Weksle jako metoda zabezpieczenia kontraktów

Krótkie informacje na temat weksli, znalezione gdzieś w internecie
Awatar użytkownika
Lech
Administrator
Posty: 5733
Rejestracja: 23 lis 2010, 22:09
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

Weksle jako metoda zabezpieczenia kontraktów

Post autor: Lech » 21 lis 2012, 11:18

http://www.gf24.pl/10091/weksle-jako-me ... kontraktow
Wierzyciel, który chce zminimalizować ryzyko i odpowiednio zabezpieczyć kontrakt, ma do wyboru kilka sposobów zabezpieczenia swoich roszczeń. Jedną z najpopularniejszych metod jest wykorzystanie weksla.
Poruszając kwestię zabezpieczenia kontraktów, już na wstępie należy zaznaczyć, że w żadnym systemie prawnym nie istnieje idealne zabezpieczenie, tzn. zabezpieczenie, które zawsze, w każdej sytuacji, daje pewność zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Można jedynie mówić o tym, że zastosowanie określonych instytucji prawnych, zwiększa szanse na uzyskanie zaspokojenia roszczeń.
Zasadniczo, zabezpieczenia można podzielić na trzy typy: zabezpieczenia rzeczowe, osobowe oraz inne. Weksel – papier wartościowy o cechach ściśle przypisanych przez prawo wekslowe, bezwarunkowo zobowiązujący do zapłaty pewnej sumy pieniężnej określonej osobie, w określonym terminie, zaliczam go do tej ostatniej grupy.

Zasadnicze funkcje weksla
Z punktu widzenia obrotu gospodarczego weksel pełni cztery istotne funkcje. Funkcja płatnicza – weksel zastępuje pieniądz, można nim dokonać zapłaty, przy czym obecnie w Polsce wręczenie weksla może być uznane za zapłatę tylko wtedy, gdy strony tak postanowiły. Funkcja kredytowa – ze względu na odroczony termin płatności weksla – jest dogodnym instrumentem uzyskiwania kredytu, szczególnie kupieckiego. Funkcja obiegowa – weksel może być łatwo przenoszony z jednej osoby na drugą w drodze indosu. Funkcja gwarancyjna – weksel może stanowić zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych istniejących w chwili ich wystawienie i przyszłych, ze względu na odpowiedzialność wszystkich, podpisanych na wekslu, uczestników stosunku wekslowego.

Instrument zabezpieczenia
W stosunkach między przedsiębiorcami często spotyka się sytuację, gdy jako zabezpieczenie umowy wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel, zwykle in blanco, z którego może skorzystać w wypadku nie wywiązania się przez dłużnika z obowiązku zapłaty.
Uzyskanie przez wierzyciela weksla służącego zabezpieczeniu jego roszczeń, w przeciwieństwie do zabezpieczeń rzeczowych, samo w sobie nie daje wierzycielowi możliwości zaspokojenia się z określonego majątku dłużnika z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Nie umożliwia także, w odróżnieniu od zabezpieczeń osobowych, zaspokojenia się przez wierzycieli z majątku osób trzecich (chyba, że weksel został poręczony, albo nabyty w drodze indosu). Znaczenie weksla jako instrumentu zabezpieczenia zasadza się natomiast na tym, że pozwala on na znaczne szybsze dochodzenie roszczeń.
Ma to szczególną wagę w wypadku wyzbywania się przez dłużnika majątku oraz gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. W takich sytuacjach im szybciej wierzyciel podejmuje czynności mające na celu odzyskanie długu, tym większe ma na to szanse.

Warto sięgnąć po weksel?
Niewątpliwą zaletą weksli, jako metody zabezpieczenia kontraktów są relatywnie łagodne, w porównaniu do innych rodzajów zabezpieczeń, wymogi formalne, których spełnienie konieczne jest do sporządzenia tego rodzaju dokumentu (forma pisemna, a nie np. inna forma szczególna). Praktyka wskazuje też, że dłużnicy chętniej zgadzają się na zabezpieczenie umowy wekslem niż w inny sposób.

Skraca czas postępowania
Oprócz tego, że weksel w pewnych konfiguracjach procesowych utrudnia obronę dłużnika, uniemożliwiając mu skuteczne zgłaszanie określonych zarzutów i przez to przewlekanie postępowania, pozwala on na rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym. Postępowanie to, jest dużo szybsze od postępowania zwykłego. Jest także tańsze dla wierzyciela zarówno od postępowania zwykłego, jak i upominawczego, ponieważ wierzyciel uiszcza w tym postępowaniu wpis w wysokości 1/4 opłaty od pozwu, a nie całą opłatę jak w postępowaniu upominawczym, czy zwykłym (pozostałe 3/4 opłaty zobowiązany jest uiścić dłużnik w wypadku wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty).
W postępowaniu nakazowym sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym nakazuje dłużnikowi zapłacenie żądanej przez wierzyciela kwoty w ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu, albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Jak skorzysta wierzyciel?
Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym, w przeciwieństwie do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, zgodnie z treścią art. 492 §1 k.p.c., stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że po doręczeniu przez sąd takiego nakazu zapłaty wierzyciel może podejmować czynności, mające na celu zapewnienie w przyszłości skutecznej realizacji rzeczonego nakazu. Co istotne, czynności te mogą być podejmowane pomimo tego, że sprawa nie została jeszcze prawomocnie rozstrzygnięta. Wierzyciel może przykładowo na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym obciążyć nieruchomość dłużnika
hipoteką przymusową (tzn. taką która powstaje nawet wbrew woli dłużnika).
Może także na podstawie takiego nieprawomocnego nakazu zapłaty skierować do
komornika wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i dokonanie
zabezpieczenia na ruchomościach, wierzytelnościach, rachunkach bankowych
oraz innych składnikach majątku dłużnika.
Zablokowanie ruchów dłużnika
W postępowaniu zabezpieczającym komornik dokonuje zawnioskowanych przez
wierzyciela zajęć. W przypadku uzyskania określonych kwot pieniężnych deponuje je na rachunku depozytowym sądu, gdzie oczekują do czasu prawomocnego zakończenia procesu, albo uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Podobnie zajęcie ruchomości może być połączone z oddaniem ich pod dozór osobie innej niż dłużnik na okres do prawomocnego zakończenia sprawy, albo uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Następstwem takich działań jest pozbawienie dłużnika możliwości dysponowania określonym mieniem. Prowadzi to do oczywistej konstatacji, że wszczęcie postępowania zabezpieczającego zwiększa szanse wierzyciela na uzyskanie zaspokojenia dochodzonych przez niego roszczeń finansowych.

Szybka realizacja
Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla daje wierzycielowi jeszcze jedną korzyść. Zgodnie z art. 492 §3 k.p.c. staje się on bowiem natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Oznacza to, że po upływie dwóch tygodni od dnia doręczenia takiego nakazu zapłaty dłużnikowi, wierzyciel może wszcząć egzekucję komorniczą roszczenia zasądzonego nakazem. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte niezależnie od tego, czy sprawa będzie już prawomocnie rozstrzygnięta.

Egzekucja a postępowanie zabezpieczające
Różnica między postępowaniem zabezpieczającym, a egzekucją sprowadza się do tego, że o ile w przypadku postępowania zabezpieczającego ma ono na celu jedynie uniemożliwienie dłużnikowi dysponowania majątkiem (z tego względu przykładowo środki pieniężne dłużnika są deponowane na rachunku bankowym sądu, ruchomości mogą być oddawane pod dozór osobie trzeciej), o tyle w przypadku egzekucji jej celem jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela, a zatem uzyskane środki pieniężne, w tym środki z ewentualnej egzekucyjne sprzedaży ruchomości albo nieruchomości, są przekazywane wierzycielowi.
Doświadczenie wskazuje, że dłużnicy mają świadomość, że w przypadku procesu wekslowego, odbywającego się w postępowaniu nakazowym, zaskarżenie nakazu
zapłaty jest kosztowne (konieczność uiszczenia 3/4 opłaty), a nadto nie chroni ich przed pozbawieniem możliwości dysponowania majątkiem. Świadomość ta sprawia, że dłużnicy rzadko składają środki zaskarżenia mające na celu niemerytoryczną obronę a wyłącznie przewlekanie postępowania.

Autor jest adwokatem w EULEO Kancelaria Prawna.
Pomoc prawna w sprawach wekslowych
kancelaria (małpa) kpwig.pl
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość