzeniu.

MSiG 17 maja 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydziale Cywilnym,
w sprawie VII Ns 568/17 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla własnego
in blanco z dnia 13 lipca 2005 r. opatrzonego podpisem
wystawcy Renaty Mierskiej, zamieszkałej w Chłapowie przy
ul. Koralowej 2, z poręczeniem Romana Mierskiego, zamieszkałego
w Chłapowie przy ul. Koralowej 2. Weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową znajdował się w posiadaniu
wnioskodawcy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa posiadacza zaginionego
powyższego weksla, aby w ciągu 60 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie
zostanie on umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 14 cze 2017, 08:00

MSiG 23 maja 2017

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IX
Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt IX GNs 14/16/3 toczącej
się w wniosku BZ WBK Leasing Spółki akcyjnej w Poznaniu
przy uczestnictwie Michała Rakowskiego i Anny Rakowskiej
o uznanie weksla za umorzony wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego 24 października 2016 r.
tytułem zabezpieczenia umowy leasingu nr ZH3/00066/2016,
opatrzonego podpisem wystawcy Michała Rakowskiego oraz
poręczyciela Anny Rakowskiej, do zgłoszenia się w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia do Sądu i do okazania
weksla Sądowi.

MSiG 2 czerwca 2017

W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 3741/15
z wniosku Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie toczy się sprawa o umorzenie zaginionego
weksla in blanco, niewypełnionego, zawierającego klauzulę
„bez protestu”, wystawionego przez Angelikę Marszołek.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosił się i okazał
weksel Sądowi, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 136/17 toczy się
postępowanie z wniosku Idea Bank S.A w Warszawie o umorzenie
weksla in blanco wystawionego przez Annę Wilczek-
-Kapica.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 8 czerwca 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1490/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez
Rafała Bykowskiego.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

***

Przed Sądem Rejonowym w Płońsku, Wydział I Cywilny,
toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 71/17 w wniosku Banku
BPH S.A. z s. w Gdańsku o umorzenie weksla własnego in
blanco wystawionego przez Andrzeja Lewandowskiego
i Jadwigę Lewandowską, zamieszkałych w Brodach, ul. Kwiatowa
21, 09-100 Płońsk, zawierającego klauzulę bez protestu
i oznaczenie miejsca płatności weksla treści „BPH PBK SA
w Krakowie, I Oddział w Ciechanowie, Filia nr 1 w Płońsku”.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie 60
dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się
w Sądzie i okazał weksel, gdyż w przeciwnym razie weksel
może zostać umorzony.

MSiG 14 czerwca 2017

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział X
Gospodarczy, w sprawie z wniosku Raiffeisen - Leasing Polska
spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Apator
Powogaz spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu o umorzenie
weksla o sygn. akt X GNs 10/16 - wzywa posiadacza zaginionego
weksla in blanco, wystawionego w dniu 6 czerwca 2011 r.
przez Apator Powogaz spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu
do zgłoszenia się i okazania weksla Sądowi w terminie 60 dni
liczonych od dnia ukazania się ogłoszenia.

***

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,
w Wydziale XIII Cywilnym, pod sygn. akt XIII Ns 3210/16
toczy się postępowanie z wniosku Masterlease
Sp. z o.o. w Gdańsku o uznanie za umorzony weksla własnego
in blanco wystawionego przez Ryszarda Urbańskiego wraz
z poręczeniem wekslowym Małgorzaty Urbańskiej uzupełnionego
o datę 23.08.2011 r., wystawionego na zabezpieczenie
zobowiązań Ryszarda Urbańskiego wobec Masterlease
Sp. z o.o. w Gdańsku wynikających z umowy Leasing Plus
nr 203344 zawartej w dniu 23.08.2011 r. w Gdańsku pomiędzy
Masterlease sp. z o.o. w Gdańsku a Ryszardem Urbańskim
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Urbański
Przedsiębiorstwo Budowlane.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia i do okazania weksla sądowi, gdyż w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 02 lip 2017, 22:13

MSiG 20 czerwca 2017

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, Wydział I Cywilny, w sprawie
o sygn. akt I Ns 53/17 prowadzonej z wniosku Raiffeisen-
Leasing Polska Spółka Akcyjna w Warszawie z udziałem
Natali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skwierzynie,
Jerzego Pietrzak, Mirosławy Pietrzak, J.P. Transport
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie o uznanie weksla za umorzony wzywa
wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„WEKSEL (miejsce wystawienia) dnia (dzień, miesiąc słownie,
rok) na (kwota cyframi) zł (dzień, miesiąc słownie, rok)
zapłać.... bez protestu, za ten weksel własny na zlecenie Raiffeisen
- Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę (kwota słownie)
Płatny w (miejsce płatności)”
z pieczątką Natali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie i podpisem Prezesa Zarządu Łukasza Pietrzak
oraz słowem „poręczam” z pieczątkami J.P. Transport spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie i J.P. Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie oraz podpisem Prezesa Zarządu
Jerzego Pietrzak oraz podpisami Jerzego Pietrzak i Mirosławy
Pietrzak, aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Międzyrzeczu
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, Wydział I Cywilny, w sprawie
o sygn. akt I Ns 50/17 prowadzonej z wniosku Raiffeisen-
Leasing Polska Spółka Akcyjna w Warszawie z udziałem
Natali Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skwierzynie,
Jerzego Pietrzaka, Mirosławy Pietrzak, J.P. Transport
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie o uznanie weksla za umorzony wzywa
wszystkich posiadaczy zaginionego weksla in blanco o treści:
„WEKSEL (miejsce wystawienia) dnia (dzień, miesiąc słownie,
rok) na (kwota cyframi) zł (dzień, miesiąc słownie, rok) zapłać...,
bez protestu, za ten weksel własny na zlecenie Raiffeisen -
Leasing Polska S.A. w Warszawie kwotę (kwota słownie)
Płatny w (miejsce płatności)”
z pieczątką Natali spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie i podpisem Prezesa Zarządu Łukasza Pietrzak
oraz słowem „poręczam” z pieczątkami J.P. Transport spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
w Skwierzynie i J.P. Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skwierzynie oraz podpisem Prezesa Zarządu
Jerzego Pietrzak oraz podpisami Mirosławy Pietrzak i Jerzego
Pietrzak aby w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Międzyrzeczu
pod rygorem uznania weksla za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, w sprawie XV GNs 15/15 wzywa posiadacza
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Andrzeja
Sztreisel na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska
Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 22 czerwca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Chorzowie, I Wydziałem Cywilnym,
pod sygn. akt I Ns 1930/16 toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Grzegorza
Kukowki o uznanie za umorzony zaginionego weksla
in blanco podpisanego przez Grzegorza Kukowkę (Kukowka)
opatrzonego miejscem i datą: „Warszawa, dnia 22.12.2015”.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco, aby
w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił
się do Sądu przed którym toczy się postępowanie i okazał
weksel Sądowi.

***

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
w XVII Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt XVII Ns 5/16
toczy się postępowanie z wniosku „Europart Polska” S.A.
z siedzibą w Wieluniu o umorzenie weksla in blanco wystawionego
przez uczestnika LECH-DAM AUTO L. Więckowski
i D. Nowak Spółka jawna z siedzibą w Chotomowie. Pod
wekslem znajdował się własnoręczny podpis Leszka Więckowskiego
i pieczęć firmowa.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksel Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksel za umorzony.

MSiG 26 czerwca 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie
o sygn. akt I Ns 992/16 z wniosku Bank Zachodni WBK Spółki
Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z udziałem Elżbiety Joanny
Domaradzkiej i Macieja Grzegorza Domaradzkiego o uznanie
za umorzone zaginionych weksli własnych in blanco wystawionych
przez Elżbietę Joannę Domaradzką i Krzysztofa Domaradzkiego
jako zabezpieczenie ich zobowiązań wynikających
z zawartej w dniu 17 kwietnia 2002 r. z wnioskodawcą umowy
o kredyt hipoteczny nr 8629/2307/2002.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie,
I Wydział Cywilny, wzywa posiadacza zaginionego weksla do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
i do okazania weksla sadowi.

MSiG 30 czerwca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, II Wydział Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie II Ns 612/17 z wniosku
Wojewody Podlaskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego z udziałem Miasta Białystok o umorzenie
weksla.
Wzywa się wszystkich roszczących prawa do weksla
in blanco wystawionego na blankiecie wekslowym o treści na
awersie: „Białystok 17.03.2009 Urząd Miejski w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Słonimska 1 Zastępca Prezydenta Miasta
Adam Poliński”, aby w terminie 7 dni od daty ukazania się
ogłoszenia zgłosili swoje prawa lub złożyli w Sądzie Rejonowym
w Białymstoku zaginiony weksel, gdyż w razie niezłożenia
dokumentu może być umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 17 lip 2017, 10:59

MSiG 3 lipca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział I Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie I Ns 2854/16 z wniosku
Województwa Lubuskiego przy udziale Stowarzyszenia Gmin
RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” z siedzibą w Gubinie
o umorzenie weksla in blanco wystawionego przez Województwo
Lubuskie o następującej treści: „..... dnia..... 19...r.
Na.......... zapłać...........za
ten.........weksel na zlecenie...................sumę.........................
Płatny.........................”
podpisany przez Marszałka Województwa Lubuskiego
Andrzeja Bocheńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa
Jana Suchowackiego.
W związku z powyższym Sąd wzywa posiadacza zaginionego
weksla do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia
ogłoszenia i okazania weksla Sądowi, gdyż w razie nieokazania
weksel ten może zostać uznany za umorzony.

MSiG 6 lipca 2017

Przed Sądem Rejonowym w Białymstoku, II Wydział Cywilny,
toczy się postępowanie w sprawie II Ns 1347/17 z wniosku
Banku Zachodniego WBK S.A. o umorzenie weksla.
Wzywa się posiadacza jednego zaginionego weksla in blanco
sporządzonego na blankiecie, o następującej, identycznej treści:
„……………….., dnia…………. r. Na
……………………………………… zapłacić …………
za ten …………………… weksel, na zlecenie
…………………………………………………………………… sumę
………………………
Płatny: …………………………”,
opatrzonego w prawym dolnym rogu dwoma własnoręcznymi
podpisami „Adam Czubaty” oraz „Justyna Czubaty” do
zgłoszenia się w terminie 60 dni, licząc od daty opublikowania
ogłoszenia o okazania wskazanego weksla Sądowi.

MSiG 7 lipca 2017

Sąd Rejonowy w Kielcach, VIII Wydział Cywilny, informuje,
że toczy się postępowanie w sprawie VIII 1779/16 z wniosku
Towarzystwa Ubezpieczeń „Uniqa” Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi z udziałem Barbary Zapały i Krzysztofa Zapały o umorzenie
10 sztuk weksli in blanco wystawionych przez Barbarę
Zapalę i poręczonych przez Krzysztofa Zapalę na zabezpieczenie
roszczeń zwrotnych Towarzystwa Ubezpieczeń „Uniqa”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi wynikających z umów
generalnych o gwarancje ubezpieczeniowe o numerach
43/2011 i 63/2012.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia i do okazania
wekslu Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 01 sie 2017, 08:13

MSiG 25 lipca 2017

Sąd Rejonowy w Mysłowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 1440/16.
Sąd Rejonowy w Mysłowicach wzywa posiadacza weksla in
blanco wystawionego przez Krystynę Kątną oraz weksla in
blanco wystawionego przez Paulinę Nowak, aby w terminie
60 dni od ukazania się ogłoszenia okazał weksel Sądowi.
W przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie uznające powyższe
weksle za umorzone.

MSiG 28 lipca 2017

Sąd Rejonowy w Otwocku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 455/16.
W Sądzie Rejonowym w Otwocku toczy się postępowanie
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski
SA z siedzibą w Warszawie o uznanie za umorzone dwa
weksle własne in blanco wystawione w dniu 4 lutego 2000 r.
w Otwocku przez Małgorzatę Rajdaszka (obecnie noszącej
nazwisko Soos) tytułem zabezpieczenia Umowy preferencyjnego
kredytu studenckiego nr 8/206-1276/2000 (NRB 04 1020
1127 0000 1396 0047 0187), zawartej w dniu 4 lutego 2000 r.
pomiędzy PKO Bank Polski SA w Warszawie a Małgorzatą
Rajdaszka, poręczycielami wekslowymi są: Wanda Kuźmin
i Adam Polakowski, sygnatura akt I Ns 455/16.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli do zgłoszenia
się do tutejszego Sądu i okazania weksli w terminie 60
dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od dnia
28 lipca 2017 r., w przeciwnym razie Sąd wyda orzeczenie
o uznaniu weksli za umorzone.

***

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 179/17/z toczy się
postępowanie z wniosku Salus International Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o umorzenie
utraconego weksla własnego wystawionego przez Janusza
Jurek na rzecz wnioskodawcy.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do okazania
weksla Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu
nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 04 sie 2017, 11:35

MSiG 2 sierpnia 2017

Przed Sądem Rejonowym w Płońsku, Wydział I Cywilny,
toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 206/17 z wniosku Banku BPH
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o umorzenie dwóch
weksli własnych in blanco wystawionych przez Andrzeja
Lewandowskiego i Jadwigę Lewandowską, zamieszkałych
w Brodach 17J, 09-100 Płońsk, bez oznaczenia miejsca płatności.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksli, aby w terminie 60
dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się
w sądzie i okazał weksle, gdyż w przeciwnym razie weksle
mogą zostać umorzone.

MSiG 4 sierpnia 2017

Sąd Rejonowy w Toruniu, XI Wydział Cywilny,
sygn. akt XI Ns 542/17.
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu, w Wydziale XI Cywilnym,
toczy się postępowanie z wniosku Banku Ochrony
Środowiska S.A. w Warszawie o umorzenie weksli in blanco
wystawiony przez Agatę Pietrzak i Marka Pietrzaka, który
zgodnie z deklaracją wekslową mógł być płatny w Banku
Ochrony Środowiska SA Oddział w Toruniu.
Wzywa się posiadaczy wyżej opisanych weksli do ich ujawnienia
przed tut. Sądem Rejonowym w sprawie o sygnaturze
XI Ns 542/17 w terminie 60 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie Sąd wyda postanowienie
o umorzeniu weksli.

***

W Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt
XVI GNs 2/17 toczy się postępowanie z wniosku Wagony
Świdnica S.A. w Warszawie przy udziale Polski Holding
Obronny sp. z o.o. w Warszawie (uprzednio Bumar sp. z o.o.)
o umorzenie weksla o treści: „dnia…, na… zapłacę za ten
wesel na zlecenie… sumę płatny dnia…” opatrzonego pieczęcią
Bumar sp. z o.o., 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II
nr 11, i podpisanego przez wiceprezesa zarządu ds. finansowych
mgr Alicję Indrian.
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
i do okazania Sądowi weksla w ciągu sześćdziesięciu dni,
licząc od dnia ukazania się ogłoszenia.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 13 wrz 2017, 08:26

MSiG 14 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach,
Wydział II Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 2979/16/z,
toczy się postępowanie z wniosku Banku BPH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku o umorzenie utraconego weksla
własnego in blanco podpisanego przez Jana Puchalskiego
i Bożenę Puchalską.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do okazania
weksla Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu
nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 18 sierpnia 2017

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 139/17.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
toczy się postępowanie z wniosku Raiffeisen-Leasing Polska
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Van Pur
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego dnia 27 października
2014 roku przez Van Pur Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla sądowi, informując, że jeżeli w ciągu terminu
oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi

***

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
II Wydziale Cywilnym, pod sygn. akt II Ns 140/17 toczy się
postępowanie z wniosku Raiffeisen - Leasing Polska Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem Van Pur Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o umorzenie zaginionego
weksla in blanco wystawionego w dniu 27 października
2014 roku przez Van Pur Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie
w celu zabezpieczenia należności z umowy o numerze
13/004909.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od daty ukazania się ogłoszenia
i okazania weksla Sądowi. Sąd informuje, że jeżeli w ciągu
terminu oznaczonego w wezwaniu nikt nie zgłosi się, wtedy
Sąd wyda orzeczenie uznające weksel za umorzony.

MSiG 21 sierpnia 2017

Przed Sądem Rejonowym w Opatowie, I Wydział Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 131/17 toczy się postępowanie
z wniosku McCormick Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Stefanowie
z udziałem Barbary Kowalczyk i Krzysztofa Kowalczyk
o uznanie weksla za umorzony.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla in blanco, który
według twierdzeń wnioskodawcy sporządzony został na
urzędowym blankiecie wekslowym i opatrzonego pieczątką
o treści „AMEX INTERNATIONAL BARBARA KOWALCZYK
BORKÓW 5, 27-570 IWANISKA TEL. /0-15/8604299
NIP 8630000247 REGON 005671905, podpisanego przez Barbarę
Kowalczyk i Krzysztofa Kowalczyka, według deklaracji do
weksla z dnia 25.04.2003 r., aby w terminie 60 dni od publikacji
ogłoszenia w prasie zgłosili się i okazali weksel Sądowi
Rejonowemu w Opatowie, pod rygorem uznania weksla za
umorzony.

MSiG 22 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w Wydziale I Cywilnym, pod sygn. akt I Ns 1503/16 toczy się
postępowanie z wniosku Banku Polskiej Kasy Opieki SA
w Warszawie o umorzenie weksli in blanco wystawionych
przez Monikę Bilską dnia 27 czerwca 2002 r. w Warszawie na
rzecz Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA XX Oddział
w Warszawie, którego następcą prawnym był Bank BPH SA.,
którego następcą prawnym jest Bank Pekao SA w Warszawie.
Sąd wzywa posiadacza zaginionych weksli, aby w terminie
60 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się
do tutejszego Sądu i okazał weksle Sądowi, w przeciwnym
razie Sąd uzna weksle za umorzone.

MSiG 23 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni pod sygnaturą akt VII Ns 720/17
toczy się sprawa z wniosku Generali Towarzystwa Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z udziałem
BMG Goworowski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni o umorzenie weksla własnego in blanco
wystawionego przez BMG Goworowski Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu sześćdziesięciu dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia
do okazania weksla Sądowi. Po bezskutecznym upływie
powyższego terminu Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.

MSiG 29 sierpnia 2017

W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydziale Cywilnym,
w sprawie VII Ns 568/17 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
S.A. z siedzibą w Warszawie o umorzenie weksla własnego
in blanco z dnia 6 listopada 2006 r. opatrzonego podpisem
wystawcy Renaty Mierskiej, zamieszkałej w Chłapowie
przy ul. Koralowej 2, z poręczeniem Romana Mierskiego,
zamieszkałego w Chłapowie przy ul. Koralowej 2. Weksel
in blanco wraz z deklaracją wekslową znajdował się w posiadaniu
wnioskodawcy Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa posiadacza zaginionego
powyższego weksla, aby w ciągu 60 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił się
do tutejszego Sądu

***

W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, I Wydział Cywilny, pod
sygnaturą akt I Ns 956/16, toczy się sprawa z wniosku Stal-Res
sp. z o.o. w Rzeszowie z udziałem Bogusława Sandeckiego
o umorzenie dokumentu.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla:
WEKSEL
„________________, dnia_________________________
20___________r.
Na_______________________________
/miejsce wystawienia//data wystawienia//suma weksla
cyframi/określenie wystawcy
Zapłacę bez protestu za ten własny sola weksel na sumę
150.000,00 złotych
Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy
Płatny_____________
/miejsce płatności weksla/
Bogusław SANDECKI
Miejsce na podpisy wystawcy/wystawców”
w ciągu 60 dni i okazania weksla sądowi.

MSiG 31 sierpnia 2017

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
pod sygn. akt I Ns 253/17 toczy się z wniosku DNB
Banku Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Ilony Kliber
i Krzysztofa Kliber postępowanie o umorzenie weksla własnego
in blanco, wystawionego przez Ilonę Kliber i Krzysztofa
Kliber na zabezpieczenie należności wnioskodawcy z tytułu
udzielonej pożyczki hipotecznej w ramach Umowy Pożyczki
hipotecznej dla Firm Nr 1013R01338 z dnia 25 maja 2010 r.
Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla do zgłoszenia się
w ciągu 60 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia
i do okazania weksla sądowi. Jeżeli w ciągu powyższego
terminu nikt nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie
uznające weksel za umorzony.

MSiG 5 września 2017

W Sądzie Rejonowym w Mielcu, Wydział I Cywilny, pod
sygn. I Ns 262/17 toczy się sprawa z wniosku Banku BPH SA
z siedzibą w Gdańsku z udziałem Marii Wyrzykowskiej i Marka
Wyrzykowskiego o uznanie weksla za umorzony.
Sąd wzywa wszystkich posiadaczy zaginionego weksla własnego
in blanco wystawionego przez uczestników postępowania
Marię Wyrzykowską i Marka Wyrzykowskiego, aby
w terminie 60 dni od ukazania się ogłoszenia zgłosili się
i okazali weksel Sądowi Rejonowemu w Mielcu, pod rygorem
uznania weksla za umorzony.

MSiG 7 września 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GNs 2/16.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy,
IX Wydział Gospodarczy, wzywa posiadacza weksli do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i do okazania sądowi
trzech weksli in blanco, wystawionych przez ICON Consulting
Group spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
na zlecenie BISE Atechnet Leasing spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Warszawie, wystawionych celem zabezpieczenia
roszczenia z umów:
a) umowy leasingu operacyjnego nr 07517/O z dnia 30 października
2007 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 2 listopada
2007 r., mającej za przedmiot leasingu samochód
osobowy Volkswagen Golf 1,9 TDI, rok produkcji 2007,
numer nadwozia WVWZZ1KZ8P050116,
b) umowy leasingu operacyjnego nr 07519/O z dnia 30 października
2007 r., mającej za przedmiot leasingu samochód
osobowy Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI, rok
produkcji 2007, numer nadwozia WVWZZ3CZ8E091926,
c) umowy leasingu operacyjnego nr 07521/O z dnia 30 października
2007 r., mającej za przedmiot leasingu samochód
osobowy Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI, rok produkcji
2007, numer nadwozia WVWZZ1KZ8M341457.

***

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie
II Ns 2512/16 z wniosku Idea Bank S.A. w Warszawie przy
udziale Łukasza Jakubowskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie o umorzenie weksla własnego in blanco
wzywa posiadacza zaginionego weksla - niewypełnionego
w chwili wystawienia, opatrzonego podpisem wystawcy
- Łukasza Jakubowskiego, aby w terminie 60 dni od ukazania
się niniejszego ogłoszenia stawił się do Sądu i okazał
Sądowi powyższy weksel, gdyż w przeciwnym razie Sąd uzna
weksel za umorzony.

***

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
Wydział I Cywilny (ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław),
w sprawie o sygn. akt I Ns 95/17 z wniosku Banku BPH S.A.
przy udziale Emilii Kempskiej, Macieja Kempskiego o umorzenie
weksla wzywa osobę, w posiadaniu której znajduje się
zaginiony weksel własny in blanco Emilii Bożeny Kempskiej
i Macieja Kempskiego na zlecenie T.U. Europa S.A., z klauzulą
„bez protestu”, do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni
i do okazania weksla Sądowi.
Sąd zawiadamia, że jeżeli w ciągu powyższego terminu nikt
nie zgłosi się z wekslem, Sąd wyda orzeczenie uznające
weksel za umorzony.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 4802
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Re: Ogłoszenia 2017

Post autor: Lech » 10 paź 2017, 15:39

MSiG 14 września 2017

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze
I Ns 260/17 z wniosku Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku
o uznanie za umorzone ośmiu weksli własnych in blanco
o treści:
„Urzędniczy blankiet wekslowy do sumy wekslowej nie
przekraczającej 10.000 zł, Dnia Na zapłacimy bez protestu
za ten własny weksel na zlecenie sumę Płatny „
opatrzony odręcznym podpisem wystawców „Waldemar
Słupczyński ACJ 384103, Małgorzata Słupczyńska ACL
833708”, wzywając posiadacza zaginionych weksli do
zgłoszenia się w terminie 60 dni i do okazania weksli
Sądowi.

MSiG 20 września 2017

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 100/17.
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla wystawionego
jako weksel in blanco przez Agatę Pietrzak i Marka Pietrzaka
na zabezpieczenie zobowiązań wobec Banku Ochrony Środowiska
SA do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni, licząc
od dnia publikacji ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.

MSiG 25 września 2017

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, V Wydział
Gospodarczy, toczy się sprawa z wniosku Reiffeisen-Leasing
Polska S.A. w Warszawie (sygn. akt V GNs 2/17) o umorzenie
zaginionego weksla in blanco wystawionego przez Lovato
Electric sp. z o.o. w Błoniach w celu zabezpieczenia roszczeń
mogących wyniknąć z umowy leasingu operacyjnego
nr 11/003393 zawartej między Reiffeisen-Leasing Polska S.A.
w Warszawie a Lovato Electric sp. z o.o. w Błoniach w dniu
24 sierpnia 2011 r.
Sąd wzywa posiadacza opisanego weksla, aby w terminie
60 dni od daty ogłoszenia zgłosił się w tutejszym Sądzie
i okazał posiadany weksel Sądowi.
Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu będzie skutkował
uznaniem weksla za umorzony.

MSiG 26 września 2017

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GNs 6/16.
[BMSiG-36253/2017]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a w Warszawie, wzywa
posiadaczy zaginionego weksla in blanco wystawionego
przez Michała Rorota prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą MR EXPRESS Michał Rorot na rzecz Shell Polska
spółki z o.o. w Warszawie na zabezpieczenie wszelkich
roszczeń Shell Polska spółki z o.o. w Warszawie wynikających
lub mogących wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z tytułu
wzajemnych kontaktów gospodarczych, w tym w szczególności
z tytułu zawartych między stronami umów, m.in. umowy
o wydanie i używanie kart euroShell z 14 września 2015 roku,
którego sposób wypełnienia został uregulowany w porozumieniu
wekslowym z 29 października 2015 roku, do zgłoszenia
się w ciągu 60 dni i do okazania weksla Sądowi, pod rygorem
uznania tego weksla za umorzony.

MSiG 3 października 2017

Przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej do sygn. akt
II Ns 1032/17 z wniosku Enersys spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bielsku-Białej toczy się postępowanie
o umorzenie weksla własnego niezupełnego (in blanco),
wystawionego przez „Computer Service Support - Beskidy”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej
na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy o dzieło
zawartej pomiędzy Enersys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Bielsku-Białej a „Computer Service Support
- Beskidy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-
Białej w dniu 1 lutego 2012 r.
Sąd wzywa aktualnego posiadacza weksla, aby w terminie do
dnia 20 listopada 2017 roku zgłosił się w Sądzie i okazał weksel,
gdyż w przeciwnym razie weksel może zostać umorzony.

MSiG 6 października 2017

W Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach, Wydział
II Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 715//17/z toczy się postępowanie
z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie o umorzenie utraconego weksla
własnego in blanco, wystawionego przez Fabrykę Ceramiki
Budowlanej „Wacław Jopek” Sp. z o.o. w Sierakowicach, poręczonego
przez Wacława Jopek i Danutę Jopek.
Sąd wzywa posiadaczy zaginionych weksli do okazania ich
Sądowi w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty ukazania
się ogłoszenia. Jeżeli w ciągu oznaczonego terminu nikt
nie zgłosi się z wekslami, sąd wyda orzeczenie uznające
weksle za umorzone.

MSiG 9 października 2017

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 223/17.
[BMSiG-37819/2017]
Wzywa się posiadacza zaginionego weksla wystawionego
jako weksel in blanco przez Ireneusza Jarczyńskiego, Anetę
Jarczyńską, Marię Jarczyńską i Bolesława Jarczyńskiego na
zabezpieczenie zobowiązań wobec poprzednika prawnego
Banku BPH SA - Banku Austria Creditanstalt Poland SA do
zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni, licząc od dnia
publikacji ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych - kancelaria (małpa) kpwig.pl
Galeria weksli
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość