Wekslem w deregulację

Krótkie informacje na temat weksli, znalezione gdzieś w internecie
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5733
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Wekslem w deregulację

Post autor: Lech » 19 cze 2013, 10:28

http://firma.pb.pl/3183053,6448,wekslem-w-deregulacje
Weksel może zastąpić zapłatę faktury i być opłacony długo po jej wystawieniu, a fiskusowi nic do tego. Opinię ekspertów potwierdził NSA

Jest sposób na uniknięcie przykrych konsekwencji podatkowych związanych z długimi terminami płatności od kontrahentów, które nie wynikają z ich niesolidności czy nieuczciwości. Podatnikom bardzo się przyda, bo obowiązująca od tego roku ustawa deregulacyjna wyznacza terminy, których przekroczenie oznacza dodatkowe obowiązki, a w niektórych przypadkach sankcje.

Korekta kosztów

Rzecz w tym, że jeśli przedsiębiorca włączy kwotę wynikającą z otrzymanego rachunku, faktury czy umowy do kosztów uzyskania przychodu i nie ureguluje jej w ciągu 30 dni po upływie terminu płatności, musi skorygować koszty. Jest też dodatkowe ograniczenie. Jeżeli strony umówią się, że termin spłaty należności będzie dłuższy niż 60 dni, wtedy korektę trzeba zrobić po 90 dniach od daty wliczenia jej do kosztów podatkowych. Dotyczy to zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i prawnych (CIT). Wielu przedsiębiorców ocenia, że to regulacja nieżyciowa, ingerująca w relacje biznesowe. Odległy termin zapłaty nie musi jednak wynikać ze złej woli. Może wiązać się ze specyfiką prowadzonej działalności, np. sprzedaży sezonowych towarów. Bywa, że kupujący i dostawca ustalają terminy płatności wynoszące nawet pół roku od przyjęcia dostawy do magazynu.

Weksel za fakturę

Wymaganej przepisami korekty kosztów można uniknąć, jeśli ktoś zdecyduje się na inny sposób spełnienia zobowiązania niż opłacenie faktury gotówką czy przelewem. — Można sięgnąć po weksel. W sensie prawnym i podatkowym jego wręczenie i przyjęcie jest uregulowaniem zobowiązania — mówi Piotr Matejek, właściciel firmy konsultingowej. Ustawy podatkowe nie uzależniają obowiązku korygowania kosztów podatkowych od dokonania zapłaty. Mówią o regulowaniu zobowiązania lub regulowaniu należności, co nie jest równoznaczne z wpłatą pieniędzy. Dlatego wykorzystanie weksla nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe, lecz potraktowane jako wywiązanie się z terminów nałożonych ustawami podatkowymi. — Urząd skarbowy nie traktuje weksla jako zapłaty, a sąd podkreśla, że regulowanie należności jest pojęciem szerszym — wyjaśnia Grzegorz Wierzbicki, prezes zarządu spółki Elektroniczny Depozyt Papierów Wartościowych (EDPW), przywołując wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 27 października 2005 r. Sąd stwierdził, że skoro ustawodawca użył pojęcia „uregulowane”, a nie „zapłacone”, to należy uznać, że dopuścił różne sposoby uregulowania należności wobec sprzedawcy towaru (sygn. I FSK 171/05). Rozpatrywany wówczas spór dotyczył uznania, czy wręczenie weksla jest uregulowaniem zobowiązań dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT).

Przedsiębiorca wystąpił do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, zanim poniósł faktyczny ciężar zakupu towarów handlowych. Regulował on należności poprzez odnowienie — czyli zawarł umowy, w których zobowiązania wynikające z faktur zamieniono na zobowiązania wekslowe. W ocenie NSA miał on prawo do zwrotu nadwyżki VAT bez czekania na datę wykupu weksla, gdyż wobec fiskusa wypełnił swoje obowiązki. Wyrok z 2005 r. nie jest jedynym, w którym sąd stwierdził, że przy spełnieniu pewnych warunków można wekslem regulować zobowiązania przez ich wygaśnięcie w drodze odnowienia.

— Jest to możliwe, gdy podatnik i jego kontrahenci umówią się na dokonanie nowacji. To miał na myśli sąd, wskazując na wygaśnięcie zobowiązania przez odnowienie — mówi Grzegorz Wierzbicki. Weksel może mieć różne cele. Może być np. dodatkową gwarancją należnej płatności, wtedy jednak nie ma mowy o tym, że zostaje ona uregulowana przez wystawcę weksla wraz z jego wręczeniem. O jego roli decyduje wola stron. Jeśli ma pełnić funkcję płatniczą, powinny one postanowić o nowacji (i zawrzeć to w odrębnej umowie, porozumieniu czy regulaminie), czyli zastąpieniu zobowiązania z faktur zobowiązaniami z weksli. Takie rozwiązanie przewiduje art. 506 kodeksu cywilnego.

— Oznacza ono, że kontrahent, który otrzyma weksel, umarza dług z faktury, czyli zobowiązanie wynikające z transakcji handlowej. Wtedy dostawca towaru czy wykonawca usługi oczekuje wypłaty wyłącznie z weksla — wyjaśnia prezes EDPW. Kupujący, mimo że nie poniósł jeszcze wydatków, nie musi przejmować się ustawowym obowiązkiem korekty kosztów podatkowych, gdyż — jak to wynika m.in. z wyroku NSA — wierzyciel został zaspokojony.

VAT na straty

Również w rozliczeniach VAT zastosowanie weksla można traktować jak uregulowanie należności. Należy natomiast mieć świadomość, że w razie braku spłaty weksla podatnik (wierzyciel) nie będzie mógł odzyskać zapłaconego VAT, co przysługiwałoby mu po upływie 150 dni od momentu, gdy płatność za fakturę stała się wymagalna. Jest to czas, po którym ustawa o VAT uznaje należność za nieściągalną. Przyjęcie weksla pozbawia wierzyciela tego przywileju.

— Nie można wystąpić o zwrot VAT, bo weksel jest równoznaczny z uregulowaniem faktury — zastrzega Paweł Janicki, radca prawny z Kancelarii Prawnej Paweł Janicki. Takich problemów można uniknąć, np. kredytując w wekslu tylko wartość faktury netto i żądając od dłużnika zapłaty VAT od razu. Grzegorz Wierzbicki widzi też inne rozwiązanie.

— Nieściągalną wierzytelność, w tym przypadku płatność za weksel, można rozliczyć w księgach razem z VAT, bo z weksla cała transakcja może być wpisana do kosztów działalności. Udowodnienie, że coś jest nieściągalne, nie jest takie trudne. W postępowaniu sądowym można uzyskać nakaz zapłaty dla weksli w formie materialnej, a dla elektronicznych — wyrok sądu arbitrażowego działającego przy EDPW, że wierzytelność nie jest do odzyskania — tłumaczy prezes elektronicznego depozytu.

— Przedsiębiorcy, którzy obawiają się takich narzędzi płatniczych, mogą użyć weksla do zabezpieczenia płatności faktury. Nie pozbawia to wierzycieli przywilejów podatkowych, gdy dłużnik nie wywiąże się ze zobowiązań — podkreśla radca prawny.

W takim przypadku umowa wekslowa nie powinna zawierać stwierdzeń, że weksel stanowi zapłatę za fakturę. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące nowacji z założenia traktują weksel jako zabezpieczenie spłaty zobowiązania, jeśli umowa wprost nie wskazuje na umorzenie, jednak warto zapisać w kontrakcie lub na odwrocie weksla (tzw. weksel gwarancyjny lub kaucyjny), jaki jest jego charakter.

Co ma z tego wierzyciel

Z punktu widzenia ograniczeń nałożonych przepisami deregulacyjnymi, wystawienie weksla jest szczególnie korzystne dla strony, która jest drugiej winna pieniądze. W ocenie ekspertów, zyskuje na tym także oczekujący na przelew. Otrzymuje on w papierze wartościowym zobowiązanie do zapłaty należnej mu kwoty w określonym czasie — w dacie ustalonej przez obie strony,bez oglądania się na ograniczenia ustaw o PIT i CIT. Jest to zobowiązanie bezwarunkowe, sporządzone na piśmie.

Zgodnie z przepisami, istnieje kilka możliwości określenia terminu realizacji weksla. Najczęściej stosuje się płatność w oznaczonym dniu. Otrzymany weksel można ponadto indosować, czyli sprzedać lub przekazać jako zapłatę za własne zobowiązania handlowe wobec innych kontrahentów. Prawo nie wymaga, aby jego nabywcą była wyłącznie instytucja finansowa, np. bank. Może on zostać puszczony w obieg między innymi przedsiębiorcami. Tym samym każdy otrzymany weksel można wykorzystać do poprawy płynności finansowej.

Dochodzenie roszczeń z systemu weksli elektronicznych

Platforma internetowa spółki EDPW, stworzona dla dokonywania operacji wekslowych drogą elektroniczną, umożliwia także rozpatrywanie sporów przez sąd polubowny. Postępowanie jest w znacznej części zinformatyzowane, np. po terminie płatności posiadacz weksla samodzielnie składa pozew online, wykorzystując gotowy szablon.

Pismo elektronicznie trafia do sądu i strony pozwanej. Gdy nie ma odpowiedzi na pozew, po 14 dniach arbiter wydaje orzeczenie w systemie. Koszt postępowania niejawnego wynosi 250 zł netto. Jeśli strona pozwana odpowie na pozew, po ok. 8-9 tygodniach od jego złożenia odbywa się rozprawa. Trwa 2 godziny, może być przedłużona na wniosek strony. Kosztuje 1000 zł netto przy jednym arbitrze, a 2500 zł netto — przy trzech. Wyroki sądów polubownych wymagają klauzuli wykonalności sądu powszechnego (koszt 300 zł). Czeka się od 3 dni do paru tygodni. Można też złożyć wniosek do sądu powszechnego o zabezpieczenie roszczenia przed wniesieniem pozwu do sądu arbitrażowego (koszt 100 zł). Po uzyskaniu takiego postanowienia i zabezpieczeniu majątku dłużnika wnosi się pozew do sądu polubownego. Zmniejsza to ryzyko unikania spłaty długu.

Reklamacje wystawcy weksla

Zapłata faktury wekslem oznacza umorzenie zobowiązania handlowego wynikającego z faktury (przez jego zamianę w zobowiązanie wekslowe). Ma ona taki skutek (w sensie umorzenia zobowiązania) jak zapłata gotówką, tzn. kupujący zachowuje prawa do reklamacji, gwarancji itp., lecz jeśli sprzedający utraci lub indosuje weksel, to nie może żądać ponownej zapłaty. Jednocześnie płatności z weksla nie można obniżać. Jego wystawca, niezadowolony z jakości dostarczonego towaru czy wykonanej usługi, nie ma prawa szantażować kontrahenta, że z tego powodu nie zapłaci mu całej kwoty.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości